Indgåelse af lokalaftaler om hjemmebesøg

Region Syddanmark, Praktiserende Lægers Organisation Syddanmark og de syddanske kommuner har indgået 4 nye lokalaftaler om en særlig indsats for sårbare borgere.

Formålet med aftalerne er at styrke de praktiserende lægers mulighed for at yde en særlig indsats i hjemmet for svage eller sårbare borgere.

Aftalerne skal medvirke til at sikre de bedst mulige patientforløb i hjemmet efter indlæggelse, ved akut og kronisk sygdom, der kan behandles hjemme og sikre lindrende behandling af døende i hjemmet. 

Som noget helt nyt får de praktiserende læger også mulighed for at aftale hjemmebesøg hos patienten for at lave en lægefaglig vurdering af de hjemlige forholds betydning for patientens helbred og trivsel. Aftalen skal blandt andet medvirke til at opspore mistrivsel hos børn og unge.

Regionen, PLO S og kommunerne har således aftalt fokus på og honorering af de praktiserende læger for en ekstra indsats for de mest svage og sårbare borgere/patienter.

Det er i aftalerne bestemt, at de lokale Kommunalt Lægelige Udvalg skal drøfte, hvordan aftalerne bedst implementeres lokalt og hvordan det lokale samarbejde om aftalerne skal tilrettelægges.

For de enkelte aftaler gives nedenfor et kort highlight af, hvilken betydning aftalerne har for den kommunale sygepleje

Lokalaftale om opfølgning og koordination

Der er tale om en revision af en eksisterende aftale, med fokus særligt på den ældre medicinske patient.

Den kommunale sygepleje kan anmode egen læge om planlagt, fælles besøg hos patienten (eller konsultation i lægens klinik) efter indlæggelse, hvis der vurderes at være behov for fælles planlægning af behandlings- og plejeindsats for patienten. (fx ved indflytning på plejecenter)

Lokalaftale om forebyggelse af indlæggelser

Aftalen skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelse og genindlæggelser gennem en særlig, hurtig og koordineret indsats i samarbejde mellem den praktiserende læge og den kommunale sygepleje.

Den kommunale sygepleje kan anmode egen læge om akut, fælles hjemmebesøg med henblik på diagnostik, behandling og pleje i hjemmet.

Besøget skal gennemføres samme dag, som den kommunale sygepleje anmoder om det.

Samarbejdet kan omfatte gennemførelse af- og kommunikation om bed-side analyser jf. samarbejdsaftalen herom.

Lokalaftale om indsats for uhelbredligt syge og døende

Aftalen skal understøtte en koordineret og planlagt behandling og pleje af den døende patient.

Den kommunale sygepleje indgår sammen med den praktiserende læge i planlægning af den koordinerede indsats i patientens hjem. Planlægningsmøde kan afholdes pr. telefon, videokonference, i lægens klinik, i den kommunale sygeplejes lokaler.

Den kommunale sygepleje kan anmode om sygebesøg og kan også anmode den praktiserende læge om afholde samtale med pårørende.

Lokalaftale om særlig socialmedicinsk indsats

Egen læge kan foretage besøg i hjemmet med henblik på vurdering af hjemlige forholds indflydelse på patientens helbred og trivsel. Aftalen skal blandt andet medvirke til at opspore mistrivsel hos børn og unge.

Lægens besøg i hjemmet kan resultere i henvendelse til de kommunale, sociale myndigheder/instanser på baggrund af bekymring for situationen i hjemmet.

Alle samarbejdspartnere for de praktiserende læger, herunder alle kommunalt ansatte, kan anmode egen læge om at tage på besøg i hjemmet med henblik på en lægefaglig vurdering af de hjemlige forholds betydning for patientens samlede helbred og trivsel.

Alle kommuner bedes formidle bredt i kommunen om de fire aftaler. 

Der udsendes en pressemeddelelse om de nye aftaler, som træder i kraft d.d. den 1. marts 2019, på mandag den 4. marts, ligesom der kommer en nyhed ud via Dagens medicin.