Høring af samarbejdsaftalen for ledsagelse og praktisk hjælp

Opdatering den 15. jan 2020: Det fælleskommunale høringssvar kan læses her.


Som et bilag til sundhedsaftalerne indgik Region Syddanmark og kommunerne i regionen i 2014 en samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

Formålet med aftalen var at sikre, at borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter behov fik den nødvendige assistance i forbindelse med behandling på sygehuset.

En konkret sag med uklarhed om fordeling af udgifter til socialpædagogisk bistand ved patientforløb på et sygehus gav anledning til at igangsætte en revision af samarbejdsaftalen med det sigte at give en klar beskrivelse af fordelingen af finansieringsansvaret mellem region og kommune. Endvidere var det en hovedopgave ved revisionen, at samarbejdsaftalen skulle afspejle aktuelle retningslinjer og tage højde for relevante erfaringer på området.

Den opdaterede samarbejdsaftale blev forelag Det Administrative Kontaktforum på deres møde den 19. september 2019,  og det blev her besluttet, at de konkrete ændringer i aftalen skulle sendes i høring hos kommunerne og sygehusene i Syddanmark. De konkrete ændringer opsummeres i vedhæftede følgebrev:

Høringsbrev Kommunikation Ledsagelse Og Praktisk Hjælp Opdateret

Aftalen mv. kan ses her: https://regionsyddanmark.dk/wm517719#punktnavn12

Grundet ferien har det ikke været muligt for Sekretariatet at nå at indsamle input fra udvalgte kommuner og lave et udkast til et fælleskommunalt høringssvar. I stedet kan alle kommuner indsende eventuelle input til et fælles høringssvar til Sekretariatet. Frist for input er den 10. januar kl. 12.00. Sekretariatet vil herefter sammenskrive inputtene til et fælles svar, som vil blive godkendt af Lise Willer og Gitte Østergaard, inden det sendes den 15. januar 2019. 

Vær opmærksom på, at aftalen også vedrører borgere med psykiatriske og sociale udfordringer, og det er derfor relevant, at I internt i kommunerne er opmærksomme på også at involvere repræsentanter fra socialområdet. 

Input bedes fremsendt til lhon@haderslev.dk senest den 10. januar kl. 12.00.