Orientering om centrale udmeldinger fra national koordination om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug og spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen udsendte i november og januar via den nationale koordinationsstruktur tre centrale udmeldinger, herunder en central udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug og en central udmelding om spiseforstyrrelser. Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Se Sundhedsstyrelsens hjemmesider for yderligere information: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding.

Central udmelding om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelmisbrug

Ifm. de centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug og spiseforstyrrelser ønsker Socialstyrelsen en afrapportering, der indeholder følgende 4 temaer: 

  1. Målgruppen: Antal borgere inden for målgruppen
  2. Højt specialiserede tilbud og indsatser: Hvilke højt specialiserede tilbud og indsatser anvendes
  3. Koordinering og samarbejde: Hvordan der samarbejdes mellem kommuner og på tværs af regionerne om målgruppen.
  4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen: Hvilke udfordringer og løsningsforslag ses der?

Via Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejdes der et udkast til besvarelse af den centrale udmelding. Besvarelserne udarbejdes på baggrund af besvarelser fra de enkelte kommuner og besvarelser fra de tilbud (kommunale, regionale og private), som kommunerne har angivet som højt specialiserede tilbud, som de anvender til den konkrete målgruppe. Tilbuddene skal blandt andet redegøre for borgerflow og kompetencer på tilbuddet til den konkrete målgruppe.

Proces

Socialdirektørforum behandler de centrale udmeldinger med henblik på godkendelse den 14. august 2020, hvorefter de sendes til godkendelse i K22 og KKR. Herefter vil der være en politisk godkendelsesproces i de 22 kommuner og regionen i perioden medio september til medio november.