Forslag til ændret arbejdsdeling om medicinhåndtering i kommunale akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen foreskriver, at kommunale akutfunktioner skal kunne varetage subcutan og intermuskulær medicinadministration, herunder smertelindring.

Det Administrative Kontaktforum har vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indgå en samarbejdsaftale for området, men at der i stedet skal udarbejdes samarbejdsaftaler, som dækker over præparatgrupper, som det eksempelvis allerede kendes fra cytostatika.

Derfor anmodes kommuner, sygehuse og praktiserende læger i Syddanmark om at komme med forslag til, hvilke præparatgrupper, I mener rummer et potentiale for et ændret samarbejde. Det kan eksempelvis dreje som færdiggørelse af behandling i eget hjem, med assistance fra den kommunale akutfunktion, i stedet for at være indlagt på sygehuset eller modtage behandlingen ambulant.

I bedes derfor udfylde vedhæftede tabel med information og argumentation for, hvilke præparatgrupper I ser har potentiale for et ændret samarbejde.

 

I skal i udfyldelsen angive:

  • Navn på præparatgruppe
  • En kort beskrivelse af det nuværende samarbejde om medicinadministrationen
  • Argumentationen for, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om et ændret samarbejde
  • Det kan eksempelvis være af hensyn til patienten, økonomiske betragtninger, lettelse af arbejdsgange, ressourcespild og kan også bunde i erfaringer fra enkeltaftaler mellem eksempelvis kommuner og sygehusafdelinger.

 

Informationen bedes fremsendt til Anders Fournaise (anders.fournaise@rsyd.dk), senest tirsdag den 21. august 2018.

 

Følgegruppen for opgaveoverdragelse vil efterfølgende behandle de indkomne forslag og udarbejde en prioriteret liste over præparatgrupper, som præsenteres for Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018, med henblik på at vurdere, hvilke præparatgrupper, der med fordel kan undersøges nærmere for deres potentiale for et ændret samarbejde.

 

Materiale til udfyldelse

Præparat Med Potential For Et ændret Samarbejde I Regi Af Kommunale Akutfunktioner