Orientering: Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner om telemedicinsk sårvurdering

Telemedicinsk sårvurdering er blevet implementeret i samtlige danske kommuner og regioner, som led i økonomiaftalen for 2013 og Den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Telemedicinsk sårvurdering omfatter et fælles system til tværsektoriel deling af journaloplysninger.
Telemedicinsk sårvurdering har til hensigt at understøtte borgerens forløb ved styrket kommunikation og overlevering ved sektorovergange, samt medvirke til et samlet billede af patientens sårudvikling på tværs af sektorer. Arbejdet med telemedicinsk sårvurdering vil betyde øgede sårfaglige kompetencer og skærpet fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Derfor har Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indgået en samarbejdsaftale, som systematiserer samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger vedrørende brugen af telemedicinsk sårvurdering.

Med samarbejdsaftalen ønskes opnået en øget kvalitet ved en rettidig indsats og en hurtig behandlingsplan for patienter i tværsektorielle behandlingsforløb. Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø, ud over en relativ kort indlæggelse, bliver sparet for transporttid til sygehus, vil kunne drage nytte af sit sociale netværk og erhvervsaktive borgere vil eventuelt bedre være i stand til at passe et arbejde.

Samarbejdsaftalen er blevet godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 19. november 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019.

Region Syddanmarks sygehusenheder, de praktiserende læger og de 22 syddanske kommuner opfordres til, i regi af de lokale samordningsfora, at sætte fokus på samarbejdsaftalens implementering og anvendelse i samarbejde med de lokale implementeringsgrupper.

Klik her for at se samarbejdsaftalen.

 

Ved spørgsmål, kan du kontakte følgende:

Trine Pagaard Clausen
Center for Sundhedsteknologi
Esbjerg Kommune
Mail: triml@esbjergkommune.dk
tlf.: 76 16 32 72 / 20 54 14 81

Tine Kongsted Eefsen
Syddansk Sundhedsinnovation
Region Syddanmark
Mail: tke@rsyd.dk
tlf.: 61 61 49 95

Svend Holm Henriksen
Syddansk Sundhedsinnovation
Region Syddanmark
Mail: svend.holm.henriksen@rsyd.dk
tlf.: 29 29 11 69