Udpegning: Den kommunale bemanding af kompetencegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023

Repræsentanterne til følgegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023 er nu på plads og kan ses her.

Der skal nu udpeges kommunale repræsentanter til de tre stående, tværgående kompetencegrupper:

  • Monitorering
  • Opgaveoverdragelse
  • Sundhedsteknologi (velfærdsteknologi og telemedicin)

De tre stående, tværgående kompetencegrupper har til formål at understøtte følgegruppernes og Det Administrative Kontaktforums arbejde i forhold til at udmønte Sundhedsaftalens politiske vision og indfri de tre politiske målsætninger.

Kommissoriet for kompetencegrupperne kan læses her. Der forventes at komme mindre, tekstnære ændringer til kommissorierne jf. kommunernes bemærkninger fra Sundhedsstrategisk Forum den 21. november 2019.

Der skal i hver kompetencegruppe indgå én kommunal og én regional tovholder. De kommunale tovholdere udpeges af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum og skal derfor ikke meldes ind her.

Repræsentanterne i kompetencegrupperne skal besidde de rette og relevante kompetencer til at løse opgaverne i gruppen. Samtidig skal arbejdet i grupperne fordeles mellem flere kommuner for at sikre en passende arbejdsmængde for den enkelte kommune. Det er derfor vigtigt, at så mange kommuner som muligt byder ind til kompetencegrupperne med de repræsentanter, de kan.

Ved indmeldelsen af repræsentanter er det vigtigt at være opmærksom på, at de enkelte kompetencegrupper skal have følgende kompetencer til stede:

Kompetencegruppen for monitorering:
Viden om monitorering, evaluering, kvalitetsarbejde, sundhedsdata og økonomi.

Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse:
Viden om tværsektorielt samarbejde, samarbejdsaftaler, økonomi og modellen for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse.

Kompetencegruppen for sundhedsteknologi:

Viden om velfærdsteknologi, digitalisering, økonomi, den planlagte nationale it-infrastruktur for sundhedsvæsnet og MedCom-standarder.

 

Indmeldelsen af kommunale repræsentanter skal ske via nedenstående formular. Det skal fremgå tydeligt, hvilken gruppe repræsentanten indmeldes til og med hvilke kompetencer. Noter gerne, at der afholdes Kick-off for følge- og kompetencegrupper den 28. januar 2020. Mødeinvitation følger, når den endelige bemanding er på plads.

Ved indmeldelse af mere end én repræsentant kan formularen udfyldes flere gange.

Fristen for at indmelde repræsentanter til kompetencegrupperne er den 11. december 2019.

 

Udpegning: Repræsentanter til kompetencegrupperne

Husk at trykke send når formularen er udfyldt.