Udpegning til Region Syddanmarks arbejde med behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet

Følgende er udpeget til arbejdet:

  • Helle Larsen Rysager, Faaborg-Midtfyns Kommune
  • Mona Krongaard Heelsberg, Haderslev Kommune
  • Mette Tietzw Bech Poulsen, Fredericia Kommune
  • Inger Marie Ditlevsen, Esbjerg Kommune
  • Else Kirk, Odense Kommune

I Region Syddanmarks budgetaftale 2019 fremgår, at der skal arbejdes videre med at analysere behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet og i denne forbindelse indgå i et tættere samarbejde med kommunerne om området.

For regionen er formålet med analysen først og fremmest at skabe bedre sammenhæng og service for patienter og borgere. Det er muligt, at analysen på sigt også kan tjene et økonomisk formål, men i første omgang er fokus på at skabe tværsektoriel sammenhæng.

Der pågår et nationalt arbejde under Sundheds- og Ældreministeriet med at belyse behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet, herunder se på organiseringen og komme med forslag til et opdateret regelgrundlag. Hvornår resultaterne af dette arbejde foreligger vides ikke med sikkerhed, men et sandsynligt bud kunne være, at det bliver i første halvår af 2019.

Indtil da iværksætter Region Syddanmark primo 2019 et afdækningsarbejde på området. Fokus i arbejdet vil være på logistik, lagerbeholdning, service, vedligeholdelse, tildeling, indkøb mv. Arbejdet kan med fordel indbefatte en vurdering af, hvor der i særlig grad er overlap mellem regionale behandlingsredskaber og kommunale hjælpemidler. Der er i foråret 2018 lavet en indledende regional afdækning, som det nye arbejde kan bygge videre på.

På møde i Koncernledelsesforum den 11. december 2018 blev det besluttet, at de somatiske sygehusenheder hver deltager i arbejdet med to repræsentanter og Psykiatrisygehuset med en repræsentant.

På møde i Det Administrative Kontaktforum den 20. november 2018 blev kommunerne orienteret om det forestående afdækningsarbejde, ligesom de blev inviteret til at indgå heri. Der blev fra kommunal side taget positivt mod invitationen.

På denne baggrund efterspørges interesserede kommuner til at indgå i en arbejdsgruppe, som kan varetage afdækningsopgaven. Arbejdsgruppen skal sammensættes således, at de relevante kompetencer indenfor terapiområdet, logistik, depothåndtering og indkøb alle er repræsenterede. For at sikre, at alle disse områder er dækket bedes SOF’erne koordinere, at de respektive SOF’er indmelder følgende:

  • SOF Vest: Repræsentant inden for terapiområdet
  • SOF Syd: Repræsentant inden for logistik
  • SOF OUH: Repræsentant inden for depothåndtering
  • SOF Lillebælt: Repræsentant inden for indkøb

Herudover er der mulighed for at indmelde flere repræsentanter, hvis der er ønske om det. Ovenstående opsætning er blot for at sikre, at der minimum indmeldes mindst én repræsentant fra hvert område.

Frist for indmeldelse af repræsentanter er den 18. januar 2019.

Udpegning til Region Syddanmarks arbejde med behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet