Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 27.01.2017


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

27-01-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2017 12:00:00


PUNKTER

1.1. SSF-sag: Opfølgning på SSF/SDF-fællesmødet (sag fra sidste møde)

1.2. SSF-sag: Årshjul for møderne i SSF

2.00. DAK-dagsordenen

2.001. Formandskabsbehandlede sager

2.01. Temadrøftelse om anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

2.02. Formandskabsbehandlet: Oplæg v/ PLO Syddanmark: En ny kvalitetsmodel for almen praksis

2.03. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

2.04. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

2.05. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.06. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

2.07. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

2.08. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

2.09. Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

2.10. Ledelsesinformationsrapport

2.11. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL, kommunikationspakke og implementeringsplan

2.12. Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose

2.13. Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn

2.14. Formandskabsbehandlet: Revurdering af opgave om udarbejdelse af samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort

2.15. Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)

2.16. Formandskabsbehandlet: Sundhedsprofilen 2017 – det færdige spørgeskema

2.17. Formandskabsbehandlet: Orientering om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af en syddansk samarbejdsaftale

2.18. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

2.19. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

24. Evt. – Kendelse om merudgifter til sonderemedier (Ankestyrelsen).


1.1. SSF-sag: Opfølgning på SSF/SDF-fællesmødet (sag fra sidste møde)

SSF-sag: Opfølgning på SSF/SDF-fællesmødet (sag fra sidste møde)

Fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum (sag fra sidste møde)

Den 6. oktober 2016 blev der afholdt fællesmøde mellem Socialdirektørforum (SDF) og Sundhedsstrategisk Forum.

Hovedtemaerne for mødet var samarbejdet på psykiatriområdet samt Sammen om velfærd. Den første del af fællesmødet blev brugt på forskellige oplæg vedrørende psykiatriområdet. Der var flere kommunale oplægsholdere. Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien, holdt også et oplæg, hvor han redegjorde for Regionens tanker på både udfordringer og potentialer i samarbejdet på psykiatriområdet. Efter de forskellige indlæg var der drøftelse i mindre grupper omkring erfaringer og ideer samt opsamling.

 

Blandt hovedpointerne fra mødet var følgende:

 • Et gennemgående tema var, at den ledelsesmæssige opbakning og forankring er essentiel for et godt samarbejde og for fælles tværsketoriel udvikling på området.

 • Ledelsen skal så vidt muligt forsøge at gøre viden og praksis så lettilgængelig som muligt, så medarbejderne kan fokusere på den enkelte borger.

 • Der er generelt andre krav til samarbejdet på psykiatriområdet, end der er på det somatiske område

 • Forventningsafstemning og respekt for hinanden er altafgørende for et godt samarbejde.

 

Mette Heidemann holdte dernæst et oplæg, hvor hun præsenterede Sammen om velfærd og redegjorde for de indsatser, som skal til at begynde. Også i denne sammenhæng var et af de klareste budskaber, at det er vigtigt med ledelsesmæssigt fokus, hvis projektet for alvor skal rykke noget. Der kommer til at ligge et oplæg med ledelsesmæssig information på hjemmesiden www.sammenomvelfaerd.nu, hvor der desuden kan læses mere.

 

Der vil komme information ud til alle kommuner, når det er tid for tilmelding og konkret deltagelse i projekterne/indsatserne.

 

Foranlediget af Forretningsudvalget i Socialdirektørforum er der igangsat et arbejdsgruppe, hvor der ses nærmere på samarbejdet omkring gruppen af særligt udfordrede borgere med psykisk sygdom. Fælleskommunalt Socialsekretariat og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat deltager i arbejdsgruppen sammen med 2 medarbejdere fra Regionens psykiatriområde.

Formandskabet foreslår, at der ikke på forhånd planlægges et nyt fællesmøde mellem de to fora, men at der afholdes fællesmøder, når/hvis der opstår behov.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At SSF godkender, at der afholdes fællesmøder mellem de to fora efter behov.

REFERAT

Indstillingen blev godkendt.

 

1.2. SSF-sag: Årshjul for møderne i SSF

SSF-sag: Årshjul for møderne i SSF

Årshjul for Sundhedsstrategisk Forum

Der er udarbejdet et årshjul for møderne i 2017. Formandskabet foreslår, at der afholdes et døgnseminar i maj måned, hvor der er tid til strategiske drøftelser på en række udvalgte områder.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF drøfter vedhæftede årshjul

REFERAT

Forslaget om døgnseminar blev diskuteret. Der var bred opbakning til ideén om døgnseminar. Man fandt pga. den igangværende strategiske udvikling på sundhedsområdet, at døgnseminaret skal ligge tidligere end maj måned. Formandskabet arbejder videre med forslaget om et SSF døgnseminar med fokus på den strategiske dagsorden i forhold til arbejdet med næste sundhedsaftale og udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

årshjul for 20173bed4605-9968-4faf-b4e6-575032bc8029.docx

Bilag

Årshjul for 2017.docx

2.00. DAK-dagsordenen

DAK-dagsordenen

Dagsorden samt bilag til mødet i DAK den 27. januar

bilagssamling dak 27. januar 20170b3e2d19-a625-4252-8e73-f28a7aa100a0.pdf
dagsorden – dak 27. januar 20172e89406b-edc4-4a35-90d4-320c4ccff88c.pdf

Bilag

Bilagssamling DAK 27. januar 2017.pdf
Dagsorden – DAK 27. januar 2017.pdf

2.001. Formandskabsbehandlede sager

Formandskabsbehandlede sager

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har i behandlingen af dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum valgt at indstille en række punkter som værende formandskabsbehandlet. Disse punkter vil som følge af dette ikke blive drøftet enkeltvis på mødet. Det er naturligvis muligt at komme med bemærkninger og indsigelser på indstillingerne i de enkelte formandskabsbehandlede sager.

 

Følgende sager på dagens møde er formandskabsbehandlede:

 • 2.03 Status fra Følgegruppen for behabndling og pleje
 • 2.04 Status fra Følgegruppen for forebyggelse
 • 2.05 Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
 • 2.06 Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse
 • 2.07 Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet
 • 2.08 Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
 • 2.14 Revurdering af opgave om udarbejdelse af
 • 2.16 Sundhedsprofilen 2017 – det færdige spørgeskema
 • 2.17 Orientering om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af en syddansk samarbejdsaftale
 • 2.18 Punkter til kommende møder (DAK)

2.01. Temadrøftelse om anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Temadrøftelse om anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Temadrøftelse om anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Jan Lindegaard, formand for Følgegruppen for opgaveoverdragelse, deltager i drøftelsen af dette punkt og forelægger tankerne bag anvendelsen af modellen for opgaveoverdragelse.

SAGSFREMSTILLING DAK
Det Administrative Kontaktforum har på mødet den 23. november 2016 godkendt modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. På baggrund af DAK´s ønske er det i vejledningen til modellen gjort tydeligere, at modellen kan anvendes til at vurdere potentialet for opgaveoverdragelse uanset, hvilken aktør opgaven overdrages fra og til. Det var ligeledes et ønske på mødet, at modellens funktion eksemplificeres. Derfor vedlægges der til temadrøftelsen et udfyldt trin 1, hvor potentialet for overdragelse af IV-behandling med antibiotika fra sygehus til kommune er undersøgt.

Modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse skal øge kvaliteten i det tværsektorielle samarbejde om fremadrettet overdragelse af hele eller delopgaver ved at sikre:

 • en faglig vurdering af opgavens potentiale for overdragelse
 • et gennemsigtigt beslutningsgrundlag for beslutningstagere
 • en tilstrækkeligt detaljeret samarbejdsaftale

 

For at sikre hensigtsmæssig anvendelse af modellen, er det aftalt, at der efter modellens godkendelse skal finde en drøftelse sted i Det Administrative Kontaktforum af rammerne for hvornår og hvordan modellen skal bringes i spil. Nedenstående danner derfor grundlag for en temadrøftelse herom.

 

Baggrund

Sundhedsvæsnets udvikling stiller kontinuerligt nye krav til alle aktører i det tværsektorielle samarbejde. Blandt andet skal de kommunale hjemmesygeplejer, som allerede i dag varetager flere behandlingskrævende opgaver, som tidligere var placeret på sygehuset, i øget omfang løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis. Det er vigtigt at overdragelse af sundhedsopgaver planlægges og aftales således, at sundhedsvæsnets samlede ressourcer bringes i spil, med det mål at sikre sammenhængende patientforløb. Her spiller sundhedsaftalesamarbejdet en afgørende rolle.

Følgegruppen er opmærksom på, at opgaveoverdragelse kan udfordre de økonomiske incitamenter den enkelte aktør er givet. Eksempelvis:

 • kan kommunerne stå i en situation, hvor de først skal betale kommunal medfinansiering af en indlæggelse, og efterfølgende også afholde omkostninger til hjemmesygeplejen, som skal sikre, at patienten kan færdigbehandles i eget hjem.
 • sygehusene skal afholde omkostninger til opstart af behandling og udgifter til medicin, remedier mm, som er påkrævet for, at behandlingen kan færdiggøres i eget hjem. Startes behandlingen ambulant, er det ikke sikkert, at sygehusenes indtægter er dækkende for de reelle omkostninger og udgifter.

 

Jf. drøftelserne på de politiske midtvejsmøder er det vigtigt, at vi ikke lader disse problemstillinger stå i vejen for vores samarbejde om at udvikle det nære sundhedsvæsen, men at vi sørger for at løfte problemstillinger i relevante nationale fora.

Formandskabet for følgegruppen vil i deres præsentation uddybe synlige dilemmaer og problemstillinger forbundet med opgaveoverdragelse samt gennemgå det udfyldte trin 1 for IV-behandling med antibiotika.

