Orientering omkring lovændring vedrørende de særlige psykiatripladser

Orientering er også sendt til Socialdirektørforum.

Lovændring vedtager for de særlige pladser

Det er i Folketinget blevet besluttet, at ændre loven om de særlige pladser med virkning fra den 1. april 2019. Det betyder blandt andet, at 3 af visitionskriterierne lempes.

Farlighedskriteriet lempes, så det fremover er tilstrækkeligt, at patienten vurderes at være farlig eller i risiko for at blive farlig for andre. Det er eller ikke længere nødvendigt at have en psykiatrisk diagnose og endelig skal opholdet fremover vurderes at være det bedst egnede for at imødekomme patientens særlige behov.

Fremover skal blot 4 ud af 6 kriterier være opfyldt, for at en patient kan visiteres til tilbuddet. Det er følgende 3 kriterier der forsat skal være opfyldt:

  1. Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til far for andre og uforudsigelig i sin adfærd.
  2. Patienten har eller må fodmodes at have en svær psykisk lidelse.
  3. Patienten har særlige sociale problemer.

Og ét af følgende kriterier skal være opfyldt:

  1. Patientens forløb er karakteriseret ved  gentagne indlæggelse eller en længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri.
  2. Patientens ophold vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling.
  3. På baggrund af en begrundet formodning vurderes opholder at være egnet til at forhindre, t patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Derudover præciseres det i loven, at patienten skal være habil, fyldt 18 år og skal give informeret samtykke til opholdet. Samtidig udvides opholdets varighed, så det fremover forventes at vare mellem 3 og 12 måneder.

Som noget nyt får regionsrådet i patientens bopælsregion kompetence til at anmode Visitationsforum om en indstilling, og samtidig får det hjemmel til at indhente relevante oplysninger til brug for afgørelse om visitation. Kompetencen til at visitere patienten til opholder er dog stadig hos handlekommunen.