Udpegning af deltagere til hold 3 i Det nationale ledelsesprogram

Den 26.11.18: Der er indmeldt to kandidater til at deltage i Det Nationale Ledelsesprogram, og de er derfor også udpeget til at deltage:

  • Anne-Marie Bentzen, Vejle Kommune
  •  Anne Marie Hedegaard, Ærø Kommune

Udpegning af nye deltagere til Det Nationale Ledelsesprogram

Der skal udpeges et nyt hold til Det Nationale Ledelsesprogram. Ledelsesprogrammet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram og skal være med til at understøtte arbejdet med kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet. Ledelsesprogrammet udspringer af regionernes økonomiaftale, og regionerne dækker dermed deltagergebyr for såvel regionale som kommunale deltagere. Den enkelte kommune skal give lederen fri samt yde transport.

Ledelsesprogrammet (hold 3) forløber fra februar til december 2019. Der er tale om et hold på 40 deltagere, hvor kommunerne har de otte pladser, heraf to pladser til KKR Syddanmark

Der tilmeldes kandidater via formularen nederst på siden. Såfremt I ikke ønsker at indmelde en kandidat, bedes I ligeledes meddele det til sekretariatet via formularen.

Såfremt der er flere end to kommuner, der ønsker at deltage på hold 3, udvælger KKR Sekretariatet blandt de indmeldte kandidater i samråd med Sekretariatet eller evt. Formandskabet for SSF.

 

Kriterier for udpegningen

Der er fastsat følgende kriterier for udpegning af deltagere:

  • At der er tale om en leder med et driftsansvar fx plejecenterledere, ledere af rehabiliteringscentre og hjemmeplejechefer.
  • At lederen er villig til at agere ambassadør både i og ift. de andre kommuner
  • At lederen er en del af et tværsektorielt samarbejde

 

For Michael Skriver Hansen, Sundhedschef i Sønderborg Kommune, har det givet rigtig god værdi at have deltaget på Hold 1. Han ønsker at fremhæve, at der i forbindelse med uddannelsen løbende arbejdes med et forbedringsprojekt i egen organisation. Et projekt, hvor man bliver holdt op på at være meget tydelige på borgerperspektivet. 

Uddannelsen er bygget op om 5 moduler fordelt på 11 måneder, og Michaels vurdering er, at den tid der investeres i forløbet ligeledes er givet godt ud for den organisation, man kommer fra. Fordi det forventes, at der løbende bliver arbejdet med den viden man tilegner sig derhjemme.

 

Hvad indeholder uddannelsen?
Programmet består af følgende 5 moduler:
1. Det nye kvalitetsprogram
2. Patienten som kvalitetspartner
3. Udsyn og perspektiv (Skotland)
4. Motivation og styring
5. Kultur og ledelse

I programmet lægges der særligt vægt på at styrke ledernes evne til proaktivt at forbedre, iværksætte og følge op på effektivitets- og kvalitetsforbedrende tiltag både i egen enhed og i samlede borger- og patientforløb, der løber ud over egen organisatoriske ramme.

Programmet skal derudover understøtte sammenhængende i de patientforløb, der går på tværs af kommunalt og regionalt regi og derigennem medvirke til at realisere de nationale kvalitetsmål.

Det er muligt at læse mere om Ledelsesprogrammet her: http://www.regioner.dk/media/4887/nationalt-ledelsesprogram-for-ledere-af-ledere-i-sundhedsvaesenet-programbeskrivelse-til-hold-1.pdf.

Se forløbsoversigt, Sponsorrollen Nationalt Ledelsesprogram September 2018 samt baggrund og formål.

Deadline for indmeldelse af kandidater er den 14. november 2018.  

Kommunale deltagere på hold 3 i Det Nationale ledelsesprogram