Organisering af det tværsektorielle samarbejde

Det overordnede politiske organ for Sundhedsaftalen er Sundhedssamarbejdsudvalget. Det overordnede administrative organ er Strategisk Sundhedsstyregruppe.

Den samlede opgaveportefølje i tilknytning til sundhedsaftalearbejdet er omfangsrig, hvorfor parterne i Syddanmark har valgt at nedsætte en række følgegrupper, som afspejler de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023. Under følgegrupperne nedsættes arbejdsgrupper, der sammen med følgegrupperne understøtter den fælles udvikling og opgaveløsning på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Derudover er der nedsat tre kompetencegrupper som har til opgave at understøtte følgegrupperne og Strategisk Sundhedsstyregruppe inden for bl.a. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. 

I Syddanmark blev der i 2022, jf. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.), nedsat fire sundhedsklynger, der har et politisk niveau bestående af borgmestrene fra hver af de tilhørende kommuner samt fire regionsrådsmedlemmer, herunder regionsrådsformanden. Under det politiske niveau er der et fagligt strategisk niveau, der består af direktøren med ansvar for sundhedsområdet i de tilhørende kommuner, den sygeplejefaglige direktør fra klyngens somatiske sygehus, en sygehusdirektør fra psykiatrien og afdelingschefen for tværsektorielt samarbejde. Det politiske niveau står for at sætte retning og igangsætte initiativer inden for sundhedsaftalens område med udgangspunkt i klyngens population, mens  det faglige strategiske niveau forbereder sagerne til det politiske niveau og har det overordnede ansvar for implementeringen af de konkrete indsatser, der igangsættes i klyngerne. 

FORUM FOR UDVIDET SUNDHEDSAFTALEKOORDINERING (FUSK)

Forum for udvidet sundhedsaftalekoordinering (FUSK) er et administrativt forum under Sundhedsaftalen 2019-2023, som har til formål at sikre koordination og sammenhæng i arbejdet mellem de forskellige instanser, der arbejder i regi af Sundhedsaftalen.
FUSK-kredsen afholder møde 1-2 uger efter hvert møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe.
På møderne deltager regionale og kommunale følgegruppesekretærer fra de fire følgegrupper, regionale og kommunale tovholdere fra de tre kompetencegrupper, regionale og kommunale klyngesekretærer fra de fire sundhedsklynger samt Koordinationsgruppen.

Se uddybende oplysninger om FUSK her: Forum for udvidet Sundhedsaftalekoordinering.