 

Hvem skal anvende modellen

Jf. Sundhedsaftalen 2015-18, skal Følgegruppen for opgaveoverdragelse:

 • ”følge området og behandle konkrete forslag eller ønsker til opgaveoverdragelse efter de i modellen fastsatte principper. Følgegruppen skal, på baggrund af den udarbejdede model, kvalificere beskrivelsen af disse opgaver både fagligt, organisatorisk og samfundsøkonomisk og såfremt beskrivelsen giver anledning til dette, rejse en sag i Det Administrative Kontaktforum…”

 

I hvilke situationer er det relevant at anvende modellen:

Følgegruppen vurderer, at modellen kan finde anvendelse i følgende situationer:

 • Udbredelse af erfaringer med ændret samarbejdsformer i patientforløb Modellen kan anvendes til at vurdere potentialet og konsekvenserne af udbredelse af positive resultater og erfaringer fra lokale projekter.
 • Nationale beslutninger og anbefalinger om ændrede samarbejdsformer Modellen kan finde anvendelse, når det nationalt, fx af Sundhedsstyrelsen anbefales, at der skal implementeres ændrede samarbejdsformer for hele eller dele af specifikke patientforløb.
 • Udvikle det syddanske sundhedsvæsen på baggrund af input fra sundhedsprofessionelle. Følgegruppen for opgaveoverdragelse kan med jævne mellemrum indhente inputs fra sundhedsprofessionelle på sygehuse, i kommuner og almen praksis for at få et overblik over, hvilke opgaver, der har størst potentiale for overdragelse.

 

Hvordan, skal modellen anvendes:

Når modellen skal finde anvendelse foreslås det, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med relevante fagpersoner fra sygehuse, kommuner og almen praksis, som har kompetencer inden for opgaveområdet. Arbejdsgruppen kan endvidere ved behov indhente viden om specifikke områder, fx jura og økonomi fra administrationen på sygehuse, i kommuner og almen praksis. Arbejdsgruppen har til formål at kvalificere en faglig vurdering (trin 1), på hvilken baggrund Følgegruppen, hvis relevant, kan kvalificere et beslutnings- og fælles forståelsesgrundlag til DAK (trin 2). Afhængig af Det Administrative Kontaktfourms beslutning igangsættes udarbejdelse af en samarbejdsaftale, dette arbejde udføres i et samarbejde mellem Følgegruppen for opgaveoverdragelse og arbejdsgruppen. Samarbejdsaftalen skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget og herefter eventuelt i relevante kommunale og regionale politiske udvalg.

Den tværsektorielle arbejdsgruppe nedsættes, koordineres og sekretariatsbetjenes af Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 

Forslag til opgaver følgegruppen kan undersøge for potentiale for opgaveoverdragelse:

Følgegruppen anbefaler, at det undersøges om dele af samtalestøtte til fx stressramte og langtidssyge, kan overdrages fra almen praksis til kommunerne. De praktiserende læger oplever, at disse samtaler optager meget tid og at et ændret samarbejde, hvor den praktiserende læge fortsat er behandlingssvarlig, men understøttes af kommunen i dele af samtaleforløbet vil være hensigtsmæssigt både for patienten og den samlede økonomi.

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender anvendelsen af modellen.
 • Godkender at følgegruppen igangsætter arbejdet med at undersøge potentialet for opgaveoverdragelse af samtalestøtte.

 


 

Kommunale kommentarer

Der ligger en del materiale fra forhandlingerne vedrørende decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg, som fandt sted i 2015 og 2016. Blandt andet har PLO Syddanmark lavet et oplæg omkring det faglige indhold i samtaleterapi. Der kan opfordres til, at dette materiale inddrages, hvis det besluttes at igangsættes arbejdet med at undersøge potentialet for opgaveoverdragelse af samtaleterapi.

 

Formandskabet har drøftet sagen og bemærker:

 1. I forhold til hvilke situationer, modellen skal finde anvendelse:
  1. Modellen skal bruges til at skabe beslutningsgrundlag for eventuel opgaveoverdragelse/opgaveovertagelse
  2. Modellens trin 1 faglig vurdering af potentialet for opgaveoverdragelse, kan anvendes, når der foreligger nationale beslutninger om opgaveoverdragelse.
 2. Hvis enkelte kommuner vælger at hjemtage en sundhedsfaglig opgave, så er det gavnligt, hvis de resterende 21 medlemskommuner i Sundhedsstrategisk Forum informeres om det.
 3. Det er en god idé, at der ses på muligheden for at overdrage samtalestøtte.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender anvendelsen af moddellen for opgaveoverdragelse.
 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at Følgegruppen igangsætter arbejdet med at undersøge potentialet for opgaveoverdragelse af samtalestøtte og inddrager PLO Syddanmark her i.

REFERAT

Fra drøftelsen skal fremhæves følgende synspunkter: Generelt stor tilfredshed med foreliggende model og dens anvendelse til at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag for evt opgaveoverdragelse/-overtagelse. Vigtigt at have fokus på både borgerens livskvalitet og økonomi. Vigtigt at inddrage det politiske niveau i beslutningsprocessen. Modellen giver mulighed for fælles strategisk tilgang til opgaveovertagelse. Evt Opgaveoverdragelse/overtagelse giver mulighed for at indtænke egne effektiviseringstiltag. Modellen viderebringes til KL mhp at understøtte det nationale arbejde med overdragelse/overtagelse og finansiering af nye opgaver m.v.

