Møde i Sundhedsstrategisk Forum


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle, 1. sal, lokale “Bølgelængden”

STARTTIDSPUNKT

21-09-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2016 12:00:00


PUNKTER

1.0. Dagsorden DAK

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

1.1. Drøftelse vedr. tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder (erstatter temadrøftelsen om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark)

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

1.4. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

1.6. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

1.7. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

1.8. Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget

1.9. Godkendelse af høringsversion “Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL”

1.10. Formandskabsbehandlet: Udkast til respiratoraftale

1.11. Formandskabsbehandlet: Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide

1.12. Formandskabsbehandlet: De nationale mål for sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2015-2018

1.13. Formandskabsbehandlet: Forslag til ledelsesinformation af de 6 prioriterede indsatser

1.14. Formandskabsbehandlet: Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommuner og region

1.15. Formandskabsbehandlet: Etablering af Steno Diabetescenter

1.16. Formandskabsbehandlet: Orientering om den syddanske forbedringsmodel

1.17. Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvlaget og Patientinddragelsesudvalget og de 4 politiske midtvejsmøder

1.18. Status på arbejdet i Praksisplanudvalget

1.19. Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning

1.20. Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2017

1.21. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.1. Ny hjemmeside for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

2.2. Orientering om Sammen om velfærd

2.3. Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb


1.0. Dagsorden DAK

Dagsorden DAK

Dagsorden til mødet i Det administrative Kontakforum er er vedhæftet dette punkt.

Sagerne og de relevante bilag er ligeledes vedhæftet de enkelte sager.

 

Dagsordenpunkterne DAK vedr. punkterne 1.1 til 1.21

 

De fælleskommunale punkter (SSF-sagerne) vedr. punkterne 2.1 til 2.4

 

Sammen med dagsorden for DAK er der af Region Syddanmark udsendt 3 skriftlige orienteringer:

 1. Afsluttende opsamling på initiativet �Regionale/kommunale forløbskoordinationer til særligt svækkede ældre medicinske patienter� “
 2. Opfølgende hjemmebesøg
 3. Status på forløbsprogrammer 2016

dagsorden_dak3ef617f0-09fe-480e-b2ac-010fb0481699.pdf
skriftlig orientering 1639dffb1-9be4-4afd-b9d6-92c607dafe4f.pdf
skriftlig orientering 26f82c32d-c9f8-4d95-bb78-dcef0a0f9c19.pdf
skriftlig orientering 362f8d626-d0cb-46a3-bfe3-bb6444ece95d.pdf

Bilag

Dagsorden_DAK.PDF
Skriftlig orientering 1.pdf
Skriftlig orientering 2.pdf
Skriftlig orientering 3.pdf

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

Formandskabsbehandlede punkter

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har i behandlingen af dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum valgt at indstille en række punkter som værende formandskabsbehandlet. Disse punkter vil som følge af af dette ikke blive drøftet enkeltvis på mødet. Det er naturigvis muligt at komme med bemærkninger og indsigelser på indstillingerne i de enkelte formandskabsbehandlede sager.

 

Følgende sager er formandskabsbehandlede:

 

 • 1.2 Status fra Følgegruppen for behandling og pleje
 • 1.3 Status fra Følgegruppen for forebyggelse
 • 1.4 Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
 • 1.5 Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse
 • 1.6 Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet
 • 1.7 Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
 • 1.10 Udkast til respiratoraftale.
 • 1.11 Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide
 • 1.12 De nationale mål for sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2015-2018
 • 1.13 Forslag til ledelsesinformation af de 6 prioriterede indsatser
 • 1.14 Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommuner og region
 • 1.15 Etablering af Steno Diabetescenter
 • 1.16 Orientering om den syddanske forbedringsmodel
 • 1.20 Mødedatoer 2017
 • 1.21 Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

1.1. Drøftelse vedr. tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder (erstatter temadrøftelsen om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark)

Drøftelse vedr. tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder (erstatter temadrøftelsen om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark)

OBS! Temadrøftelsen i DAK om tværsektoriel sundheds-it er taget af DAK-dagsorden.

Efter kommunalt ønske er det oprindelige punkt 1 på dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum, ”Temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark”, taget af, da man fra kommunal side finder, at der er behov for, at programstyregruppen for landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL mødes først.

 

Det administrative kontaktforum vil i stedet drøfte tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder, som Sundhedskoordinationsudvalget har afholdt i hhv. Middelfart, Svendborg, Kolding og Aabenraa fra 30. august til 14. september.

Der fremsendes inden mødet opsamlinger/referat fra de 4 møder

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Der vil ikke blive lavet en egentlig sagsfremstilling til DAK. Men opsamling/referat fra de 4 møder vil blive udsendt før mødet i DAK.

 


 

Kommunale kommentarer

Fra kommunal side finder man ikke, at der er behov en temadrøftelse af it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation i Syddanmark pga. initiativer på nationalt niveau på området for telemedicin, bl.a. her pt. det nationale projekt vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Drøftelsen vedr. tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder vedrører envidere følgende punkter på dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum:

 • 1.8 Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget
 • 1.17 Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvlaget og Patientinddragelsesudvalget og de 4 politiske midtvejsmøde

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum drøfter de fælles temaer, som er fremkommet i de 4 politiske midtvejsmøder afholdt af Sundhedskoordinationsudvalget.

 


 

REFERAT

De politiske midtvejsmøder blev drøftet.

Overordnet var det generelle signal fra midtvejsmøderne at der er behov for et tydeligt borgerfokus og større grad af politisk ejerskab til det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Politikerne gav i høj grad udtryk for, at der er behov for en højere grad af politisk ejerskab. Sundhedsområdet er komplekst, og det kan være udfordrende for politikerne at få et tilstrækkelig højt ejerskab over indholdet og indsatserne. Dertil kommer, at der er rigtig mange mål i Sundhedsaftalen at skulle forholde sig til. Det bør være målsætning af reducere antallet af mål i næste Sundhedsaftale. Denne problematik bør også afspejle behovet for en skarpere prioritering.

Et andet væsentlig element er, at der skal være fokus på hvilken forandring eller effekt, indsatserne skaber for borgerne.

Opgaveoverdragelse blev også nævnt på alle møderne. Opgaveoverdragelse skal ske på baggrund af politisk beslutning.

Samarbejdet med almen praksis og almen praksis’ rolle i det tværsektorielle samarbejde blev berørt på alle møderne. Det er vigtigt, at der findes de bedste løsninger for borgerne, men samarbejdet med almen praksis kompliceres ofte af forskellige holdninger blandt de forskellige praktiserende læger.

I forhold til det organisatoriske omkring møderne, har politikerne efterspurgt, at der skulle være mere tid til egentlige politiske drøftelser og dialog. Enkelte politikere har givet udtryk for, at de hellere så, at der var 22 individuelle møder, som der var forud for Sundhedsaftalens tilblivelse. Andre politkere var glade for de fælles drøftelser på tværs af kommunerne.

Det blev besluttet, at KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (visionspapiret) skal fremlægges for Det administrative Kontaktforum til orientering.

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Status fra Følgegruppen for behandling og pleje.

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for behandling og pleje

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og vil løbende blive opdateret i takt med følgegruppens arbejde.

 

De prioriterede indsatser

• Videreudvikling af Sam:Bo – Følgegruppen har på møde den 14. marts 2016 godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der har til formål at se på mulighederne for videreudvikling og udbredelse af Sam:Bo tankegangen. Arbejdsgruppen anbefalede, at fokus skulle være på arbejdsmarkedsområdet. På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016 blev det besluttet, at fokus for videreudvikling af SAM:BO i første omgang skulle være socialpsykiatrien frem for arbejdsmarkedsområdet, da det forventes at være mindre komplekst. Der udarbejdes derfor en ny procesplan, hvor der tages udgangspunkt i området for socialpsykiatri. Arbejdsgruppen er blevet suppleret med et kommunalt og et regionalt medlem med kendskab til socialpsykiatrien og afholder møde den 6. september 2016. Planen er, at formandskabet for Det Administrative Kontaktforum kan formandsgodkende procesplanen, når denne foreligger.

• Fælles Medicinkort – Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til følgegruppen.

Følgegruppen for behandling og pleje har endvidere anmodet den tværsektorielle FMK-gruppe om at formulere et kommissorium for udarbejdelse af en samarbejdsaftale om FMK.

 

Det videre arbejde i følgegruppen

Følgegruppen for behandling og pleje har derudover fokus på følgende opgaver i 2016:

• Behandling af høringssvar samt godkendelse af reviderede Sam:Bo forløb.

• Implementering af nye sygehus-hjemmeplejestandarder.

• Udarbejdelse af revideret samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens.

• Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet (afventer national handlingsplan).

• Gennemgang af samarbejdsaftale for det psykiatriske område.

• Implementering af elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje.

• Gennemgang og evt. revision af samarbejdsaftalen om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 


 

Kommunale kommentarer

Vedrørende ny samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens,  se pkt. 9 på dagsorden.

Ellers ingen yderligere bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

bilag pkt. 2.1ef65f7a8-1607-4a60-a76e-022dbd5f29da.pdf

Bilag

Bilag pkt. 2.1.pdf

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende status og statusoversigt fra Følgegruppen for forebyggelse.

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen har holdt møde den 25. august 2016. Her blev opgaveporteføljen gennemgået. Følgegruppen har særligt fokus på de prioriterede indsatser “Udvikling af aftale om nye rammer for kronisk sygdom” og “Kortlægning af mental sundhed”, samt de opgaver som Det Administrative Kontaktforum gav til følgegruppen på møde den 15. juni 2016.

 

Opgaveporteføljen del 1

Følgegruppen har to indsatser indenfor de af Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede indsatser. Det drejer sig om;

Kortlægning af mental sundhed Kortlægningen blev fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget den 10. maj 2016 og taget til efterretning. Dermed er opgaven afsluttet. I forlængelse heraf fik følgegruppen til opgave at gennemføre en kortlægning af tilbud og initiativer på området.

