Orientering om dimensionering på SOSU-området

Aabenraa Kommune henvendte sig til KKR Syddanmark i november 2019 med et ønske om, at KKR Syddanmark arbejder for at øge dimensioneringen yderligere på SOSU-området. Sagen har været drøftet i Dimensioneringsudvalget, i kommunaldirektørkredsen og endelig i KKR Syddanmark den 4. februar 2020.

Mangel på arbejdskraft

I rapporten, ”Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne”, udgivet af KL og FOA i januar 2018, rapporterer 73 pct. kommuner om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet, og 49 pct. om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for sundhedsområdet.

Øget dimensionering 2020-2021

For at imødekomme de nationale rekrutteringsudfordringer på social-og sundhedsområdet godkendte KKR Syddanmark på mødet den 22. juni 2019 at øge dimensioneringen på uddannelserne.

Dimensioneringen 2020-2021 og fordelingen af praktikpladser mellem kommunerne tager udgangspunkt i en to-årig praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne, som Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL har indgået.

Aftalen betyder – udover et løft på minimum 30 pct. i antallet af praktikpladser – blandt andet, at der igangsættes initiativer, der har til formål at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Initiativer for at sikre arbejdskraft

I oktober 2019 lancerede KL, Danske Regioner, FOA og Danske SOSU-skoler en fælles kampagne, ”Social-+Sundhed – Faglighed gør en forskel”, der skal løfte social- og sundhedsfagets image, så flere søger ind på social- og sundhedsuddannelserne. Kampagnen kører frem til marts 2020, hvorefter effekten af kampagnen evalueres.

Ligeledes blev der i november 2019, som en del af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner, nedsat en taskforce, der har til opgave at levere konkrete initiativer, som kan understøtte, at der ansættes og uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.

Taskforcen vil se på temaer som uddannelse, frafald, praktik, overgang mellem uddannelse og praksis, mulighed for fuld tid og sygefravær. Resultaterne fremlægges i foråret 2020.

RAR Sydjylland har i januar 2020 igangsat projektet, ”SOSU Start”, hvor ledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uddannes til social- og sundhedsmedarbejdere.

Lokalt arbejder mange kommuner på forskellig vis med at afsøge nye veje til rekruttering og fastholdelse af elever inden for social- og sundhedsuddannelserne.

Der er derved på lokalt, regionalt og nationalt niveau fokus på at øge søgningen til social- og sundhedsuddannelserne, ligesom KKR Syddanmark løbende har rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne på dagsordenen.

På KKR Syddanmarks møde i februar blev det besluttet at afvente resultaterne fra de igangsatte initiativer på området og at drøfte sagen på ny, når resultaterne af arbejdet i den nationale taskforce præsenteres i foråret 2020.