 

 1. At: Godkendt med følgende bemærkninger: Modellen skal anvendes til at skabe beslutningsgrundlag for evt. opgaveoverdragelse eller opgaveovertagelse, herunder i forbindelse med nationale beslutninger og anbefalinger om ændrede samarbejdsformer samt i forbindelse med evt. behov for / ønske om udvikling af det syddanske sundhedsvæsen. Kommunerne forpligter sig endvidere til at anvende modellens trin 1 til at understøtte erfaringsudveksling og gennemsigtighed omkring evt. lokale beslutninger om overdragelse/-overtagelse af opgaver. Der var enighed om at anvende modellen i forbindelse med implementering af den kommende kvalitetsstandard vedr de kommunale akutfunktioners nye opgaver.
 2. Godkendt med den tilføjelse, at samtalestøtte ved evt. kommunal overtagelse også kan ske ved ikke-sundhedsfagligt personale.

bilag pkt. 1.161c167e1-b0b5-4cdf-872c-6480198c1882.pdf
anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse_oplæg ved temadrøftelse ssf-møde 27. jan 2017ce863f91-1155-43e7-86c9-c8ff10e0695a.pdf

Bilag

Model til vurdering af opgaveoverdragelse
Anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse_Oplæg ved temadrøftelse SSF-møde 27. jan 2017.pdf

2.02. Formandskabsbehandlet: Oplæg v/ PLO Syddanmark: En ny kvalitetsmodel for almen praksis

Formandskabsbehandlet: Oplæg v/ PLO Syddanmark: En ny kvalitetsmodel for almen praksis

En ny kvalitetsmodel for almen praksis

Oplæg v/ Jørgen Skadborg, Formand for PLO Syddanmark.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Formand for PLO- Syddanmark Jørgen Skadborg holder et kort oplæg med titlen ‘En ny kvalitetsmodel for almen praksis’ som omdrejningspunkt.

 

Der vil efterfølgende være mulighed for debat og spørgsmål.

 


 

Kommunale kommentarer

Efter udsendelse af dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum, har PLO Syddanmark meddelt, at Jørgen Skadborg på dagens møde i Det administrative Kontaktforum vil holde et oplæg om, hvordan PLO sammen med Dansk Selskab for Almen Medicin arbejder på at præsentere en ny kommende model for kvalitet og arbejdet med kvalitet på det almenmedicinske område.

 

2.03. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Det administrative Kontanktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 

SAGSFREMSTILLING DAK
Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og vil løbende blive opdateret i takt med følgegruppens arbejde.

 

De prioriterede indsatser:

 • Videreudvikling af Sam:Bo – På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016 blev det besluttet, at fokus for videreudvikling af SAM:BO i første omgang skal være på socialpsykiatrien. Endeligt oplæg forventes forelagt Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017.

 

 • Samarbejdsaftale vedr. Fælles Medicinkort, FMK – Følgegruppen for behandling og pleje lægger op til, at Det Administrative Kontaktforum på nærværende møde den 27. januar 2017 godkender, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en samarbejdsaftale vedr. FMK, da det ikke – på baggrund af nye initiativer på landsplan, den regionale FMK-organisering samt etablering af den tværsektorielle FMK-gruppe – vurderes relevant. Sagen er dagsordenssat i særskilt punkt (pkt. 14). Herudover lægger Følgegruppen for behandling og pleje op til, at Det Administrative Kontaktforum godkender, at Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet fremadrettet følger data vedr. ajourføringsprocenter. Følgegruppen kan evt. udarbejde oplæg til, hvordan data for ajourføringsprocenter på fælles patienter mellem almen praksis og sygehuse kan følges jf. Sygehus Lillebælts erfaringer.

 

 • Fælles Medicinkort – Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til følgegruppen.

 

Igangsættelse af arbejder
På møde den 21. februar 2017 forventer Følgegruppen for behandling og pleje at igangsætte følgende arbejder:

 • Revision af samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem.
 • Revision af samarbejdsaftalen om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.
 • Revision af samarbejdsaftale om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet.

 

Det videre arbejde i følgegruppen
Følgegruppen for behandling og pleje har derudover fokus på følgende opgaver i 2017:

 • Videreudvikling af Sam:Bo for socialpsykiatrien.
 • Behandling af høringssvar samt godkendelse af reviderede Sam:Bo forløb.
 • Opfølgning vedr. ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient.
 • Opfølgning vedr. ny national handlingsplan om demens.
 • Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet.
 • Afrapportering på undersøgelse af underrepræsentation af indvandrere på demensenhederne.
 • Status på kompetenceudvikling vedr. demens.
 • Implementering af elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje.
 • Revision af regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange.
 • Opstart af ERFA-gruppe vedr. implementering af samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens.
 • Udarbejdelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide.
 • Revision af samarbejdsaftale for det psykiatriske område.
 • Løbende opfølgning på øvrige opgaver.

 

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

REFERAT

 1. Godkendt.

Det blev nævnt, at der var problemer omkring SAM:BO, da borgere ikke bliver indlagt (indskrevet) på sygehuset men i stedet bliver opfattet som ambulante. Derved virker SAM:BO ikke og kommunen får ikke en advis om, at borgeren ikke opholder sig i eget hjem. Det er et problem, som opleves i forhold til Sydvestjysk Sygehus. Det vides ikke, om det sker andre steder i regionen. Problemstilllingen bliver taget op i DAK.

bilag pkt. 3.1c9c9e2eb-1642-45af-9765-c5bebae8a8c2.pdf

Bilag

Opgaveporteføljestyringsværktøj

2.04. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen har senest afholdt møde den 5. december 2016. Den samlede status for opgaveporteføljen fremgår af bilaget. Følgegruppen har fremadrettet ansvar for et stigende antal monitoreringsopgaver, og vil derfor fremadrettet drøfte, hvordan disse opgaver løftes bedst muligt.

 

Opgaveporteføljen del 1

Følgegruppen har to indsatser indenfor de af Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede indsatser. Det drejer sig om;

 

Mental sundhed
Arbejdet relateret til mental sundhed følger tidsplanen. På baggrund af kortlægningen af årsager til og omfang af dårlig mental sundhed blandt børn og unge, som blev fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget d. 16. august 2016, fik følgegruppen til opgave at gennemføre en afdækning af igangværende initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Syddanmark. Denne afdækning samt oplæg til videre handling behandles på dagens møde i et særskilt punkt.

 

Udvikling af nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom
Arbejdet med udvikling af nye rammer for kronisk sygdom og udviklingen af de seks nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt.

 

 • Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Det Administrative Kontaktforum behandler på dagens møde den endelige version af det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL, som er revideret iht. de indkomne høringsvar. Endvidere behandles en implementeringsplan, som træder i kraft ved forløbsprogrammets godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

 • Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Det Administrative Kontaktforum har på mødet den 23. november 2016 godkendt en tidsplan for udviklingen af det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes. Invitationerne til de to workshops, som danner rammen om den organisatoriske brugerinddragelse, er sendt ud. Workshopsene afholdes hhv. den 31. januar og den 17. marts 2017. Følgegruppen for Forebyggelse præsenteres for første udkast til forløbsprogrammet før sommerferien og Det Administrative Kontaktforum vil blive præsenteret for en høringsversion på mødet den 22. september 2017.

 

Opgaveporteføljen del 2

Følgegruppen har følgende status for øvrige opgaver i porteføljen;

 

Aftale om kompetenceudvikling og videndeling

Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016. Der pågår et tværsektorielt samarbejde omkring kvalificering af et rammepapir for aftalen. Et udkast til aftalen forventes at kunne behandles i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017.

 

Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning
Den endelige aftale (arbejdspakke 3) blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2016 Herefter sendes aftalen til implementering via de lokale samordningsfora.  Arbejdsgruppen afslutter med godkendelsen af aftalen sin opgave, men sekretariatet står til rådighed i forhold til mundtlig formidling af aftalen til de enkelte samordningsfora.

 

Drift af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?”
Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal 2018. Det endelige spørgeskema foreligger til orientering for Det Administrative Kontaktforum i et særskilt punkt på dagens dagsorden.

 

Monitorering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse

Et nyt oplæg til monitorering af strategien er forsinket. Det forventes at kunne fremlægges for Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017.

 

Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose.
Materiale til brug ved implementering fremlægges Det Administrative Kontaktforum på et separat punkt på dagens møde.
 

Projekt ”Livsstilsguide i praksis”

Projektet forløbet planmæssigt. Der afholdes en række arrangementer primo 2017 med god interesse og opbakning fra både kommunal og regional side.

 

Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

Følgegruppen fik på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at undersøge mulighederne for en fælles regional sundhedsprofil for børn og unge.  Følgegruppen har igangsat dette arbejde.

 

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og statusoversigt fra Følgegruppen for forebyggelse.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger fra den kommunale følgegruppeformand.

Arbejdet går forsat godt.

 

Sagsfremstillingen nævner, at Følgegruppen fremadrettet vil få ansvar for et stigende antal monitoreringsopgaver. Det kan overvejes, at dette er en anledning til generelt at drøfte i hvilket omfang og hvordan, herunder ansvar, opgaver omkring monitorering af igangssatte indsatser og aftaler skal håndteres. Herunder i hvilket omfang dette er en opgave, som de enkelte følgegrupper skal stå for.

 

Vedr. den prioriterede opgave med mental sundhed og opgaven med afdækning af eksisterende initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge, se pkt. 1.13 på dagsorden.

 

Den endelige version af forløbsprogrammet for KOL, se pkt. 2.11 på dagsorden.