Udvikling af aftale om nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Følgegruppen sender forløbsprogram for KOL i høring fra d. 12. oktober – 16. november. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for høringsudgaven for et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL på mødet den 21. september 2016. Den endelige udgave forventes at kunne godkendes i Det Administrative Kontaktforum primo 2017.

 

Opgaveporteføljen del 2

Følgegruppen har følgende status for øvrige opgaver i porteføljen;

Aftale om kompetenceudvikling og videndeling

Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 15. juni 2016, Følgegruppen vedtager proces- og tidsplan og sætter arbejdet i gang på møde den 25. august 2016.

 

Kortlægning af tilbud og initiativer i Region og kommuner om mental sundhed blandt børn og unge

Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 15. juni 2016. Følgegruppen gennemfører en pilotkortlægning i 3 udvalgte kommuner. Resultaterne behandles på følgegruppemøde d. 3. oktober 2016. Baseret på erfaringer herfra vedtages kortlægningens endelige form.

 

Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning. Arbejdsgruppen vedr. infektionshygiejnisk rådgivning har anbefalet en model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning fra syghusene til kommunerne (arbejdspakke 2 jf. gruppens kommissorium). Følgegruppen behandlede modellen på sit møde den 25. august 2016.

Modellen behandles som et særskilt punkt på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. september 2016.

Følgegruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum godkender den anbefalede model. Det endelige udkast til en generel regional rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning behandles på et ekstraordinært møde i følgegruppen den 27. oktober 2016. Den samlede aftale kommer til behandling i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016.

 

Drift af sundhedsprofilundersøgelsen “Hvordan har du det?” Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal 2018.

 

Monitorering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.

 

Et revideret oplæg til monitorering af strategien er under udarbejdelse, herunder muligheder for datatræk i de forskellige sektorer. Der er fokus på formålet med og omfanget af yderligere monitoreringstiltag, herunder omkostningsniveauet. Nye monitoreringstiltag forventes igangsat ultimo 2016.

Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner Rammepapiret blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på møde den 15. juni 2016, og opgaven er dermed afsluttet.

Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose. Materiale til almen praksis er under udarbejdelse. Materialet forventes at kunne forelægges det Administrative Kontaktforum d. 23. nov. 2016.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender Følgegruppens status og statusoversigt 

 


 

Kommunale kommentarer

Vedrørende opgaveportefølje 1, så noterer Følgegruppen sig, at opgaven er afsluttet, når der er sket en kortlægning af eksisterende kommunale og regionale initiativer på området vedr. mentel sundhed for børn og unge. Det må dog forventes på baggrund af drøftelserne i Sundhedskoordinationsudvalget og den politiske interesse for emnet, at politikerne evt. forventer forslag til initiativer/handling.

 

Den kommunale medformand af Følgegruppen oplyser, at man i Følgegruppen er meget tilfredse med de to produkter – det nye forløbsprogram for borgere med KOL (pkt. 9 på dagsorden) og model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning fra syghusene til kommunerne (pkt. 19 på dagsorden) – som fremsendes til Det administrative Kontaktforum.

 

Den Kommunale formand oplyser videre, at man har et rigtig godt sekretariat, som følger de fastlagte retningslinjer, at der er stor tilfredshed med fremdriften, og at der er god stemning i gruppen.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

bilag pkt. 3.107c002ab-6b62-4239-895d-cd1eb319656d.pdf

Bilag

Bilag pkt. 3.1.pdf

1.4. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har ikke mødtes siden Det Administrative Kontaktforum senest fik en porteføljestatus forelagt den 15. juni 2016.

En arbejdsgruppe under følgegruppen har imidlertid arbejdet med materiale til understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau. Materialet omhandler:

 • krav til indholdet i samarbejdsaftaler om lægefaglig konsulentbistand og forskningsmæssig forankring;

 • krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau;

 • indholdet i samt formidlingen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.

 

Materialet vil blive forelagt for følgegruppen på dens førstkommende møde den 7. oktober 2016.

Med dette udgangspunkt er vedlagte porteføljestatus blevet udarbejdet

 

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 


 

Kommunale kommentarer

 

Der er følgende bemærkning fra den kommunale medformand for Følgegruppen:

Vedr. rehabilitering på specialiseret niveau, som blev drøftet første gang på mødet 29. januar:

Den midlertige arbejdsgruppe under følgegruppen, som er blevet nedsat til at håndtere opgaven omkring specialiseret rehabilitering har mødtes en gang hen over sommeren. På mødet blev drøftet:

 • En skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og sygehuse om lægefaglig behandling og konsulentbistand
 • En guide til indholdet i denne samt udarbejdelsen og formidlingen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
 • En skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og institutioner, der bedriver udvikling og forskning.
 • En oversigt over de kommunale tilbud i Region Syddanmark, herunder særlige delmålgrupper og særlige kapacitetsmæssige udfordringer

 

Denne opgave er altså i sving, og der er sagsfremstilling under udabejdelse til fremsendelse videre i “systemet”.

 

Ellers ingen yderligere bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

bilag pkt. 4.1d09eef80-2308-4f36-81ed-e5a3a01c4546.pdf

Bilag

Bilag pkt. 4.1.pdf

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 

Sagsfremstilling DAK

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen undersøger fire udvalgte opgaver, inden for IV-behandlingsregime (antibiotika, væske, parenteral ernæring og blodtransfusion), nærmere for deres potentiale for overdragelse. Dette med henblik på at kvalificere de kriterier, som skal indgå i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

Til det formål har følgegruppen nedsat en arbejdsgruppe, som på to møder, ét møde før og ét efter sommerferien, har anvendt modellen på IV-behandling med antibiotika. Modellen er efterfølgende blevet justeret i henhold til arbejdsgruppens input, og Følgegruppen for opgaveoverdragelse behandler første udkast til modellen på mødet d. 1. september. Jf. tidligere godkendte procesplan, nuancerer arbejdsgruppen i september måned modeludkastet igennem IV-behandling med væske og parenteral ernæring.

Det Administrative Kontaktforum præsenteres for første udkast af modellen på mødet d. 23. november 2016. Sundhedskoordinationsudvalget vil på deres møde d. 20. december 2016, hvor mødets tema er opgaveoverdragelse, ligeledes behandle første udkast af modellen.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender følgegruppens status for udviklingen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger fra den kommunale medformand for følgegruppen.

 

Formandskabet har planlagt en temadrøftelse om opgaveoverdragelse på næste møde den 23. nov. Der vil her blive mulighed for at drøfte udkast til model m.v.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

Formandskabet orienterede om, at de har haft en indledende drøftelse med Jan Lindegaard, som er kommunal formand for Følgegruppen for opgaveoverdragelse. Jan har orienteret om, hvilke tanker, der ligger bag den kommende model, som skal fremlægges på mødet i Det administrative Kontaktforum den 23. november.

Det blev pointeret, at modellen både skal forholde sig til det lægefaglige ansvar, det faglige indhold/medarbejderkompetencer, økonomiske forhold samt, at opgaveoverdragelse sker på baggrund af politisk beslutning. De foreløbige tanker for modellen indikerer, at der er tale om en agil model.

Der ses en uoverensstemmelse imellem, de opgaver der er meldt ind til følgegruppen som mulige overdragelsesopgaver, og de opgaver, som kommunerne reelt tager i konkrete situationer. Dette illustrerer, at det organisatoriske arbejde ikke altid afspejler praksis.

Der arbejdes også med opgaveoverdragelse på nationalt niveau, bl.a. i forhold at styrke kommunernes position i forhold til de økonomiske spørgsmål, herunder finanslov og DUT, når opgaver overdrages mellem sektorerne.

 

De faldne bemærkninger på mødet indgår i det videre arbejde med modellen.

bilag pkt. 5.16d7cef5b-4ccc-4e02-b849-80160e6eb60f.pdf

Bilag

Bilag pkt. 5.1.pdf

1.6. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

 

Sagsfremstilling DAK
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har afholdt møde den 15. marts, 19. april og 30. juni.
Der er nedsat en ad hoc gruppe, som har udarbejdet en bruttoliste i forhold til relevante monitoreringsindikatorer og mål.
Følgegruppen skal levere behovsbestemt ledelsesinformation og skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de seks prioriterede strategiske indsatser:

 • Videreudvikling af SAM:BO

 • Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom

 • Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin

 • Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

 • Samarbejdsaftale om Fælles Medicin Kort

 • Kortlægning af mental sundhed

Efter mødet den 15. juni i DAK er følgegruppen desuden anmodet om at vurdere, hvorledes de otte nye nationale mål kan indgå i arbejdet i forhold til levering af ledelsesinformation.
Endelig er følgegruppen bedt om at vurdere, hvilke indsatser i sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.

Følgegruppen fremlægger sine forslag for Det Administrative Kontaktforum i mødet 21. september.

 

Indstilling:
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

 


 

Kommunale kommentarer

Der er ingen bemærkninger fra den kommunale medformand.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

bilag pkt. 6.187b77879-f618-469b-82de-bf9c6ef8126b.pdf

Bilag

Bilag pkt. 6.1.pdf

1.7. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin har forberedt en temadrøftelse om it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation. Endvidere er programstyregruppen for Landsdelsprogrammet for hjemmemonitorering af borgere med KOL nedsat.

Temadrøftelse angående it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation i Syddanmark

På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 blev det besluttet at gennemføre en temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark på mødet i DAK i september.

Temadrøftelsen er tilrettelagt af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin og tager udgangspunkt i kortlægninger af de kommunale og regionale behov for it-understøttelse samt it-systemer i drift.

 

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL

Programstyregruppen for Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL er sammensat som følger:

• Peder Jest, direktør, OUH (Regional formand),

• Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg kommune (Kommunal formand)

• Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt

• Søren Aggestrup, lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland

• Michael Dall, lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus

• Inge Bendixen, vicedirektør (Konst.), Syddansk Sundhedsinnovation

• Jacob Kyndal, direktør Aabenraa kommune

• Mette Heidemann, direktør, Middelfart kommune

• Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense kommune

• Michael Maaløe, direktør vejen kommune

• Susanne Krysiak, chefkonsulent, det regionale PLO syd sekretariat

• patientrepræsentanter

 

Det første møde i programstyregruppen finder sted d. 21. september 2016.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender status

 


 

Kommunale kommentarer

Se endvidere punkt 1 på dagsordenen: “Temadrøftelse af tværsektoriel sundheds-it”:

Der er til mødet i Det administrative Kontaktforum – punkt 1 – blevet udarbejdet en afdækning og oversigt over, hvilke eksisterende kommunale it-systemer som allerede i dag findes og understøtter tværsektoriel kommunikation på sundhedsområdet.

 

På sidste møde den 15. juni besluttede Det administrative Kontaktforum, at der pt. ikke er behov for en strategi, men at der i stedet blev udarbejdet et statusnotat til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 13. august.

 

 

Derfor ingen yderligere bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi.

 

I forbindelse med Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL blev det kort drøftet, hvilke muligheder generelt, der er for en fælles it-sundhedsplatform, som den enkelte kommune kan købe sig ind på. Det skal være et ensartet system, som er fleksibelt, og hvor alle kan koble deres systemer op på. Der er gang i flere initiativer og tests på området. Esbjerg Kommune og Region Syddanmark har blandt andet fået penge til at afprøve telemedicinsk infrastruktur i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

bilag pkt. 7.140c174dd-78cb-435b-a5f7-2590424ec8e5.pdf

Bilag

Bilag pkt. 7.1.pdf

1.8. Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget

Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget

Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte, hvordan fremdrift og resultater synliggøres bedre for Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Sagsfremstilling DAK

Sundhedskoordinationsudvalget har bedt om løbende at blive orienteret om status på arbejdet med Sundhedsaftalen, herunder de seks politisk prioriterede områder. Frem til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget i august 2016 havde følgegrupperne fremsendt deres statusoversigter i uensartet form. På mødet i august blev status på arbejdet for første gang fremlagt i en ensartet skabelon/oversigt.

Sundhedskoordinationsudvalget roste på mødet i august statusafrapporteringerne, men udtrykte behov for en yderligere synliggørelse af fremdrift og resultater, når status på arbejdet med Sundhedsaftalen fremlægges på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget.  

Der lægges op til, at Det administrative Kontaktforum drøfter, hvordan fremdriften på arbejdet med indsatserne synliggøres for Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er vedlagt et eksempel på den anvendte skabelon.

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter hvordan fremdrift og resultater synliggøres bedre for Sundhedskoordinationsudvalget

 


 

Kommunale kommentarer

Formandskabet for SSF har drøftet sagen.

En vinkel på sagen kan være, at vi skal være bedre til at henvise til den tidligere sundhedsaftaleperiode, da mange indsatser fra denne periode implementeres på nuværende tidspunkt.

Formandskabet vurderer endvidere, at det er hensigtsmæssigt at tage drøftelsen på bagkant af de politiske midtvejsmøder. Hvad er kommet frem på disse møder? Hvad efterspørger politikerne?

Det bør i denne sammenhæng drøftes, hvordan vi får mere borgerfokus på igangværende og fremadrettede indsatser.

Opsamlingen fra de politiske midtvejsmøder vil blive eftersendt dagsordenen.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum drøfter, hvordan fremdrift og resultater synliggøres bedre for Sundhedskoordinationsudvalget på bagkant af de politiske midtvejsmøder.

 


 

REFERAT

Sagen blev drøftet. Der skal lægges vægt på at fortælle borgerhistorier for Sundhedskoordinationsudvalget. Den fremviste video vedrørende udarbejdelse af forløbsprogrammet for KOL er et godt eksempel på synliggørelse på borgerniveau.

bilag pkt. 8.1251d4a08-b26e-4aa0-9920-d1b1f9f5adf6.pdf

Bilag

Bilag pkt. 8.1.pdf

1.9. Godkendelse af høringsversion “Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL”

Godkendelse af høringsversion “Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL”

Godkendelse af høringsversion “Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL”

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende høringsversionen af forløbsprogrammet, høringsbrevet, høringsparter og, at forløbsprogrammet sendes i høring.

 

Sagsfremstilling DAK

Godkendelse af høringsversion ”Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL”

 

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom har udarbejdet et udkast til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL i Region Syddanmark.

Det nye forløbsprogram er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har bevirket et stærkt fokus på tværsektorielt samarbejde og kommunikation, og hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende heri.

Forløbsprogrammet er et handlingsorienteret dokument, der beskriver sygehusenes, almen praksis’ og kommunernes opgaver og roller i samarbejdet og kommunikationen om behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL. Programmet er fagligt funderet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men gentager ikke de faglige/kliniske retningslinjer for behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL.

Forløbsprogrammet er bygget op omkring specifikke situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (fx årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale rehabiliteringstilbud, indlæggelser på sygehus etc.). Programmet beskriver roller og opgaver for hver af de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet både bruges som:

 • Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde

  Et udgangspunkt for at udarbejde sektorspecifikke instrukser mv.

 • Et værktøj til den mere overordnede planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL.

  Det skal bemærkes, at afsnit 3 ”tidlig opsporing af KOL” afventer en opdatering af kapitel 2 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Arbejdsgruppen er i dialog med Sundhedsstyrelsen og de forventer at opdateringen sker tidsnok til, at det kan indgår i den færdige høringsversion.

   

  Høring og efterfølgende politisk godkendelse

  Jf. tidligere godkendte tidsplan sendes forløbsprogrammet i høring efter indarbejdelsen af eventuelle bemærkninger fra DAK. Høringsperioden er planlagt til at løbe fra d. 12. oktober – d. 16. november. Herefter behandles og indarbejdes de indkomne høringssvar, inden Følgegruppen for forebyggelse d. 13. december behandler den endelige version af forløbsprogrammet. DAK og SKU præsenteres for det endelige forløbsprogram på de først komne møder i 2017, her præsenteres de ligeledes for en evaluering af udviklingsprocessen, implementerings- og monitoreringsplan og forslag til rækkefølgen for udvikling af de resterende fem forløbsprogrammer (diabetes, rygsygdom, leddegigt, depression og hjertesygdom).

   

  Indstilling

  Følgegruppen for forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum godkender:

 • høringsversionen af forløbsprogrammet

 • høringsbrev

 • høringspartner

 • og at forløbsprogrammet sendes i høring.

 


 

Kommunale kommentarer

Den kommunale medformand for Følgegruppen for forebyggelse er meget tilfreds med det forslag, som er sendt frem til Det administrative Kontaktforum.

Det kan overvejes, om det skal foreslås, at der udarbejdes en pixiudgave af forløbsprogrammet.

 

Når forløbsprogrammet er endeligt godkendt og skal implementeres, så skal man sikre, at der sker en kobling i forhold tild den udvikling, som følger ved udviklingen og implementeringen af det nationale initiativ Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Dette nævnes dog også på side 9 i Høringsversionen.

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

 

 • Det bør bemærkes på mødet i Det administrative Kontaktforum, at høringsudkastet rettes, så ordet borger anvendes i stedet for patient.

 • Borgerens rolle fremgår ikke helt tydelig i oplægget.

 • Der er behov for mere tydelighed i forhold til almen genoptræning. Kommunerne vurderer selv, hvilke kompetencer der skal anvendes for at løfte de kommunale opgaver omkring almen genoptræning og patientuddannelse

 • Praksisplanudvalget bør også være høringspart

 Ovenstående bemærkninger kan kommenteres på mødet i Det administrative Kontaktforum.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender høringsversionen for det nye tværsektorielle forløbsprogram for borgere med KOL.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte høringsversionen for det nye tværsektorielle forløbsprogram.

Det blev besluttet, at der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar, som sammenfatter kommunernes kommentarer til programmet.

Når det endelige forslag til tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL foreligger, så fremsendes det til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

Ulrik Skyum Christensen, som er kommunal formand for arbejdsgruppen, som har stået for udviklingen af forløbsprogrammet, præsenterede videoen omkring programmet og fortalte lidt om processen.

Programmet blev rost, og det blev bemærket, at det er et flot og ambitiøst forløbsprogram.

 

bilag pkt. 9.1f5f3e5d0-7472-45ca-9054-b5ea01ec8bfa.pdf
bilag pkt. 9.2b0ea4aee-1745-4c04-ab41-5bdfd67f6ec6.pdf
bilag pkt. 9.3685fb5ae-d217-4689-94b3-deb65d905b8b.pdf

Bilag

Bilag pkt. 9.1.pdf
Bilag pkt. 9.2.pdf
Bilag pkt. 9.3.pdf

1.10. Formandskabsbehandlet: Udkast til respiratoraftale

Formandskabsbehandlet: Udkast til respiratoraftale

Udkast til respiratoraftale

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte og godkende udkast til ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens.

 

Sagsfremstilling DAK

Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Aftalerne skal omfatte tilrettelæggelse af hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respiratorhjælpere efter Sundhedslovens §79, stk. 1 og hjælpere efter §§83, 85, 95 eller 96 i lov om social service.
Sundheds- og ældreministeriet har, i medfør af ovenstående, udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens, som begge trådte i kraft den 31. august 2015.

Af bekendtgørelsen, §1, fremgår det at Regionsrådet og Kommunal bestyrelserne i regionen indgår aftale på området.
Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:

• At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet
• At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenklet og samlet set reduceres

 

Det Administrative Kontaktforum besluttede på deres møde den 11. november 2015, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde forslag til ny samarbejdsaftale og, at arbejdsgruppen skulle referere til Følgegruppen for Behandling og Pleje. Det Administrative Kontaktforum godkendte på deres møde den 29. januar 2016 arbejdsgruppens kommissorium. Det blev på mødet besluttet, at Følgegruppen for Behandling og Pleje skulle sikre, at udkastet til en ny samarbejdsaftale vil blive behandlet i Det Administrative Kontaktforum.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens, der har været forelagt Følgegruppen for Behandling og Pleje på deres møde den 18. august 2016.

Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet indenfor rammen af bekendtgørelse og vejledning for fælles hjælperordning for personer med kronisk respirationsinsufficiens samt med udgangspunkt i den nuværende ”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”. Denne samarbejdsaftale er et bilag til Sundhedsaftalen 2011 – 2014, som senest blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 9. januar 2013.

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2015, men Regionsrådet har 25. april 2016 besluttet, at den nye samarbejdsaftales ændrede fordelingsnøgle først skal gælde pr. 1. januar 2016 i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen er i gang med at kortlægge, hvordan parterne skal forholde sig til perioden 1. september 2015 til 31. december 2015, for at sikre at bekendtgørelsen overholdes.

Arbejdsgruppen anbefaler som led i implementeringen af samarbejdsaftalen, at der nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommuner og regionen. Dette for at sikre, at der skabes den nødvendige videndeling og kendskab til den nye samarbejdsaftale. Det vurderes, at der allerede nu bruges en del ressourcer på at sikre, at der skabes netværk på tværs af kommunerne og regionen for den pågældende målgruppe. Arbejdsgruppens vurdering er heraf, at det ikke vil give et ekstra ressourcetræk, at der nedsættes en ERFA-gruppe, men derimod sikre en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”.
 • Godkender brugen af ”Tjekliste for patienten der udskrives fra Respirationscenter Syd”
 • Godkender at der som en del af implementeringen af samarbejdsaftalen nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra både kommuner og Regionen.

 


 

Kommunale kommentarer

Bemærkninger til sagsfremstillingen:

Det bemærkes, at Arbejdsgruppen i sagsfremstillingen meddeler, at “Arbejdsgruppen er i gang med at kortlægge, hvordan parterne skal forholde sig til perioden 1. september 2015 til 31. december 2015, for at sikre at bekendtgørelsen overholdes” på baggrund af, at bekendtgørelsen i § 5 oplyser, at:

“Hvis aftalerne mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen ikke indeholder principper for fordeling af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, jf. § 3, afholder regionsrådet 67 pct. af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, og kommunalbestyrelserne i regionen afholder 33 pct. af de samlede udgifter.”

I så fald det bliver nødvendigt, så kan det påpeges ved mødet i Det administrative Kontaktforum, at der netop ligger en aftale for fordelingen af udgifterne for perioden 1. sep. 2015 til 31. dec. 2015 i og med, at Regionsrådet har besluttet, som følge af vedtagelse af Regionens sparekatalog vedtaget den 25. april 2016, først at opkræve ny takst pr. 1. jan. 2016.

 

Bemærk i øvrigt, at sagsfremstillingen indeholder forslag om nedsættelse af ERFA-gruppe for at følge implementeringen af aftalen.

 

Bemærkninger til udkastet til aftale:

Den nye samarbejdsaftale indeholder bl.a. en omtale om administrationsgebyr/udgifter pålydende 93.000,- pr. indgået aftale for borger med respirationsinsufficiens. Det har været vigtigt for kommunerne, som administrerer ordningerne, at alle udgifter ved administrationen af den enkelte aftale pr. borger kom med i en samarbejdsaftale. Ved en prissætning på gennemsnitligt 93.000,- pr aftale vurderes dette at være tilfældet.
 

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk godkender den nye tværksektorielle samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte den nye tværsektorielle samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens.

bilag pkt. 10.193d1aa30-4f26-4a0f-9091-824f123b6f4c.pdf
bilag pkt. 10.2e00187fe-3278-4002-99dd-5ff747de2ab3.pdf

Bilag

Bilag pkt. 10.1.pdf
Bilag pkt. 10.2.pdf

1.11. Formandskabsbehandlet: Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide

Formandskabsbehandlet: Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide

Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende, at arbejdet med udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.

 

Sagsfremstilling DAK

I Sundhedsaftalen 2015-2018 står der beskrevet under afsnittet om aftaler om specifikke målgrupper (afsnit 8.1), at der med inddragelse af socialfaglige kompetencer skal indgås en specifik samarbejdsaftale om gravide med særlige behov.
Der er, efter flere henvendelser til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og sekretariatet for Følgegruppen for Behandling og Pleje, udarbejdet et baggrundsnotat der beskriver de driftsmæssige problemstillinger forbundet med svangreomsorgen for de sårbare gravide.

Baggrundsnotatet er vedhæftet.

Baggrundsnotatet er behandlet i Følgegruppen for Behandling og Pleje, som har bedt om kommissorium for en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal udarbejde samarbejdsaftalen vedr. sårbare gravide.

Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender kommissorium for arbejdsgruppen vedr. sårbare gravide.

 


 

Kommunale kommentarer

Samarbejdet på fødeområdet omkring sårbare gravide har ikke været optimalt gennem længere tid, og det er i nogle kommuner et større problem. Det er oprindeligt et kommunalt initiativ, at arbejdet skal igangsættes. Der er tale om et initiativ, som vedrører driften, og det forventes derfor ikke, at eventuel igangsættelse af dette arbejde har betydning for igangværende udviklingsinitiativer.

 

Formandskabet drøftede organseringen og repræsenation:

 • Man vil på mødet i Det administrative Kontakforum fremsætte ønske om, at arbejdsgruppen bliver en del af den almindelige organsiering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 • At arbejdsgruppen i sit arbejde med en samarbejdsaftale for sårbare gravide skal afspejle en mere ligeværdig tværsektoriel sammensætning.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1.  At Sundhedsstrategisk Forum godkender kommissoriet for arbejdsgruppen

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte kommissoriet for arbejdsgruppen.

bilag pkt. 11.1f63ef819-de6f-4e93-8bdd-16e346c78e51.pdf
bilag pkt. 11.27fec0884-4df1-4d7b-b71e-4281b3db4984.pdf

Bilag

Bilag pkt. 11.1.pdf
Bilag pkt. 11.2.pdf

1.12. Formandskabsbehandlet: De nationale mål for sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2015-2018

Formandskabsbehandlet: De nationale mål for sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2015-2018

De nationale mål for sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2015-2018

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt til efterretning.

 

Sagsfremstilling DAK

Resume:
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har med afsæt i sundhedsaftalens forskellige indsatser vurderet, hvorledes sundhedsaftalesamarbejdet i Syddanmark kan understøtte de nationale kvalitetsmål.

 

Sagsfremstilling:
Regeringen har i regi af økonomiaftalerne for 2016 aftalt et nyt nationalt kvalitetsprogram med KL og Danske Regioner, som også indeholder otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Formålet er at sætte en tydelig retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, dvs. at skabe bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. Der er tale om en ny tilgang til kvalitet, hvor der fokuseres på resultater til gavn for den enkelte patient. De otte konkrete, nationale mål er:

 

 1. Bedre sammenhængende patientforløb

 2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

 3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

 4. Behandling af høj kvalitet

 5. Hurtig udredning og behandling

 6. Øget patientinddragelse

 7. Flere sunde leveår

 8. Mere effektivt sundhedsvæsen

 

De nationale mål skal forankres lokalt i kommuner og regioner. Det nævnes også i et forståelsespapir mellem regeringen, KL og Danske Regioner, at de nationale mål bør ses i sammenhæng med sundhedsaftalen.
På denne baggrund har Det Administrative Kontaktforum på mødet den 15. juni 2016 besluttet, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal udarbejde et oplæg om, hvordan sundhedsaftalesamarbejdet i Syddanmark kan understøtte de otte nationale kvalitetsmål.

 

Følgegruppen har med afsæt i sundhedsaftalens forskellige indsatser vurderet, hvorledes sundhedsaftalesamarbejdet i Syddanmark kan understøtte de nationale kvalitetsmål. Sammenhængen illustreres i det vedhæftede bilag, hvor der endvidere er knyttet en række kommentarer til de enkelte indsatser i sundhedsaftalen som understøtter de nationale mål.

 

Generelt kan dog nævnes, at flere af de nationale mål primært retter sig mod det regionale sundhedsvæsen og sygehusene, hvilket ikke mindst afspejles i de indikatorer, som er valgt som dokumentation for og opfølgning på de otte nationale mål. Sundhedsaftalens mål og indsatser har i sagens natur et mere tværsektorielt sigte.

 

Det betyder, at der i flere tilfælde måske nok er en indirekte sammenhæng mellem indsatser i sundhedsaftalen og de nationale mål, men vi har valgt at se bort fra de steder, hvor sammenhængen ikke er relevant for begge sektorer. Generelt understøtter flere af indsatserne i Sundhedsaftalen dog de nationale mål, og det vidner om, at der også i arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen i Region Syddanmark har været fokus på den nationale udvikling og politiske fokusområder.

Konklusionen er således, at der er en god overensstemmelse mellem de forskellige strategiske ophæng, og begge dokumenter kan således naturligt indgå i målhierarkiet på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Indstilling:
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum tager orienteringen fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt til efterretning.

 


 

Kommunale kommentarer

Det bemærkes, at det af SSF fremsendte sundhedspolitiske visionsoplæg til KKR vil kunne danne afsæt for en konkretisering af de nationale kvalitetsmål, fx “flere sunde leveår”, med særligt fokus på borgerperspektivet.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager orienteringen til efterretning.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

bilag pkt. 12.100c8dc95-5c3a-4854-a407-0aa5a5e99afa.pdf

Bilag

Bilag pkt. 12.1.pdf

1.13. Formandskabsbehandlet: Forslag til ledelsesinformation af de 6 prioriterede indsatser

Formandskabsbehandlet: Forslag til ledelsesinformation af de 6 prioriterede indsatser

Forslag til ledelsesinformation af de 6 prioriterede indsatsområder

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende:

 • det fremlagte forslag i relation til procesindikatorer og datakilder for de seks prioriterede indsatsområder, herunder at flere indikatorer afventer arbejde fra andre følge- og arbejdsgrupper.

 • følgegruppens anbefaling om, at ledelsesinformation i relation til de seks prioriterede indsatsområder fremsendes til DAK 2 gange årligt

 • følgegruppens forslag om, at data fremsendes ukommenteret – dog at der vil ske en præsentation af data i forbindelse med den første afrapportering

 • følgegruppens anbefaling om, at der arbejdes videre med præsentationsform og medie, men at afrapportering til en start sker via en pdf-fil

 

Sagsfremstilling DAK

Resume:
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt og har udarbejdet vedhæftede forslag til ledelsesinformation. Forslaget tager udgangspunkt i de seks prioriterede indsatsområder.

 

Sagsfremstilling:
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal levere behovsbestemt ledelsesinformation med udgangspunkt i de seks prioriterede strategiske indsatser, som er:

 • Videreudvikling af SAM:BO

 • Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom

 • Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin

 • Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

 • Samarbejdsaftale om Fælles Medicin Kort

 • Kortlægning af mental sundhed

 

Følgegruppen har været nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, som bl.a. har arbejdet med at identificere indikatorer og datakilder i forhold til de seks prioriterede indsatsområder.

Følgegruppens udgangspunkt har været, at ledelsesinformationen skal være nem at overskue – altså relativ simpel, klar og afgrænset. Endvidere har følgegruppen besluttet, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende data, således at opgaven holdes på et ressourcemæssigt fornuftigt niveau.

 

Indstilling:
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 • godkender det fremlagte forslag i relation til procesindikatorer og datakilder for de seks prioriterede indsatsområder, herunder at flere indikatorer afventer arbejde fra andre følge- og arbejdsgrupper.

 • godkender følgegruppens anbefaling om, at ledelsesinformation i relation til de seks prioriterede indsatsområder fremsendes til DAK 2 gange årligt

 • godkender følgegruppens forslag om, at data fremsendes ukommenteret – dog at der vil ske en præsentation af data i forbindelse med den første afrapportering

 • godkender følgegruppens anbefaling om, at der arbejdes videre med præsentationsform og medie, men at afrapportering til en start sker via en pdf-fil
   


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender de 4 indstillinger til Det Administrative Kontaktforum.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte de 4 indstillinger til Det administrative Kontaktforum.

bilag pkt. 13.1248d7116-8cb8-4fa8-8d95-53d29667c709.pdf

Bilag

Bilag pkt. 13.1.pdf

1.14. Formandskabsbehandlet: Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommuner og region

Formandskabsbehandlet: Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommuner og region

Koordinering af udarbejdelse af sundhedsberedskabsplan

Det administrative Kontaktforum skal her drøfte koordinering vedr. udarbejdelse af de sundhedsberedskabsplaner, som kommuner og region skal udarbejde i hver valgperiode.

 

Sagsfremstilling DAK

Sagen handler om at få koordineret udarbejdelsen af de sundhedsberedskaber, som hhv. kommuner og region skal udarbejde i hver valgperiode. Arbejdet skal så småt startes op nu, så det kan nås i indeværende valgperiode – der er dog den udfordring, at man afventer en bekendtgørelse fra SST, som ingen vist helt ved, hvornår er klar.

 

Der skal nedsættes en fælles styregruppe, hvor man bl.a. skal være enige om, hvad man gør i region og de enkelte kommuner ved bl.a. store ulykker og udskrivning fra sygehuse. Her er det jo en fordel, at der står det samme i både regionens og de 22 kommuners planer!

 

Sagsfrmstilling DAK

Sagsfremstilling

Kommuner og region skal en gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28. juni 2016.

 

Det er vigtigt, at kommunernes og regionens sundhedsberedskabsplaner er i overensstemmelse med hinanden med hensyn til ledelse, kommunikation og rollefordeling, så der kan ydes en effektiv og koordineret indsats ved sundhedsberedskabshændelser, så som epidemier, store ulykker og naturkatastrofer.

 

Region Syddanmark har udarbejdet forslag til kommissorium for en styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningensarbejdet i regionen mellem kommunerne, praksissektoren og embedslægerne ligesom i sidste valgperiode. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

 

Det foreslås, at styregruppen begynder sit arbejde, så snart Sundhedsstyrelsen har vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning klar. Sundhedsstyrelsen forventer vejledningen er klar sidst på året. Styregruppen afslutter sit arbejde, så kommuner og region kan få vedtaget sundhedsberedskabsplaner i denne valgperiode.

 

Den gældende sundhedsberedskabsplan for regionen vedtaget i sidste valgperiode er vedhæftet.

 

Indstilling

Til godkendelse

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

Udpegning af kommunale repræsentanter sker efter normal procedure for udpegning.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender forslag til kommissorium for styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningsarbejdet i regionen.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte forslaget til kommissorium for styregruppen.

bilag pkt. 14.1339b9063-a5d8-4139-94b8-e5e9e3f1d3d7.pdf
bilag pkt. 14.2beb5b03a-705d-4755-bd35-5f4b81e24b5b.pdf

Bilag

Bilag pkt. 14.1.pdf
Bilag pkt. 14.2.pdf

1.15. Formandskabsbehandlet: Etablering af Steno Diabetescenter

Formandskabsbehandlet: Etablering af Steno Diabetescenter

Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense

Det administrative kontaktforum skal i denne sag orienteres om etableringen af et Steno Diabteescenter ved en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Regionsrådet tiltrådte på sit sidste møde indstillingen om at tage imod gaven fra Fonden.

 

Sagfremstilling DAK

I foråret godkendte regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark.

På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark, med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle patienter i regionen.

Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som:

 • Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes.
 • Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

 

Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Der påbegyndes nu et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i 2017 blive genstand for en politisk stillingtagen i både regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark. Oplægget blev godkendt på Regionsrådets møde den 22. august 2016, og skal behandles i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016.

Visionsoplægget indeholder forslag, som har betydning for sygehusstrukturen, det tværsektorielle samarbejde og ledelsesstrukturen i Region Syddanmark.

I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til at Steno Diabetes Center Odense bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for den udprægede decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om.

Steno Diabetes Center i Odense vil også blive en del af det tværsektorielle samarbejde, idet meget viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Dertil lægges der op til, at standarderne for diabetesindsatsen harmoniseres med udgangspunkt i centret.

For at kunne arbejde med den samlede indsats for borgere med diabetes er det vigtigt at skabe en sammenhæng mellem den indsats, der udvikles og patientforløbsprogrammet for diabetes. Der lægges således op til at patientforløbsprogrammet for diabetes tages op til revision, og denne revision indgår i den fremtidige drejebog og strategi for udviklingen af SDCO.

 

Endvidere vil det være vigtigt sikre en tværsektoriel sammenhæng i udviklingsarbejdet generelt, hvorfor det administrative kontaktudvalg bedes udpege en repræsentant blandt kommunerne i Region Syddanmark til at deltage i styregruppens arbejde i efteråret 2016 og foråret 2017.

 

I forhold til en række arbejdsgrupper vil der være problemstillinger, som har relevans for det tværsektorielle arbejde. Det anbefales at deltagelse i disse arbejdsgrupper koordineres løbende med det fælleskommunale sundhedssekretariat.

 

Indstilling

Det indstilles,

– At Det administrative Kontaktforum tager visionen for etablering af Steno Diabetes Center Odense til efterretning.

– At patientforløbsprogrammet for diabetes tages op til revision, og denne revision indgår i den fremtidige drejebog og strategi for udviklingen af SDCO

At der udpeges en repræsentant blandt kommunerne i Region Syddanmark til at deltage i styregruppens arbejde i efteråret 2016 og foråret 2017.

 


 

Kommunale kommentarer

Sagen er drøftet på Regionens sundhedsudvalg og der kan ses mere her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm488560

Det kan bemærkes under sagen, hvilket kommunalpolitikere også gjorde på sidste møde i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor de blev orienteret om henvendelse fra Novo Nordisk Fonden, at etableringen af et Steno Diabetescenter ved Odense Universitetshospital ikke bør have negativ indflydelse på de øvrige eksisterende tilbud og tiltag for borgere med diabetes i region Syddanmark.

 

Gitte Østergaard, Adm. direktør, Odense Kommune, og medlem af Formandskabet indtræder som kommunalt medlem af styregruppen.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager sagen til efterretning.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning.

Gitte Østergaard indtræder som kommunal repræsentant i Styregruppen.

Status pt. er, at man er ved at påbegynde arbejdet med at skrive ansøgningen til Novo Nordisk Fonden.

Det bemærkes, at beslutningen om at støtte etableringen af Centret vil medføre, at der skal udarbejdes et nyt forløbsprogram for diabetes.

bilag pkt. 15.1758edc2e-2607-4b67-abf1-ec3fa2574675.pdf

Bilag

Bilag pkt. 15.1.pdf

1.16. Formandskabsbehandlet: Orientering om den syddanske forbedringsmodel

Formandskabsbehandlet: Orientering om den syddanske forbedringsmodel

Orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om den Syddanske Forbedringsmodel til orientering samt drøfte, om man på et senere møde ønsker et oplæg med konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med modellen, og hvilke resultater der er skabt.

 

Sagsfremstilling DAK

I 2015 indledte Region Syddanmark et samarbejde med Virginia Mason Medical Organisation, Seattle, USA om en metode for vedvarende forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerhed. Samarbejdet omfatter også en betydelig ledelsestræning i forbedringsarbejde omfattende alle top-og mellemledere på de syddanske sygehuse.

 

Forbedringsarbejdet og de anvendte metoder og redskaber heri omtales i dagligdagen som Den Syddanske Forbedringsmodel.

 

Baggrunden for samarbejdet er bl.a. de mange udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for de kommende år med den demografiske udvikling med flere ældre og flere personer med flere samtidige kroniske sygdomme. Hertil kommer, at udviklingen inden for både ny og dyr medicin, udstyr og behandlinger øger presset på ressourcerne. Samtidig er der ikke en forventning om, at sundhedsvæsenet i samme grad som tidligere bliver tilført markant flere ressourcer de kommende år. Ressourcer til vækst, udvikling og kvalitetsforbedringer skal derfor findes inden for sundhedsvæsenets nuværende økonomiske rammer.

