Organisering af det tværsektorielle samarbejde

Det overordnede politiske organ for Sundhedsaftalen er Sundhedskoordinationsudvalget. Det overordnede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum.

Den samlede opgaveportefølje i tilknytning til sundhedsaftalearbejdet er omfangsrig, hvorfor parterne i Syddanmark har valgt at nedsætte en række følgegrupper, som afspejler de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023. Under følgegrupperne nedsættes arbejdsgrupper, der sammen med følgegrupperne understøtter den fælles udvikling og opgaveløsning på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Derudover som har til opgave at understøtte følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum inden for bl.a. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. 

Omkring hver sygehusenhed har de lokale samordningsfora ansvar for implementeringen af
Sundhedsaftalens konkrete indsatser, samarbejdsaftaler mv.

 

FORUM FOR UDVIDET SUNDHEDSAFTALEKOORDINERING (FUSK)

Forum for udvidet sundhedsaftalekoordinering (FUSK) er et administrativt forum under Sundhedsaftalen 2019-2023, som har til formål at sikre koordination og sammenhæng i arbejdet mellem de forskellige instanser, der arbejder i regi af Sundhedsaftalen.
FUSK-kredsen afholder møde 1-2 uger efter hvert møde i Det Administrative Kontaktforum.
På møderne deltager regionale og kommunale følgegruppesekretærer fra de fire følgegrupper, regionale og kommunale tovholdere fra de tre kompetencegrupper, regionale og kommunale (P)SOF-sekretærer fra de lokale somatiske og psykiatriske samordningsfora (SOF og PSOF) samt Koordinationsgruppen.

Se uddybende oplysninger om FUSK her: Forum for udvidet Sundhedsaftalekoordinering.