REMINDER: Arbejdsgruppe til revision af samarbejdsaftaler vedrørende peritonealdialyse i eget hjem

Oktober 2019: Samarbejdsaftalen er revideret og arbejdsgruppen er derfor nedlagt.


REMINDER: Da der kun er indmeldt én repræsentant (fra SOF Syd) til denne arbejdsgruppe forlænges tilmeldingsfristen til den 4. juli 2017. Så håber vi, at der kommer flere indmeldte repræsentanter.

I det Administrative Kontaktforum blev det den 17. januar 2017 besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal revidere samarbejdsaftale vedr. peritonealdialyse i eget hjem fra 2012.

Vi har brug for jeres hjælp til at udpege følgende medlemmer til arbejdsgruppen:

  • Fire kommunale repræsentanter med social- og sundhedsfaglige kompetencer, som repræsenterer hvert SOF-område. En af de kommunale repræsentanter udpeges som medformand for arbejdsgruppen.
  • En kommunal sekretær. Det vil være en fordel, hvis den udpegede formand kan bidrage med en medarbejder, der kan varetage sekretærfunktionen.

Arbejdsgruppen forventes at holde tre møder, og dens forslag til revideret samarbejdsaftale skal være klar til forelæggelse på møde i Følgegruppen for Behandling og pleje senest i 1. kvartal 2018.

Se mere i Kommissorium for revision af samarbejdsaftale vedrørende peritonealdialyse i eget hjem og Samarbejdsaftale om peritonealdialyse 2012.

I bedes koordinere indmeldingen i de enkelte SOF´er.

Tilmeldelsesfrist senest den 4. juli 2017

Revision af samarbejdsaftale vedr. peritonealdialyse i eget hjem