Drift af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, se pkt. 2.16

Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose, se pkt. 2.12

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

REFERAT

 1. Godkendt

Punktet gav anledning til en kort drøftelse og præcisering af følgegruppernes hhv. de lokale samordningsforas ansvar og opgaver, jf. respektive kommissorier.

bilag pkt. 4.1775b6e18-42f5-48b0-99c5-31c4b45da6c0.pdf

Bilag

Status fra Følgegruppen for forebyggelse til møde i DAK 27. januar

2.05. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og forebyggelse.

 

SAGSFREMSTILLING DAK
Siden seneste statusredegørelse til Det Administrative Kontaktforum havde Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering berammet et møde til den 9. december 2016, som måtte aflyses.

Imidlertid har følgegruppen haft to telefonmøder med Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt om opfølgningen på KORA-rapporten ”Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner”, og der er igangsat en proces med inddragelse af Center for Kvalitet omkring det videre arbejde hermed.

Desuden har en arbejdsgruppe under Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering arbejdet på materiale vedr. genoptræningsplaner til psykiatriske patienter, som skal afklare, hvem målgruppen er, og hvordan der skelnes mellem behandling og genoptræning på forskellige niveauer for disse patienter. Dette materiale forventes klar til forelæggelse på Det Administrative Kontaktforums marts-møde.

Hertil kommer, at der på en møderunde er blevet fulgt op på kommunernes og regionens samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner. Også denne opfølgning forventes forelagt på Det Administrative Kontaktforums marts-møde.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status på opgaveporteføljen fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen større bemærkninger.

Evaluering af samarbejdsaftale mellem region og kommuner om ventetid forud for genoptræning forventes først at kunne komme på mødet i juni og ikke som først planlagt på mødet i marts.

Arbejdet med Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof- eller alkoholmisbrug  (dobbeltdiagnosticerede) er lidt forsinket pga. udskiftning i formandskabet for arbejdsgruppen på den kommunale side.

Ellers så kan Følgegruppen konstatere, at opgaveporteføljen fra det oprindelige komissorium, som Følgegruppen blev nedsat med, vil være tømt omkring sommer, bortset fra en række småopgaver.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

REFERAT

 1. Godkendt

bilag pkt. 5.1ab883977-0c32-4a0b-9be4-97d4c141ef95.pdf

Bilag

Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.06. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for opgaveoverdragelse har, udviklet en model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, som er godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016.

 

Sundhedskoordinationsudvalget er på deres møde den 20. december 2016 blevet orienteret om den godkendte model.

Det Administrative Kontaktforum vil på baggrund af en temadrøftelse på dagens møde beslutte den fremadrettede anvendelse af modellen.

 

Efterfølgende vil Sundhedskoordinationsudvalget, på deres møde den 28. februar 2017 have en drøftelse om de politiske dilemmaer i opgaveoverdragelse og endeligt godkende modellen.

 

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

På dagens møde i Det administrative Kontaktforum er der en temadrøftelse af om anvendelsen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, pkt. 1. Se kommunale kommentarer herunder.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

REFERAT

 1. Godkendt.

bilag pkt. 6.195cb7d86-dec5-4244-b72b-7f0e7d5a4440.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj

2.07. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

Status fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

Det administrative kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har senest afholdt møde den 16. december 2016, hvor man bl.a. har drøftet og godkendt første version af en ledelsesinformationsrapport for de seks prioriterede indsatsområder. Rapporten vil blive præsenteret i et særskilt punkt på denne dagsorden.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, udgav i januar 2016 rapporten ”Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner”, hvor man har foretaget en benchmark af genoptræningsplaner på nationalt, regionalt og kommunalt niveau fra 2007-2014.

Rapporten har været drøftet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering og Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt samt på fælles møder mellem de to følgegrupper.

Følgegrupperne har besluttet at bede Center for Kvalitet om at give et bud på et projekt, der skal gå mere i dybden med nogle af de spørgsmål, KORA-rapporten rejser.

Center for Kvalitet er i færd med at udarbejde et oplæg til indhold og økonomi for et projekt, der kan forelægges Det Administrative Kontaktforum.

Endelig er projektet vedrørende patientoplevet kvalitet blevet overleveret til Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt. Følgegruppen har besluttet, at man i første omgang vil afprøve skemaet i større skala med henblik på at få erfaring med brugen af spørgeskemaet og den praktiske drift.

SPOT-projektet (Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb) vil blive præsenteret i et særskilt punkt på denne dagsorden.

 

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

Vedr. Følgegruppens opgaver, se de selvstændige punkter for “Ledelsesinformationsrapport”, pkt. 2.10 og “Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb”, pkt. 2.15.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.

REFERAT

 1. Godkendt.

 

bilag pkt. 7.12f3bc3f9-ed84-4533-91e2-c047e44ef8fe.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj ØKE

2.08. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL

Det Syddanske Landsdelsprogram er forankret under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Første styregruppemøde i programstyregruppen blev afholdt den 21. september 2016.

 

Det planlagte programstyregruppemøde i november 2016 blev aflyst. Der blev i stedet afholdt et møde i formandskabet for programstyregruppen, hvor den fremadrettede proces for programstyregruppens arbejde blev drøftet.

 

På det næste programstyregruppemøde, som finder sted den 2. februar 2017, forelægges udkast til programgrundlag.

