Opdatering af Casekatalog vedr. Behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark

Opdatering af Casekataloget

Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler er blevet opdateret– det er case 2.1.3C – Apparatur til transanal irrigation som er blevet ændret.

Det opdaterede casekatalog kan findes her: Casekatalog opdateret marts 2023


Region og kommuner har et fælles ansvar for sundhedsområdet, herunder også i forhold til ansvaret for finansiering og udlevering af behandlingsredskaber, hjælpemidler, utensilier og andre remedier, som indgår i behandling, pleje og genoptræning af patienter.

For at sikre klarhed over ansvarsfordelingen har Region Syddanmark og de 22 kommuner i Sundhedsaftalen 2015 – 2018 aftalt, at der skal ske en løbende udvikling og vedligeholdelse af Casekataloget, som har været en del af sundhedsaftalerne siden 2007. Dette også i den nuværende Sundhedsaftale.

Casekataloget er parternes værktøj til at beskrive vejledende tolkninger i sager, hvor der kan opstå uklarhed eller uenighed omkring ansvar for finansiering og levering.

Opdatering af Casekataloget
En arbejdsgruppe under Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har til opgave at følge udviklingen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber, herunder sikre at Casekataloget ajourføres med relevante principielle cases, som kan hjælpe til daglig afklaring af ansvar imellem kommunerne og regionen. Problemstillinger, der ikke er berørt i Casekataloget, kan sendes til drøftelse i det lokale samord-ningsforum. Ved principielle problemstillinger kan det lokale samordningsforum sende disse til arbejdsgruppen, som kan udarbejde en vejledende tolkning, der vil indgå i Casekataloget.

Casekataloget genudsendes nu, da det er blevet opdateret med to nye cases om tyngdedyner. Casakataloget kan ses her: Casekatalog Januar 2022