Opfølgning på mødet i DAK den 19. september 2019

Som lovet på SSF-mødet følger hermed en mail om de vigtigste beslutninger på DAK-mødet i torsdags. Der skal tages forbehold for evt. ændringer, da referatet for DAK-mødet endnu ikke er færdigt. 

Beslutningerne fra SSF blev taget med til DAK, hvor der blev truffet beslutninger, som betyder, at vi kan komme videre med både Sundhedsaftalearbejdet og med forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom.

Ift. organiseringen af arbejdet under Sundhedsaftalen blev der truffet beslutning om:

  • At kommunerne bemander følgegruppernes formandsposter med direktører eller chefer, og at følgegruppernes formandskab deltager i DAK
  • At kommunerne (ligesom regionen) gennem SOF udpeger 4 medlemmer fra hvert SOF og 1 medlem samlet fra PSOF (Alle PSOF´er opfordres til at sende en mulig repræsentant til arbejdet, så der er grundlag for at udpege den mest repræsentative følgegruppe). Regionen anerkendte forslaget om, at SOF´erne kunne lade sig repræsentere på tværs af region og kommuner i følgegrupperne, men de var ikke helt klar til det endnu.
  • At der etableres kompetencegrupper/stående arbejdsgrupper ift. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi, som i et samarbejde med følgegrupperne skal løse opgaver ift. de konkrete områder. Kompetencegrupperne/de stående arbejdsgrupper refererer direkte til DAK. Koordinationsgruppen vil (i et samarbejde med de nuværende følgegrupper for områderne) frem til næste DAK udarbejde kommissorier for disse tre grupper.
  • Dato for kick off udskydes til januar 2020, mens det politiske møde den 9.  december 2019 fastholdes. Koordinationsgruppen udarbejder en tidsplan for udpegning og kick off, som vil blive sendt ud.

 

På den baggrund opfordres alle SOF og PSOF til at igangsætte en proces for revidering af sammensætningen af SOF/PSOF med henblik på at kunne udpege personer til at deltage i arbejdet i følgegrupperne i november (nærmere dato følger snarest muligt). 

 

Ift. monitoreringen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom blev der truffet beslutning om:

  • At regionen etablerer en database, som kommunerne kan indberette i. Regionen afholder udgifter til etableringen af databasen, mens kommunerne afholder udgifter til den løbende drift af databasen, forventet gennemsnitligt ca. 5.000 kr. årligt pr. kommune. Denne udgifter fordeles efter indbyggertal, og kan formentlig ske via en mindre forhøjelse af de årlige indbetalinger til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.
  • Følgegruppen for forebyggelse vil se nærmere på de tal, som ligger i forbindelse med forløbsprogrammet for hjerte, så kommunerne får nogle mere retvisende tal at forberede sig ud fra

Hvis der er nogle, som ikke kan acceptere ovenstående beslutninger, bedes I meddele sekretariatet det senest onsdag den 25. september. Spørgsmål omkring behandlingen af sager på mødet i DAK kan selvfølgelig også rettes til Sekretariatet. 

Ovenstående vil også blive formidlet til deltagerne i SSF via mail.