Udpegning af kommunal repræsentant til Det Koordinerende Udvalg, Sundhedsprofilen 2025

Baggrund

I forbindelse med Sundhedsprofilundersøgelsen, er der i nationalt regi etableret hhv. en metodegruppe og et koordinerende udvalg. Metodegruppen består af to repræsentanter fra hver region, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Gruppen tager sig af alle detaljer omkring hver enkelt profilrunde og har som led heri til opgave at holde det Koordinerende Udvalg løbende orienteret. Det Koordinerende Udvalg er øverste instans i det nationale samarbejde og består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Regioner, KL og en repræsentant hhv. fra hver region og kommunerne i de enkelte regioner (en repræsentant der repræsenterer alle kommunerne i regionen).

I arbejdet med Sundhedsprofilundersøgelsen har vi i Region Syddanmark en kontaktperson i samtlige kommuner. Seks af kontaktpersonerne er repræsenteret i en nyetableret arbejdsgruppe, som har til opgave at bistå det forberedende arbejde med 2025 undersøgelsen, herunder særligt at bidrage med kommunale perspektiver på spørgeskemaet og kommunikationsindsatserne. Det har også været gældende for de tidligere sundhedsprofilrunder, at der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har bestået af et udsnit at kontaktpersonerne.

Udpegning

Til arbejdet med Sundhedsprofilen 2025 skal vi nu have udpeget en ny kommunal repræsentant fra Region Syddanmark til Det Koordinerende Udvalg. Det har tidligere været en af arbejdsgruppens repræsentanter, hvilket også er en mulighed for 2025 undersøgelsen, men det er ikke et krav.

Vedkommende skal kunne deltage i maksimalt fire virtuelle møder årligt af 1-2 timers varighed og der vil være lidt forberedelsestid forud for møderne. Det er en mulighed for at få et nærmere indblik i det nationale samarbejde omkring undersøgelsen, ligesom den kommunale repræsentant vil være Region Syddanmarks kommunale talerør ind Det Koordinerende Udvalg. Det er en fordel, at personen har kendskab til Sundhedsprofilen og er på special-/chefkonsulentniveau.

Yderligere spørgsmål vedr. ovenstående kan sendes til louise.overgaardnielsen@middelfart.dk 

Frist for tilbagemelding er den 1. juni 2023. Tilbagemelding sker via nedenstående formular.

Bekræft samtykke