’Tryghedskassen’ udgår

Til kommunerne i Region Syddanmark (læs også brevet her: Tryghedskassen Udgår Til Kommunerne)

’Tryghedskassen’ udgår

’Tryghedskassen’ har med sit indhold af udvalgte lægemidler og utensilier i næsten 20 år været brugt til symptomlindring i de sidste levedøgn hos patienter i eget hjem. Nu udgår ’Tryghedskassen’ og i ste-det træder en mere individualiseret behandling. Baggrunden herfor er, at forskellige faglige organisationer har meldt ud, at de ikke længere støtter op om ’Tryghedskassen’ *.

Apotekerne forventer fortsat at kunne levere ordinerede ’Tryghedskasser’ de næste uger. Når apotekernes lagre er opbrugt, udgår ’Tryghedskassen’, da produktionsapotekerne indstiller pakningen pga. manglende opbakning fra de faglige selskaber. I overgangsperioden har vi anbefalet de praktiserende læger at undersøge, om det aktuelle apotek lagerholder ’Tryghedskassen’, inden der udskrives recept på den.

Det skal understreges, at aftalen om regional finansiering af ’Tryghedskassen’ til borgere med termi-nalbevilling fortsat gælder. Det er også fortsat lovligt for læger at ordinere og udlevere kassen, så længe den kan skaffes.

De Palliative teams i Region Syddanmark oplyser, at grundprincipperne for lindrende medicinsk be-handling i de sidste levedøgn er uændrede, og at det samme gælder administrationsformen (s.c.). Det er fortsat en lægefaglig vurdering, hvilke præparater der skal ordineres til den enkelte patient, og i hvilken dosering. De forventer, at det hyppigst vil være morfin, midazolam og haloperidol (Serenase), men andre præparater kan også komme i spil (fx Furix og Robinul, som også kendes fra ’Trygheds-kassen’). Apotekerne er orienteret om dette, så de kan tage det forventede øgede forbrug af disse lægemidler i betragtning ved deres indkøb og lagerhold af lægemidlerne.

Lægerne er orienteret om, at relevante lægemidler kan ordineres enkeltvis i FMK, og tilknyttes en re-cept (på hele pakninger) til udlevering fra apoteket, som ved al anden medicin.

Da Lægemiddelstyrelsens bevillinger af terminaltilskud omfatter al lægeordineret medicin, vil det ikke medføre udgifter for patienten, at de enkelte lægemidler ordineres i stedet for en samlet ’Trygheds-kasse’
Utensilierne til administration af lægemidlerne forventes rekvireret af personalet, der administrerer me-dicinen, som ved al anden medicin – i dette tilfælde, vil det ofte være en kommunal opgave. Apotekerne er orienteret om, at de ikke forventes at lagerholde utensilierne.

 

Venlig hilsen
Trine Malling Lungskov
Afdelingschef, Praksis
Region Syddanmark