Rammeaftalen for Infektionshygiejnisk Rådgivning fra sygehuse til kommuner er blevet revideret

Rammeaftalen for Infektionshygiejnisk Rådgivning fra sygehuse til kommuner er blevet revideret. Den gældende aftale findes her: Samarbejdsaftaler (regionsyddanmark.dk)

 

Baggrund for revidering af aftalen

I foråret 2021 blev der gennemført en evaluering af rammeaftalen, og en tværsektoriel arbejdsgruppe har med udgangspunkt i denne forestået revideringsarbejdet.

 

Rammeaftalen blev drøftet i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj. Bemærkninger herfra er indarbejdet i aftalen. Ydermere blev der rejst et spørgsmål om prisen på den enkeltstående konsulentydelse. Prisen er væsentlig højere end timeprisen, der anvendes i basispakken og i hyldevarerne, idet ydelserne er enkeltstående og derfor udfordrer sygehusenes kapacitet til rådgivningsopgaven (jf. bilag 3 i rammeaftalen). Prisen er fastsat ud fra eksisterende praksis på området, da aftalen blev udarbejdet i 2016, og er sidenhen pristalsreguleret.

 

Rammeaftalen er godkendt af regionens koncernledelsesforum den 28. juni og dernæst af formandsskabet i Det Administrative Kontaktforum.

 

 

I hører nærmere vedrørende næstkommende temadag.

 

Ved yderligere spørgsmål kan konsulent Lars Kunz Schubert kontaktes.

 

Følgegruppen for Forebyggelse følger op på rammeaftalen primo 2023.

 

 

På vegne af Følgegruppen for Forebyggelse

Formandsskabet

Mathilde og Vivi