Repræsentanter til revidering af samarbejdsaftale for alvorligt syge og døende

Følgende er udpeget til arbejdet:

Jette Merete Obbekær, Odense Kommune

Anne-Marie Bentzen, Vejle Kommune

Vibse Bjerrum Jørgensen, Esbjerg Kommune

Mette Lene Dalsgaard, Aabenraa Kommune

——————————————————————————————————————

Følgegruppen for behandling og pleje godkendte den 8. oktober 2018 et kommissorium for en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal revidere samarbejdsaftalen for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark fra 2016. Opgaven iværksættes med afsæt i beslutning i DAK den 22. juni 2017, hvor Følgegruppen blev bedt iværksætte en revidering på baggrund af de nye anbefalinger Sundhedsstyrelsen, hvis Følgegruppen vurderede, at det var nødvendigt. 

Kommunerne bedes udpege fire kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen med praktisk og organisatorisk kendskab til den kommunale hjemmepleje og palliative indsats. De enkelte SOF-områder bedes koordinere indbyrdes, så der indmeldes een repræsentant fra hvert SOF-områder. 

Formandskabet for arbejdsgruppen deles mellem region og kommune og fordrer repræsentation på ledelsesniveau. Der skal derfor blandt de fire kommunale repræsentanter udpeges en kommunal formand, som også bidrager med en sekretær til arbejdsgruppen. Hvis ingen af de indmeldte repræsentanter byder ind på formandsposten, er det op til de fire indmeldte repræsentanter at afklare efterfølgende. 

Til orientering sad følgende i arbejdsgruppen, da den nuværende aftale blev udarbejdet: 

Jan Henriksen, Områdeleder, Vejle Kommune.

Mette Normann Hansen, Udviklingssygeplejerske, Assens kommune.

Mette Lene Dalsgaard, Palliationssygeplejerske, Aabenraa kommune

Mette Holm Nielsen, Middelfart kommune

 

Det enkelte SOF-område kan overveje i første omgang at høre, om de tidligere repræsentanter har interesse i at sidde i gruppen igen. 

De øvrige arbejdsgrupperepræsentanter, der udpeges fra region, almen praksis og hospice, samt en beskrivelse af arbejdsgruppens opgaver fremgår af vedlagte kommissorium.

 

Arbejdsgruppen forventes at holde tre møder, og skal levere et oplæg til en revideret samarbejdsaftale til forelæggelse på møde i Følgegruppen for Behandling og Pleje i marts 2019. Foreløbige mødedatoer for arbejdsgruppen er planlagt til:

–         Onsdag den 5. december 2018

–         Onsdag den 9. januar 2019

–         Onsdag den 6. februar2019

Alle tre møder foregår fra kl. 13-15 og holdes som udgangspunkt i Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding.

Det skal bemærkes, at datoerne ved behov kan justeres, når arbejdsgruppedeltagerne er udpeget.  

 

Frist for indmeldelse: 1. november 2018

Vedhæftet:

–      Kommissorium For Tværsektoriel Arbejdsgruppe 8.10.2018 (2)

–        Samarbejdsaftale

 

Repræsentanter til revidering af samarbejdsaftale for alvorligt syge og døende