Gennemgang af eksisterende hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Det Administrative Kontaktforum (DAK) har den 14. maj 2018 godkendt en ny fælles aftale skabelon for forenelige opgaver i en fælles hjælperordning vedrørende  personer med kronisk respirationsinsufficiens.

 

Den nye fælles aftale skabelon er et supplement til den samarbejdsaftale, som DAK godkendte den 21. september 2016 – ‘Samarbejdsaftalen om en fælles hjælperordning i Syddanmark’.

Der er tale om en fælles hjælperordning, når hjælpen i hjemmet til hhv. respirationsbehandlingen og hjælpen efter Serviceloven helt eller delvist kan varetages af de samme personer.

 

Gennemgang af eksisterende ordninger

Det centrale i aftalen er ”kan varetages helt eller delvist af de samme personer”. Region Syddanmark mener ikke, at de tidligere har løftet sin opgavevaretagelse på tilfredsstillende vis. Det viser sig bl.a. ved, at regionen i dag ikke er bekendt med, hvilke kommunale opgaver hjælperene varetager ved siden af de respiratoriske opgaver i den fælles hjælperordning.

Det er den behandlingsansvarlige læge på respirationscentret, der skal vurdere, om de kommunale opgaver, som hjælperne skal varetage i ordningen, er forenelige med den respiratoriske overvågning og pleje. For at kunne foretage den lægefaglige vurdering ønske Regionen, i et tæt samarbejde med de syddanske kommuner, at gennemgå de eksisterende ordninger i den enkelte kommune.

I bedes derfor kontakte Birthe Mette Pedersen (se nedenstående) så hurtigst som mulig, gerne inden den 1. juli 2018, for at I i fællesskab kan planlægge et tidspunkt for gennemgang af jeres ordninger.

 

Den videre proces – Opgavebeskrivelsen i borgerens eget hjem

Når Regionen har været på besøg i de 22 syddanske kommuner, er det planen, at opgavebeskrivelsen, fra den nye fælles aftaleskabelon, skal være tilgængelig i borgerens hjem (i en printet version). Formålet med opgavebeskrivelsen er, at den skal sikre, at hjælperne kan koncentrere sig om at udføre de opgaver, der er forbundet med den respiratoriske overvågning, samt at alle involverede parter (hjælpere, borgeren og dennes pårørende) er klar over, hvilke opgaver som den fælles hjælper må varetage. Hjælperen kan/skal således bruge opgavebeskrivelsen til at sige fra overfor at udføre opgaver i hjemmet, som borgeren/familien ikke er visiteret til.

 

 

Kontaktoplysninger

Birthe Mette Pedersen, Respirationscenter Syd, Regionsfunktion for hjemmerespiration i Region Syddanmark.

På følgende mail: birthe.mette.pedersen@rsyd.dk

eller på telefonnummer: 20751459