 

Forbedringsarbejdet startede i første omgang ved regionens tre mindre sygehuse: Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Med baggrund i mere end et års godt samarbejde, hvor gode resultater nu viser sig bl.a. i form af forbedrede stuegange og forbedrede akutmodtagelser, er det besluttet også at lade samarbejdet omfatte Odense Universitetshospital og Psykiatrien.

 

Der vedlægges til orientering en kort beskrivelse af Den Syddanske Forbedringsmodel. Modellen blev på et regionsrådsmøde i maj 2016 godkendt som arbejdsgrundlag for stadige forbedringer i regionens sundhedsvæsen.

 

Nærværende er en kort orientering om arbejdet, men det kan overvejes, om man på et senere møde i Det administrative Kontaktforum er interesseret i en grundigere præsentation af arbejdet med udgangspunkt i nogle af de konkrete forbedringstiltag.

 

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum

 • Tager orienteringen til efterretning

 • Drøfter, om man på et senere møde ønsker et oplæg med konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med modellen, og hvilke resultater der er skabt

 


 

Kommunale kommentarer

Hvis der er ønske om et oplæg på et senere møde i Det administrative Kontaktforum, kan det evt. bemærkes, at oplægget gerne må tage afsæt i samarbejdet med kommunerne om sammenhængende patientforløb. Det beskrives i forståelsespapiret, at det centrale omdrejningspunkt er det, der giver værdi for patienten, og at værdierne findes indenfor følgende områder: sammenhæng i behandlingsforløb, klinisk kvalitet, patient- og pårørendeinddragelse, patientsikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse. Særligt i forhold til sammenhængende behandlingsforløb, patient- og pårørendeinddragelse og ressourceudnyttelse, ville det være oplagt, at samarbejdet med kommunerne inddrages.

 

Formandskabet anbefaler, at den Syddanske Forbedringsmodel på et senere møde præsenteres for Sundhedsstrateigsk Forum.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager orienteringen til efterretning

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

bilag pkt. 16.10ddf123d-51f3-42bc-b765-972e9faed4c1.pdf

Bilag

Bilag pkt. 16.1.pdf

1.17. Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvlaget og Patientinddragelsesudvalget og de 4 politiske midtvejsmøder

Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvlaget og Patientinddragelsesudvalget og de 4 politiske midtvejsmøder

Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget og de 4 politiske midtvejsmøder

I denne sag skal Det administrative Kontaktforum orienteres om drøftelserne på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget afholdt tirsdag den 16. august og de 4 politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen, som afholdes 30. aug. til 14. sep.

 

Sagsfremstilling DAK

Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget tirsdag den 16. august 2016 og de 4 politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen, afholdt 30. aug. til 14. sep. 2016

 

Tilbagemelding fra fællesmødet afholdt den 16. august 2016 mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanen og Patientinddragelsesudvalget:

I forbindelse med de politiske midtvejsmøder vedr. status på implementeringen af Sundhedsaftalen 2015-2018 i sidste halvdel af august og første halvdel af september 2016 blev der tirsdag den 16. august afholdt et fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.

Formålet med mødet var at drøfte status på Sundhedsaftalen med udgangspunkt i de seks prioriterede indsatser. 

Sundhedsaftalen blev drøftet, og forskellige synspunkter blev fremført af de fremmødte medlemmer af Patientinddragelsesudvalget. Der var bemærkninger omkring sektorovergange ved udskrivning, herunder regional viden om kommunale tilbud og kommunernes retningslinjer ved modtagelsen af de udskrevne borgere.  Ift. lægeområdet var der bemærkninger om lægedækning og borgerens oplevelse af muligheden for at få konsultation hos egen læge. Medlemmer af Patientinddragelsesudvalget bemærkede vedrørende indførsel og brug af velfærdsteknologi, af dette bør ske under hensyntagen til borgerens alder, ressourcemæssige baggrund og evt. handicap. Endelig blev det påpeget, at der bør være et helhedsfokus på borgerens samlede livs-, handicap- og sygdomssituation – eksempelvis multisyge eller handicappet – , når borgeren tog eller var i kontakt med sundhedsvæsenet.

 

 

Tilbagemelding fra de politiske midtvejsmøder afholdt den 30. august, 1., 9. og 14. september 2016.

Da de politiske midtvejsmøder afholdes efter deadline for indsendelse af punkter til mødet i Det administrative Kontaktforum, så vil der på mødet være en kort mundtlig orientering ved formanden og næstformanden fra de 4 politiske midtvejsmøder. Der udarbejdes en opsamling fra de fire møder til fremsendelse til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober. Opsamlingen godkendes af Formandskabet for Det administrative Kontaktforum før fremsendelse til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

INDSTILLING:

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum

 • Tager orienteringerne til efterretning.

Godkender, at Formandskabet for Det administrative Kontaktforum godkender opsamlingen, som udarbejdes for de fire politiske midtvejsmøder, til fremsendelse til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2016.

 


 

Kommunale kommentarer

Der skulle oprindeligt have været en temadrøftelse om tværsektoriel sundheds-it på mødet i DAK. Som det ses i punkt 1.1 har Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum anbefalet, at punktet tages af dagsordenen. I stedet foreslås det, at der på mødet i Det administrative Kontaktforum er en temadrøftelse omkring arbejdet med sundhedsaftalen. Det sidste midtvejsmøde finder sted den 14. september, og den samlede opsamling vil derfor blive eftersendt dagsordenen. Drøftelsen skal ses i sammenhæng med punkt 1.8 omhandlende kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Formandsskabet anbefaler, at Sundhedsstrategisk Forum drøfter tilbagemelding og fælles temaer fra de 4 politiske midtvejsmøder med henblik på den efterfølgende DAK temadrøftelse.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Form indstiller:

 • At Sundhedsstrategisk Forum drøfter opsamlingen fra midtvejsmøderne (eftersendes dagsordenen)

 • At opsamlingen fra midtvejsmøderne danner udgangspunkt for en temadrøftelse i DAK.

 


 

REFERAT

Sagen blev drøftet under punkt 1.1. Se denne sag på dagsordenen.

Indstillingerne blev godkendt.

1.18. Status på arbejdet i Praksisplanudvalget

Status på arbejdet i Praksisplanudvalget

Status på arbejdet i Praksisplanudvalget

 

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om arbejdet i Praksisplanudvalget til efterretning.

 

Sagsfremstilling DAK

Praksisplanudvalget skal i henhold til sundhedsloven udmønte Sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet med almen praksis. Det administrative Kontaktforum orienteres derfor om arbejdet i Praksisplanudvalget.

På mødet i Det administrative Kontaktforum i juni måned, blev der orienteret om, at Regionernes Lønnings- og takstnævn og PLO har indgået aftale om implementering af decentraliseringen af ydelserne samtaleterapi og sygebesøg fra den centrale overenskomst.

Økonomi svarende til de enkelte regioners forbrug på sygebesøg og samtaleterapi følger med decentraliseringen.  Derudover tilføres 2×100 millioner kr. fra hhv. regioner og kommuner til nye opgaver, som de praktiserende læger skal løse. De nye opgaver kan både være inden for sygebesøg og samtaleterapi, men kan også bruges til andre af Praksisplanens indsatser, f.eks. lungeindsats, telemedicin og den ældre medicinske patient. 

I Syddanmark har man i første omgang valgt at koncentrere sig om at forhandle aftaler om sygebesøg, samtaleterapi og en rammeaftale for telemedicin. Af de ekstra 2×21 millioner er det planen, at nogle af disse midler ”gemmes” til senere brug ved udmøntning af Praksisplanen, herunder f.eks. somatisk helbredsundersøgelse af mennesker med psykiske lidelser og kronikerindsatser.

 

Fasttilknyttede plejehjemslæger

Parallelt med forhandlinger om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg forhandles der om en rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Fra Satspuljen er der i perioden 2016-2019 afsat 100 mio. kr. til implementering af ordning med fasttilknyttede læger på kommunale plejecentre.  Den nationale ramme består af to hovedelementer:

 1. Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Beboerne skal dog oplyses om, at der fortsat er frit lægevalg iht. gældende lovgivning
 2. Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Den sundhedsfaglige rådgivning honoreres med 901 kr. i timen.

 

Fra centralt hold er det meldt ud, at forhandlingerne i alle fem regioner skal være færdiggjorte med udgangen af 3. kvartal 2016, mhp. at træde i kraft 1. oktober 2016.

Der har derfor været afholdt en række politiske og administrative møder i regi af Praksisplanudvalget henover sommeren, og forhandlingerne pågår stadigvæk. Der vil på mødet blive givet en orientering om den nuværende status for forhandlingerne.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning

 


 

Kommunale kommentarer

Godkendelse og bemyndigelse til indgåelse af aftaler

KKR Syddanmarks-formandskab har anmodet de 22 kommuner om at give mandat til at de kommunale Praksisplanudvalgsmedlemmer kan underskrive aftalen. vedr. faste læger på plejehjem på PPU-mødet 29. september 2016, da den økonomiske ramme for denne aftale er fastlagt, og der vurderes kun at kunne komme mindre justeringer af det nuværende udkast.

 

Aftalerne om sygebesøg, samtaleterapi og rammeaftalen for telemedicin vil først blive sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne efter mødet den 29. september, da der på nuværende tidspunkt ikke er enighed om indhold og de endelige økonomiske rammer for aftalerne.

Arne Nikolajsen vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum orientere om status for aftalen med fasttilknyttede plejehjemslæger samt de øvrige aftaler.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1.  At Sundhedsstrategisk Forum tager sagen til orientering

 


 

REFERAT

Arne Nikolajsen orienterede kort om, at der ikke bliver indgået aftaler om samtaleterapi og sygebesøg, da PLO Syddanmark stiller urimelige honorarkrav. Til gengæld ser det ud til, at der bliver indgået en aftale om fasttilknyttede plejehjemslæger.

