Udpegning til den stående arbejdsgruppe vedr. behandling i borgerens nærmiljøet

I forbindelse med godkendelsen Sundhedsaftalen 2024-2027 og det tilhørende administrative tillæg, har Strategisk Sundhedsstyregruppe besluttet, at der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe, der skal udfylde en central understøttende rolle i forhold til de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027 – herunder særligt de underliggende visioner om at skabe sammenhæng og om at skabe gode overgange.

Arbejdsgruppen kommer til at være en stående arbejdsgruppe vedr. behandling i borgerens nærmiljø og kommer derfor til at varetage en central opgave i det tværsektorielle samarbejde, hvor udviklingen af det nære sundhedsvæsen er i fokus.

 

Arbejdsgruppens opgaver og formål

Arbejdsgruppen kan stille forslag til Strategisk Sundhedsstyregruppe om udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler og skal desuden håndtere nationale tiltag, som kræver fælles koordinering og implementering på tværs af parterne – herunder indsatser i medfør af nationale kvalitetsstandarder eller andre nationale udmeldinger på sundhedsområdet, som relaterer sig til arbejdsgruppens opgavefelt.

Arbejdsgruppen følger nationale dagsordner og inddrager i relevant omfang erfaringer fra de øvrige regioner.

Arbejdsgruppen varetager det løbende vedligehold, fortolkningsspørgsmål og mindre forståelsesmæssige tvister vedrørende følgende samarbejdsaftaler under arbejdsgruppen, som er indgået mellem de 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark (samarbejdsaftalerne fremgår af Kommissorium Behandling I Borgerens Nærmiljø 2023).

 

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen er organiseret med en regional formand og en kommunal formand. Arbejdsgruppen bemandes overvejende med klinikere på ledelsesniveau fra henholdsvis kommuner, regionen og almen praksis. Foruden et fagligt kendskab til områderne, skal arbejdsgruppens medlemmer også være gode til at arbejde med samarbejde, kommunikation, strategi og økonomi.

I den forbindelse skal der så vidt mulig sikres geografisk repræsentation og inddragelse af de fire sundhedsklynger i bemandingen. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af i alt 11 medlemmer sammensat nedenstående repræsentanter for de forskellige sektorer. Dertil kommer et sekretariat, som skal bestå af en regional konsulent og en kommunal konsulent.

  • Kommunal repræsentant med lægefaglige kompetencer
  • Fire kommunale repræsentanter fra sygeplejen med ledelsesansvar (det anbefales, at alle sundhedsklynger er repræsenteret i udpegningen)
  • Repræsentant fra almen praksis
  • Repræsentant fra Sygehusapotekerne
  • Fire regionale repræsentanter fra kliniske afdelinger (det anbefales, at alle sundhedsklynger er repræsenteret i udpegningen samt at mindst én af de udpegede er fra en medicinsk afdeling)

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her: Kommissorium Behandling I Borgerens Nærmiljø 2023

 

Funktionsperiode og forventet ressourceforbrug

Arbejdsgruppen nedsættes i perioden for Sundhedsaftalen 2024-2027. Der træffes i forbindelse med indgåelse af en ny Sundhedsaftale og tilhørende administrativ organisering beslutning om, hvorvidt arbejdsgruppen skal fortsætte efter 2027.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere forventet ressourceforbrug i det pågående arbejde.

 

Ophæng til Strategisk Sundhedsstyregruppe

Der er udpeget to kontaktdirektører fra Strategisk Sundhedsstyregruppe for arbejdsgruppen – en regional repræsentant og en kommunal repræsentant. Kontaktdirektørernes rolle er bindeled mellem Strategisk Sundhedsstyregruppe og arbejdsgruppen, og dels som sparringspart/beslutningstager for arbejdsgruppen i tilfælde af tvivl eller tvister. Kontaktdirektørerne har ikke en fast plads i arbejdsgruppen, men medvirker i møder efter behov og kan løbende kontaktes via mail/telefon.

Kontaktdirektørerne for arbejdsgruppen er fra kommunal side Irene Ravn Rossavik, Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune og formand for Sundhedsdirektørkredsen og fra regional side er det Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør i Sygehus Sønderjylland.

Svarfrist er fredag den 19. april 2024.

Udpegning til arbejdsgruppe om behandling i nærmiljøet

Angiv navn på person, der meldes ind til arbejdsgruppen
Angiv hvilken funktion indmeldte person byder ind på
Bekræft samtykke