Implementering af forløbsprogrammet for diabetes

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes samt en tilhørende kommunikationspakke, som sendes til implementering på sygehuse, i kommuner og almen praksis.

De kommunale Sundheds- og Socialudvalg samt Kommunalt-lægelige udvalg opfordres til at tage orienteringen om forløbsprogrammet til efterretning og justere lokale samarbejdsaftaler og procedurer i henhold hertil. Udkast til sagsfremstillinger er vedlagt udover øvrige relevante dokumenter.

Se følgende bilag:

Dagsordenspunkt  politiske udvalg implementering diabetes

Dagsordenspunkt KLU implementering diabetes implementeringsplan diabetes

Implementeringsplan diabetes

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Oplæg til implementering diabetes forløbsprogram

Kommunikationspakke diabetes