Udpegning af kommunal repræsentant og kommunal sekretær til miniarbejdsgruppe vedr. tværsektorielle samarbejdsindsatser på området for de forberedende grunduddannelser

Opdateret den 16/6-21: Christina Arvad Brill fra Aabenraa Kommune blev udpeget til arbejdsgruppen.

 

Følgegruppen for uddannelse og arbejde ønsker at nedsætte en miniarbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til tværsektorielle indsatser, der skal bidrage til at en større andel af unge med psykiske lidelser gennemfører en ungdomsuddannelse. Opgaven og arbejdsgruppens ramme er nærmere beskrevet i det vedhæftede kommissorium (Kommissorium Vedr. Tværsektorielle Samarbejdsindsatser På Området For De Forberedende Grunduddannelser).

Der efterspørges to kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen, som vil bestå af:

 • 1 repræsentant fra PsykInfo
 • 1 kommunal repræsentant med viden og kompetencer indenfor de kommunale ungeindsatser (KUI) herunder særligt FGU’erne
 • 1 repræsentant fra de syddanske FGUer
 • 1 repræsentant fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde
 • 1 kommunal sekretær for arbejdsgruppen, gerne med kendskab til det tværsektorielle samarbejde på uddannelses-, sundheds- eller socialområdet. Sekretæren bistår arbejdsgruppen i forbindelse med dagsordensforberedelse, mødekoordinering og opfølgning, samt konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatser.

Repræsentationen bør fortrinsvis være på ledelsesniveau.

Arbejdsgruppen konstituerer sig selv med en tovholder for gruppen. Arbejdsgruppen fastlægger på første møde en tidsplan for arbejdet og orienterer følgegruppen om den fastlagte tidsplan. Sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde bistår med sparring til sekretæren for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har til opgave, at:

 • Identificere typiske årsager til unges frafald fra FGU
 • Udarbejde forslag til samarbejdsindsatser med FGU-området med fokus på unge med psykisk sygdom, herunder eksempelvis:
  • Indsatser hvor regionale og kommunale syddanske arbejdspladser kan indgå i samarbejde med de unge og FGU om fx praktikforløb og lignende.
  • Samarbejdsmodeller der kan styrke kompetenceudviklingen på tværs af aktørerne
  • Indsatser, der har fokus på mest sårbare unge.

Arbejdsgruppen mødes 2-3 gange af et par timers varighed. Derudover må der forventes mailkorrespondancer løbende. Arbejdsgruppen fastlægger på første møde selv et bud på en realistisk tidsplan for arbejdet og orienterer følgegruppen om den fastlagte tidsplan. Arbejdsgruppen har mulighed for at få input fra øvrige relevante aktører undervejs i arbejdet ud over de repræsentanter, der er udpeget til arbejdsgruppen.

Indmelding
Frist for indmeldelse af en repræsentant til arbejdsgruppen er onsdag den 25. maj.

Har du/I spørgsmål i forbindelse med udpegningen, er du meget velkommen til at kontakte følgegruppesekretariatet; Line Brinch Christensen (e-mail: line.christensen@fredericia.dk og tlf. 20926724) eller Jette Dalsgaard Andersen (Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk og 24988027).