Orientering om kommunernes praktikandel på sygeplejerskeuddannelsen

KKR Syddanmark besluttede den 13. juni 2016, at kommunernes andel af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen skulle udgøre minimum 30 pct. af den samlede praktik i 2020, og at der i praktikken skulle sættes fokus på at udvikle tværfaglige, tværsektorielle og specialiserede kompetencer, som kan imødekomme borgerens behov i det nære sundhedsvæsen.

Det blev i forlængelse heraf besluttet, at KKR en gang årligt orienteres om udviklingen af praktikandelen på sygeplejerskeuddannelsen. Seneste orientering fik KKR Syddanmark på deres møde i februar 2020. Den viser, at kommunerne varetager mere end 30 pct. af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen, og målsætningen er herved nået. Samtidig viser en rundspørge, at de syddanske kommuner arbejder målrettet med at udvikle de studerendes tværfaglige og tværsektorielle kompetencer, ligesom der generelt er høj tilfreds med praktikforløbende blandt de studerende.

Kommunernes andel af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen opgjort i november 2019 viser, at de syddanske kommuner lever op til målsætningen om at varetage minimum 30 pct. af praktikken.

  • Ni ud af 22 kommuner varetager mellem 35 og 37 pct. af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen. De resterende 13 kommuner varetager mellem 29,9 og 31 pct. af praktikken.

Beslutningen om at hæve kommunernes praktikandel på sygeplejerskeuddannelsen skal ses i sammenhæng med udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Med en større andel af praktikken har kommunerne mulighed for i højere grad at sikre, at de nyuddannede sygeplejersker har viden og kompetencer til at kunne løfte de nære sundhedsopgaver i kommunerne.

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse af 3,5 års varighed. 40 pct. af uddannelsen består af praktikforløb. Kommunerne spiller derfor en betydningsfuld rolle i forhold til at understøtte den studerendes kompetenceudvikling.

Rundspørge om praktik

I en rundspørge, sendt ud til de syddanske kommuners praktikansvarlige i december 2019, bliver det undersøgt, hvordan kommunerne understøtter udviklingen af de sygeplejestuderendes tværprofessionelle og tværsektorielle kompetencer.

Rundspørgen tegner et billede af, at kommunerne arbejder målrettet med at understøtte den studerendes tværprofessionelle og tværsektorielle kompetenceudvikling. Dels bliver den studerende en del af et tværprofessionelt og tværsektorielt arbejdsmiljø, hvor kompetencer på tværs er i spil i det daglige. Dels understøttes den studerendes læring af et praktikforløb, der er tilrettelagt på en måde, hvor den studerende løbende inddrages i tværgående aktiviteter og forløb, hvor borgerens pleje og behandling går på tværs af sektorer.

Kommunerne bidrager til den studerendes udvikling af tværprofessionelle og tværsektorielle kompetencer på flere niveauer:

  • Den studerende lærer at identificere og oversætte konkrete handlinger, så den studerendes teoretiske forståelse overføres til praksis
  • Der skabes refleksionsrum på tværs, så den studerende understøttes i at reflektere og samarbejde i fællesskab med andre fagligheder, f.eks. ergo- og fysioterapeuter eller social- og sundhedsassistenter
  • Den studerende lærer at samarbejde, koordinere og involvere andre faggrupper og afdelinger og gør sig konkrete erfaringer med tværgående samarbejder.

Alle de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, har studerende i praktik på mindst fire forskellige semestre.

De studerendes evaluering af praktikken

KKR Syddanmark har i fællesskab med Region Syddanmark og professionshøjskolerne udviklet det elektroniske evalueringsredskab, ”Sammen Om Uddannelsesevaluering”, hvor praktikperioderne på social- og sundhedsuddannelserne evalueres, herunder også sygeplejerskeuddannelsen.

Evalueringen fokuserer udelukkende på de studerendes oplevelse af praktikforløbene. De studerende opfordres til at udfylde evalueringen efter hvert afsluttet praktikforløb.

  • Praktikevalueringerne fra 2019 viser, at der i Syddanmark generelt er stor tilfredshed med kommunernes praktikforløb. 89 pct. af de studerende svarer, at de er helt enige eller enige i, at de i praktikforløbet har udviklet deres evner til læring og samarbejde med andre faggrupper. 85 pct. af de studerende svarer, at de er helt enige eller enige i, at praktikopholdet har gjort, at de fortsat har lyst til uddannelsen og faget.

Overgange giver øget frafaldsrisiko

En rapport udarbejdet af Rambøll i 2018 viser, at der i overgangene fra studieperiode til praktikperiode på sygeplejerskeuddannelsen er størst risiko for frafald.

Regeringen har i 2020 bevilget samlet 44,2 mio. kr. til landets professionshøjskoler til at styrke fremtidens sygeplejersker. Særtilskuddet skal bruges til at understøtte de studerendes praksiskompetencer og skabe bedre overgange mellem studie- og praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen.