Udpegning af kommunal repræsentation i styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Da den nuværende kommunale repræsentant for kommunerne i Syddanmark, Jeannette Ryan Elbek, stopper med at sidde i styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase ved udgangen af 2022, skal der nu udpeges en ny kommunal repræsentant fra Syddanmark. 

Den kommunale repræsentant skal indgå i styregruppen for DHRD med det formål at få drøftet, hvordan sygehus og kommuner bedst kan samarbejde på området. 

 

Hvilke kompetencer skal repræsentanten have?

Det kan være en medarbejder eller en leder, som har indgående kendskab til området. Der vil i udpegelsen blive lagt vægt på, at vedkommende har en stærk viden og erfaring

Det er ønskeligt at den udpegede repræsentant bør have forståelse for det tværsektorielle arbejde og gerne have kendskab til sygehusvæsenet. Forståelse for det netværksbaserede samspil omkring klyngerne og samspillet til især de andre kommuner er også vigtig.

 

Hvilken rolle har den kommunale repræsentant?

Den udpegede fagperson vil repræsentere alle kommuner i regionen og repræsentere den kommunalfaglige viden, hvor fokus i højere grad er på den rehabiliterende og forebyggende del. Den enkelte repræsentant skal dermed også have en forståelse for evt. kommunale forskelle, som der kan være alt efter, om der er tale om en stor eller en lille kommune, eller kommunens geografiske placering.

 

Mødefrevkens

Normalt omkring 3 gange årligt samt arbejde i sit bagland i mindre grad. Men det år, hvor indikatorerne ændres, er der flere møder, mere skriftligt arbejde og mere arbejde i sit bagland.  Styregruppemedlemmerne får dækket deres transportudgifter.

 

I kan læse mere om DHRH her: https://www.rkkp.dk/siteassets/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/databaser/hjerterehabilitering/godkendt-kommissorium_20012022.pdf

 

Deadline for indmeldelse af repræsentanter er den 1. december 2022

Udpegning af kommunal repræsentation i styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Bekræft samtykke