Revideret samarbejdsaftale om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet

Kommunerne bedes sørge for, at aftalen videreformidles til Sundhedsområdet (Sundhedsplejen), Myndighedsområdet for børn og unge (Familieafdelingen) og Misbrugscentre/misbrugsområdet i kommunerne.  

 

Det Administrative Kontaktforum godkendte i januar 2017, at arbejdet med revisionen af ”Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin” blev igangsat.

 

Som et led i revisionen er aftalen blevet omdøbt, således at den nu hedder: ”Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark. Dette skyldes dels et ønske om en forkortelse og præcisering af titlen og dels, at der er truffet politisk beslutning om, at den målgruppe, samarbejdsaftalen omhandler, fremadrettet er tilknyttet det, der benævnes Familieambulatoriet Plus.

 

I revisionen af aftalen er hovedvægten derudover lagt på at sikre en række præciseringer af juridisk karakter samt specificeringer i forhold til samarbejde og ansvarsfordeling.

 

Aftaleudkastet blev sendt i høring i perioden den 13. oktober til den 16. november 2017 og blev efterfølgende tilrettet, således at aftalen imødekom de indkomne høringssvar i det omfang, det var muligt. Den reviderede aftale er godkendt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 25. januar 2018.

 

Idet man i Det Administrative Kontaktforum i forbindelse med godkendelsen har anmodet om, at der etableres monitorering af aktiviteten i Familieambulatorierne, har der indtil nu pågået et arbejde med at beskrive, hvilke aktiviteter, der kan monitoreres på. Arbejdet er ikke tilendebragt, men det er vurderingen, at aftalen nu sendes til implementering, og at der sideløbende med implementeringsarbejdet pågår et arbejde med at identificere de indikatorer, der løbende skal måles på.

 

Samtykkeerklæringer

Revisionsarbejdet har vist, at der er behov for at ensarte indhentning af samtykke, idet praksis herfor har været forskelligartet. Der er derfor udarbejdet tre forslag til samtykkeerklæringer med det formål at sikre såvel patienter som medarbejdere juridisk:

  • Samtykke til netværksmøder
  • Samtykke til indhentelse af oplysninger
  • Samtykke til videregivelse af sundhedsoplysninger til andre formål end behandling

 

Samtykkeerklæringerne er vedlagt aftalen og det forventes, at de lokale samordningsfora implementerer de tre samtykkeerklæringer og afklarer lokalt, hvorledes man ønsker at arbejde med disse.

 

Implementering

I forbindelse med såvel gennemskrivningen af aftalen som behandlingen af høringssvarene er det blevet tydeligt, at der er nogle områder, som kræver særligt fokus i forbindelse med implementeringen, herunder:

  • Ensretning af misbrugscentrenes/rusmiddelbehandlingens arbejdsgange i forhold til de tilknyttede gravide
  • Det lokale samarbejde mellem de involverede parter
  • Udarbejdelse og anvendelse af fælles skabeloner for samtykke i hele Syddanmark
  • Anvendelse af den udarbejdede skabelon for anmodning om oplysninger samt aftaler i forbindelse med fødsel og barsel på sygehuset
  • Formidling og opdatering af kontaktoplysninger for samarbejdspartnere via sundhed.dk

 

De lokale samordningsfora opfordres i forbindelse med implementeringen af den reviderede aftale til at sikre en generel formidling af aftalens ændrede indhold samt sætte særligt fokus på ovennævnte indsatsområder i implementeringsarbejdet.

Derudover opfordres der til, at man i implementeringsarbejdet ser på muligheden for, at de udarbejdede skabeloner til samtykkeerklæringer indarbejdes i det daglige arbejde – og på sigt gerne elektronisk.

Såfremt der er behov for bistand til implementeringsarbejdet i form af oplæg om ændringerne i aftalen eller lignende, har medlemmerne af den arbejdsgruppe, der har forestået revisionsarbejdet, indvilliget i at bistå hermed. Der opfordres derfor til, at man kontakter de medlemmer af arbejdsgruppen, der har repræsenteret det lokalområde, hvori man ønsker at afholde oplæg.

Klik her for at se samarbejdsaftalen omkring gravide og børn Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark.