Forespørgsel til kommunalt lægelige udvalg vedrørende aftalen om samtaleterapi til stressramte og langtidssygemeldte borgere

Regionsrådet godkendte d. 30. september 2019 ”Lokalaftale om Samtaleterapi og Krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark”.

Følgegruppen for Uddannelse og arbejde har til opgave at følge aftalen og efterspørger derfor input fra de kommunalt lægelige udvalg (KLU) i kommunerne i Syddanmark i forhold til kendskab til og anvendelse af aftalen.  

Data fra Region Syddanmarks Praksisafdeling antyder, at:

  • Aftalen er kendt og anvendes blandt praksis i alle kommuner
  • At anvendelsen er steget i perioden siden aftalen trådte i kraft
  • At der er meget stor forskel på anvendelsen blandt de enkelte praksis

Følgegruppen ønsker at høre KLU’ernes vurdering af anvendelse og kendskab til aftalen. Konkret ønskes en tilbagemelding fra KLU’er i alle kommuner på følgende spørgsmål:

  • Bringes aftalen i anvendelse, når den er relevant?
  • Er det nuværende niveau af anvendelse det rette?
  • Er der igangsat eller planlægges der initiativer for at understøtte yderligere udbredelse af aftalen?

Deadline for tilbagemelding er d. 30. juni 2020.

Spørgsmål kan ligeledes rettes til følgegruppesekretær Line Brinch Christensen på line.christensen@fredericia.dk eller telefon 2092 6724.

Baggrund

Overenskomsten for almen praksis indeholdt forinden “Lokalaftale om Samtaleterapi og Krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark” mulighed for, at de praktiserende læger kunne yde samtaleterapi til deres patienter. Honorering af ydelsen var dog klausuleret, således at lægen ikke kunne honoreres for enkeltstående samtaler med patienten. Med “Lokalaftale om Samtaleterapi og Krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark” har lægerne mulighed for at tilbyde deres patienter mere enkeltstående krisesamtaler af længere varighed, men uden at der er tale om decideret samtaleterapi. Samtidig fastholdes muligheden for at tilbyde strukturerede samtaleterapiforløb af længere varighed.

Aftalen giver således mulighed for:

  • Hurtig og tilgængelig indsats ved akut opståede personlige kriser.
  • Hurtig støtteindsats i almen praksis
  • Hurtig afklaring af patientens situation og planlægning af en evt. videre indsats
  • At forebygge, at kriserne udvikler sig og resulterer i sygemeldinger eller frafald fra uddannelse

Forespørgsel til kommunalt lægelige udvalg vedrørende aftalen om samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere