Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 22.09.2017


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

22-09-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-09-2017 12:00:00


PUNKTER

1. SSF-sager

1.1. Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (DAK)

1.2. Revideret tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK)

1.3. Temadrøftelser

1.4. Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

1.5. Sammen om Velfærd

1.6. Manglende repræsentanter til arbejdsgrupper

1.7. Status på de risikobaserede tilsyn

1.8. Almen orientering

2. DAK-sager

2.1. Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren på udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

2.2. Region Syddanmark rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

2.3. Revideret tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022 (SSF

2.4. Godkendelse af høringsversion af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

2.5. Afrapportering for de otte nationale kvalitetsmål

2.6. Formandskabsbehandlet: Kortlægning af monitoreringsopgaver blandt følgegrupperne

2.7. Formandskabsbehandlet: Afrapporteringsguide

2.8. IV-behandling i kommunale akutfunktioner

2.9. Sondeernæring i kommunale akutfunktioner

2.10. Parenteral ernæring i kommunale akutfunktioner

2.11. Status på telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

2.12. Formandskabsbehandlet: Status fra programstyregruppen for KOL- programmet i Syddanmark

2.13. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

2.14. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

2.15. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for forebyggelse

2.16. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

2.17. Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.18. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

2.19. Formandskabsbehandlet: Aktiv patientstøtte

2.20. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

2.21. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.22. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering


1. SSF-sager

SSF-sager

1.1. Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (DAK)

Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (DAK)

Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til ministeren til efterretning

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum drøftede hvordan budskaberne fra Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til Sundhedsministeren kan anvendes i det syddanske samarbejde.

Det blev herunder pointeret, at der er forventninger om, at ministeren kommer med et forholdsvist konkret udspil i efteråret 2017, som giver anvisninger om det fremadrettede fokus på sundhedsområdet. Der blev i forlængelse udtrykt frustration over KL´s manglende synlighed på området, og 6-byerne har derfor taget initiativ til nogle kommunale udspil. Det blev drøftet, om de syddanske kommuner kan understøtte, at KL i højere grad taler fællesskabets sag.

6- byernes seneste udspil på sundhedsområdet er til inspiration vedhæftet referatet.

 


Kommunale bemærkninger

Processen for udarbejdelsen af henvendelsen

Henvendelsen til Sundhedsministeren er udarbejdet af Sekretariatet og Tværsektorielt Samarbejde i fællesskab. Sekretariatet udarbejdede et første udkast, som primært er blevet rettet til rent sprogligt. Strukturen og de strategiske nedslagspunkter i Udvalgsrapporten er efter Sekretariatet ønske med udgangspunkt i drøftelsen på SKU, KKR Visionen og Region Syddanmarks rammepapir.  

Lene Norberg Eriksen fra PLO Syddanmark har ligeledes været involveret i udarbejdelsen af henvendelsen.

 

Kommunale perspektiver på Udvalgsrapporten

KL sendte ultimo juni 2017 et brev til de kommunale borgmestre vedr. afrapporteringen. I brevet fremgår det, at KL gerne havde set, at der var taget konkrete skridt til en systematisk udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. KL fremhæver, at de også havde ønsket, at der var kommet bedre rammer for at håndtere den løbende opgaveglidning fra sygehusene. Initiativer der ikke var opbakning til blandt udvalgets øvrige parter, hvorfor KL har mindretalsudtalelser til anbefaling 7 og 13.

Anbefaling 7

Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og kommunerne laver forpligtigende aftaler om opgaver på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis

Mindretalsudtalelse fra KL:

KL anbefaler, at der på nationalt plan systematisk følges op på udviklingen aftalt i regi af sundhedsaftalerne og den lokale udvikling i øvrigt. På baggrund heraf skal der i relevant omfang udarbejdes nationale rammer for varetagelse af konkrete nye opgaver i kommunerne. Dette er nødvendigt for at sikre overblik over den løbende opgaveglidning fra sygehus til kommuner og skabe større ensartethed, effektivitet og kvalitet på tværs af landet.

Anbefaling 13

Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Mindretalsudtalelse fra KL

KL finder, at den nationale model for kvalitetsplanlægning bør suppleres med en egentlig udviklingsplan for flytning af opgaver til det nære sundhedsvæsen for at sikre opfyldelsen af udvalgte målsætninger om, at flere patienter med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter fremover håndteres i det nære sundhedsvæsen. En mere hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsnet efter LEON-princippet skal bidrage til at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen og udbygge det nære sundhedsvæsen. Processen med vurdering af opgavefordelingen bør ske med inddragelse af relevante parter.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager orienteringen om Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til Sundhedsministeren til efterretning
 • Ad 2) Drøfter hvordan budskaberne fra Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til Sundhedsministeren kan anvendes i det syddanske samarbejde både på den korte bane og i arbejdet med den kommende sundhedsaftale.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager orienteringen om Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til Sundhedsministeren til efterretning
 2. Drøfter hvordan budskaberne fra henvendelsen kan anvendes i det syddanske samarbejde både på den korte bane og i arbejdet med den kommende sundhedsaftale.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Sundhedskoordinationsudvalget fik på deres møde den 15. august 2017 præsenteret afrapporteringen fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Rapporten kan læses her: https://www.regeringen.dk/media/3589/afrap-naere-sammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.pdf

 

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på den baggrund, at der skulle udarbejdes en fælles syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten og dennes anbefalinger.

 

Med henvendelsen ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at være proaktive og påvirke Sundhedsministeren og resten af regeringen, inden man lancerer sit politiske udspil, hvilket forventes at ske i løbet af efteråret 2017. Samtidig ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at sende et signal til Sundhedsministeren om, at vi i Syddanmark både kan og vil løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen i fælleskab.

 

Henvendelsen er godkendt af formandskabet i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget og er vedlagt.

 

Selv om det p.t. er uklart, hvilke konkrete initiativer og forslag regeringens udspil vil indeholde, kan Det Administrative Kontaktforum bruge Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til en første drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde videre med budskaberne i henvendelsen, herunder i arbejdet med den kommende sundhedsaftale.

 

 •  

 

henvendelse om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsenb1bd3532-0804-45e0-a39b-77d09de66e0d.pdf
fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen – et udspil fra 6-byerne072dc1d4-761d-4ca2-8860-59d2f6739a3b.pdf

Bilag

Henvendelse om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf
Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen – et udspil fra 6-byerne.pdf

1.2. Revideret tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK)

Revideret tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK)

Revideret tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2019-2022

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2019-2022

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der nedsættes en redaktionsgruppe

Ad 3) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det politiske opstartsmøde i maj 2018 udvides til et heldagsmøde for de kommunale politikere.

 


Kommunale bemærkninger

Det foreslås Sundhedsstrategisk Forum at bakke op om, at der etableres en redaktionsgruppe. Det kan synes omfattende, at der nedsættes en gruppe udover den eksisterende koordinationsgruppe, men sundhedsaftalen skal skrives over en periode, hvor der afholdes seks møder i DAK. Det er sekretariatets vurdering, at der vil være behov for en løbende afklaring i form af småjusteringer og tilretning af processen, hvor det vil være uhensigtsmæssigt for den samlede udarbejdelsesproces at skulle afvente beslutning på et kommende DAK-møde.

Selvom sundhedsaftaleperioden er forlænget med seks måneder, er det vigtigt at hæfte sig ved, at den tid Koordinationsgruppen/Redaktionsgruppen har til at skrive sundhedsaftalen i er væsentligt kortere sammenlignet med udarbejdelsen af sidste sundhedsaftale. Dette fordi det nye SKU først konstitueres i februar 2018. Da det er besluttet med forlængelsen af sundhedsaftaleperioden, at SKU først har politisk opstartskonference efter deres konstituering, vil det administrative arbejde med at skrive sundhedsaftalen først kunne påbegyndes primo tredje kvartal 2018. Der vil således være omkring 12 måneder til at få udarbejdet både den politiske og den administrative del af sundhedsaftalen.

Sundhedsstrategisk Forum gøres ligeledes opmærksom på, at selvom det fremhæves i afrapporteringen fra Udvalget om det nære og sammenhængende, at Sundhedsaftalerne skal gøres mindre administrative tunge, så lægges der samtidig op til en ny vejledning, hvor sundhedsaftalerne skal skabe klarhed over omfattende udfordringer på sundhedsområdet.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Med afsæt i det politiske midtvejsmøde for de nuværende sundhedsaftaler samt SKU’s henvendelse til Sundhedsministeren er det vigtigt for Formandskabet at fremhæve, at den kommende sundhedsaftale skal have få politiske mål, herunder for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er behov for en mindre detaljeret sundhedsaftale end den nuværende. Et fokus der er vigtigt at have for øje i processen for udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale – særligt indtil vi kender den nye bekendtgørelse for sundhedsaftalerne 2019-2022.

Det forslås, at det politiske opstartsmøde for SKU i maj 2018 udvides til en hel dag for de kommunale politikere. Det vil give politikerne en mulighed for at drøfte de politiske visioner for den kommende sundhedsaftale ud fra et rent kommunalt perspektiv. Formålet er at sikre ejerskabet for den kommende sundhedsaftale dels i SKU men ligeledes i de 22 kommuner.   

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1+ 2) Følger indstillingerne til DAK
 • 3) Godkender at det politiske opstartsmøde i maj 2018 udvides til et heldagsmøde for de kommunale politikere.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2019-2022
 2. Godkender nedsættelsen af en redaktionsgruppe.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

I forlængelse af aflysningen af det politiske opstartsmøde den 2. juni 2017 besluttede Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 og Sundhedskoordinationsudvalget den 15. august 2017, at der skal udarbejdes en ny tids- og procesplan for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022 (se vedlagte bilag).

Sundhedsministeren har siden meddelt, at hun agter at følge anbefalingen i rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og forlænger den nuværende sundhedsaftaleperiode med et halvt år. Sundhedsaftalen 2019-2022 skal – efter godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd – indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, og være gældende fra den 1. september 2019.

Det foreslås, at det er det nye Sundhedskoordinationsudvalg, der i foråret 2018 igangsætter arbejdet med et politisk opstartsmøde. Det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder, som aftalt, i efteråret 2017 et overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg.

På trods af udskydelsen af indsendelsesfristen til Sundhedsstyrelsen af den nye sundhedsaftale er der kortere tid til at udarbejde sundhedsaftalen. I vedlagte tids- og procesplan er det politiske ejerskab forsøgt sikret ved at give det politiske niveau i kommuner og region mulighed for at drøfte og give input til sundhedsaftalens visioner, målsætninger og indsatser på et politisk opstartsmøde og i den afsluttende høringsfase.

På baggrund af den kortere tid samt for at sikre fremdrift i forbindelse med skriveprocessen foreslås det, at der etableres en redaktionsgruppe bestående af formandskabet for Det Administrative Kontaktforum samt en til to regionale og kommunale repræsentanter yderligere. Redaktionsgruppen skal mellem møder i Det Administrative Kontaktforum afklare problemstillinger og knaster for den tværsektorielle skrivegruppe, der udarbejder udkast til sundhedsaftalen.

Forskydningen af sundhedsaftaleperioden giver til gengæld mulighed for at inddrage data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 på et tidligere og mere hensigtsmæssigt tidspunkt i udviklingsforløbet.

 

bilag pkt. 3.1bddfc31f-6edf-4456-a93d-5b0d4ce4a4f3.pdf
bilag pkt. 3.24f4acc65-0886-4a50-a8df-daea348c02bc.pdf

Bilag

Bilag 1 – Tids- og procesplan for SA2019-22 i skemaform.docx
Bilag 2 – Tids- og procesplan SA2019-22 i kalenderform.pdf

1.3. Temadrøftelser

Temadrøftelser

Temadrøftelser

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog efterårets oplæg til efterretning

Ad 2) Marit Nielsen-Man holdt oplæg om det fælles populationsansvar, og hun fortalte om, hvordan det fælles populationsansvar flytter fokus fra sektorovergange og behandlingsfokus til borgerperspektiv og sundhedsfokus. I den sammenhæng skal kommunerne huske, at sygehusene kun fylder en meget lille del i et samlet menneskeliv, og at kommunerne er i kontakt med borgerne på en lang række områder. Der var efterfølgende gruppedrøftelser med afsæt i oplægget.

Marits oplæg er vedhæftet referatet.

 


Sagsfremstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Med udgangspunkt i Sundhedsstrategisk Forums tidligere beslutning om, at møderne i dette forum skal have et strategisk sigte, har Formandskabet planlagt temadrøftelser som led i forberedelserne til den kommende sundhedsaftaleproces, herunder den politiske proces og introduktion af nye udvalg m.v. Herudover er det planlagt, at Sundhedsstrategisk Forum skal drøfte muligheder for evt. fælles kommunalt samarbejde.

Der er planlagt to møder i regi af Sundhedsstrategisk Forum i efteråret 2017. Det drejer sig om nærværende møde den 22. september samt møde den 23. november, hvor der vil være følgende oplæg:

22. september

“Styrkelse af forebyggelses- og folkesundhedsindsatsen – på vej mod en populationsorientret tilgang: hvad kan vi gøre hver især, fælleskommunalt og tværsektorielt?”

Oplæg ved sundhedschef Marit Nielsen-Man, som taler ud fra sin rolle som næstformand for Dansk selskab for folkesundhed.

 

23. november

Kommunernes rolle i borgerens hjem. Oplæg ved direktør Arne Nikolajsen.

 

23. oktober – Strategisk gå-hjem møde

Herunder har Formandskabet besluttet, at der er behov for en generel drøftelse af det fremadrettede strategiske samarbejde fælleskommunalt og tværsektorielt med de kommunale sundhedsdirektører i Syddanmark. De er derfor blevet inviteret til et strategisk gå-hjem møde d. 23. okotober 2017, hvor blandt andet Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, vil holde oplæg.

 

oplæg ssf 220917 marit287d4dd9-0132-4776-8fdf-005ab748d0f1.pdf

Bilag

Oplæg SSF 220917 Marit.pdf

1.4. Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Referat

Ad 1) Rammepapiret blev kort drøftet, og der blev udtrykt anerkendelse for Regionens fokus på sundhed og vilje til at samarbejde med kommunerne.

 

 

Kommunale bemærkninger

Karakteristik af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Det bliver fremhævet i definitionen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, at det, sektorerne i fællesskab skal kunne, er, at “tidlig opsporing, forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering kædes endnu tættere sammen i borgernære forløb”. Det anbefales, at der på mødet i DAK spørges ind til, hvad der menes med den formulering. Det synes meget “kommunalt”, og en smule svært at gennemskue, hvilken rolle regionen mener at spille ind i det.

 

Initiativer, der kræver samarbejde med almen praksis og/eller kommune

Det fremhæves som en målsætning, at regionen ønsker at være til stede med relevante sundhedstilbud lokalt. Det foreslås kommunerne på mødet i DAK at anerkende, at regionen i forlængelse heraf pointerer, at det naturligvis kræver, at det ønske også findes hos kommunerne. Det fremhæves, at de er afhængig af god dialog og fælles udvikling.

Der ønskes en udvikling i ledelsesstrukturen, hvilket blandt andet vil gøre det muligt at arbejde i populationsledelse på tværs. En målsætning kommunerne bør bakke op om, da det vil understøtte samarbejdet i et særligt område eller for en specifik målgruppe.

Rygning bliver fremhævet som en fokuseret forebyggende indsats. Særligt fordi Syddanmark er den region med flest daglige rygere (bekræftes i afrapporteringen for de otte nationale mål). Det foreslås, at kommunerne bakker op om, at rygning prioriteres som en særlig indsats i Region Syddanmark på tværs af sektorerne. Det foreslås, at arbejdet igangsættes nu, og at rygning indarbejdes som et prioriteret område i overleveringspapiret til det nye SKU.

 

Organisering

For at sikre fremdrift i udviklingen nedsættes der et tværregionalt “supportteam”, med 1-2 tovholdere fra hvert sygehus samt repræsentanter fra Praksis og Tværsektorielt Samarbejde. Det forslås, at kommunerne overvejer, om det vil være hensigtsmæssigt at orientere Regionen om, at kommunerne gerne stiller et par repræsentanter til rådighed til at komme med input til supportgruppen, når det er relevant i forhold til samarbejdet med kommunerne.

 

Et ændret borgerperspektiv

For både KKR visionen og regionens rammepapir er der fokus på en ændring i borgerperspektivet. I KKR papiret er det beskrevet ved tre hovedpunkter:

 1. Borgerne skal generelt have mindre behov for sundhedstilbud, end de har i dag. Den enkelte borger skal opleve, at han i højere grad er i stand til at tage ansvar for egen sundhed, og sundhedsfremme og forebyggelse gøres til en naturlig del af borgerens hverdag.
 2. Borgere ramt af sygdom skal opleve, at der i højere grad tages udgangspunkt i deres egen situation, viden, ressourcer og ønsker til det gode liv.
 3. Borgerne oplever bedre sammenhæng i forløbene på tværs af sygehuse og på tværs af kommunale indsatser.

 

I regionens rammepapir er borgerperspektivet ikke helt så tydeligt beskrevet, men følgende kan fremhæves:

 • Det bæredygtige sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem borgerens eget ansvar og sundhedsvæsenets indsats
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikles med udgangspunkt i at skabe værdi og helhed i indsatsen over for patienterne
 • Større patienttilfredshed samt øget folkesundhed og livskvalitet bredt i befolkningen, så borgere ikke bliver patienter i første omgang

Det ændrede borgerperspektiv bør fremhæves i drøftelsen af rammepapiret på DAK. Det bør foreslås SKU, at et sammenkog af det ændrede borgerperspektiv indgår i overleveringspapiret.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet anbefaler Sundhedsstrategisk Forum, at rammepapiret anses som et vigtigt bidrag til de videre drøftelser om udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Man bør fra kommunal side anerkende rammepapirets fremhævelse af, at der er mange opgaver, som kun kan løses i fællesskab med kommuner og almen praksis. Formandskabet anbefaler Sundhedsstrategisk Forum, at ovennævnte nedslagspunkter indgår i drøftelserne på Sundhedsstrategisk Forum og DAK.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Følger DAK- indstillingen

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Drøfter Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2017 er der sat særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har på mødet den 26. juni 2017 godkendt et rammepapir for dette arbejde.

 

Rammepapiret, der er vedlagt som bilag, præsenteres på dette møde. Præsentationen skal ses i sammenhæng med præsentationer på tidligere møder i Det Administrative Kontaktforum om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (23. november 2016) og PLO Syddanmarks oplæg til en ny kvalitetsmodel for almen praksis (21. januar 2017).

 

Region Syddanmarks vision med rammepapiret er, at fremtidens sundhedsvæsen skal være et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor Region Syddanmark er parat til at investere de nødvendige kræfter og kompetencer. Det bæredygtige sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem følgende:

 • borgernes eget ansvar og sundhedsvæsenets indsats
 • fælles løsninger på tværs af alle sygehusenheder og de 22 kommuner samt individuelle ønsker i de enkelte kommuner
 • borgernære, almene tilbud tæt på hverdagslivet og specialiserede tilbud af høj kvalitet.

 

Rammepapiret skal underbygge og intensivere samarbejdet på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis, som allerede foregår i regi af sundhedsaftalen og lokalt omkring de enkelte sygehusenheder i de lokale samordningsfora.

Rammepapiret er grundlaget for konkrete initiativer, der bl.a. skal bidrage til at indfri de nationale mål for sundhedsvæsenet og Region Syddanmarks pejlemærke om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Desuden skal konkrete initiativer indfri en række politiske mål for området, nemlig større patientsikkerhed, øget mulighed for at mennesker med kroniske sygdomme kan leve et godt og aktivt liv, bedre tilbud til mennesker med flere samtidige sygdomme, mindre ulighed i sundhed og øget folkesundhed og livskvalitet samt højere grad af tillid mellem sektorerne.

 

Udmøntningen af rammepapiret kan dels foregå via initiativer, som regionen selv tager ansvaret for, dels initiativer der skal drøftes og aftales med kommuner og almen praksis. Blandt sidstnævnte initiativer kan nævnes:

 • Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud
 • Videreudvikling af eksisterende og etablering af nye sundhedshuse
 • Igangsættelse af udviklingsarbejder om fælles data
 • Tættere kliniksamarbejder mellem almen praksis og sygehusenes specialister
 • Fælles kompetenceudvikling
 • Fokuseret forebyggende indsats
 • Etablering af “klynger”, dvs. samarbejder mellem praktiserende læger i et område, kommune og sygehus om specifikke målgrupper (populationer).

 

Rammepapiret skal nu udmøntes, og det vil ske i to typer udmøntningsplaner. Én for et tværgående regionalt niveau, som indeholder de tværgående, brede organisatoriske tiltag, og én for hver sygehusenhed. Sygehusenhederne skal derfor i tredje kvartal 2017 udarbejde handlingsplaner.

 

Koncerndirektør Kurt Espersen præsenterer rammepapiret på mødet.

bilag pkt. 2.157d9e368-0cca-47aa-8b5b-545ec3752467.pdf

Bilag

Rammepapir – det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf

1.5. Sammen om Velfærd

Sammen om Velfærd

Sammen om Velfærd

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum drøftede, at de afledte effekter af Sammen om Velfærd ikke skal underkendes, og at det derudover er væsentligt at være opmærksom på, at det kan tage tid at få budskaberne tilstrækkeligt udbredt i alle dele af en organisation.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum drøftede, at det ikke er modvilje til kurserne, som er årsag til, at der ikke har været en større opbakning til kurserne. En mulig årsag kan være, at informationen udsendes til de forkerte i kommunerne, og at kurserne er i hård konkurrence med mange andre attraktive kursustilbud. Derudover kan der være signalværdi i, hvor kurserne afholdes.

 


Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter de vigtigste fælleskommunale pointer, der skal medtages til Roundtable møde d. 29. september 2017
 2. Drøfter den kommunale holdning til kurserne under Sammen om Velfærd

 

Sagsfremstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Der blev i august afholdt møde i Styregruppen for Sammen om Velfærd. På mødet var der en drøftelse af, hvad Sammen om Velfærd skal være fremadrettet, og hvad der skal fokuseres på i den kommende tid. Der var en fælles forståelse af, at Sammen om Velfærd bidrager til løbende og tillidsfuld dialog mellem kommuner, Region og uddannelsesinstiuitutioner. Samarbejdet har skabt øget bevågenhed på tværsektoriel og tværfagligt samarbejde, og har både selv igangsat initiativer men mindst lige så vigtigt skabt inspiration til en række lokale initiativer. Som eksempler på afledte effekter af samarbejdet kan nævnes, at de medicinstuderende fra SDU nu kommer i praktik i kommunerne og at kommunerne har været involveret i udviklingen af de nye professionsbacheloruddannelser på sundhedsområdet og at dette samarbejde fortsætter i forhold til videreudviklingen af et bedre samarbejde mellem praktik og teori.

En konkret handling som følge af mødet er, at der skal igangsættes en eller flere indsatser for lederne i de forskellige organisationer. Derudover var der fokus på, hvordan det fælles værdisæt i arbejdet kan spredes mere bredt ud i organisationerne.

En gang årligt mødes en række direktører, rektorer mm. for at drøfte det kommende års arbejde i Sammen om Velfærd. Næste møde i dette Roundtable er d. 29. september. Fra kommunal side deltager følgende dirketører på Roundtable møderne: Rene Junker (Odense), Jakob Kyndal (Aabenraa), Mette Heidemann (Middelfart), Arne Nikolajsen (Esbjerg), Sonja Miltersen og Ole Slot (Vejen)

Der lægges på nærværende møde op til en indledende drøftelse af, hvilke perspektiver det er vigtigst for de kommunale repræsentanter at tage med på drøftelserne i Roundtable. Hvad vil kommunerne gerne på området? Hvor giver det størst værdi at lægge kræfterne? Hvilke indsatser kunne være hensigtsmæssige at tilrettelægge for lederne?

Det har været svært at få tilmeldt tilstrækkeligt mange kommunale medarbejdere til kurserne under Sammen om Velfærd, som er løbet af stablen i juni og september 2017, tiltrods for meget gode evalueringer. I denne sammenhæng er det derfor særligt vigtigt at få kommunernes perspektiver på indsatserne, så vi kan sikre, at det er de rette initiativer, som iværksættes.

Referat fra det seneste møde i Styregruppen er vedhæftet. Herudover er udkast til handleplan vedhæftet dagsordenen.

referat styregruppemøde august 20179b70bd31-fbd7-4c27-bfe9-abb1de441985.pdf
udkast handleplan. 2017.2018 (002)b19b6330-500b-40f5-963c-c568fca38142.docx

Bilag

Referat Styregruppemøde august 2017.pdf
UDKAST Handleplan. 2017.2018 (002).docx

1.6. Manglende repræsentanter til arbejdsgrupper

Manglende repræsentanter til arbejdsgrupper

Manglende repræsentanter til arbejdsgrupper

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum drøftede udfordringerne med de manglende indmeldelse af kandidater til arbejdsgrupper under Følgegrupperne.

Nogle kommuner oplever, at der ofte er for lidt tid til at udpege kommunale repræsentanter. Sekretariatet skal derfor arbejde efter så lang en udpegningsperiode som muligt.  Forventningen er, at det vil afhjælpe problemstillingen.

Derudover er der en oplevelse i nogle kommuner af, at arbejdsgrupperne ikke altid lukker ned, når opgaverne er afsluttet. Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på dette i følgegrupperne.

Sekretariatet har mulighed for at ringe til konkrete kommuner og efterspørge repræsentanter i de tilfælde, hvor der mangler indmeldte repræsentanter.

Sekretariatet appellerede afslutningsvis til, at kommunerne sætter kryds i “ønsker ikke at indmelde kandidater” via de udsendte forespørgsler på hjemmesiden, når de ikke ønsker at indmelde repræsentanter. Herved afklares det, om manglende indmeldinger skyldes aktiv stillingtagen, eller at forespørgslen ikke er blevet behandlet.

 


Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter problemet med manglende indmeldelse af kandidater til forskellige poster og grupper

 

Sagsfremstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Der er løbende udpegninger til forskellige fora og grupper nationalt og under Sundhedsaftalen. Sekretariatet beder kommunerne indmelde repræsentanter via hjemmesiden til grupperne. Udvælgelsen foretages dernæst i samarbejde med relevante personer (fx formænd og sekretærer for følgegrupperne). Der tages afsæt i følgende:

 • SOF-område
 • Stillingsbetegnelse
 • Erfaringer på området
 • Hvor mange pladser den enkelte kommune har i forskellige grupper i forvejen

Vurderes der at være tale om flere ligeværdige kandidater, trækker Sekretariatet lod.

Det har gennem de seneste måneder været stadigt sværere og sværere at få indmeldt kandidater til de forskellige grupper. Det er ofte nødvendigt med 2- 3 remindere og mails stilet direkte til forskellige kommuner. Derudover er det ofte svært at finde repræsentanter, som vil varetage rollen som kommunal medformand. En konsekvens af dette er, at nogle af opgaverne bliver forsinket, fordi det tager lang tid at få udpeget et tilstrækkeligt antal repræsentanter. Herudover kan det af samarbejdspartnere tolkes som om, at arbejdet ikke er særlig højt prioriteret i kommunerne. Endvidere betyder den manglende indmeldelse af kandidater til de forskellige grupper forholdsvis meget merarbejde til Sekratariatet.

Følgegrupperne har udtrykt behov for, at det bliver præciseret, hvilke handlemuligheder de har, såfremt en arbejdsgruppe ikke bemandes ad frivillig vej. Kan arbejdet fortsættes med underbemanding med fare for et ”skævt” tværsektorielt fokus? Skal sagen omkring DAK? Ville det hjælpe, at der blev indført mere systematik i udpegningerne, så det bliver mindre frivilligt, om man vil melde repræsentanter ind i grupperne?

Oversigten over repræsentanter i de forskellige fora er vedhæftet. Det er planen, at der skal udarbejdes en liste over alle repræsentanter (kommunale og regionale) efter det næste møde i DAK, og de nyeste udpegninger er derfor kun opdateret med navne og kommunenavne.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet vurderer, at udfordringerne med at få indmeldt et tilstrækkeligt antal deltagere kan skyldes flere ting. Blandt andet at der er igangsat mange initiatver, men også at det ikke altid fremgår tydeligt, når arbejdsgrupper opløses efter endt opgaveløsning.

Formandskabet vurderer, at arbejdet i diverse grupper må forløbe som det bedst kan med reduceret bemanding, når det ikke er muligt at finde det ønskede antal kommunale repræsentanter. 

Formandskabet vurderer endvidere, at følgegrupperne generelt bør have fokus på at komme i mål med de af DAK besluttede opgaver, og at følgegrupperne af egen drift ikke på nuværende tidspunkt bør igangsætte nye arbejdsgrupper.  

kopi af oversigt over medlemmer nedsatte arbejdsgrupper under og udenfor sundhedsaftalen 2015-201879110cbd-b218-4e3f-9ea2-616b2345728f.pdf

Bilag

Kopi af Oversigt over medlemmer nedsatte arbejdsgrupper under og udenfor Sundhedsaftalen 2015-2018.pdf

1.7. Status på de risikobaserede tilsyn

Status på de risikobaserede tilsyn

Status på de risikobaserede tilsyn

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog oplægget fra Dorte Rørmann fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.

Hovedtemaet i tilsynet vil i 2018 være psykiatri, nærmere bestemt borgere med skizofreni samt borgere med psykiatriske problemstillinger og somatiske lidelser.

Styrelsen er i øjeblikket ved at udarbejde nye målingspunkter for tilsynet med botilbud. I den forbindelse har Styrelsen inviteret de syddanske kommuner til dialog herom. De nye målepunkter kommer i høring i oktober 2017. Sekretariatet vil følge op på samarbejdet med Styrelsen omkring målepunkterne.

Kommunerne aftalte i tillæg hertil, at der skal arbejdes for en fælles formulering af de sundhedsfaglige kvalitetskrav til kommunernes boenheder. Et arbejde der skal koordineres med Socialdirektørforum.

Oplægget fra Dorte Rørmann er vedhæftet referatet.

 


Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager sagen til orientering

 

Sagsfremstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Projektleder Dorte Rørmann fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil holde oplæg på mødet, hvor hun vil orientere om de første erfaringer med de risikobaserede tilsyn i region syd. Oplægget vil tage 20-30 min.

risikobaseret tilsyn 2017855d2373-f7a9-4a87-861e-54a6c3df1506.pptx

Bilag

Risikobaseret tilsyn 2017.pptx

1.8. Almen orientering

Almen orientering

Almen orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog nedenstående sager til orientering.

 


Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager nedenstående sager til orientering

 

Opgaver i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Notat om sekretariatet til hjemmesiden

Formandskabet har løbende haft en opmærksomhed på, hvilke opgaver sekretariatet skal løse, og hvilke opgaver det er mest hensigtsmæssigt, at andre assisterer dem i. Det har blandt andet medført, at Vejen Kommune stiller en sekretær til rådighed fire timer om ugen. Sekretæren har taget over på de mest lavpraktiske opgaver, fx mødebookinger, tilretning af hjemmesiden etc.

Ansættelsen af Cæcilie har ydermere givet anledning til en gennemgang af sekretariatets samlede portefølje. Dette for at sikre en opgavefordeling, der tilgodeser de to medarbejderes kompetencer, men ligeledes for at sikre at der ikke er opgaver på listen, som med fordel kunne placeres andetsteds.

Gennemgangen af opgaveporteføljen har medført, at der er udarbejdet et notat, der beskriver, hvem sekretariatet er, hvad der kan forventes samt hvilke konkrete opgaver de indgår i. Formandskabet har godkendt notatet, og det vil blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter mødet i Sundhedsstrategisk Forum, så det bliver tydeligt for de 22 syddanske kommuner, hvem sekretariatet er, og hvad de arbejder med.

Understøttelse af sekretariatets netværk

Sekretariatet har ligeledes udarbejdet en kortlægning af deres netværk i de 22 syddanske kommuner. Dette fordi sekretariatet har behov for at vide, hvad der rør sig i de 22 kommuner for herigennem at kunne understøtte de fælleskommunale interesser. Netværksanalysen har tydeliggjort for sekretariatet, hvilke kommuner de i første omgang bør koncentrere sig om.

Der vil være behov for en løbende understøttelse af sekretariatets netværk, og derfor har Formandskabet godkendt, at der bliver igangsat en proces, hvor sekretariatet kommer på besøg i de syddanske kommuner. Dette med et delt fokus. For det første for at få et kendskab til, hvad der rører sig i den pågældende kommune. Fx ved at deltage på et udvalgsmøde eller lign. Men derudover ligeledes for at styrke det uformelle netværk med de kontaktpersoner, som den pågældende kommune har ift. sundhedsaftalearbejdet. Sekretariatet har brug for en administrativ kontaktflade i alle 22 kommuner, der blandt andet gør arbejdet med div. udpegninger og lign. lettere.

 

Status for kommunernes andel af praktik på sygeplejerskeuddannelsen

KKR Syddanmark besluttede på møde d. 13. juni 2016, at den kommunale andel af praktik på sygeplejerskeuddannelsen skulle udgøre minimum 30 pct. af den samlede praktik i 2020. Beslutningen blev truffet bl.a. på baggrund af anbefaling herom fra Sundhedsstrategisk Forum.

Det blev i forlængelse heraf besluttet, at KKR en gang årligt skulle orienteres om, hvordan udviklingen var i forhold til at nå målsætningen. KKR får status herfor på møde d. 11. oktober. Kommunaldirektørerne får forud for dette status på møde d. 22. september.

KKR sekretariatet har i samarbejde med ankerkommunen på området, Odense Kommune, indhentet data fra UC’erne og lavet den første status for kommunernes andel af praktik. Tallene er opgjort primo august 2017, og samlet løfter kommunerne i Syddanmark 27,9 pct. at praktikkerne på sygeplejerskeskolerne.

 

 

Pct. kommunal praktik ud af samlet praktik

Sønderborg

16,1

Esbjerg

30,8

Samlet UCSyd

23,4

Vejle

30,0

Odense

30,0

Svendborg

30,1

Samlet UCL

30,0

Samlet Syddanmark

27,9

 

Det ses, at kommunerne på fire ud af fem uddannelsessteder allerede på nuværende tidspunkt har nået målsætningen på 30 pct. af praktikken. Sønderborgskolen har endnu ikke nået målet, men der er en plan for, hvordan målsætningen nås inden 2020.

For UCL’s optageområde har det været muligt at beregne udviklingen fra 2008 uddannelsen. Der samlet tale om et løft fra 21,2 pct. i 2008 uddannelsen til de nu 30,0 pct.

Det bemærkes, at der er forskel i typerne af praktikkerne på tværs af kommuner og optageområder. Både hvilket semestre de studerende er i praktik i, og hvor mange studerende der er af gangen. Der er desuden nogle kommuner i UCL’s optageområde (Odense, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Vejle, Kolding og Fredericia), der har studerende i praktik i socialpsykiatri, mens dette ikke gør sig gældende i UCSyds område.

I vedhæftede bilag ses en beskrivelse af udregningerne, en kommuneopdelt opgørelse samt beregninger af udvikling.

 

 

Status på oprettelse af særlige psykiatripladser

I april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljen 2017-2020, at der skal oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske pladser som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud. Den 2. juni 2017 blev loven om de nye særlige pladser i psykiatrien vedtaget i Folketinget. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018. Sagen blev drøftet på mødet i Det administrative Kontaktforum i juni 2017.

 

Fra KKR Syddanmarks side er der blandt andet udtrykt bekymring over økonomien, hvorfor Regionsrådet den 26. juni 2017 udskød beslutningen om etableringen af de nye pladser i psykiatrien for at afvente en dialog med kommunerne herom. Der har efterfølgende været dialog med kommunerne i en styregruppe, og på den baggrund arbejdes der videre med etableringen af pladserne i Region Syddanmark.

 

Der er ikke i lovgivningen fastsat, hvor mange nye særlige pladser, der skal oprettes i psykiatrien i Region Syddanmark, men de 150 pladser fremgår dog bl.a. af økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2018. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser. Da pladserne skal etableres i eksisterende bygning, er der mulighed for at etablere 31 pladser i Region Syddanmark.

 

Socialdirektørforum har i løbet af sommeren foretaget en behovsanalyse, som blev præsenteret på det første styregruppemøde. Kommunerne tilkendegav, at det er vanskeligt at estimere behovet for pladserne, men det foreløbige bud er anslået på 28 borgere. Hvis det antages at opholdene varer et halvt år, vil det altså betyde et behov på 14 helårspladser.

 

Sagen blev drøftet på møder i KKR og KKU den 31. august. På mødet blev aftalen, at Regionsrådsformanden vil lægge op til Regionsrådet, at der oprettes 15 pladser i Vejle primo 2018. Herefter vil der i slutningen af 2018 være en ny drøftelse af behovet for oprettelse af yderligere pladser. På mødet i formandskabet vil der blive orienteret om seneste status i sagen.

Brev fra Stephanie Lose sendt til Egon Fræhr er vedhæftet som bilag.

Input til KL´s kommende forebyggelsesudspil

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget fremsendte ultimo maj et brev til KL’s Social- og Sundhedsudvalg. I brevet opfordres KL til at gå mere proaktivt ind i debatten om fremtidens forebyggelsesindsatser med klare udmeldinger om kommunernes unikke muligheder og kompetencer i forhold til at løfte området endnu mere.

Der kom efterfølgende svar fra KL på henvendelsen. KL gjorde i brevet opmærksom på, at der kommer et nyt forebyggelsesudspil til efteråret, hvor der sættes fokus på børn og unge samt tobak og alkohol. Det blev på mødet i Sundhedsstrategisk Forum i juni aftalt, at kommunerne kunne indsende forslag til udspillet til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, som ville sammenskrive svarene og sende dem til KL, som kunne bruge dem som input og inspiration i forbindelse med det kommende udspil.

Det sammenskrevne svar er vedhæftet. Udover det sammenskrevne svar blev fire af kommunehenvendelserne sendt seperat, da de indeholdte specifikke eksempler, som kunne være gavnligt for KL at få uddybet.

De indsendte individuelle kommunale input kan rekvireres ved henvendelse hos Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

 

brev fra stephanie lose til egon fræhr0aefda7b-7454-403d-94f9-7c284338e95f.docx
opgaver i fælleskommunalt sundhedssekretariatb55740b5-edf7-4195-80d6-6e09e358d5a0.pdf
status på øget andel kommunal praktikc3576a41-156d-4ae2-a277-4c9f588dc580.pdf
kommentarer til kls forebyggelsesudspil8e7b1400-16a6-4313-a773-40d0e02138cc.pdf

Bilag

Brev fra Stephanie Lose til Egon Fræhr.docx
Opgaver i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.pdf
Status på øget andel kommunal praktik.pdf
Kommentarer til KLs forebyggelsesudspil.pdf

2. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren på udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren på udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

Syddansk henvendelse til Sundhedsministeren på udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sagen behandles på SSF dagsordenen under punkt 1.1

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. tager orienteringen om Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til Sundhedsministeren til efterretning
 2. drøfter hvordan budskaberne fra henvendelsen kan anvendes i det syddanske samarbejde både på den korte bane og i arbejdet med den kommende sundhedsaftale

 

Sagsfremstilling Det Administrative Kontaktforum

Sundhedskoordinationsudvalget fik på deres møde den 15. august 2017 præsenteret afrapporteringen fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Rapporten kan læses her: https://www.regeringen.dk/media/3589/afrap-naere-sammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.pdf

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på den baggrund, at der skulle udarbejdes en fælles syddansk henvendelse til Sundhedsministeren om udvalgsrapporten og dennes anbefalinger.

Med henvendelsen ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at være proaktive og påvirke Sundhedsministeren og resten af regeringen, inden man lancerer sit politiske udspil, hvilket forventes at ske i løbet af efteråret 2017. Samtidig ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at sende et signal til Sundhedsministeren om, at vi i Syddanmark både kan og vil løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen i fælleskab.

Henvendelsen er godkendt af formandskabet i Det Administrative Kontaktforum og er i øjeblikket til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Henvendelsen eftersendes.

Selv om det p.t. er uklart, hvilke konkrete initiativer og forslag regeringens udspil vil indeholde, kan Det Administrative Kontaktforum bruge Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til en første drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde videre med budskaberne i henvendelsen, herunder i arbejdet med den kommende sundhedsaftale.

2.2. Region Syddanmark rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

Region Syddanmark rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (SSF)

Region Syddanmark rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sagen behandles på SSF dagsordenen under punkt 1.4

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Drøfter Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sagsfremstilling tilD et Administrative Kontaktforum

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2017 er der sat særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har på mødet den 26. juni 2017 godkendt et rammepapir for dette arbejde. Rammepapiret, der er vedlagt som bilag, præsenteres på dette møde. Præsentationen skal ses i sammenhæng med præsentationer på tidligere møder i Det Administrative Kontaktforum om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (23. november 2016) og PLO Syddanmarks oplæg til en ny kvalitetsmodel for almen praksis (21. januar 2017).

Region Syddanmarks vision med rammepapiret er, at fremtidens sundhedsvæsen skal være et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor Region Syddanmark er parat til at investere de nødvendige kræfter og kompetencer. Det bæredygtige sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem følgende:

 • borgernes eget ansvar og sundhedsvæsenets indsats
 • fælles løsninger på tværs af alle sygehusenheder og de 22 kommuner samt individuelle ønsker i de enkelte kommuner
 • borgernære, almene tilbud tæt på hverdagslivet og specialiserede tilbud af høj kvalitet.

Rammepapiret skal underbygge og intensivere samarbejdet på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis, som allerede foregår i regi af sundhedsaftalen og lokalt omkring de enkelte sygehusenheder i de lokale samordningsfora.

Rammepapiret er grundlaget for konkrete initiativer, der bl.a. skal bidrage til at indfri de nationale mål for sundhedsvæsenet og Region Syddanmarks pejlemærke om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden skal konkrete initiativer indfri en række politiske mål for området, nemlig større patientsikkerhed, øget mulighed for at mennesker med kroniske sygdomme kan leve et godt og aktivt liv, bedre tilbud til mennesker med flere samtidige sygdomme, mindre ulighed i sundhed og øget folkesundhed og livskvalitet samt højere grad af tillid mellem sektorerne.

Udmøntningen af rammepapiret kan dels foregå via initiativer, som regionen selv tager ansvaret for, dels initiativer der skal drøftes og aftales med kommuner og almen praksis. Blandt sidstnævnte initiativer kan nævnes:

 • Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud
 • Videreudvikling af eksisterende og etablering af nye sundhedshuse
 • Igangsættelse af udviklingsarbejder om fælles data
 • Tættere kliniksamarbejder mellem almen praksis og sygehusenes specialister
 • Fælles kompetenceudvikling
 • Fokuseret forebyggende indsats
 • Etablering af “klynger”, dvs. samarbejder mellem praktiserende læger i et område, kommune og sygehus om specifikke målgrupper (populationer)

Rammepapiret skal nu udmøntes, og det vil ske i to typer udmøntningsplaner. Én for et tværgående regionalt niveau, som indeholder de tværgående, brede organisatoriske tiltag, og én for hver sygehusenhed. Sygehusenhederne skal derfor i tredje kvartal 2017 udarbejde handlingsplaner.

 

Koncerndirektør Kurt Espersen præsenterer rammepapiret på mødet.

rammepapir – det nære og sammenhængende sundhedsvæsen255ec008-4267-4d5d-baf1-e01d97292977.pdf

Bilag

Rammepapir – det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf

2.3. Revideret tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022 (SSF

Revideret tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022 (SSF

Revideret tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

Sagen behandles på SSF dagsordenen under punkt 1.2

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2019-2022
 2. Godkender nedsættelsen af en redaktionsgruppe.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

I forlængelse af aflysningen af det politiske opstartsmøde den 2. juni 2017 besluttede Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 og Sundhedskoordinationsudvalget den 15. august 2017, at der skal udarbejdes en ny tids- og procesplan for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022 (se vedlagte bilag).

Sundhedsministeren har siden meddelt, at hun agter at følge anbefalingen i rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og forlænger den nuværende sundhedsaftaleperiode med et halvt år. Sundhedsaftalen 2019-2022 skal – efter godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd – indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, og være gældende fra den 1. september 2019.

Det foreslås, at det er det nye Sundhedskoordinationsudvalg, der i foråret 2018 igangsætter arbejdet med et politisk opstartsmøde. Det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder, som aftalt, i efteråret 2017 et overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg.

På trods af udskydelsen af indsendelsesfristen til Sundhedsstyrelsen af den nye sundhedsaftale er der kortere tid til at udarbejde sundhedsaftalen. I vedlagte tids- og procesplan er det politiske ejerskab forsøgt sikret ved at give det politiske niveau i kommuner og region mulighed for at drøfte og give input til sundhedsaftalens visioner, målsætninger og indsatser på et politisk opstartsmøde og i den afsluttende høringsfase.

På baggrund af den kortere tid samt for at sikre fremdrift i forbindelse med skriveprocessen foreslås det, at der etableres en redaktionsgruppe bestående af formandskabet for Det Administrative Kontaktforum samt en til to regionale og kommunale repræsentanter yderligere. Redaktionsgruppen skal mellem møder i Det Administrative Kontaktforum afklare problemstillinger og knaster for den tværsektorielle skrivegruppe, der udarbejder udkast til sundhedsaftalen.

Forskydningen af sundhedsaftaleperioden giver til gengæld mulighed for at inddrage data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 på et tidligere og mere hensigtsmæssigt tidspunkt i udviklingsforløbet.

rammepapir med tids- og procesplan for sa 201-2022897ddda8-cf10-4038-b80f-d7c66bc5b6d9.pdf
rammepapir med tids- og procesplan for sa 2019-2022 kalenderversionf8bbd9db-fb84-4765-882c-f4ca5d558c10.pdf

Bilag

Rammepapir med tids- og procesplan for SA 2019-2022.pdf
Rammepapir med tids- og procesplan for SA 2019-2022 kalenderversion.pdf

2.4. Godkendelse af høringsversion af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Godkendelse af høringsversion af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Godkendelse af høringsversion af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte høringsversionen af forløbsprogrammet, høringsbrev og høringsparter

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte at forløbsprogrammet sendes i høring.

 


Kommunale bemærkninger

Det nye forløbsprogram lægger op til at patientuddannnelse for diabetes type 2 fremadrettet henlægges til kommunerne.

Businesscase udarbejdet under Sygehus Lillebælt med tilknyttede kommuner, har påvist, at kommunerne kan have økonomiske besparelser ved håndtering af opgaven, primært grundet reduceret kommunal medfinansiering.

De kommuner, der endnu ikke har tilbud målrettet borgere med diabetes type 2 skal opstarte disse, fx gennem indgåelse af samarbejdsaftaler med andre kommuner eller med den tilhørende hospitalsenhed. Det forventes ligeledes, at etablering af Steno Diabetes Center Odense kan assistere kommunerne i kvalitetssikring af såvel nye som allerede eksisterende patientuddannelser.

Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til borgere med kronisk sygdomme involverer at kommunerne skal tilbyde diætetisk behandling til borgere, der både har diabetes og er svært overvægtige/undervægtige.

Endeligt lægges op til en ensretning af den procedure hvormed borgere med diabetes kan rekvirere hjælpemidler.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har besluttet, at der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar. Sekretariatet efterspørg inputs fra de 22 kommuner, og det vil blive sammenskrevet til et høringssvar, som kommunerne kan vælge at bakke op om.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender høringsversionen af forløbsprogrammet, høringsbrev og høringsparter
 • Ad 2) Godkender at forløbsprogrammet sendes i høring.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender høringsversionen af forløbsprogrammet, høringsbrev og høringsparter
 2. Godkender at forløbsprogrammet sendes i høring.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom har udarbejdet et udkast til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.

Det nye forløbsprogram er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har bevirket et stærkt fokus på tværsektorielt samarbejde og kommunikation, og hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende heri.

Forløbsprogrammet er bygget op om specifikke situationer, hvor mennesker med diabetes er i kontakt med sundhedsvæsenet (fx udredning og diagnosticering på sygehuset, kontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale rehabiliteringstilbud etc.).

Forløbsprogrammet er et handlingsorienteret dokument, der beskriver sygehusenes, almen praksis’ og kommunernes opgaver og roller i samarbejdet og kommunikationen om tidlig opsporing, diagnosticering, behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med diabetes. Programmet er fagligt funderet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men programmet gennemgår ikke de specifikke kliniske/faglige retningslinjer for den monosektorielle behandlings- og rehabiliteringsindsats for mennesker med diabetes.

Derfor kan forløbsprogrammet både bruges som:

 • Et opslagsværk i det daglige arbejde
 • Et udgangspunkt for at udarbejde sektorspecifikke instrukser mv.
 • Et værktøj til den mere overordnede planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med diabetes.

Høring og efterfølgende politisk godkendelse

Jf. tidligere godkendt tidsplan fra mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016, sendes forløbsprogrammet i høring efter indarbejdelsen af eventuelle bemærkninger fra Det Administrative Kontaktforum. Høringsperioden er planlagt til at løbe fra den 9. oktober til den 13. november 2017. Herefter behandles og indarbejdes de indkomne høringssvar, inden Følgegruppen for forebyggelse den 4. december 2017 behandler den endelige version af forløbsprogrammet. Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for det endelige forløbsprogram på de førstkommende møder i 2018 sammen med en implementerings- og moniroreringsplan.

høringsversion – tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes19741190-828a-4638-b973-e78cd5d51d32.pdf
høringsparter, forløbsprogram for diabetesd095a588-9002-4ba7-bbad-6dce3be6b7ba.pdf
høringsbrev, tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes5b313a89-e018-470b-b85c-b2c5402926ef.pdf

Bilag

Høringsversion – Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.pdf
Høringsparter – Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.pdf
Høringsbrev – Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.pdf

2.5. Afrapportering for de otte nationale kvalitetsmål

Afrapportering for de otte nationale kvalitetsmål

Afrapportering for de otte nationale kvalitetsmål

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte præsentationen af de otte nationale mål samt at den indstilles til orientering i Sundhedskoordinationsudvalget.

Det blev drøftet, at flere kommuner har oplevet fejlkilder på ventetid til genoptræning. De fleste kommuner er blevet oplyst, at KMD skulle være årsagen til fejlkilden. Kolding Kommune har brugt en del ressourcer på at forfølge problemstillingen. De blev på mødedagen oplyst, at KMD mener, at de har løst problemet. Kolding vil følge op på, om det også er tilfældet.

 


Kommunale bemærkninger

Godkendelsen af afrapporteringen for de otte nationale kvalitetsmål medfører ikke særlige udfordringer for den enkelte kommuner, men enkelte kommunernes placering (farve) kan føre til et øget fokus på den pågældende kommune.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender præsentationen af de otte nationale mål og indstiller den til orientering i Sundhedskoordinationsudvalget.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender præsentationen af de otte nationale mål og indstiller den til orientering i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 21. september 2017 at: “På et senere møde i Det Administrative Kontaktforum skal der gøres status på de prioriterede områder, og her kan drøftelsen tages om evt. nye indsatsområder.

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har på denne baggrund udarbejdet en præsentation til Sundhedskoordinationsudvalget. Præsentationen er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet af formandsskabet for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

Det Administrative Kontaktforum skal således i denne sag godkende præsentationen som Det Administrative Kontaktforums afrapportering af de otte nationale mål og godkende videregivelse af præsentationen til Sundhedskoordinationsudvalget.

nationale mål for sundhedsvæsnet9eaea969-626e-410c-90e9-2ab1ca07e7c7.pdf
afrapportering af de 8 nationale mål80c2f22d-4861-424f-bdf0-805df5f86be4.pdf
indikatorforklaring7a2b3b17-6da1-4893-9045-10debae3381f.pdf

Bilag

Nationale mål for sundhedsvæsnet.pdf
Afrapportering af de 8 nationale mål.pdf
Indikatorforklaring.pdf

2.6. Formandskabsbehandlet: Kortlægning af monitoreringsopgaver blandt følgegrupperne

Formandskabsbehandlet: Kortlægning af monitoreringsopgaver blandt følgegrupperne

Kortlægning af monitoreringsopgaver blandt følgegrupperne

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen om monitoreringsoversigten til efterretning.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager orienteringen om monitoreringsoversigten til efterretning.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager orienteringen om monitoreringsoversigten til efterretning.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 30. marts 2017 at: “Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt på et kommende møde præsenterer et overblik over nuværende og ønskede monitoreringsopgaver.”

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har på denne baggrund indhentet oplysninger fra de resterende følgegrupper om nuværende og kommende monitoreringsindsatser. Tilbagemeldingen fremgår af bilaget ’monitoreringsoversigt’. Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har vurderet, at det ikke er relevant at opgøre alle afrapporteringsopgaver i sundhedsaftalen, før disse aktiveres i en følgegruppe og hermed bliver genstand for en konkret opgave i samarbejdet.

Det er følgegruppens vurdering, at fremtidige afrapporteringstiltag bør tage sit udgangspunkt i de forventede godkendte retningslinjer i afrapporteringsguiden. Dermed forventes det, at den næste afrapporteringsoversigt vil kunne indeholde oplysninger, der fremgår af afrapporteringsguiden.

oversigt over monitoreringsopgaver i følgegrupperneddda23b1-2f87-4660-93b1-ead464d0b20b.docx

Bilag

Oversigt over monitoreringsopgaver i følgegrupperne.docx

2.7. Formandskabsbehandlet: Afrapporteringsguide

Formandskabsbehandlet: Afrapporteringsguide

Afrapporteringsguide

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte afrapporteringsguiden, og at det anbefales, at den anvendes i afrapporteringsspørgsmål.

 


Kommunale bemærkninger

Såfremt afrapporteringsguiden godkendes, kan det give anledning til et lidt større opgavepres for de kommunale medlemmer i følgegrupper og arbejdsgrupper under DAK. Men ellers medfører en godkendelse af afrapporteringsguiden ikke særlige udfordringer for de syddanske kommuner.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender afrapporteringsguiden og anbefaler, at den bør anvendes i afrapporteringsspørgsmål.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender afrapporteringsguiden og anbefaler, at den bør anvendes i afrapporteringsspørgsmål.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 30. marts 2017 at: “Der er behov for, at følgegrupperne tidligt i arbejdet med de forskellige indsatser indtænker monitorering, opfølgning, datakilder etc..”

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har på denne baggrund udarbejdet en afrapporteringsguide i samarbejde med de resterende følgegrupper. Afrapporteringsguiden er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet af formandsskabet for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

Det Administrative Kontaktforum skal således i denne sag godkende afrapporteringsguiden som udgangspunkt for afrapportering fra følgegrupperne i relation til status, opfølgning, monitorering og evaluering til Det Administrative Kontaktforum.

afrapporteringsguiden8e786310-ce40-4270-b4ac-f26051f32363.pdf

Bilag

Afrapporteringsguiden.pdf

2.8. IV-behandling i kommunale akutfunktioner

IV-behandling i kommunale akutfunktioner

IV-behandling i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte at det anbefales Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med antibiotika

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det anbefales Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med væske

Sundhedsstrategisk Forum godkendte Ad 1) og Ad 2) med det forbehold, at Trin 1 og 2 for hhv. antibiotika og væske sendes ud sammen med samarbejdsaftalen (Trin 3).

Ad 3) Sundhedsstrategisk Forum godkendte følgegruppens forslag til monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse, såfremt et økonomiske aspekt tilføjes listen af data, der fremgår i sagsfremstillingen.

 


Kommunale bemærkninger

Der skal i denne sag tages stilling til godkendelse af en samarbejdsaftale vedr. IV-behandling. Der er tale om en kan opgave, og det burde sikre den enkelte kommune ift. anvendelse af res­sour­cer mv. blandt andet fordi aftalen tager højde for, at samarbejdet skal udvikles i et gensidigt planlagt og aftalt tempo.

Det vurderes fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse, at sagen ikke giver anledning til en særlig kommunal drøftelse.

 

Bemærkninger fra formandskabet

Formandskabet ønsker at fremhæve, at et væsentligt præmis i samarbejdsaftalen (fordi det er en kan opgave) er, at den enkelte kommune kan trække sig fra aftalen, hvis man i en periode (af kortere eller længere varighed) ikke har tilstrækkelig kapacitet i kommunen.

Det er således op til den enkelte kommune at tage stilling til egenfinansiering af opgavens omfang m.v. Derfor foreslår Formandskabet, at når samarbejdsaftalen er endelig godkendt, vil beregningerne for den enkelte kommune (Trin 1 og 2) sendes ud sammen med selve aftalen (Trin 3).

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med antibiotika
 • Ad 2) Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med væske
 • Ad 3) Godkender følgegruppens forslag til monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med antibiotika
 2. Anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om IV-behandling med væske
 3. Godkender følgegruppens forslag til monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 22. juni 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skulle udarbejde forslag til samarbejdsaftaler om IV-behandling med henholdsvis antibiotika og væske (se bilag). Samarbejdsaftalerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen og på baggrund af trin 1 og trin 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

Intravenøs væske og medicinadministration i Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder er “kan-opgaver”, hvorfor samarbejdsaftalerne tager højde for, at samarbejdet skal udvikles i et gensidigt planlagt og aftalt tempo. Ved godkendelse vil samarbejdsaftalerne således erstatte eksisterende lokale aftaler.

Følgegruppen for opgaveoverdragelse foreslår, at samarbejdsaftalerne monitoreres, og at Det Administrative Kontaktforum halvårligt præsenteres for data på samarbejdsaftalernes anvendelse.

Det foreslås, at kommunerne registrerer nedenstående data:

 • Antal borgere henvist til IV-behandling med hhv. antibiotika og væske
 • Gennemsnitlig behandlingsvarighed
 • Ordinerende sygehusafdelinger
 • Antal borgere med komplikationer

Data rapporteres halvårligt til Følgegruppen for opgaveoverdragelse og danner baggrund for en vurdering af opgavernes omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug i den enkelte kommune. Endvidere vil data kunne nuancere og understøtte en eventuel national dialog om opgavens omfang.

trin 3 – samarbejdsaftale – iv-antibiotika130ce419-427e-4889-b259-45bde0839a21.pdf
trin 3 – samarbejdsaftale – iv-væske83d55301-0389-4fd4-8d4d-b2e215014038.pdf

Bilag

Trin 3 – Samarbejdsaftale – IV-antibiotika.pdf
Trin 3 – Samarbejdsaftale – IV-væske.pdf

2.9. Sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for sondeernæring.

 


Kommunale bemærkninger

17 ud af 22 kommuner angiver i en rundspørge fra maj 2017, at de varetager administration af son­de­ernæring, herunder anlæggelse og pleje af sonder. Det er en skal opgave, og dermed kan det have økonomiske konsekvenser for de syddanske kommu­ner – især hvis de ikke i forvejen løser opgaven selv. Det er ikke antallet af patienter, som er ud­giftsdrivende, men det beredskab, som er nød­vendigt til håndtering af gruppen.

Kommunerne organiserer administrationen af son­deernæring forskelligt ift. hvilken faggruppe, der løser opgaven. Følgegruppen påpeger, at opgaven med at opstarte sondeernæring og skifte sonde ikke må delegeres til andre end den kommunale sygeplejerske, men at der på lokalt initiativ godt kan tages stilling til, at dele af arbejdsopgaven ud­føres af andre faggrupper, så længe det sikres, at de nødvendige kompetencer er til stede.

Odense Kommune gør indsigelse mod formuleringen vedr. fordelingen af udgifter mellem regioner og kommuner. Odense Kommune henviser til, at spørgsmålet om udgiftsfordelingen, herunder hvilket regelgrundlag, der finder anvendelse på målgruppen, er uafklaret; og at Sundheds- og Ældreministeriet den 24. august 2017 har oplyst, at ministeriet pt. arbejder på en udmelding om udgiftsfordelingen.

Det bemærkes, at Odense Kommune med denne indsigelse ikke ønsker bremse det videre arbejde med samarbejdsaftalen, men påpeger at oven­stå­ende skal afklares sideløbende.

Det er en stor fordel for patientgruppen med be­handling tæt på eller i borgerens eget hjem. Så må de juridiske/økonomiske tvister adresseres side­lø­bende med evt. indgåelse af aftalen.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for sondeernæring.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for sondeernæring.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er sondeernæring angivet som en opgave, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og det er præciseret, at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for sondeernæring.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

Trin 2 er et fælles forståelses- og beslutningsgrundlag, som opsummerer de faglige argumenter for og imod et ændret samarbejde om sondeernæring. I trin 2 fremhæves en række bemærkninger og problemstillinger samt følgegruppens anbefalinger, som Det Administrative Kontaktforum bør være opmærksom på i forbindelse med deres beslutning om en eventuel samarbejdsaftale:

 • Følgegruppen bemærker, at fordeling af udgifter til borgere i behandling med sondeernæring den seneste tid har været til debat. Følgegruppen mener, i tråd med den tværsektorielle arbejdsgruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler, at Vejledning nr. 115 af den 8. december 2006 (afsnit 4) er gældende for samarbejdsaftalens målgruppe. Sygehusafdelinger bør dog altid prioritere at oplære patienter til selv at kunne administrere behandlingen i eget hjem.
 • Følgegruppen bemærker, at kommunerne på nuværende tidspunkt organiserer administrationen af sondeernæring forskelligt ift. hvilken faggruppe, der løser opgaven. Følgegruppen påpeger, at opgaven med at opstarte sondeernæring og skifte sonde ikke må delegeres til andre end den kommunale sygeplejerske, men at der på lokalt initiativ godt kan tages stilling til, at dele af arbejdsopgaven udføres af andre faggrupper, så længe det sikres, at de nødvendige kompetencer er til stede.
 • Følgegruppen vurderer, at der kan være behov for en kort oplæring og vedligeholdelse af kompetencer ift. administration af sondeernæring både for sygeplejesker og evt. social- og sundhedsassistenter. Denne kompetenceudvikling kan foregå ved lokal intern oplæring i kommunerne.
 • Følgegruppen bemærker, at kommunerne løbende skal tilpasse kapaciteten og ressourcerne i de kommunale akutfunktioner men understreger, at det er vigtigt, at samarbejdet udvikles i et gensidigt og aftalt tempo.

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om sondeernæring.

trin 1 – samarbejdsaftale -sondeernæring25ce6c47-f8ad-4bac-bc7f-6bcae82c9da4.pdf
trin 2 – samarbejdsaftale – sondeernæring18b31ab3-fc1d-4211-bb1e-17dd3f2a3722.pdf

Bilag

Trin 1 – samarbejdsaftale -sondeernæring.pdf
Trin 2 – samarbejdsaftale – sondeernæring.pdf

2.10. Parenteral ernæring i kommunale akutfunktioner

Parenteral ernæring i kommunale akutfunktioner

Parenteral ernæring i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for parenteral ernæring.

 


Kommunale bemærkninger

17 ud af 22 kommuner angiver i en rundspørge fra maj 2017, at de varetager administration af parenteral ernæring, herunder til- og frakobling samt forbindingsskift ved intravenøse katetre.

Der er tale om en relativt lille patientgruppe, men der er stor forskel på, hvor længe patienter har brug for parenteral ernæring. For nogen er der tale om livsvarig behandling.

Parenteral ernæring er i kvalitetstandarderne angi­vet som en opgave, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner.

Se bemærkninger under punkt 2.9 ift. til de udfordringer, som det giver i visse kommuner, at de kommunale akutfunktioner skal være døgnbemandet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for parenteral ernæring.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for parenteral ernæring.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse.

I kvalitetstandarderne er parenteral ernæring angivet som en opgave, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og det er præciseret, at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og trin 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for parenteral ernæring.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

Trin 2 er et fælles forståelses- og beslutningsgrundlag, som opsummerer de faglige argumenter for og imod et ændret samarbejde om parenteral ernæring. I trin 2 fremhæves en række bemærkninger og problemstillinger samt følgegruppens anbefalinger som Det Administrative Kontaktforum bør være opmærksom på i forbindelse med deres beslutning om en eventuel samarbejdsaftale:

 • Følgegruppen bemærker, at der er tale om en relativt lille patientgruppe, men at de kan have brug for hjælp fra den kommunale sygepleje i mange år. I forhold til fordelingen af udgifter i forbindelse med parenteral ernæring, skal det dog bemærkes, at der ikke lægges op til en ændret fordeling af udgifterne vedr. behandlingen af den enkelte patient i forhold til det samarbejde om parenteral ernæring, som allerede finder sted i dag.
 • Følgegruppen bemærker, at jf. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder skal de kommunale akutfunktioner være døgnbemandet, ligesom kommunerne løbende skal tilpasse kapaciteten og ressourcerne i de kommunale akutfunktioner. Det er dog vigtigt, at samarbejdet udvikles i et gensidigt og aftalt tempo igennem en løbende dialog mellem kommune og sygehus.
 • Følgegruppen vurderer, at der kan være behov for en kort oplæring og vedligeholdelse af kompetencer ift. administration af parenteral ernæring. Kompetenceudviklingen kan med fordel foregå i regi af de lokale samordningsfora og bør indgå i en evt. samarbejdsaftale.

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om parenteral ernæring.

trin 1 – samarbejdsaftale -parenteral ernæring1536794e-bb1e-4ae4-b6f3-7c14a8a38548.pdf
trin 2 – samarbejdsaftale – parenteral ernæring4354857b-ee25-49fb-b227-6a0a4593543e.pdf

Bilag

Trin 1 – samarbejdsaftale -parenteral ernæring.pdf
Trin 2 – samarbejdsaftale – parenteral ernæring.pdf

2.11. Status på telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

Status på telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

Status på telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at telemedicinsk sårvurdering forankres i opgaveporteføljen for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Irene Rossavik orienterede kommunerne om, at der arbejdes for, at projektet bliver lagt ind under det nationale KOL-program. Dette fordi der særligt er IT-tekniske udfordringer, som det ikke er lykkes at løse i projektet.

Det blev fremhævet, at der ligeledes er organisatoriske udfordringer forbundet med projektet, og det gav anledning til en pointering af, at der er behov for en tematisering af projektet i de lokale samordningsfora.

 


Kommunale bemærkninger

Irene Rossavik vil orientere SSF om udfordringer med inklusionskriterierne til projektet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager orienteringen til efterretning
 • Ad 2) Godkender at telemedicinsk sårvurdering forankres i opgaveporteføljen for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager orienteringen til efterretning
 2. Godkender at telemedicinsk sårvurdering forankres i opgaveporteføljen for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum  

Telemedicinsk sårvurdering er en del af den fællesoffentlige og nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Projektet er gennemført i perioden 1. september 2012 – 31. august 2016 og idriftsat pr. 1. september 2016 med MedCom som national projektleder. Forvaltningen af driften i Syddanmark varetages frem til 31. december 2017 af Syddansk Sundhedsinnovation, der forvalter Pleje.net i Syddanmark, og som varetager et interimsekretariat for projektrestmidlerne.

Telemedicinsk sårvurdering er når sårsygeplejersker eller hjemmesygeplejersker tager billeder med mobiltelefonen af komplicerede sår og sender dem til vurdering hos specialister på sygehusene. Specialisterne vurderer derefter den videre behandling. Sårene kan f.eks. skyldes diabetes eller dårligt blodomløb. Billederne bliver gemt i det fælles it-system (Pleje.net) sammen med en beskrivelse af såret.

Udover den tekniske del er der i høj grad tale om et organisatorisk projekt med ændringer i arbejdsgange og roller på tværs af sektorer samt kompetenceudvikling af fagpersonale, herunder uddannelse af sårsygeplejersker.

Status på udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

Tværsektoriel Erfa-gruppe for Telemedicinsk Sårvurdering i Syddanmark, en gruppe bestående af medlemmer fra den tidligere projektstyregruppe, arbejder løbende med inklusionen og har igangsat en række tiltag for at øge udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering.

I Region Syddanmark har koncernledelsen drøftet den lave inklusion, og der er således fra de enkelte sygehusenheder blevet øget opmærksomhed på inklusion til telemedicinsk sårvurdering. Dette understøttes af initiativer som uddannelsestilbud og teknisk hjælp til brugerne, en genintroduktion til sårjournalen og den tilhørende APP til alle klinikere.

Den fremadrettede plan

Med henvisning til at telemedicinsk sårvurdering allerede har et ophæng til indeværende sundhedsaftale foreslås det, at indsatsen fremover indgår i opgaveporteføljen hos Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, som får til opgave:

 • fortsat at følge og rapportere inklusionen til telemedicinsk sårbehandling i Syddanmark
 • at udarbejde forslag til forvaltning og eventuelle understøttende aktiviteter af telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark fra januar 2018.

2.12. Formandskabsbehandlet: Status fra programstyregruppen for KOL- programmet i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status fra programstyregruppen for KOL- programmet i Syddanmark

Status fra programstyregruppen for KOL- programmet i Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra KOL-programmet i Syddanmark.

 

 

Kommunale bemærkninger

KOL-programmet i Syddanmark har fået udarbejde en hjemmeside, der tilgås via Fælleskommunalt Sundhedssekretariats hjemmeside. Det vil på hjemmesiden være muligt at læse seneste nyt om projektet i Syddanmark samt følge med i den nationale udvikling.

Hjemmesiden tilgås via følgende link: http://faelleskommunalsundhed.dk/kol-program/

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Landsdelsprogrammet (KOL programmet i Syddanmark) er ansvarlig for implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Region Syddanmark og de 22 kommuner.

Det Administrative Kontaktforum modtager løbende status for udvikling, muligheder, udfordringer og overgang til drift (kommissorie for programstyregruppen, godkendt på Det Administrative Kontaktforums møde juni 2016).

 

Økonomiaftalerne for 2016 og 2018

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

I økonomiaftalen for 2018 blev parterne endvidere enige om, at landsdelsprogrammerne anskaffer en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også kan anvendes til andre patientgrupper. Den telemedicinske løsning omfatter tre dele:

 1. En telemedicinsk infrastruktur der understøtter løsningerne, modtager og opbevarer telemedicinske informationer som opsamlingsplatform, og udstiller disse informationer via den nationale infrastruktur.
 2. En medarbejdervendt telemedicinsk løsning der f.eks. tillader at medarbejdere kan tilgå borgeres målinger, og opstarte, gennemføre og afslutte telemedicinske tilbud.
 3. En borgervendt telemedicinsk løsning der f.eks. tillader borgere at foretage målinger og svare på spørgeskemaer, indsende begge til et opsamlingspunkt, og senere vise dem for borgeren.

I økonomiaftalen for 2018 har man via reducering af det kommunale bloktilskud afsat midler til finansiering af kommunernes andel ift. fælles anskaffelse af en telemedicinsk infrastruktur og en medarbejdervendt telemedicinsk løsning, hvorfor der ikke skal findes midler til investeringen i kommunernes egne budgetter. Regionerne finansierer udgiften inden for egne rammer.

I henhold til økonomiaftalen for 2018 er der en forventning om, at der skal anskaffes en fælles telemedicinsk infrastruktur (1) og medarbejdervendt telemedicinsk løsning (2).

Det fælles udbud giver endvidere mulighed for ligeledes at anskaffe en borgervendt telemedicinsk løsning. Denne del finansieres ikke via økonomiaftalen for 2018 og skal indkøbes lokalt af landsdelsprogrammerne eller de enkelte kommuner og regioner.

 

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

FUT er den udbudsorganisation, der varetager opgaven omkring et fælles udbud. FUT-organisationen er en del af det samlede nationale program og er etableret med egen styregruppe med seks deltagere og en udbudsgruppe med seks deltagere fra henholdsvis kommuner, regioner, PLO og staten. Der nedsættes desuden en brugergruppe med sundhedsfaglige, der har kendskab til telemedicin (se bilag).

Arbejdet i den fælles arbejdsgruppe for kravspecifikation er afsluttet og blev før sommerferien overleveret til FUT. Der arbejdes videre herfra i FUT med at færdiggøre udbudsmaterialet og gennemføre selve udbuddet. Region Midtjylland er udbudsansvarlig region.

Tilbage i april måned 2017 gav alle fem landsdelsprogrammet en positiv interessetilkendegivelse på et kommende fælles udbud af telemedicin. Arbejdet med det fælles udbud er nu så langt, at udbudsorganisationen har brug for en endelig underskrift fra regioner og kommuner på, hvorvidt de vil deltage i udbuddet. KOL programmet i Syddanmark har ansvaret for at indsamle underskrifter fra regionen og de 22 kommuner. Regionens og kommunernes underskrifter sikrer en endelig tilslutning til udbuddet, og giver regionen og de 22 kommuner mulighed for at benytte sig af de kommende rammeaftaler, som den udbudsansvarlige region indgår.

Processen for tilslutning foregår parallelt i henholdsvis region og kommuner. De 22 kommuner har medio august modtaget kort notat, tilslutningsaftale samt følgebrev. Frist for tilslutning er den 13. september 2017, hvorefter KOL programmet videresender underskrifter til FUT.

Region Syddanmark har underskrevet tilslutningsaftalen og herved tilkendegivet regionens deltagelse i anskaffelse af en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning.

 

Projektspor: Sundhedsfagligt indhold og organisering

Projektsporet blev etableret i maj måned 2017 med repræsentanter fra både kommuner, region samt almen praksis. Der har ved nedsættelse af projektsporet været fokus på, at gruppen er repræsenteret ved en bred vifte af forskellige fagligheder indenfor KOL området.

Projektsporet har til formål at tilvejebringe det sundhedsfaglig grundlag for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i Syddanmark med afsæt i de sundhedsfaglige anbefalinger udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen i december 2016 i regi af det nationale program.

Projektsporet skal endvidere sikre, at der er sammenhæng mellem det arbejde, der allerede pågår med implementering af KOL forløbsprogrammet i regi af sundhedsaftalen.

Det er forventningen, at Programstyregruppen skal godkende det endelige slutprodukt ultimo oktober måned.

 

Milepælsplan, projektside og nyhedsbrev

I samarbejde med de fem landsdelsprogrammer har det nationale porteføljestyregruppesekretariat justeret og opdateret den samlede milepælsplan for programmet. De fem landsdelsprogrammer vil fra september måned 2017 rapportere ind til porteføljestyregruppen via den opdaterede milepælsplan. Milepælsplanen kan tilgås her – vær opmærksom på at milepælsplan og datoer vil blive opdateret ultimo september måned 2017.

KOL programmet i Syddanmark arbejder pt. på programmets første nyhedsbrev og oprettelsen af en projektside på det Fælleskommunale Sundhedssekretariatets hjemmeside. Det vil være muligt at tilgå projektsiden via et link fra regionens side.

Ønskes mere information omkring det nationale program og de aktiviteter, der foregår på nationalt niveau, kan det findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

governancemodel for national udbredelse af telemedicin til borgere med kol1da18de7-cc6e-45e1-8cd6-8442bc8e4e09.pdf

Bilag

Governancemodel for national udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.pdf

2.13. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen.

 

 

Kommunale bemærkninger

Følgegruppen opsøger ikke selv nye opgaver, da de forventer, at der fra centralt hold vil komme en række opgaver til kommunerne, som følge af ministerens udmelding omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt evt. kommende kvalitetsstandarder.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender følgegruppens status.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere

Følgegruppen har i henhold til Det Administrative Kontaktforums beslutning igangsat arbejdet med at undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere. Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har afholdt tre møder. Følgegruppen havde på nærværende møde forventet at kunne præsentere trin 1 og trin 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Arbejdsgruppen har i hovedtræk defineret opgaven, som skal overdrages og det nødvendige kommunale tilbud, men har haft svært ved at præcisere målgruppen. Primært fordi der er tale om en bred heterogen gruppe, som har forskellige behov, som ikke kan fanges i ét tilbud. Således blev arbejdsgruppen på møde den 15. august 2017 enige om at ændre ovennævnte målgruppe til: “Patienter som er nyligt sygemeldt af psykisk årsag, og som har brug for et tilbud om samtalestøtte/mestring, men som ikke opfylder kriterierne for henvisning til psykolog”. På den baggrund ønsker arbejdsgruppen at mødes endnu en gang, og følgegruppen vil derfor ikke kunne præsentere Det Administrative Kontaktforum for trin 1 og trin 2 før på mødet den 23. november 2017. Det skal påpeges, at der er fokus på at afdække eksisterende kommunale tilbud til målgruppen, og det er følgegruppens overbevisning, at en bedre oplysning og henvisningspraksis af de praktiserende læger vil kunne hjælpe en del af patientgruppen.

 

Samarbejdsaftale for behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 22. juni 2017 en udvidelse af samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis cytosar i eget hjem. Følgegruppen monitorerer løbende samarbejdsaftalens anvendelse, og i første halvår af 2017 har seks patienter modtaget behandling med cytosar i eget hjem. Næste gang Det Administrative Kontaktforum modtager en opdatering på samarbejdsaftalens anvendelse er på det første møde i det nye år. Her vedrører opgørelsen anvendelsen af den reviderede samarbejdsaftale.

 

Opgaver i regi af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 “Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandarderne. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner. Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne har følgegruppen, med faglig kvalificering fra en arbejdsgruppe, udfyldt trin 1 og trin 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for henholdsvis sondeernæring og parenteral ernæring. Det Administrative Kontaktforum behandler sagerne under særskilte punkter på dagsordenen til dagens møde.

porteføljeoversigt – opgaveoverdragelse7639625b-4cd0-4431-9be3-38694bf14095.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Opgaveoverdragelse.pdf

2.14. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver  ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status og afrapportering.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Nedenfor ses først en status på arbejdet med de prioriterede indsatser, som følgegruppen løbende har særligt fokus på. Hernæst redegøres for status på øvrige udvalgte opgaver.

Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj.

 

Videreudvikling af SAM:BO

Høringsudkast til forløb for det socialpsykiatriske område samt nøgleordsliste blev forelagt Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017.

Forløbene har været i høring i perioden 1. juli 2017 til 28. august 2017 med henblik på forelæggelse i Følgegruppen for behandling og pleje på møde den 12. oktober 2017 samt i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017. Forslag til implementeringsplan, beskrivelse af nøgleord samt en gennemskrivning af den samlede SAM:BO-aftale vil ved samme lejlighed blive fremsendt til godkendelse.

 

Samarbejdsaftale vedr. FMK

Jf. beslutning på møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 udarbejdes der ikke på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale vedr. FMK, men arbejdet med FMK følges tæt.

 

Den tværsektorielle FMK-gruppe

Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen har afrapporteret til følgegruppen på møde den 17. august 2017.

Arbejdsgruppen arbejder på etablering af netværksgrupper knyttet til de 5 sygehusenheder.

Der blev orienteret om, at apotekerne kommer på FMK ved årsskiftet. Arbejdet har været forsinket pga. receptbekendtgørelsen. Udeståender omkring dosisdispensering forventes løst med ny version af FMK og apotekernes inddragelse i FMK.

porteføljeoversigt – behandling og pleje814c2e51-ee2a-4b76-8062-f0f24ae3c91e.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Behandling og pleje.pdf

2.15. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for forebyggelse

Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen.

 

 

Kommunale bemærkninger

Lis Huge (den kommunale formand i Følgegruppen) er sygemeldt året ud. Det andet kommunale medlem i følgegruppen, Karen Skønager fra Tønder Kommune, påtager sig formandsrollen, indtil Lis Huge er tilbage igen. Sekretærrollen ligger fortsat i Middelfart Kommune.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum  

Følgegruppen har senest afholdt møde den 24. august 2017. Den samlede status for opgaveporteføljen fremgår af bilaget. Sundhedskoordinationsudvalget har den 15. august 2017 godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe til Aftale på børne- og ungeområdet og Følgegruppen for forebyggelse har som følge heraf igangsat udpegningen til arbejdsgruppen

 

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Arbejdsgruppen er pt. ved at udarbejde et monitoreringsoplæg, som afventer Det Administrative Kontaktforums godkendelse af den af Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt udarbejdede Afrapporteringsguide. Det Administrative Kontaktforum vil blive præsenteret for et revideret forslag til monitorering på møde i november 2017.

 

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Følgegruppen for forebyggelse har på møde den 24. august 2017 indstillet, at Det Administrative Kontaktforum på indeværende møde godkender den udarbejdede høringsversion af Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.

 

Drift af sundhedsprofilundersøgelsen “Hvordan har du det?”

På møde i Arbejdsgruppen vedr. drift af Sundhedsprofilundersøgelsen den 30. maj 2017 blev indsamlingsperioden, herunder også kommunikationsindsatsen, evalueret og forslag til layout, standardopslag og krydstabeller til den endelige rapport blev drøftet. Region Syddanmark har videregivet dette til Statens Institut for Folkesundhed, som leverer af rapporten. Den nationale offentliggørelse afholdes i København den 6. marts 2018. Herefter vil der blive afholdt en regional konference.

