Data og tal på hjerteområdet

I forbindelse med den kommende implementering af hjerteforløbsprogrammet, er der fra kommunal side efterspurgt data på hjertegenoptræningspatienter med henblik på at kunne danne sig et overblik over opgavens omfang. I maj måned 2019 blev der på den tværsektorielle Temadag om hjerteforløbsprogrammet gennemgået et eksempel på en businesscase for området. Data til businesscasen var lavet på baggrund af tal fra regionen, kommunen (Middelfart) og på baggrund af den forventede udvikling på området. Businesscasen viste, at der med de forbehold, der kan tages for usikkerheder, vil være en fornuftig businesscase for kommunerne, men anbefalingen er, at man følger egne tal nøje.

I efteråret 2019 efterspurgte de syddanske kommuner data for antal udarbejdede GOP’er på hjerteområdet i 2018 (for at kunne sammenligne med data, der tidligere blev trukket vedr. antal borgere på hjertehold i regionsregi). En sammenholdelse af data vedr. antal udarbejdede GOP’er og antal borgere, der har modtaget hjertegenoptræning i regionsregi viser, at der er der forskel på antallet af udarbejdede (unikke) genoptræningsplaner og antallet af (unikke) borgere, der har deltaget på hjertehold. I 17/22 af kommunerne ser det ud til, at der er udarbejdet færre genoptræningsplaner, end der har været deltagere til hjertehold.

Det er der umiddelbart tre mulige forklaringer på – og forklaringen skal sikkert findes i en kombination af de tre:

  • Der er nogle borgere, hvis genoptræningsplan blev udarbejdet i 2017 – men træningen først blev gennemført i 2018
  • Genoptræningsplanen er blevet udformet af et andet speciale end hjerteområdet (I Region Syddanmark er man nødt til at trække genoptræningsplaner inden for hjerteområdet, ellers bliver data alt for usikre.
  • Personer kan godt komme på hjertehold udenom GOP, f.eks. via en REF henvisning, en advis eller evt. andre kanaler.

På baggrund heraf er anbefalingen, at man i kommunerne sammenholder tallene med data fra egne systemer, og følger udviklingen nøje fremadrettet.

Implementeringsdatoen for hjerteforløbsprogrammet er, som tidligere vedtaget i Sundhedskoordinationsudvalget, den 1. januar 2020.

Se nærmere i nedenstående bilag: 

Bilag 1 Hjerterehab 2017 Pr Kommune

Bilag 2 Hjerterehab 2018 Pr Kommune

Kopi Af Hjertegenop Pr Kommune November 2018

Hjerteforløbsprogrammet økonomi V. Jeanette Rokbøl

Ovenstående er også sendt direkte til de kommunale sekretærer i de somatiske samordningsfora.