FORESPØRGSEL: Input vedr. kapacitetsplanlægning til Praksisplanen 2020-2023

Som bekendt er Praksisplanen 2020-2023 for almen praksis under udarbejdelse. 

Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Praksisplanen beskriver bl.a., hvilke opgaver, almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen og endelig er praksisplanen omdrejningspunktet i den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen. Planen skal være gældende i perioden 2020-2023 inkl.

Med denne henvendelse efterspørges input til kapacitetsdelen af praksisplanen. Der er mange elementer, der spiller ind på kapacitetsbehovet på almenlægeområdet i den enkelte kommune. I forbindelse med fastlæggelse af kapaciteten er der derfor brug for at vide, om kommunerne har planer for den enkelte kommune, som spiller ind på behovet for praktiserende læger. Det kan f.eks. være planer om udvikling af nye byområder eller andre faktorer, som kan have betydning for befolkningsudviklingen og dermed behovet for praktiserende læger. Eventuelle input vil være et blandt flere parametre, der vil indgå i den samlede vurdering af behovet for lægekapaciteter i den enkelte kommune de kommende år.  

Såfremt kommunen har input til ovenstående vil Sekretariatet for Praksisplanudvalget gerne høre fra kommunerne senest onsdag den 24. april 2019. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Mette Riishøj Mathiasen på mrm@rsyd.dk.