Udpegning til arbejdsgruppe vedr. revision af Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet

I december 2023 blev det besluttede Strategisk Sundhedsstyregruppe for at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål at revidere Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.

Formålet med at igangsætte dette arbejde er at bidrage til at indfri visionen vedr. børn og unges trivsel i Sundhedsaftalen 2024-2027. Arbejdet indgår som en del af sundhedsaftalens implementeringsplan for 2024-2025, hvor det er besluttet, at den tværsektorielle samarbejdsaftale skal genbesøges og revideres, så den stemmer overens med udviklingen på området og den gældende lovgivning. Samtidig er det væsentligt, at der i revisionen ses på, om nogle elementer i den eksisterende samarbejdsaftale kan udbredes/skaleres efter afprøvning i den allerede afviklede
implementeringsperiode (2018-2023).

Læs mere om arbejdsgruppe i følgende kommissorium.

Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henholdsvis en kommunal og en regional formand på chefniveau. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra kommuner, sygehuse (somatik såvel som psykiatri) samt almen praksis. Repræsentanterne kan med fordel have kendskab til den eksisterende tværsektorielle Aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark samt det pågående arbejde med den faglige ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Arbejdsgruppen understøttes af en kommunal konsulent samt en konsulent fra hhv. Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde og fra Psykiatriadministrationen.

Fra kommunal side skal der udpeges følgende:

  • 4 kommunale repræsentanter på chef- eller afdelingsleder-niveau (heraf én formand). Repræsentanterne skal udpeges fra hver af de fire sundhedsklynger og have bredt kendskab til børne- og
    ungeområdet (bl.a. til lovgivning, indsatser, forløb, tidlig opsporing, andre relevante velfærdsområder og lignende. Det kunne f.eks. være fra skole- og dagtilbud, sundhedspleje, PPR, myndighed, rådgivende funktioner mv.)

Kommunale repræsentanter kan indmeldes i nedenstående formular. Fristen for indmeldelse er tirsdag d. 14 maj.

Angiv om repræsentanten ønsker at blive formand for de kommunale repræsentanter
Bekræft samtykke