Udpegning: Kommunal repræsentant til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds

Kontaktkreds for sundhedsberedskab søger én kommunal repræsentant fra Syddanmark. Repræsentanten skal arbejde med sundhedsberedskabsplanlægning og være ansat ved det kommunale redningsberedskab.

 

Om Kontaktkreds for sundhedberedskab

Kontaktkreds for sundhedsberedskab er et overordnet samarbejdsforum vedr. sundhedsbered-skabet i Danmark. I denne gruppe kan alle emner vedr. sundhedsberedskabet drøftes, der er dog et særligt fokus på sygehusberedskabet, den præhospitale indsats og beredskabet i primærsektoren (særligt sundhedsberedskabet i kommunerne) og særligt på det tværgående sam-arbejde imellem regionerne, kommunerne og øvrige aktører inden for sundhedsområdet.

For at sikre et kontinuerligt fokus på planlægning for alle typer af beredskabshændelser er der etableret fora, hvor man drøfter de specifikke, faglige og organisatoriske overvejelser. Ved konkrete udfordringer fx med samarbejdet mellem myndigheder eller sammenhængen i sund-hedsberedskabet kan formandskaberne bringe dette op i kontaktkredsen, ligesom problemstil-linger rejst i kontaktkredsen kan være relevant at rejse i de andre fora.

Endeligt har de centrale sundhedsmyndigheder et forum kaldet CKF sundhedsberedskab, der skal sikre koordination og samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikker-hed, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen.

Formål med kontaktkreds for sundhedsberedskab

Kontaktkreds for sundhedsberedskab er den overordnede og koordinerende gruppe inden for sundhedsberedskabet i Danmark. I kontaktkredsen kan relevante aktører være i løbende dialog om planlægning af sundhedsberedskabet, drøfte nye initiativer og eventuelle problemer på re-gionalt, kommunalt og nationalt niveau og imellem myndighederne.
Kontaktkredsen skal således bidrage til at implementere bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet samt Sundhedsstyrelsens vejledning om samme emne, der præciserer opgaver og ansvarsområder i bekendtgørelsen.

 

Opgaver for kontaktkreds for sundhedsberedskab

Kontaktkredsen skal medvirke til at koordinere opgaver og samarbejdet inden for sundheds-beredskabet i Danmark, herunder:

  • Drøfte regionale og kommunale risikovurderinger samt nationale sikkerheds- og be-redskabsmæssige vurderinger.
  • Følge planlægning og implementering af sundhedsberedskabsplaner, herunder opgaver inden for kerneopgaverne i krisestyring.
  • Drøfte og koordinere beredskabet i primærsektoren, herunder inddragelse af praktise-rende læger.
  • Sikre tværsektorielt samarbejde fx med politiet og redningsberedskabet, når det er re-levant.
  • Drøfte og koordinere uddannelses- og øvelsesinitiativer.

Sundhedsstyrelsen forventer, at deltagerne i kontaktkredsen formidler og indhenter informa-tion vedr. kontaktkredsens møder i eget bagland. Regionsrepræsentanterne repræsenterer alle dele af regionens sundhedsberedskab inkl. sygehusberedskabet i egen region og indhenter input og drøfter spørgsmål før og efter møder i relevante fora fx regionens sundberedskabs- og præhospitale udvalg (SUPU). Kommunerepræsentanterne informerer og indhenter informa-tion og spørgsmål fra alle kommunerne i regionsområdet. Dette for at sikre den bredest mu-lige repræsentation og grundlag for at drøfte sundhedsberedskabet i Danmark.

 

Organisering af arbejdet

Kontaktkredsen afholder møder to gange årligt eller efter behov fx ekstraordinære møder efter større beredskabshændelser med henblik på at evaluere hændelsen. Som udgangspunkt afhol-des møderne i Sundhedsstyrelsen.
Deltagerne kan melde punkter ind til dagsordenen inden møderne. Sundhedsstyrelen indkalder til møder, leder møderne og udsender referater.

 

Næste møde er d. 9. juni.

 

Læs kommissoriet her: Kommissorium For Sundhedsstyrelsens Kontaktkreds For Sundhedsberedskab Januar 2022

 

Fristen for at indmelde en repræsentant er den 3. juni og gøres via. nedenstående formular.

 

Kommunale repræsentanter til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds

Bekræft samtykke