Orientering om befordringsforpligtelser, når pensionister skal til lægevagten

Der blev i regi af Praksisplanudvalget rejst en problemstilling omkring befordring til lægevagten i nattetimerne. Praksisafdelingen i Region Syddanmark har derfor lavet en vejledning til læger i lægevagten omkring reglerne (se her.), som er sendt ud d.d. den 12. oktober 2018. I forbindelse med dette var der ønske om, at Sekretariatet gør alle kommuner opmærksomme på deres forpligtelser på området, da det er Praksisafdelingens oplevelse, at det ikke er alle kommuner, som er vidende om disse. Dette er baggrunden for denne beskrivelse.

Pensionister har jf. bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven ret til at få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra lægevagten på samme måde som de kan få det i forbindelse med besøg hos den alment praktiserende læge.

Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel, såfremt udgiften overstiger 42 kr. Det er kommunalbestyrelsen, som yder befordringsgodtgørelsen eller befordringen.

Det er relevant at skelne mellem befordring og befordringsgodtgørelse. Kommunerne har pligt til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse.  Kommunerne kan selv vælge, hvordan de vil organisere en eventuel befordring. Nogle kommuner har for eksempel en kørselsordning, som man skal visiteres til ud fra et behovskriterium. Fordelen ved dette er for borgeren, at denne ikke selv skal lægge penge ud.  

Hvis en pensionist får akut brug for at komme til lægevagten og ikke er visiteret til en eventuel kørselsordning, kan borgeren tage en taxa eller lignende til lægevagten. Borgeren kan derefter henvende sig til kommunen, som har pligt til at yde befordringsgodtgørelse i dette tilfælde, selvom borgeren ikke var visiteret til at få befordring.