Kommunale repræsentanter til udarbejdelse af PRO-data ift. type 2-diabetes

De kommunale repræsentanter som blev udpeget til udarbejdelse af PRO-data i forhold til type 2 er:

  • Sofie Holmgaard Olesen, Odense Kommune
  • Christine Rewitz, Esbjerg Kommune

Regeringen, Danske Regioner og KL blev med økonomiaftalen 2017 enige om at nedsætte en række kliniske koordinationsgrupper, der skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i det danske sundhedsvæsen.

Der efterspørges i det konkrete tilfælde kommunale repræsentanter til den kliniske koordinationsgruppe for type 2-diabtes.

 

Formål

Formålet med at nedsætte kliniske koordinationsgrupper er at inddrage klinikere og patienter i det nationale PRO-arbejde, som tager udgangspunkt i patienten og dennes forløb, og det er derfor vigtigt, at der tænkes og tilrettelægges tværsektorielt hvor relevant. Et vigtigt led heri er at drive processer for standardisering af PRO-spørgeskemaer, udarbejde faglige retningslinjer for anvendelse samt bidrage til videndeling om brug af PRO-data i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling.

Formålet med koordinationsgrupperne er derudover at udvikle et standardiseret sæt af spørgsmål inden for et specifikt indsatsområde. Koordinationsgruppen skal først og fremmest sikre, at de spørgsmål, der fastlægges, opleves som værende meningsfulde for patient og sundhedsprofessionelle i den klinisk kontakt.

 

Workshops

Arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper foregår på 4 workshops. Datoerne for workshops er den 13. marts, den 19. april og den 17. maj 2018. Alle workshops ligger fra kl. 9.30-15.30 og afholdes i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Tidsforbrug til forberedelse er ca. 20 timer.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at mødet den 30. januar, der fremgår af nedenstående kommissorium, er aflyst, og der i stedet  planlægges et møde i juni 2018.

 

De kommunale deltagere

Der skal i alt udpeges 6-10 kommunale repræsentanter fra 4-5 forskellige kommuner; terapeuter, sygeplejesker, diætister etc. Det betyder, at der skal udpeges 1-2 kommunale repræsentanter fra Syddanmark.

De sundhedsfaglige medlemmer skal have en relevant sundhedsfaglig indsigt og være toneangivende indenfor indsatsområdet, type 2-diabetes. Erfaringer med anvendelse af PRO-data og spørgeskemaer vil være en fordel.

 

Deadline for indmeldelse af deltagere er tirsdag den 12. december 2017.

 

Kommnale deltager til en klinisk koordinationsgruppe for diabetes

 

Yderligere information om Koordinationsgruppen for type 2-diabetes samt PRO-arbejdet finder du her:

Invitation til klinisk koordinationsgruppe diabetes

Kommissorium for kliniske koordinationsgruppe diabetes

Læs mere om det nationale PRO-arbejde på hjemmesiden http://pro-danmark.dk/da