Procedure ved brugen af kommunale attester

PLO Syddanmark har bedt Sekretariatet videreformidle nedenstående vedrørende brugen af attester. Sekretariatet har foreslået, at dialogen tages lokalt på møder i de kommunalt lægelige udvalg, men PLO Syddanmark ønsker, at der også meldes en generel skrivelse ud. Sekretariatet har været i dialog med et par kommuner, som ikke umiddelbart genkender, at attesterne anvendes uhensigtsmæssigt. Der er derfor formentlig ikke tale om en generel problemstilling, og kommuner som ikke oplever uenighed om brugen af attester kan se bort fra nedenstående præcisering.

 

Fra PLO Syddanmark

Når læger og kommuner udveksler oplysninger om patienter, sker det efter retningslinjerne i det socialt-lægelige samarbejde https://www.laeger.dk/sites/default/files/socialt-laegeligt_samarbejde_december_2016-1.pdf  

  

Statusattesten – LÆ125 – anvendes til at indhente journaloplysninger samtidigt med et ønske om lægens vurdering af betydningen af disse oplysninger for en konkret problemstilling. Kommunen skal således redegøre for, hvilke specifikke helbredsmæssige forhold, der ønskes belyst uden at der er behov for kontakt mellem lægen og patienten/fremmøde; en statusattest udfyldes altså alene på baggrund af journaloplysninger og lægens kendskab til patienten i øvrigt.

 

Hvis der er behov for en samlet fremstilling og vurdering af et afgrænset helbredsområde kan LÆ135 (specifik helbredsattest) anvendes; hvis det drejer sig om de samlede helbredsforhold generelt kan LÆ145 (generel helbredsattest) anvendes. Disse attester baserer sig – modsat statusattesten – på samtale med og undersøgelse af patienten, hvorfor det ikke er i overensstemmelse med aftalen i det social-lægelige samarbejde at rekvirere en LÆ125 i sådanne tilfælde. Kommunen kan altså ikke bede patienten om at bestille tid hos lægen i det øjemed at blive undersøgt med henblik på en senere indhentelse af en statusattest.