Ambitiøse mål og tæt samarbejde skal styrke sundheden i Syddanmark

Sundhedsaftalen for 2019-2023 er netop sendt i høring. Regionen, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark er i den nye aftale klar med en fælles ambition om et mere sammenhængende sundhedsvæsen i Syddanmark. Aftalens hovedingredienser er inddragelse og samarbejde.

I Syddanmark er sygehuse, kommuner og praktiserende læger lykkedes med at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og nedbringe antallet af dage, patienter venter på at komme hjem fra sygehuset.

Men der er stadig plads til forbedringer. Syddanmark er eksempelvis den region med flest daglige rygere. Det skal der gøres noget ved. Det står i udkastet til den nye sundhedsaftale, som er sendt i høring den 11. december 2018.

Sundhedsaftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og praktiserende læger de næste fire år. Med helt konkrete mål for syddanskernes sundhed er ambitionerne høje, og der er bred enighed om og opbakning til aftalens indhold.

Et bredt samarbejde baner vejen

Den nye sundhedsaftale bygger videre på et i forvejen stærkt og udviklingsorienteret tværsektorielt samarbejde. Aftalen er blevet til i et bredt samarbejde, hvor alle parter er inddraget i udformningen af de ambitiøse og konkrete målsætninger. 

Formanden for Sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V), er glad for det samarbejde, der ligger til grund for aftalen:

– Vi har allerede et velfungerende samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger i vores region. I udformningen af aftalen har jeg oplevet et stort politisk engagement fra alle parter – og derfor er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kan styrke vores samarbejde endnu mere. Vores mål er et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever sammenhæng, tryghed og sømløse overgange. Et sundhedsvæsen, hvor vi i fællesskab håndterer de udfordringer, vi står overfor i dag og i fremtiden. Med den ambitiøse og konkrete aftale vi i dag sender i høring, synes jeg, vi tager et stort skridt i den rigtige retning. 

 

En ambitiøs aftale

Der er i sundhedsaftalen for 2019-2023 skruet op for ambitionerne med meget konkrete målsætninger. Samarbejdet skal blandt andet handle om at forebygge overvægt blandt børn og unge. Her er målet at reducere overvægten blandt børn og unge i Syddanmark med 10 % i aftaleperioden. Med sundhedsaftalen bliver der også sat ekstra fokus på at nedbringe antallet af rygere i Syddanmark. I dag er 19 % af syddanskerne ryger dagligt – i 2023 skal det tal ned til blot 13 %, hvilket forventeligt vil gøre Syddanmark til regionen med færrest daglige rygere.  

Med så konkrete mål forpligter parterne sig. Målene skal opnås gennem et samarbejde mellem de tre parter, som bygger på faglighed, ansvarlighed, respekt og gensidig læring.

Den kommunale næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, Henning Ravn (V) fra Esbjerg Kommune, siger:

– Vi skal være ambitiøse og ikke bare bruge de løsninger, der virker, men bygge videre på dem. Eksempelvis den elektroniske kommunikation til koordinering af patientforløb og telemedicinske løsninger. Her kan vi muligvis udvikle nye samarbejdsformer, som kan betyde, at borgere kan tilbringe mindre tid på sygehusene og mere tid i eget nærmiljø og hverdagsliv.

Udkastet til sundhedsaftalen sendes i høring fra den 11. december 2018 til den 4. februar 2019. Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget en række høringsparter, men alle er velkomne til at sende et høringssvar via Region Syddanmarks høringsportal.

Planen er, at den endelige aftale træder i kraft i sommeren 2019.

Fakta om sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.