Udpegning af kommunale deltagere på hold 2 til Det Nationale Ledelsesprogram

De kommunale deltagere på hold 2 til Det nationale Ledelsesprogram er:

  • Gitte Grøndal fallentin, Aktivitets- og rehabiliteringsleder, Vejen Kommune 
  • Aase Koch, Fagchef for pleje og omsorg, Tønder Kommune

Udpegning af nye deltagere til Det Nationale Ledelsesprogram

Der skal udpeges et nyt hold til Det Nationale Ledelsesprogram. Ledelsesprogrammet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram og skal være med til at understøtte arbejdet med kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet. Ledelsesprogrammet udspringer af regionernes økonomiaftale, og regionerne dækker dermed deltagergebyr for såvel regionale som kommunale deltagere.

Ledelsesprogrammet (hold 2) forløber fra februar til december 2018. Der er tale om et hold på 40 deltagere, hvor kommunerne har de otte pladser, heraf to pladser til KKR Syddanmark.

 

Deadline for indmeldelse af kandidater er mandag den 30. oktober 2017.

 

Der tilmeldes kandidater via formularen nederst på siden. Såfremt I ikke ønsker at indmelde en kandidat, bedes I ligeledes meddele det til sekretariatet via formularen.

Såfremt der er flere end to kommuner, der ønsker at deltage på hold 2, udvælger KKR Sekretariatet blandt de indmeldte kandidater i samråd med sekretariatet.

 

Kriterier for udpegningen

Der er fastsat følgende kriterier for udpegning af deltagere:

  • At der er tale om en leder med et driftsansvar fx plejecenterledere, ledere af rehabiliteringscentre og hjemmeplejechefer.
  • At lederen er villig til at agere ambassadør både i og ift. de andre kommuner
  • At lederen er en del af et tværsektorielt samarbejde

 

For Michael Skriver Hansen, Sundhedschef i Sønderborg Kommune, har det givet rigtig god værdi at deltaget på Hold 1. Han ønsker at fremhæve, at der i forbindelse med uddannelsen løbende arbejdes med et forbedringsprojekt i egen organisation. Et projekt, hvor man bliver holdt op på at være meget tydelige på borgerperspektivet. 

Uddannelsen er bygget op om 5 moduler fordelt på 11 måneder, og Michaels vurdering er, at den tid der investeres i forløbet ligeledes er givet godt ud for den organisation, man kommer fra. Fordi det forventes, at der løbende bliver arbejdet med den viden man tilegner sig derhjemme.

 

Hvad indeholder uddannelsen?
Programmet består af følgende 5 moduler:
1. Det nye kvalitetsprogram
2. Patienten som kvalitetspartner
3. Udsyn og perspektiv (Skotland)
4. Motivation og styring
5. Kultur og ledelse

I programmet lægges der særligt vægt på at styrke ledernes evne til proaktivt at forbedre, iværksætte og følge op på effektivitets- og kvalitetsforbedrende tiltag både i egen enhed og i samlede borger- og patientforløb, der løber ud over egen organisatoriske ramme.

Programmet skal derudover understøtte sammenhængende i de patientforløb, der går på tværs af kommunalt og regionalt regi og derigennem medvirke til at realisere de nationale kvalitetsmål.

Det er muligt at læse mere om Ledelsesprogrammet her: http://www.regioner.dk/media/4887/nationalt-ledelsesprogram-for-ledere-af-ledere-i-sundhedsvaesenet-programbeskrivelse-til-hold-1.pdf. Materialet er udarbejdet til at beskrive forløbet for Hold 1, men vil også være dækkende for Hold 2.

 

 

Kommunale deltagere på hold 2 til Det Nationale Ledelsesprogram