Baggrundsmateriale til temadrøftelse om sammenhæng mellem de lokale samordningsfora, følgegrupper og Det Administrative Kontaktforum

For at sikre det bedste samarbejde og opfyldelse af målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 er det vigtigt med et stærkt samarbejde og koordinering mellem følgegrupperne og de lokale samordningsfora.

Dette imødekommes blandt andet ved, at:

  • Der er repræsentanter fra hvert somatisk samordningfora og én fra de 4 psykiatriske samordningsfora i hver følgegruppe
  • Koordinationsgruppen afholder møder med (P)SOF-sekretærer og følgegruppesekretærer på bagkant af hvert møde i Det Administrative Kontaktforum

Der er dog behov for yderligere drøftelse af, hvordan samarbejdet, implementeringen og koordineringen sikres. Derfor vil det være et punkt på dagsordenen på Kick-Off-mødet den 28. januar, ligesom der skal være en temadrøftelse i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 23. januar, hvor samarbejdet drøftes nærmere.

Som forberedelse til disse drøftelser, foretager Koordinationsgruppen en mindre survey mellem sekretærer i de lokale samordningsfora og de nuværende følgegrupper, så gode erfaringer, udviklingspotentialer mv. kan danne baggrund for oplægget til drøftelserne.

Det er valgfrit, om navn og tilhørssted angives i besvarelsen. Og det er også valgfrit om I vil svare, vi håber på besvarelser fra så mange som muligt, så vi får det bedste grundlag at forberede temadrøftelsen ud fra.

Frist for besvarelse: Den 12. december 2020.

Indsamling af erfaring til temadrøftelse om sammenhæng mellem SOF´er og følgegrupper