Monitorering af anvendelsen af Samarbejdsaftalen for IV-behandling med antibiotika og væske i kommunale akutfunktioner

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at Samarbejdsaftalerne for IV-behandling med antibiotika henholdsvis væske fortsat skal monitoreres efter et år. På denne baggrund udsendes nu for anden gang en forespørgsel på kommunale data om anvendelse af samarbejdsaftalerne. 

Samarbejdsaftalerne monitoreres løbende med det formål at vurdere opgavernes omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug. Det sker ved, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse indhenter en status fra de syddanske kommuner på:

  • Hvor mange patienter, der har modtaget IV-behandling væske og antibiotika i eget hjem
  • Behandlingsvarigheden af det enkelte forløb
  • Hvor mange infusioner patienten har fået per dag

Ovenstående data bedes indberettet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019. Det Administrative Kontaktforum drøfter efter planen resultatet af monitoreringen på et møde primo 2020, og tager samtidig stilling til, hvorvidt opgaverne fortsat skal monitoreres.

Til brug for dataindsamlingen, anmodes de syddanske kommuner om at udfylde de vedhæftede registreringsark for henholdsvis IV-behandling med antibiotika og væske i perioden den 1. januar 2019 – 30. juni 2019. Hvis det er muligt, kan data også trækkes fra kommunale omsorgssystemer uden brug af de vedhæftede henholdsvis.

Registreringsarkene bedes fremsendt til jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk senest kl. 12.00 den 25. oktober 2019.  

Se registreringsarket for antibiotika her og væske her.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kontakt:

Jette Dalsgaard                                                                                     Allan Vittrup
Tværsektorielt Samarbejde                                                             Sundhedssekretariatet
Region Syddanmark                                                                            Odense Kommune
Tlf: 24 98 80 27                                                                                       Tlf: 29 28 07 69
E-mail: jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk                               E-mail: avpe@odense.dk