Udpegning: Kommunale repræsentanter til klinisk koordinationsgruppe inden for hjertesvigt

Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) blev med økonomiaftalen 2017 enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal understøtte en standardiseret
og bred anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i det danske sundhedsvæsen.

PRO-arbejdet tager udgangspunkt i patienten og dennes forløb, og data skal bruges aktivt i mødet mellem patient og sundhedsperson. Det er derfor vigtigt, at der tænkes og tilrettelægges
tværsektorielt hvor relevant.

Et vigtigt led heri er at drive processer for standardisering af PRO-spørgeskemaer, udarbejde faglige retningslinjer for anvendelse samt bidrage til videndeling om brug af PRO-data i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling.

De primære mål med anvendelsen af PRO-data er:

  • at patienterne oplever større indflydelse på egen behandling,
  • at klinikkerne far et grundlag for en mere fokuseret dialog med patienten.

Dernæst er målene, at:

  • den patientrapporterede effekt af behandlingen dokumenteres,
  • PRO-data kan bidrage til øget kvalitet i behandlingen af den enkelte patient og indgå som videngrundlag i det kliniske kvalitetsarbejde,
  • behandlingsindsatsen kan prioriteres derhen, hvor værdien opleves som størst af patienterne,
  • PRO-data kan anvendes til forskningsformål.

 

Koordinationsgruppens formål

For det enkelte indsatsområde etableres en klinisk koordinationsgruppe bestående af repræsentanter fra hele patientforløbet på tværs af sektorer med ansvar for at identificere og fastlægge relevante spørgeskemaer, fortrinsvis med udgangspunkt i eksisterende – gerne internationale – validerede spørgeskemaer, så der sikres et standardiseret grundlag for at arbejde med PRO-data nationalt. Formålet med koordinationsgrupperne er at udvikle et standardiseret sæt af spørgsmål inden for et specifikt indsatsområde. Koordinationsgruppen skal først og fremmest sikre, at de spørgsmål, der fastlægges, opleves som værende meningsfulde for patient og kliniker i den kliniske kontakt.

 

Krav til de kommunale medlemmers kompetencer

Gruppen sammensættes af repræsentanter fra patientforeninger, klinik, kvalitetsarbejde og ledelse, heraf skal der udpeges to kommunale repræsentanter fra de syddanske kommuner. De sundhedsfaglige medlemmer skal have en relevant sundhedsfaglig indsigt og være toneangivende indenfor indsatsområdet. Erfaring med anvendelse af PRO-data og spørgeskemaer vil være en fordel.  

 

Arbejdets omfang og tidsplan

Arbejdet foregår på 3-4 workshops af 6 timers varighed. Herefter afprøves resultatet i en pilotafprøvning og der afholdes afslutningsvis en opsamlingsworkshop a 6 timers varighed. Alle workshops afholdes i Odense. Tidsforbrug til forberedelse er ca. 20 timer for hele forløbet. I fastlæggelsen af spørgeskemaer tages bl.a. udgangspunkt i eksisterende standardiserede og validerede spørgeskemaer samt i de erfaringer, der allerede måtte være gjort inden for området nationalt og internationalt.

Arbejdet pågår i sidste halvår 2022. Workshops afholdes d. 6.9, d.11.10, d. 1.12 og evt. d. 25.1 2023 mellem kl. 9.30 – 15.30.

 

Yderligere information om arbejdsgruppen kan læses i  Kommissorium For Klinisk Koordinationsgruppe Hjertesvigt og i Forståelsespapir For PRO

 

Tilmeldingsfristen er den 27. juni 2022 og sker via nedenstående formular. 

Udpegning: kommunale repræsentanter til klinisk koordinationsgruppe for hjertesvigt

Bekræft samtykke