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 

1.19. Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning

Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning

Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende den anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning, godkende anbefaling om fireårige lokale aftaler samt godkende principperne for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen har hygiejne som et prioriteret indsatsområde. Sundhedsaftalen foreskriver, at der skal udarbejdes en aftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne. Formålet med aftalen er at sikre et ensartet rådgivningstilbud til kommunerne på tværs af sygehusenhederne i regionen. Under Følgegruppen for Forebyggelse er der i foråret 2016 nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til aftalen.

 

Bilag 1 præsenterer arbejdsgruppens anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning (arbejdspakke 2 jf. arbejdsgruppens kommissorium). Bilaget præsenterer desuden forslag til, hvilke rådgivningsydelser der er vederlagsfrie, og hvilke der ydes mod vederlag. På baggrund af Det Administrative Kontaktforums drøftelse af modellen udarbejder arbejdsgruppen det endelige udkast til en generel regional rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning samt et forslag til prisfastsætning af rådgivningsydelserne.

 

Arbejdsgruppen anbefaler en model for infektionshygiejnisk rådgivning, der kombinerer:

• En basispakke, der samler en række rådgivningsydelser, som det vurderes at være relevant for størstedelen af kommunerne at benytte til at understøtte deres løbende driftsindsats med infektionshygiejnisk forebyggelse

• “Hyldevarer” – dvs. rådgivningsydelser, der kan købes enkeltvis efter den enkelte kommunes behov

• Enkeltstående konsulentydelser – dvs. rådgivningsydelser koblet op på enkeltsager

 

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at

• Kommunerne opbygger en tværgående hygiejneorganisation, før der indgås aftale med den lokale sygehusenhed om levering af rådgivningsydelser

• Aftaler om levering af infektionshygiejnisk rådgivning mellem kommuner og lokale sygehusenheder indgås for en flerårig periode. Arbejdsgruppen anbefaler fireårige lokale aftaler

 

I bilaget foreslår arbejdsgruppen desuden nogle principper for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne.

Følgegruppen har behandlet den anbefalede model og arbejdsgruppens øvrige anbefalinger på mødet den 25. august 2016.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender den anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning, herunder dels snitfladen mellem vederlagsfri rådgivningsydelser og rådgivning mod vederlag, dels sammensætningen af ydelser mod vederlag i en basispakke, hyldevarer og enkeltstående konsulentydelser

• Godkender anbefaling om fireårige lokale aftaler om infektionshygiejnisk rådgivning mellem kommuner og de lokale sygehusenheder

• Godkender principperne for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne

 


 

Kommunale kommentarer

Sekretariatet har været i kontakt med den kommunale sekretær for arbejdsgruppen for at få kommunale vinkler på den anbefalede model. Hun skriver:

 

Det der evt kan skabe debat i DAK, er fortolkningen af sundhedsloven (+vejledningen hertil), herunder hvad der skal leveres vederlagsfrit. Lov + vejledning giver umiddelbart ikke et tydeligt billede af, hvad regionen skal levere vederlagsfrit. Arbejdsgruppen har med lov + vejledning in mente fagligt vurderet, hvad der giver mest mening i forhold til de behov, der er i kommunerne. Den anbefalede model giver kommunerne flere vederlagsfrie ydelser end de har haft hidtil.

 

Drøftelser i arbejdsgruppen har gået på at skabe en model, som giver så stor fleksibilitet for kommunerne som muligt, men som samtidig tager højde for at regionen skal have mulighed for at planlægge kapacitet. Tilbagemeldingen fra de kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen er, at den anbefalede model netop giver stor fleksibilitet, da der både er mulighed for at købe en ”basispakke” til en bedre pris og/eller mulighed for at købe hyldevarer samt enkeltstående ydelser, for de kommuner, som ikke har behov for andet end det. Regionen udtrykker en mindre bekymring for om det bliver for uhåndterbart i praksis og om muligheden for at fravælge basispakken kan give forringet kvalitet.

 

Regionen er meget optaget af, at kommunerne har en hygiejneorganisation, der løfter ydelserne tilbage i egen organisation. Vi har derfor haft lange drøftelser af, om en kommunal hygiejneorganisation skal være en forudsætning for, at regionen kan levere rådgivningsydelser mod vederlag. Vi er landet på en anbefaling om, at kommunerne opbygger en tværgående ledelsesforankret hygiejneorganisation (og kan få hjælp hertil), men ikke at det skal være en forudsætning for at få ydelserne i det hele taget.

 

Endelig er der fra en af de regionale repræsentanters side blevet frembragt et forslag om, at alle kommuner i den enkelte SOF vælger den samme aftale, så det er nemmest muligt for regionen at tilrettelægge indsatsen. Hvorvidt det bliver bragt op i DAK, er jeg usikker på, men jeg synes det er væsentligt at nævne, at vi i arbejdsgruppen udelukkende har arbejdet ud fra et præmis om, at det er en kan-aftale, som den enkelte kommune kan købe sig ind på efter eget behov. Et præmis som bør fastholdes.

Kommentarer fra Formandskabet for SSF:

Det bør nævnes på DAK, at det forventes, at det endelige udkast til en generel regional rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning samt et forslag til omfang og prisfastsætning vil blive præsenteret på mødet i DAK i november.

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender den anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning, herunder dels snitfladen mellem vederlagsfri rådgivningsydelser og rådgivning mod vederlag, dels sammensætningen af ydelser mod vederlag i en basispakke, hyldevarer og enkeltstående konsulentydelser
 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender anbefalingen om fireårige lokale aftaler om infektionshygiejnisk rådgivning mellem kommuner og de lokale sygehusenheder
 3. At Sundhedsstrategisk Forum godkender principperne for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne

 


 

REFERAT

Indstillingerne 1-3 blev godkendt.

bilag pkt. 19.1178d9cc3-392c-4774-be5c-3d34e4b8a183.pdf

Bilag

Bilag pkt. 19.1.pdf

1.20. Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2017

Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2017

Mødedatoer 2017

I dette punkt skal DAK godkende datoerne for møder i Det administrative Kontaktforum i 2017.

 

Sagsfremstilling DAK

I lighed med tidligere foreslås det, at der afholdes fem møder á tre timers varighed i Det Administrative Kontaktforum i 2017. Møderne afholdes cirka en måned inden møderne i  Sundhedskoordinationsudvalget for at sikre en hensigtsmæssig sagsgang.

Følgende datoer foreslås

Fredag den 27. januar kl. 13-16

Torsdag den 30. marts kl. 13-16

Torsdag den 22. juni kl. 13-16

Fredag den 22. september kl. 13-16

Torsdag den 23. november kl. 13-16

Møderne vil blive afholdt i regionshuset i Vejle i tidsrummet kl. 13.00-16.00.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender mødekalenderen 2017

 


 

Kommunale kommentarer

I lighed med tidligere lægges der op til, at møderne i Sundhedsstrategisk Forum ligger om formiddagen på de dage, hvor møderne i Det administrative Kontaktforum finder sted.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager forslag til mødedatoer 2017 for DAK til efterretning.

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog forslag til mødedatoer for 2017 til DAK til efterretning.

1.21. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Dagsordenpunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgende sager foreslås dagsordenssat til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2016.

 • Status på fremdriften i arbejdet med sundhedsaftalen.
 • Udkast til respiratoraftale.
 • Etablering af Steno Diabetes Center Odense.
 • Opsamling på de fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen (godkendes af formandskabet i Det Administrative Kontaktforum).

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• Godkender, at følgende punkter der sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 25. oktober 2016.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager til efterretning, at punkterne videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 25. oktober 2016

 


 

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning.

2.1. Ny hjemmeside for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Ny hjemmeside for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Ny hjemmeside for Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

Sundhedssekretariatet har siden foråret arbejdet med en ny hjemmesiden for Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Vi er nu klar til at lancere den nye hjemmeside, som Sharks Media i Vejle har lavet til os.

Den nye hjemmeside vil blive demonstreret på mødet.

 

Adressen for hjemmesiden vil som tidligere være:

http://faelleskommunalsundhed.dk

 

 

Intentionen med den nye hjemmeside.

Det er den overordnede intention, at hjemmesiden fremadrettet skal være den primære kommunikationsplatform for det fælleskommunale og tværsektorielle sundhedssamarbejde i Syddanmark. Dette skal understøtte kommunikationen omkring, at det nære sundhedsvæsen i stigende grad er et kommunalt driftsområde. Offentligheden, politikere, samarbejdspartnere og kommunernes medarbejdere skal kunne se den betydning, som sundhedsområdet har i den enkelte kommune.

 

Afskaffelse af ”alle mails” og indførsel af notifikationsfunktion.

Den enkelte bruger af hjemmesiden kan fremover – via en notifikationsfunktion – aktivt tilvælge hvilke emner, som vedkommende ønsker fremadrettet at få information om. Det er intentionen, at denne funktion skal afløse de “alle mails”, som Sekretariatet i dag anvender i kommunikationen med de 22 medlemskommuner.

 

Dog vil Sekretariatet i en periode, mens den nye hjemmeside tages i brug som den nye kommunikationskanal forsat sende også sende generelle mails ud til hele gruppen af modtagere.  

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager den nye hjemmesiden til efterretning.

 


 

REFERAT

Den nye hjemmeside blev introduceret, og Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning.

Formandsskabet drøfter den nærmere anvendelse af hjemmesiden i forhold til bl.a. Dagsordener til SSF og DAK.

2.2. Orientering om Sammen om velfærd

Orientering om Sammen om velfærd

Orientering om Sammen om velfærd

Baggrund for Sammen om velfærd

I 2012 besluttede kommunaldirektørkredsen i Syddanmark, at der skulle udarbejdes et oplæg om fremtidens kompetencer på sundhedsområdet på tværs af de 22 kommuner og regionen. Oplægget skulle danne grundlag for en strategisk drøftelse med de syddanske uddannelsesinstitutioner. Efter en længere proces forelå der i januar 2015 et strategipapir til drøftelse med uddannelsesinstitutionerne på social – og sundhedsområdet (Syddansk Universitet, SOSU-skolerne og professionshøjskolerne).

