Om sekretariatet

Sekretariatets opgaver

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat understøtter Sundhedsdirektørkredsens arbejde med at udvikle det fælleskommunale og tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark. Dette omfatter at formulere fælleskommunale holdninger på sundhedsområdet, skabe et tæt samarbejde med sundhedsområdets øvrige aktører og varetage fælleskommunale interesser i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Desuden sekretariatsbetjener sekretariatet i fællesskab med Region Syddanmark og PLO Syd de tværsektorielle fora Sundhedssamarbejdsudvalget og den Strategiske Sundhedsstyregruppe. Herigennem er en af sekretariatets kerneopgaver at sikre implementering af Sundhedsaftalen og Praksisplanen.

Ansvarsområder

Sundhedsdirektørkredsen 

Sundhedsdirektørkredsen er etableret med henblik på at formalisere samarbejdet mellem alle 22 kommuner, etablere et bagland for de kommunale medlemmer af Strategisk Sundhedsstyregruppe og drøfte og formulere kommunale strategier på sundhedsområdet. I kredsen understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat med udarbejdelse af dagsordener og planlægning af møder.

Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget er et politisk udvalg, der udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. I samarbejdsudvalget understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, i samarbejde med regionen, udarbejdelse af dagsordener samt planlægning af møder.

Strategisk Sundhedstyregruppe

Strategisk Sundhedsstyregruppe er det koordinerende administrative organ, der forbereder sager til Sundhedssamarbejdsudvalget og sikrer implementering af sundhedsaftalen og andre tværgående initiativer. I Strategisk Sundhedsstyregruppe understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, i samarbejde med regionen, udarbejdelse af dagsordener samt planlægning af møder.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Samarbejdsudvalget varetager sager med hensyn til tolkning af regler og praktisering under overenskomsternes bestemmelser, og behandler herunder kontrolstatistiksager, klagesager og sager vedrørende praksisplanlægning mm. I samarbejdsudvalget understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, i samarbejde med regionen, udarbejdelse af dagsordener samt planlægning af møder.

Programstyregruppen for Telemedicin i Syd

Telemedicinske indsatser skal sikre, at patienterne inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestrer egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet. Programstyregruppen betjenes af et programsekretariat med en regional og en kommunal programleder samt en projektleder og projektmedarbejder. I programstyregruppen bidrager det Fælleskommunale Sundhedssekretariat med koordineringsansvar.

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) medvirker til at udvikle og forbedre hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark på tværs af sektorgrænser. Herved medvirker databasen til at optimere og ensrette rehabiliterings – og forebyggelsesindsatsen, så patienternes/borgernes livskvalitet efter hjertesygdom bliver bedst mulig.

HjerteSyd

I forbindelse med, at opgaven med hjerterehabilitering for mennesker med iskæmisk hjertesygdom deles mellem sektorerne, har både sygehusene og nu også kommunerne i Region Syddanmark en opgave med at registrere data i kvalitetsdatabasen hos RKKP. Sygehusene foretager deres registrering i DHRD og kommunerne i HjerteSyd.

Styregruppen for overenskomst for almen praksis

Styregruppen har fokus på samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis, og på hvordan vi kan implementere indsatser og skaber sammenhæng på tværs af overenskomsten (OK22), Praksisplanen og de forskellige lokalaftaler og opgaveoverdragelse mellem sektorerne. I styregruppen understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat de kommunale medlemmer.

Samarbejdsudvalget for almen praksis

Samarbejdsudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens bestemmelser og behandler herunder klagesager og sager vedrørende praksisplanlægningen mm. I samarbejdsudvalget for almen praksis understøtter det Fælleskommunale Sundhedssekretariat de kommunale medlemmer.

Praksisplan

Praksisplanerne fastsætter rammerne for kapaciteten i praksissektoren. De beskriver også hvilke temaer, der skal arbejdes med i den pågældende periode. Praksisplanerne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat er en del af udarbejdelsen af praksisplanerne.

Styregruppen for SydKIP

SydKIP er Region Syddanmarks kvalitetsenhed, hvis opgave er at understøtte kvalitet og efteruddannelse i hele praksissektoren. Styregruppen fastlægger de overordnede retningslinjer for SydKIP’s aktiviteter, og drøfter og vedtager strategier og arbejdsområder for SydKIP.

Kommunal PKO-ordning

Praksiskonsulentordningen er et fælles redskab i arbejdet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb. Den kommunale praksiskonsulent er en praktiserende læge, der er ansat af kommunen til at facilitere samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger med praksis i kommunen.

Placering

Sekretariatet er placeret i Middelfart Kommune, idet Middelfart Kommune har formandskabet for Kommune Kontaktrådet (KKR) i indeværende kommunale valgperiode. Sekretariatet er placeret sammen med Fælleskommunalt Socialsekretariat og KKR-sekretariatet og arbejder tæt sammen med begge sekretariaterne.

Sundhedssekretariatets adresse er:

Nytorv 9

5500 Middelfart

EAN.nr.: 579 800 650 4510

VardeBillundVejleFredericiaKoldingVejenEsbjergTønderHaderslevFanøÅbenråSønderborgMiddelfarNordfynKertemindeOdenseAssenFåborg-MidtfynNyborgSvendborgÆrøLangeland