Sygehuse og kommuner

Vi går i gang med piloten for telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere/patienter med hjertesvigt (TeleHjerte) primo marts 2024. I pilotperioden indgår der borgere udelukkende fra Faaborg-Midtfyn kommune, Odense kommune og OUH. Når pilotperioden er afsluttet ved udgangen af september 2024 udrulles tilbuddet til resten af de syddanske kommuner og hospitaler.

Der vil løbende blive lagt materiale op på hjemmesiden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er TeleHjerte?

Telehjerte er et nyt nationalt telemedicinsk tilbud, som tilbydes patienter med hjertesvigt.

Tilbuddets formål er at hjælpe hjertesvigtspatienter til et bedre liv med deres sygdom. Det skal bidrage til en større sygdomsforståelse, understøtte borgerens sygdomsmestring, egenomsorg og handlekompetencer og derved øge tryghed og livskvalitet. Håbet er at forebygge og tidligt opspore forværring, hvilket potentielt kan reducere patientens behov for indlæggelser.

Formålet er også at erstatte nogle af patientens fremmødekonsultationer med telemedicinsk opfølgning, så patienten undgår transport til og fra hospitalet og oplever større fleksibilitet i behandling og opfølgning.

Du som sundhedsfaglig i kommunen eller hjertesvigtklinikken (afhængigt af hvor patienten er tilknyttet) følger patienten over tid og støtter op om patientens sygdomsforløb. Tilbuddet skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling/kontrol, som patienten får på sygehus eller i almen praksis.

Hvem er målgruppen?

Borgere med hjertesvigt i NYHA gruppe 2-4, som er diagnosticeret med klassisk hjertesvigt dvs. med EF på 40% eller lavere. Se i øvrigt inklusions- og eksklusionskriterier i det Sundhedsfaglige indhold.

 

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Almen praksis og sygehuslæge.

Hvor tit skal borgeren indsende data?

I de første 14 dage dagligt, derefter 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken fortsættes typisk med daglig vægtmåling og BT og puls måles 1-2 gange ugentligt.

Hvem indtaster borgerens data?

Det gør borgeren selv.

Hvem monitorerer borgerens data, og hvor ofte skal det ske?

Det gør du som monitoreringsansvarlig i kommunen eller på hjertesvigtsklinikken afhængig af hvor borgeren/patienten er i forløb.

Data skal som udgangspunkt tjekkes 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken bør data tjekkes hyppigere.

Hvem viser borgeren, hvordan de skal foretage og indtaste målinger, samt hvad målinger betyder?

Det gør du som monitoreringsansvarlige sundhedsfaglig ved et introduktionsbesøg hos borgeren.

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for videomøder mellem den sundhedsfaglige med monitoreringsansvar og borgeren.

Hvem står for at bringe udstyr ud til borgerne?

Når udstyret bestilles er det den monitoreringsansvarlige, der beslutter om udstyret skal leveres hjemme hos den enkelte borger, eller om det skal leveres i egen organisation og efterfølgende udleveres til borger i forbindelse med opstartssamtalen.
Udstyret bestilles via Telemedicinsk Servicecenter Syds hjemmeside.

Er det en akut indsats?

Nej, der er ikke tale om et akut tilbud. Ved akut forværring kontaktes det akutte system fx 112 eller egen læge.

Hvor hurtigt efter henvisning skal borgeren opstartes i tilbuddet?

Borgeren skal senest opstartes syv hverdage efter henvisning.

Bliver der lavet integration mellem EPJ/EOJ og medarbejderløsningen?

Hver organisation har ansvaret for at lave integration til eget EPJ/EOJ system, hvis man ønsker det.

Hvem står for service og sikrer at den samlede løsning fungerer?

Det gør Telemedicinsk Servicecenter Syd i samarbejde med Telmaforvaltningen.
Se mere på Telemedicinsk Servicecenter Syds hjemmeside.

Er der sundhedsfaglige instrukser knyttet til tilbuddet?

Ja, der er udarbejdet 8 sundhedsfaglige instrukser, der læner sig op ad det sundhedsfaglige indhold for tilbuddet.

Hvordan opkvalificerer vi vores sundhedsfaglige personale?

De sundhedsfaglige deltager på uddannelsesdage for at opnå kompetencer til at kunne foretage monitorering af hjertesvigtborgere.

Se i øvrigt afsnit 9 i Sundhedsfagligt Indhold vedrørende kompetencekrav til monitoreringsansvarlige.

Hvor mange monitoreringsansvarlige har man brug for?

Det afhænger af hvordan man implementerer tilbuddet i egen organisation.

Hvem indkøber/bestiller udstyr? (tablet, blodtryksapparat, vægt)

Den fælles SSL-enhed Telemedicinsk Servicecenter Syd har det overordnede ansvar for udstyr som finansieres af parterne i fællesskabet. I praksis er det den monitoreringsansvarlige der i forbindelse med oprettelse af patientens forløb bestiller udstyr.
Se mere på Telemedicinsk Servicecenter Syds hjemmeside.

Hvem betaler udstyret?

Udgifter til udstyr deles mellem region og kommune med henholdsvis 65% til region og 35% til kommune.

Hvordan bliver borgerne teknisk henvist til tilbuddet?

Henvisning til tilbuddet foregår elektronisk via MedCom standarder.

Hvem betaler driften af tilbuddet?

Kommune og sygehus afholder hver især driftsudgifter.

Implementeringsmateriale (tilpasses løbende)

Service, support og logistik