Opdateret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Syddanmark

Det Administrative Kontaktforum har den 7. juni 2019 godkendt en opdateret udgave af Samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark. Der er tale om en redaktionel opdatering, der er foretaget af en tværsektoriel arbejdsgruppe. En række formuleringer er præciseret, og der er en opdateret og udvidet beskrivelse af indsatserne på børne- og ungeområdet. Ligesom referencerne er opdateret i forhold til de nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen. Med opdateringen er det præciseret, at samarbejdsaftalen omhandler alle patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid, der har behov for tværfaglig og tværsektorielt indsats. Med den opdaterede samarbejdsaftale er det fastholdt, at den ikke omhandler det tidlige palliative arbejde.

I den opdaterede samarbejdsaftale anbefales det, at EORTC skemaet anvendes i forbindelse med den specialiserede palliative indsats til voksne. Det er elementerne i EORTC-skemaet, det er vigtigt, at forholde sig til og ikke om selve skemaet udfyldes. Derfor er der formuleret følgende anbefaling i den opdaterede samarbejdsaftale: ”Kommunikation om voksne patienters egen vurdering af aktuelle problemstillinger og dermed patientens palliative behov anbefales at ske ud fra elementerne i det validerede redskab EORTC QLQ-C15-PAL skema”.

 

Med afsæt i den redaktionelle opdatering af samarbejdsaftalen vurderes det, at den opdaterede samarbejdsaftale ikke medfører betydende ændringer for den specifikke opgavevaretagelse i de berørte sektorer. Den opdaterede samarbejdsaftale erstatter den ”gamle” samarbejdsaftale pr. 1. oktober 2019. Det vil sige samarbejdsaftalen: ”Tværsektorielt samarbejde om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark”, der trådte i kraft 1. juni 2016.

 

Temadrøftelse i de lokale samordningsfora og opfølgning

Den opdaterede samarbejdsaftale dagsordenssættes på et af de kommende møder i de lokale samordningsfora. Derudover har Det Administrative Kontaktforum anmodet om, at Følgegruppen for behandling og pleje forbereder en temadrøftelse om emnet. Temadrøftelserne i de lokale samordningsfora skal give input til temadrøftelsen i Det Administrative Kontaktforum, der forventes afholdt i foråret 2020.

Det Administrative Kontaktforum har ligeledes besluttet, at implementeringen af samarbejdsaftalen dagsordenssættes i de lokale samordningsfora hvert andet år. Med en vurdering af, om samarbejdsaftalen efterleves uproblematisk eller om der er behov for justeringer i det lokale samarbejde. Giver samarbejdsaftalen undervejs anledning til præciseringer af mere generel karakter kan Følgegruppen for behandling og pleje kontaktes. Der herefter vurderer, om der er behov for revidering af samarbejdsaftalen inden de fastlagte fire år.

Aftalen kan ses her