Forespørgsel til de somatiske samordningsfora om implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 et nyt forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet. I forbindelse med det tidligere nationale forløbsprogram har regionen og de syddanske kommuner udarbejdet en implementeringsplan, men dette er ikke sket for det nye forløbsprogram.

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har til opgave at følge arbejdet med forløbsprogrammet og efterspørger derfor input fra de lokale samordningsfora.

Konkret ønskes en vurdering og status for implementeringen af Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. Herunder

  • Har forløbsprogrammet givet anledning til implementeringsindsatser i det lokale samordningsforum. Hvilke indsatser er iværksat?
  • Er der tiltag i forhold til monitorering af behovsvurderinger
  • Er der iværksat indsatser for at styrke forløbskoordinationen?
  • Hvordan vurderes udbuddet af borger- og patientrettede tilbud i forhold til borgernes behov og tilstand? Tilbydes de rette indsatser?
  • Er der særlige punkter i forløbsprogrammet og/eller områder i forhold til rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som kalder på fælles indsatser? Hvilke tværsektorielle indsatser efterspørges?

Kommuner og sygehuse bedes samle tilbagemeldingerne fra de enkelte SOFer, og sende én samlet tilbagemelding pr SOF til følgegruppesekretariatet på jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk senest den 7. august 2020. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Jette Dalsgaard Andersen på ovenstående mail eller telefon 2498 8027 (sommerferie d. 10. juli – 4.august).

 

Baggrund

Sundhedsaftalen 2019-2023 rummer den politiske målsætning: Andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til minimum 82 %, hvor indsatsen er et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

I Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 er der under denne målsætning fastlagt en indsats omkring det nationale forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Indsatsen hører under Følgegruppen for uddannelse og arbejde.

På det første møde i Følgegruppen for uddannelse og arbejde den 5. marts 2020 er det besluttet, via SOF’erne at afdække den nuværende implementeringsstatus med Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Herunder antallet af behovsvurderinger og hvor SOF’erne ser behov for fælles indsatser.

På baggrund af jeres tilbagemeldinger vil følgegruppe på næste følgegruppemøde den 11. august tage stilling til, om og hvordan der bør tages initiativ til fælles implementeringsindsatser i Region Syddanmark.