 

Temadrøftelse angående it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation

På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 blev der afholdt en temadrøftelse ang. behovene for it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i.

 

Afledt af drøftelserne blev følgende besluttet:

 

 • Følgegruppen har til opgave at beskrive konkrete faglige områder, hvor man har et ønske eller et behov for øget deling af informationer, som kan optimeres ved it-understøttelse
 • Disse ønsker og behov skal holdes op imod de løsninger, vi har i dag
 • De lokale samordningsfora skal komme med input til følgegruppen ift. ovenstående
 • Følgegruppen skal med svangreområdet som case beskrive mulighederne for it-understøttelse af svangreområdet

 

Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin afventer de øvrige følgegruppers arbejde, idet der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et behov for it-understøttelse.

 

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 • Godkender status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

 


 

Kommunale kommentarer

Følgegruppen afholdt møde tirsdag den 10. januar.

 

Vedr. projektet omkring telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL:

Arne Nikolajsen vil orientere på dagens møde om udviklingen i projektet vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, både udviklingen i den nationale Porteføljestyregruppe, og udviklingen i den regionale Programstyregruppe (det sydanske landsdelsprogram af projektet).

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at Sundhedsstrategisk Forum godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

REFERAT

 1. Godkendt

Den Kommunale Følgegruppeformand gjorde opmærksom på, at farven på Følgegruppens statusoversigt for Landdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skulle havde være farvet rød og ikke grøn.

bilag pkt. 8.16e0c05da-46ca-4779-b7fd-8a3829c5f01c.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj- Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

2.09. Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte forslaget til proces- og tidsplan for den næste sundhedsaftale 2019-22, som er fremsendt.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelsen af den næste sundhedsaftale (vedlagt). Udgangspunktet for tids- og procesplanen har bl.a. været ønsket om høj grad af politisk involvering, få mål og en mindre omfattende sundhedsaftale end den nuværende.

Der vil undervejs i udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale løbende være behov for, at der tages stilling til en række spørgsmål vedrørende planlægning, organisering af arbejdet med sundhedsaftalen mv. Der er i første omgang behov for en afklaring af følgende, for så vidt angår den politiske del af sundhedsaftalen: 

 

 • Visionen i den politiske aftale fungerer og rummer fortsat de væsentligste hovedmål og principper for samarbejdet, og det vurderes, at den med en lettere opdatering kan videreføres i den nye sundhedsaftale. Der lægges dermed op til en kort proces om revision af den eksisterende vision. Er dette en egnet løsning?

 

 • Politisk involvering og inddragelse. Der fremkom et ønske på de politiske midtvejsmøder om at udvikle dels den politiske involvering, dels det politiske ejerskab i forhold til sundhedsaftalearbejdet. I procesplanen er der derfor lagt op til, at der sker en skarpere præcisering af indholdet i det administrative og politiske spor. I det politiske spor vil der være fokus på en række sundhedspolitiske udfordringer, som er politisk prioriteret, og som vil blive fulgt løbende. Er denne opdeling og fokus på en række sundhedspolitiske udfordringer hensigtsmæssig?

 

 • Borgerinddragelse. Der lægges i procesplanen op til borgerinddragelse. Det betyder blandt andet, at borgere inviteres til at deltage i den politiske opstartskonference og undervejs i skriveprocessen. Herudover inviteres Patientinddragelsesudvalget til at deltage på opstartskonferencen og på to af møderne i Sundhedskoordinationsudvalget. Er dette den rette måde og de rigtige steder at inddrage borgere?

 

For så vidt angår den administrative del af sundhedsaftalen, så starter denne proces for alvor i september 2017 med et udvidet møde i Det Administrative Kontaktforum, hvor det aftales, hvad der skal være hovedspor/temaer, samt hvem der skal udarbejde tekstforslag herom.

 

En udfordring for tids- og procesplanen forventes at være, at en revideret vejledning for sundhedsaftalerne fra Sundhedsstyrelsen muligvis først foreligger ultimo 2017. Det vurderes dog, at det under alle omstændigheder er nødvendigt for den samlede proces, at formuleringen af sundhedsaftalen påbegyndes før den endelige vejledning foreligger.

 

I udkastet til tids- og procesplan lægges op til afholdelse af en politisk opstartskonference i juni 2017. Målet er dels at drøfte revision af den eksisterende vision, men også at drøfte og prioritere de vigtigste syddanske sundhedsudfordringer i den kommende sundhedsaftaleproces. Der vedlægges udkast til rammeprogram for konferencen.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter ovennævnte spørgsmål i forhold til visionen, politisk involvering samt borgerinddragelse.
 • Indstiller til Sundhedskoordinationsudvalget, at den foreslåede tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022 godkendes.
 • Indstiller til Sundhedskoordinationsudvalget, at det foreslåede rammeprogram for politisk opstartskonference godkendes.