 

Projekt “Livsstilsguide i praksis”

Evaluering af 2. runde kursusforløb forventes at ligge klar ultimo oktober måned 2017. Det sundhedspædagogiske koncept og projektets foreløbige resultater er præsenteret på Nordisk Folkesundhedskonference i august 2017. Der etableres et e-læringsmodul målrettet professionelle. Arbejdet er i gang. Modulet forventes tilgængeligt ultimo 2017/primo 2018. Derudover planlægges et seminar med afholdelse ultimo 2017/primo 2018.

porteføljeoversigt – forebyggelses70afc46a-f970-44c2-9817-6c9de1363be3.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Forebyggelses.pdf

2.16. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver  ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum afholdt møde den 6. juli og den 14. august 2017. Møderne har primært drejet sig om færdiggørelse af sagsfremstillinger til Det Administrative Kontaktforum vedrørende monitorering – status og afrapporteringsguide – i sundhedssamarbejdet og præsentationen af de otte nationale mål. Begge punkter behandles særskilt på dagsordenen.

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har overdraget undersøgelsen af muligheden for igangsætning af forskning inden for effekten af genoptræning til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, da denne gruppe har de faglige kontakter og viden om området.

porteføljeoversigt – økonomi, kvalitet og effektbcd8c30b-ca21-4bed-aaf4-1719f1fd865b.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Økonomi, kvalitet og effekt.pdf

2.17. Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen med forbehold for, at opgave 1 og 2 ikke igangsættes.

 

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet ønsker at stille spørgsmålstegn ved de opgaver, som Følgegruppen har oplistet i sagsfremstillingen. Opgave 1 og 2 er ikke opgaver, der er igangsat af DAK, og derfor ønsker Formandskabet dem fjernet fra sagsfremstillinngen og Følgegruppens porteføljeoversigt.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Med forbehold for at opgave 1 og 2 fjernes fra sagsfremstillingen og porteføljeoversigten, godkendes status.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum blev den 22. juni 2017 orienteret om det seneste møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, som fandt sted den 9. maj 2017.

Næste følgegruppemøde er berammet til den 30. august 2017 efter afleveringsfristen for materiale til Det Administrative Kontaktforums møde den 22. september 2017. Det forventes imidlertid, at følgegruppen på sit næste møde bl.a. vil tage stilling til:

 1. En afdækning af hidtidige erfaringer med brobygning til den frivillige sektor efter endt genoptræning hos PsykInfo, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og andre interessenter; dette med henblik på en vurdering af, om der er behov for yderligere indsatser.
 2. En afdækning af hidtidige erfaringer med patient- og pårørendeinddragelse i relation til følgegruppens opgaveportefølje; afdækningen kan omfatte Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (VIBIS), forløbsprogrammet for mennesker med angst og depression i Aabenraa, SATS-puljeprojektet fra Center for Torturoverlevere samt arbejdet med koordinerede indsatsplaner for dobbeltdiagnosticerede.
 3. Iværksættelse af en opfølgning på indgåede aftaler med leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau ultimo 2017.

Det bemærkes, at evaluering af aftalen om tidsfrist for iværksættelse af genoptræningsplaner, som forventedes forelagt Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering på august-mødet og Det Administrative Kontaktforum på september-mødet har måttet udskydes til de næstfølgende møder. Dette er sket ud fra hensynet til at kunne basere evalueringen på et fyldestgørende datagrundlag.

Der henvises endvidere til vedlagte status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

porteføljeoversigt – genoptræning og rehabiliteringe0df3b89-7f14-436d-af73-c43faf3880d5.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Genoptræning og rehabilitering.pdf

2.18. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra Følgegruppen.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver  ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender status.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin afventer de øvrige følgegruppers arbejde, idet der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et behov for it-understøttelse.

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 22. juni 2017, på baggrund af rapport om “Ønsker til øget digitalisering i sundhedsaftalesamarbejdet”, at igangsætte arbejdet med to indsatsområder:

 • tværsektoriel anvendelse af video
 • organisatorisk implementering og videndeling

Indsatsen for organisatorisk implementering og videndeling deles i et spor for implementering, som varetages af SOF’erne og et spor for videndeling, som varetages af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Arbejdet med at udarbejde handleplaner for de to indsatsområder er igangsat.

Erfa-gruppen for telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark (tidligere Styregruppen for Telemedicinsk Sårvurdering i Syddanmark) har i forlængelse af en statusrapportering fremsat forslag om, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin fremadrettet får til opgave følge og rapportere inklusionen til telemedicinsk sårbehandling i Syddanmark samt udarbejde forslag til forvaltning af telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark fra januar 2018, hvor finansiering af et interim sekretariat af restprojektmidler ophører. Forslaget behandles under selvstændigt punkt.

Til orientering holder MedCom den 21. september 2017 et dialogmøde om MedComs opgaver i 2018-2019 (MedCom11 programmet) med deltagelse af repræsentanter fra region og kommuner.

porteføljeoversigt – velfærdsteknologi og telemedicin718b2391-a981-4077-9e4b-ec098cde0333.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt – Velfærdsteknologi og telemedicin.pdf

2.19. Formandskabsbehandlet: Aktiv patientstøtte

Formandskabsbehandlet: Aktiv patientstøtte

Aktiv patientstøtte

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen om status på Aktiv Patientstøtte til efterretning.

 

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har besluttet, at Gitte Østergaard og Jakob Kyndal indgår i Styregruppen som de kommunale repræsentanter fra hhv. Fyn og Jylland.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager orientering om status på Aktiv Patientstøtte til efterretning

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager orientering om status på Aktiv Patientstøtte til efterretning.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Aktiv Patientstøtte er et af initiativerne i den forrige regerings oplæg “Jo før jo bedre” fra 2014. I økonomiaftalen 2016 mellem regeringen og Danske Regioner blev der afsat midler til Aktiv Patientstøtte, og fra sommeren 2017 igangsætter alle regioner Aktiv Patientstøtte.

 

Hvad er Aktiv Patientstøtte?

I Aktiv Patientstøtte får borgeren hjælp og støtte fra en regionalt ansat sygeplejerske til at mestre livet med kroniske sygdomme. Indsatsen er målrettet borgere, som har mange kontakter til sundhedsvæsenet, eller som skønnes at få et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser. Projektet henvender sig til borgere med kronisk sygdom, og erfaringerne fra Sverige og Region Sjælland viser, at det især er borgere med lungesygdom (KOL), hjertelidelser og diabetes, der vil være projektets målgruppe.

Tilbuddet er ikke en klinisk indsats. Det betyder, at sygeplejersken ikke udfører eller afprøver nogen former for behandling af borgeren. Indsatsen skal derimod ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på sygehuset, i kommunen eller hos almen praksis. Sygeplejersken coacher patienten med det formål at styrke patienternes egenomsorg, øge deres sygdomsindsigt samt styrke deres evne til at navigere i sundhedssystemet. Tilbuddet har også som formål at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser hos målgruppen.

De enkelte deltagere bliver kontaktet og inviteret til et indledende møde med sygeplejersken, som skal stå for den fremtidige støtte. Dette møde foregår på regionens sygehuse eller i den enkelte kommune. Derefter foregår kontakten med en fast tilknyttet sygeplejerske via telefonen. Støtten varer ca. seks til ni måneder og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

I løbet af år 2017-2019 forventes ca. 15.000 patienter på landsplan at få glæde af indsatsen. Det forventes, at Region Syddanmark inkluderer 2.200 borgere i Aktiv Patientstøtte projektet. Der kan ikke henvises til projektet. Patienterne inviteres ind i projektet på baggrund af en matematisk model, som danner baggrunden for udtrækningen af den enkelte borger

Aktiv Patientstøtte er også et forskningsprojekt, som skal undersøge effekten af telefonbaseret coaching af borgere med kronisk sygdom. Regionerne etablerer ét fælles forsknings- og evalueringssetup på tværs af regionerne.

 

Organisering

På nationalt plan er projektet organisereret med sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner som styregruppe.

I Region Syddanmark varetages den daglige ledelse af Aktiv Patientstøtte af Innovationsenheden på Odense Universitetshospital. Det er besluttet, at Aktiv Patientstøtte fysisk etableres med en call center funktion ved OUH, der dækker den østlige del af regionen (opstart august 2017), og at man i takt med opskaleringen etablerer en tilsvarende funktion i den vestlige del af regionen ved Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt (primo 2018).

I Region Syddanmark etableres en styregruppe med repræsentation af en direktør fra hvert af regionenes hospitaler, herunder psykiatrien. Derudover er praksiskonsulentordningen, de syddanske kommuner, afdelingen for tværsektorielt samarbejde i regionen samt projektledelsen på Odense Universitetshospital repræsenteret. Udpegningen af den kommunale repræsentation sker via formandskabet i Sundhedsstrategisk Forum.

 

Status på projektet

Aktiv Patientstøtte projektet er nu i sin opstartsfase. De første sygeplejersker er ansat ved call center øst ved Odense Universitetshospital, og de første borgere er kontaktet og indrulleret i projektet. I perioden frem til marts 2018 forventes de resterende sygeplejersker ansat. Der ansættes i alt 20 sygeplejersker til projektet. Der forventes en lige fordeling af sygeplejerker mellem de to call centre.

I første omgang indrulleres patienter fra Fyn. I takt med etablering af call centret i vest ved årsskiftet forventes patienter fra vest indrulleret, hvorved alle regionens kommuner kan omfattes af projektet.

 

Kommunikation

De syddanske kommuner er den 30. juni 2017 blevet orienteret om Aktiv Patientstøtte via Fælleskommunalt Sundhedssekretariat – se http://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/information-om-aktiv-patientstoette/  

Der vil fremadrettet ske en fortløbende orientering om projektet til relevante interessenter og aktører i Region Syddanmark. Der er i forbindelse med det nationale projekt, etableret en hjemmeside www.aktivpatientstoette.dk, som vil blive løbende opdateret med resultater og informationer.

2.20. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Punkter til kommende møder

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne sættes på kommende møder i Det Administrative Kontaktforum.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver  ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender, at punkterne sættes på kommende møder

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender, at punkterne sættes på kommende møder

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det forventes, at følgende punkter dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017.

 • Drøftelse af udkast til overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg
 • Status fra følgegrupperne
 • Status fra programstyregrupperne for KOL-programmet i Syddanmark
 • Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere
 • Videreudvikling af SAM:BO på social psykiatriske område – herunder forslag til implementeringsplan, beskrivelse af nøgleord samt en gennemskrivning af den samlede SAM:BO aftale
 • Samarbejdsaftale om sårebare gravide
 • Samarbejdsaftale omkring gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin
 • Vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange
 • Monitoreringsoplæg om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
 • Syddansk børne- og ungesundhedsprofil
 • Evaluering af aftale om tidsfrist for iværksættelse af genoptræningsplaner

2.21. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde d. 31. oktober 2017.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver  ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender, at følgende punkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 31. oktober 2017.

 


Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender, at følgende punkter der sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 31. oktober 2017.

 

Sagsfremstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det forventes, at følgende punkter dagsordenssættes på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. oktober 2017.

 • Besøg på Psykiatrisk Afdeling, Vejle
 • Temadrøftelse om syddanske sundhedspolitiske udspil samt udvalgs rapport om den nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Input til overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg
 • Tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen
 • Samarbejdsaftale om IV behandling med væske og antibiotika
 • De otte nationale kvalitetsmål
 • Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.22. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Øvrig gensidig orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

 

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet ønsker at drøfte mødedatoerne for 2018. Der er brug for, at mødedatoerne ligger klar snarest muligt og samtidig vil det være hensigtmæssigt, hvis møderne allerede nu kan planlægges for 2019.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum:

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager orienteringen til efterretning

 

 

Indstilling til Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager orienteringen til efterretning