Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud/planlagt nedlukning

Aftale om ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud” blev taget i brug primo 2014.

Af hensyn til patientsikkerheden har der været behov for at ændre denne aftale, så utilsigtede hændelser undgås.

Den nye aftale ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud/planlagt nedlukning” er godkendt i Det Administrative Kontaktforum (DAK) og træder i kraft den 1. oktober 2018.

Aftalen gælder for de elektroniske meddelelser, der udveksles mellem sygehuse og kommuner i patientforløb: advis, indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan etc.


Eksempler på situationer, hvor det er vigtigt at sikre meddelelser om EDI-nedbrud/planlagte nedlukning kan fx være:

  1. En borger med kontakt til hjemmesygeplejen bliver indlagt uden at kommunen er til stede ved indlæggelsen. Der er systemnedbrud i et af regionens systemer, hvilket bevirker, at sygehuset ikke kan sende indlæggelsesadvis til kommunen – eller at der er systemnedbrud i et af kommunens systemer, hvilket bevirker, at kommunen ikke kan modtage indlæggelsesadvis fra sygehuset. I begge tilfælde får hjemmesygeplejen ikke besked om, at borgeren er indlagt. Hjemmesygeplejen kører forgæves ud til patienten, og i værste fald involveres politiet, og borgeren efterlyses.
  2. En borger, der flere gange dagligt modtager hjælp til toiletbesøg, af- og påklædning, medicingivning m.m. af hjemmesygeplejen, indlægges på sygehuset. Ved udskrivelse er der systemnedbrud i et af regionens systemer, hvilket bevirker, at sygehuset ikke kan sende udskrivelsesadvis og udskrivningsrapport til kommunen – eller at der er systemnedbrud i et af kommunens systemer, hvilket bevirker, at kommunen ikke kan modtage udskrivelsesadvis og udskrivningsrapport fra sygehuset.
    I begge tilfælde får hjemmesygeplejen ikke besked om, at borgeren er udskrevet fra sygehuset. Borgeren kommer hjem og får ikke den nødvendige hjælp og medicin, hvilket kan betyde, at borgerens sygdomstilstand forringes, borgeren kan være usikker og bange, får måske ikke mad og/eller hjælp til at komme på toilettet og i seng. Manglende udskrivningsadvis og –rapport kan få fatale konsekvenser, hvis borgeren ikke selv er i stand til at reagere på manglende hjælp, fx  en  dement patient.

I den nye aftale er arbejdsgange og procedurer i Regional IT ved hjælp af flowmodel og beskrivelse heraf gjort tydeligere. Der er udarbejdet en ny formular til rapportering af EDI-nedbrud/nedlukning til Regional IT, og der er udarbejdet en tegning, der viser, hvorledes kommunikationsvejen er ved EDI-nedbrud/planlagte nedlukninger.

En væsentlig ændring i aftalen er, at Regional IT lægger udmeldinger om EDI-nedbrud/planlagte nedlukninger til sygehusene på sygehusenes lokale intranet.

Ved udmelding til kommunerne sender Regional IT meddelelse om EDI-nedbrud/nedlukning til en funktionspostkasse, der er oprettet specifikt til dette formål, i hver kommune.

Det er derudover muligt for relevante personer i kommuner og på sygehusene at få mail direkte til ens mailboks via en distributionsliste, som vedligeholdes af Regional IT.

Meddelelser fra Regional IT vedrørende EDI-nedbrud/planlagt nedlukning indledes med teksten ”EDI-Driftsinfo”.

Hvert sygehus og hver kommune skal udarbejde og aftale arbejdsgange, der sikrer distributionen videre ud i egen organisation jævnfør vedlagte tegning ”Kommunikation ved EDI-nedbrud/planlagt nedlukning”.

Vedlagt: