Orientering om projektet Sammen om Psykiatri og ommærkning af særlige psykiatripladser

Forlængelse af Projekt Sammen om Psykiatri

Projektet Sammen om psykiatri er igangsat i efteråret 2018 i samarbejde mellem Socialdirektørforum og psykiatrisygehuset. Målgruppen er borgere på 20 år og opefter. Alle 22 kommuner og psykiatrisygehuset i Region Syddanmark er omfattet af projektet. Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere. Målene for borgerne er:

 • At de opnår øget livskvalitet, funktionsniveau og recovery.
 • Nedbringe antallet af akutte (gen)indlæggelser og nedbringe brugen af tvang.

Der lægges i projektet vægt på inddragelse og involvering af borgerne. Alle kommuner i Syddanmark skal nu til at implementere Sammen om Psykiatri ud fra en udrulningsplan.

Projektleder, Lars Kunz Shubert, gav på møde i Socialdirektørforum den 29. maj 2020 en status på projektet. Grundet Covid-19 har det været nødvendigt med en justering af projektets tidsplan, og det vil derfor være vanskeligt at nå i mål med projektet indenfor den nuværende tidsramme.

Generelt opleves det, at kommunerne tager positivt imod projekt Sammen om Psykiatri og dets muligheder, og de deltagende borgere oplever en øget livskvalitet samt færre og kortere indlæggelser efter at have deltaget i projektet. De deltagende kommuner oplever ligeledes, at projektet gør, at borgerne kommer i fokus og oplever mere sammenhæng. Der pågår et arbejde, fra psykiatriens side, med at indsamle data med henblik på at kvalificere projektets effekt.

Sammen om Psykiatri samfinansieres af Socialdirektørforum og Region Syddanmark. Udgifterne til projektet finansieres 50/50 mellem Socialdirektørforum og Region Syddanmark.

Projektet er var oprindeligt fastsat til at løbe til sommeren 2021. Socialdirektørforum godkendte på møde den 14. august 2020, at projekt Sammen om Psykiatri forlænges, så projektet løber indtil sommeren 2022.

Særlige psykiatripladser: Ommærkning af pladser

Som en del af udmøntningsaftalen vedrørende finanslovsmidlerne til styrket psykiatri er der den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem regeringen og Danske Regioner om bedre udnyttelse af de særlige pladser. Aftalen indebærer:

 • mulighed for at ommærke særlige pladser til almen psykiatri.
  • Der kan ommærkes 25 % af pladserne til almen psykiatri. I Region Syddanmark svarer dette til, at 8 pladser maksimum kan ommærkes
  • Det er regionen, der har beslutningskompetencen i forhold til ommærkning af sengepladserne, men beslutningen skal tages i dialog med kommunerne via en høring.
  • Pladserne kan ommærkes hver 6. måned.
 • Ændring i kommunal medfinansiering
  • Kommunal medfinansiering frafalder ved ommærkede pladser
  • den kommunale medfinansiering til de uudnyttede pladser sænkes til 75 % af den kommunale takst.

Region Syddanmark har, med udgangspunkt i den nye aftale, udarbejdet et forslag til model for bedre anvendelse af de særlige pladser i Region Syddanmark. Psykiatrien foreslår, at man resten af året ommærker 3 af de særlige pladser til almene psykiatripladser.

Forretningsudvalget for Socialdirektørforum drøftede forslaget på møde den 19. juni 2020. Der var enighed om, at det er fornuftigt at starte småt ud i forhold til ommærkningen, så forsyningen fortsat sikres for kommunerne.

Socialdirektørforum godkendte på mødet den 14. august 2020 modellen for bedre anvendelse af de særlige pladser i Region Syddanmark, dvs. at man resten af 2020 ommærker 3 af de særlige pladser til almene psykiatripladser. Det blev bemærket, at forsigtighedsprincippet er fint, men at der fortsat er behov for et tæt fokus på anvendelsen af de særlige pladser. Modellen træder i kraft fra 1. september 2020.

Der er i alt 32 særlige psykiatri pladser; 15 pladser i Vejle og 17 pladser i Esbjerg. Heraf var der pr. 10. august 2020 5 ledige pladser samt 1 reserveret plads.  Som en del af Psykiatriplanen er det besluttet at flytte de særlige pladser i Vejle til Odense i en større sengerokade i psykiatrisygehuset (forventelig primo november 2020).

Der foretages i efteråret 2020 en national evaluering af de særlige psykiatripladser. Evalueringen vil som udgangspunkt se på både de styringsmæssige forhold fx finansiering, visitation mv. og det faglige indhold fx hvorvidt behandlingstilbuddet lever op til målgruppens behov mv.