Praktiserende læger

Vi går i gang med piloten for telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere/patienter med hjertesvigt (TeleHjerte) primo marts 2024. I pilotperioden indgår der borgere udelukkende fra Faaborg-Midtfyn kommune, Odense kommune og OUH. Når pilotperioden er afsluttet ved udgangen af september 2024 udrulles tilbuddet til resten af de syddanske kommuner og hospitaler.

Der vil løbende blive lagt materiale op på hjemmesiden.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er TeleHjerte?

Telehjerte er et nyt nationalt telemedicinsk tilbud, som tilbydes patienter med hjertesvigt.

Tilbuddets formål er at hjælpe hjertesvigtspatienter til et bedre liv med deres sygdom. Det skal bidrage til en større sygdomsforståelse, understøtte borgerens sygdomsmestring, egenomsorg og handlekompetencer og derved øge tryghed og livskvalitet. Håbet er at forebygge og tidligt opspore forværring, hvilket potentielt kan reducere patientens behov for indlæggelser.

Formålet er også at erstatte nogle af patientens fremmødekonsultationer med telemedicinsk opfølgning, så patienten undgår transport til og fra hospitalet og oplever større fleksibilitet i behandling og opfølgning.

En sundhedsfaglig fra kommunen eller hjertesvigtklinikken (afhængigt af hvor patienten er tilknyttet) følger patienten over tid og støtter op om patientens sygdomsforløb. Tilbuddet skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling/kontrol, som patienten får på sygehus eller i almen praksis.

Hvem er målgruppen (inklusionskriterier)?

Borgere med hjertesvigt i NYHA gruppe 2-4, som er diagnosticeret med klassisk hjertesvigt dvs. med EF på 40% eller lavere.

Diagnosen hjertesvigt er stillet ved ekkokardiografi. Borgeren er i behandling eller motiveret for behandling.

Borgeren forventes på sigt at kunne forstå og handle på egne målte værdier evt. med støtte fra pårørende eller sundhedsfaglig medarbejder efter forudgående aftale.

Borgeren har fast bopæl og er tilknyttet en almen praksis i Region Syddanmark.

Borgeren er interesseret i at deltage i forhold til det tekniske set-up og er i stand til at afgive informeret samtykke.

Borgeren skal have adgang til MitID.

Hvem kan ikke være med (eksklusionskriterier)?

Borgeren er ikke i stand til at forstå og kommunikere på dansk.

Borgeren har svær kognitiv svækkelse fx ved demens eller følger efter apopleksi, syns-, høre-, eller talehandicap.

Borgeren er multisyg, hvor hjertesvigt ikke er den dominerende sygdom.

Borgeren har ikke mulighed for telefonisk kontakt/adgang til telefon eller bor hvor der er manglende netværksdækning

Hvad er min rolle som praktiserende læge?

Din rolle er at henvise patienter, som du vurderer, kan have gavn af TeleHjerte tilbuddet. Det vil ofte være patienter, som tidligere er afsluttet fra hjertesvigtsklinikken til almen praksis.

Der kan være patienter i almen praksis, hvor der er usikkerhed omkring, hvorvidt diagnosen er stillet ved ekkokardiografi, eller om patienten er fuldt optitreret. I disse tilfælde bør patienten inden henvisning konfereres med en læge på hjertesvigtsklinikken eller henvises til en vurdering på hjertesvigtsklinikken. Derefter henviser praktiserende læge til det telemedicinske tilbud i kommunen.

Derudover kan du have en rolle i at fastsætte og vurdere referenceværdier på blodtryk og puls.

Når en patient modtager TeleHjerte vil behandlingsansvaret stadig ligge i enten almen praksis eller hos hjertesvigtklinikken. Dit ansvar for og relation til patienten forbliver derfor den samme som hidtil. Men den data, som den sundhedsfaglige og borgeren sammen indsamler over tid, giver dig et bedre grundlag for at behandle patienten, og f.eks. at fange forværringer, før de bliver til indlæggelser.

Hvordan gavner det mine patienter?

Dine patienter med hjertesvigt får bedre forudsætninger for en dialog om egen sygdom, sygdomsmestring og egenomsorg.

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Almen praksis og sygehuslæge.

Hvordan henviser jeg til tilbuddet?

I almen praksis hedder henvisningsskabelonen Telemedicin Hjertesvigt, som du kan finde i dit lægepraksissystem.
I henvisningen beder vi dig om at udfylde henvisningsskabelonen med de fortrykte overskrifter.

Hvem monitorerer/tjekker borgerens data, og hvor ofte sker det?

Det gør den kommunale monitoreringsansvarlige som udgangspunkt, eller den monitoreringsansvarlige på hjertesvigtklinikken hvis borgeren følges her.

Data skal som udgangspunkt tjekkes 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken bør data tjekkes hyppigere.

Kan jeg tilgå borgerens data fra praksis?

Nej, du kan ikke tilgå data fra dit lægepraksissystem. Du kan tilgå måledata ved, at patienten har sin tablet med til konsultation.

Er det en akut indsats?

Nej, der er ikke tale om et akut tilbud. Ved akut forværring kontaktes det akutte system fx 112 eller egen læge.

Skal det erstatte noget af den eksisterende behandling for patienterne?

TeleHjerte er et nyt tilbud til patienter med hjertesvigt og skal ses som supplement til den nuværende behandling.

Er der sundhedsfaglige instrukser knyttet til tilbuddet?

Ja, der er udarbejdet 8 sundhedsfaglige instrukser, der læner sig op ad det sundhedsfaglige indhold for tilbuddet. Find instrukserne under “Implementeringsmateriale” her: Link

Hvor hurtigt efter henvisning skal borgeren opstartes i tilbuddet?

Borgeren skal senest opstartes syv hverdage efter henvisning.