Efter en længere proces lå der i juni 2015 et fælles strategipapir, og der var enighed om at igangsætte følgende tre aktiviteter:

 

1. Øget tværfaglighed i uddannelsesforløbene. Denne indsats dækker både over et fokus på øget

tværfaglighed i forløbene på skolerne samt øget tværfaglighed i praktikker/klinikophold.

 

2. Dialog med de faglige organisationer. Der skal sikres en god dialog med de faglige organisationer

om arbejdet med øget tværfaglighed.

 

3. Kommunikationsindsats.

 

Alle kommuner har efterfølgende underskrevet en partnerskabsaftale.

Til at arbejde med ovenstående blev der nedsat en styregruppe og to arbejdsgrupper. Styregruppen skal sikre det strategiske perspektiv på opgaverne samt følge arbejdsgruppernes arbejde og sikre fremdrift. Arbejdsgrupperne har gennem det seneste års tid arbejdet med konkrete projekter i forhold til øget tværfaglighed i uddannelsesforløbene for både studerende og medarbejdere og kommunikation mv.

Status

Der afholdes RoundTable den 26. september. Her vil følgende konkrete forslag blive præsenteret:

 1. Forbedret praktikvejlederuddannelse med tværfagligt/tværsektorielt fokus

 2. Konkrete initiativer til relevant efter/-videreuddannelse

 3. Konkrete initiativer til forbedringer af praktik- og klinikforløb

 4. Kommunikationsmateriale til ledere for at klæde dem på til at udbrede kendskabet til tankerne i arbejdet

 5. Hjemmeside til deling af gode erfaringer og forslag til nye initiativer

 

“Sammen om Velfærd* vil også blive drøftet på fællesmødet mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum den 6. oktober. Mødet giver mulighed for at skabe fælles opmærksomhed omkring projektet. Der forventes her at blive orienteret om Round Tables beslutninger og den konkrete understøttelse af projektet.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager sagen til orientering

 


 

REFERAT

Mette Heidemann gav en kort status på Sammen om velfærd. Det unikke i projektet er partnerskabet mellem kommunerne, Regionen og alle uddannelsesinstitutionerne. Der blev opfordret til, at folk deltager i fællesmødet mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 6. oktober, hvor Sammen om velfærd er et væsentligt emne på dagsorden. 

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering

 

2.3. Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark, UC SYD og UC Lillebælt har i samarbejde udviklet et digitalt evalueringssystem til evaluering af uddannelsesforløb i praktik og klinik i region Syddanmark. Evalueringssystemet er sat i drift i 2016 efter et succesrigt pilotprojekt, som startede i 2013.  Formålet er at samle alle studerende/elevers evalueringer af uddannelsesforløb i ét elektronisk system.

 

Evalueringssystemet bliver aktuelt benyttet til evalueringer fra sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende, som har været i uddannelsesforløb på Region Syddanmarks seks sygehuse og i Psykiatrien. Evalueringssystemet kan uden problemer udbredes til at omfatte andre uddannelser.

 

./.        UC Syd og UC Lillebælt har rettet henvendelse til KKR Syddanmark for at invitere de syddanske kommuner til at deltage i evalueringssystemet.  

 

Evalueringssystemet vil blive drøftet i såvel SSF som SDF hvor der indstilles til KKR.

 

Om systemet

Det fælles evalueringssystem er et elektronisk, webbaseret system, hvor studerende/elever evaluerer praktik/klinikophold. Uanset uddannelse eller praktik/kliniksted består evalueringsskemaet af det samme batteri af 21 spørgsmål. Det er muligt at sammenligne de studerendes oplevelse og tilfredshed af uddannelsesbeløb på tværs af tid, uddannelsesretning og praktiksted. Data giver en øget indsigt i uddannelserne og praktikker/klinikophold, herunder også de studerendes udbytte og skaber derigennem et forbedret grundlag for kvalitetsudvikling i både den teoretiske og de kliniske dele af uddannelsen.

 

Evalueringssystemet tilgås via siden www.results.dk, og Rambøll og SurverXact er leverandører på systemet.

 

./.        Eksempler på spørgsmål og datarapporter, som kan trækkes fra evalueringssystemet, kan ses i vedlagte Bilag 2.

 

Formål med evalueringssystemet

Det overordnede formål med det fælles evalueringssystem er at kvalitetsudvikle de klinisk/praktik forløb og professionalisere den evalueringspraksis, der aktuelt foregår, af de kliniske undervisningsforløb. Herunder:

 

 • At effektivisere og forenkle de arbejdsgange, der knytter sig til den nuværende evalueringspraksis

 • At styrke dialog, sammenhæng og videndeling mellem den teoretiske og kliniske del i uddannelsen

 • At skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer herunder at støtte op om implementering af strategien for tværprofessionel kompetenceudvikling.

 

Hvad får kommunerne ud af systemet?

UC Syd og UC Lillebælt vurderer, at kommunerne får følgende fordele ved at indgå som partner i evalueringsprojektet:

 

 • Systematiske, ensartede og valide evalueringsdata der kan anvendes af både kommunen og uddannelsesinstitutionen.

 • Stærke (mange) rapportmuligheder hvor der kan trækkes data på eks afdelingsniveau, forvaltningsniveau og kommune niveau og med mulighed for benchmarking eks på tværs af afdelinger/forvaltninger/kommuner.

 • En effektiviseringsgevinst (minimale administrationsomkostninger, beskedne licensomkostninger pga. partnerskabet, ingen ”håndholdte” papirbaserede evalueringsskemaer m.m).

 • Et fleksibelt webbaseret evalueringssystem (et ensartet, enkelt og smidigt og brugervenligt webbaseret evalueringsstem).

 

Nuværende og fremtidige partnere og uddannelser i projektet

De nuværende partnere i projektet er Region Syddanmark, UC Syd og UC Lillebælt.

 

De nuværende uddannelser, som er med i projektet er de 6 sundhedsfaglige professionsbachelorer: Bioanalytikeruddannelsen, Ernæring og sundhed, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, Radiografuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen.

 

De to UC-skoler arbejder på at koble skolernes øvrige uddannelser på evalueringssystemet, herunder lærer-, pædagog-, og socialrådgiveruddannelsen. Samtidig er det også et ønske fra de nuværende partnere, at Social- og Sundhedsskolerne skal være fremtidig partner, så SOSU- og PAU-uddannelserne også kommer med i paletten af uddannelser, der er koblet på evalueringssystemet.

 

Kommunerne vil som fælleskommunal enhed indgå som ligeværdig partner med projektets øvrige parter. Kommunerne vil desuden blive præsenteret i evalueringssystemets styregruppe, projektgruppe og netværksgruppe med 1-2 repræsentanter og derved sikre den videre udvikling af evalueringssystemet.

 

 

Hvilke ressourcer kræver det af kommunerne?

 

./.        Vælger KKR Syddanmark at indgå i projektet, vil det være som én samlet kommunal partner. Den fælleskommunale pris vil være 24.320 kr. det første år og 14.320 kr. de efterfølgende år – dvs. ca. 1000 kr. pr. kommune det første år og godt 500 kr. pr. kommune de efterfølgende år.  

 

Pga. de relativt begrænsede udgifter vil det være oplagt, at udgifterne finansieres af fælleskommunale penge fra Sundhedssekretariatet og Socialsekretariatets midler.  De enkelte kommuner vil have muligheder for at tilkøbe ydelser, f.eks. ekstra licenser af leverandørerne.

 

Udover økonomiske ressourcer, kræver indgåelse i projektet også administrative ressourcer. Dels i forhold til en ankerkommune, som har det overordnede ansvar for den kommunale drift af systemet, og dels en række administrative opgaver for den enkelte kommune i forhold til opdatering af praktik/kliniksteder m.m. De forventede opgaver fremgår af vedlagte bilag 1.  Baseret på tilbagemelding fra regionale steder, der har implementeret evalueringssystemet, forventes den administrative håndtering med det webbasserede evalueringssystem dog at være mindre tidskrævende end den nuværende mere ”håndholdte” håndtering af evalueringssystemer.  

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har drøftet sagen og indstiller, at kommunerne tilslutter sig systemet.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum drøfter, hvorvidt KKR Syddanmark skal indføre evalueringssystemet, herunder overvejer effekt kontra arbejdsbyrde/ressourceforbrug. 

 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at systemet finansieres via Det Fælleskommunale Sundhedssekretariats budget, såfremt KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet

 3. At Sundhedsstrategisk Forum drøfter, hvem der kunne være ankerkommune for projektet, i fald KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet.

 


 

REFERAT

1. Sundhedsstrategisk Forum drøftede punktet og anbefaler KKR Syddanmark, at kommunerne tilslutter sig systemet. Det er uvist, hvor mange ressourcer det tager for en kommune at overgå til systemet. Derfor vil det også være op til den enkelte kommune at vurdere hvornår og i hvilken hastighed man skal koble sig på systemet. Det vil også afvige kommunerne imellem, hvor mange ressourcer det kræver. Det vurderes positivt med ensartethed af evaluering og datagenering, og særligt små kommuner forventes at vinde mange ressourcer ved at benytte systemet.

2. Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at projektet finansieres af midlerne fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariatet budget

3. Formandsskabet drøfter på kommende møde, hvem der kan være ankerkommune

bilag 2 eksempler på data fra resultsd7fdde95-0efd-44a9-9518-4d48224de377.pdf
bilag 1 økonomioverblik kommunal deltagelsee09de831-9905-4eba-af8b-499a15013803.pdf
invitation til partnerskab regionalt evalueringskoncept 22.8.2016f3d8857c-bb55-480e-82b4-651b34cef2ea.docx

Bilag

Bilag 2 eksempler på data fra results.pdf
Bilag 1 Økonomioverblik kommunal deltagelse.pdf
Invitation til partnerskab regionalt evalueringskoncept 22.8.2016.docx