 


 

Kommunale kommentarer

Det kan umiddelbart forekomme unødvendigt, at arbejdet med udarbejdelse af den næste sundhedsaftale allerede igangsættes i foråret 2017, mens den nuværende sundhedsaftale (Sundhedsaftalen 2015-2018) fortsat er i gang. Men for at der er tilstrækkelig tid til en ordentlig politisk proces, inden høringsudkastet til den næste aftale skal ligge klar sommeren 2018, er det nødvendigt at komme i gang med processen nu – alene høringsprocessen på en ny sundhedsaftale tager et ½ år.

Formandskabet har drøftet udkastet til tids- og procesplan for den næste sundhedsaftale og har følgende bemærkninger til processen med udarbejdelse af den kommende sundhedsaftale:

 • Der bør i første omgang være fokus på den politiske del af den kommende sundhedsaftale, og dette bør være det primære fokus i 2017. Den politiske del af sundhedsaftalen bør i højere grad være udgangspunktet for arbejdet med sundhedsaftalen og ikke rækken – til en hver tid – af administrative opgaver.

   

 • På det politiske tværsektorielle opstartsmøde i juni bør fokus være på vision og målsætning for den nye sundhedsaftale. Drøftelsen bør tage afsæt i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske målsætninger, det kommende udspil fra Region Syddanmark, PLOs´s udspil samt den kommende nationale plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Arbejdet med politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 bør munde ud i 3-5 politiske visioner/målsætninger, som er retningsgivende.

 

 • I forhold til forslaget om at nedsætte fire lokale politiske fora (politiske forankringsgrupper i hvert SOF), som de blandt andet har erfaring med fra Nordjylland, så anser Formandskabet ikke dette som en god idé, da der er blandede erfaringer med denne organisering i Nordjylland. Det har bl.a. vist sig svært at skabe sager -og sammenhæng direkte- til dagsorden til møderne i det nordjyske Sundhedskoordinationsudvalg. Endvidere går borgerne/patienterne på tværs af sygehusområderne i forhold til behandling.

 

 • Det vil være fornuftigt, at der afholdes 4 (geografisk fordelte) tværsektorielle politiske møder i foråret 2018, så de nye kommunale politikere kan blive inddraget i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Altså en lignende proces som afholdelsen af de politiske midtvejsmøder, som Sundhedskoordinationsudvalget afholdt i aug-sep. 2016 med politkere fra de 22 kommuner.

   

 • I forhold til den administrative del af sundhedsaftalen, så anbefaler Formandskabet, at denne bliver så afgrænset som muligt. Formandskabet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at SOF´erne i højere grad inddrages i forhold til at komme med input til den administrative del, og at Følgegrupperne primært fokuserer på implementeringen af den nuværende sundhedsaftale. Nærmere omstændigheder i forhold til organiseringen drøftes, når den politiske del er længere i processen.

 

Det blev på mødet i SSF i november 2016 besluttet, at der skulle afholdes et politisk fælleskommunalt møde forud for det tværsektorielle opstartsmøde. Der er imidlertid kommet melding om, at KL planlægger at afholde et nationalt fællesmøde i maj, hvor alle kommunale SKU-politikere på tværs af de fem regioner inviteres. Derudover har Formandskabet drøftet, at det vil give den bedste samskabelse, at beslutninger om visionen i den kommende sundhedsaftale drøftes tværsektorielt, og de vurderer derfor ikke, at der er behov for et fælleskommunalt møde.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At SSF drøfter rammepapiret for det politiske opstartsmøde samt procesplanen med forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af den nye sundhedsaftale
 2. At SSF godkender den foreslåede tids- og procesplan, hvis den revideres, så der er fokus på den politiske del af den nye sundhedsaftale i 2017, og den administrative del primært udarbejdes i 2018
 3. At SSF godkender det foreslåede rammeprogram for en politisk opstartskonference
 4. At der ikke afholdes et politisk fælleskommunalt møde forud for det tværsektorielle opstartsmøde

REFERAT

 1. Drøftet. Enighed om Formandsskabets anbefalede tilgang Jf. Ovenfor. 3. At: Rammeprogrammet tilrettes med fokus på politisk drøftelse af vision, mål og retning (i modsætning til sundhedspolitiske udfordringer)
 2. Godkendt.
 3. Godkendt.
 4. Godkendt, idet det forudsættes, at KL afholder politisk dialogmøde for de 5 KKR områder i maj, og forud for det tværsektorielle opstartmøde.

bilag pkt. 9.15fa1504f-47e7-4582-ab09-0ed9ddb45ccc.pdf
bilag pkt. 9.29a90ca38-6f84-40c4-b8d5-4e9893364be1.pdf

Bilag

Udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af sundhedsaftalen 2018-2022
Udkast til rammeprogram for den politiske opstartskonference

2.10. Ledelsesinformationsrapport

Ledelsesinformationsrapport

Ledelsesinformationsrapport

Det administrative Kontaktudvalg modtager med denne sag drøfte den første ledelsesinformationsrapport udarbejdet af Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for økonom, kvalitet og effekt har udarbejdet en ledelsesinformationsrapport for fem af de seks prioriterede indsatsområder. Velfærdsteknologistrategien som indsatsområde er udeladt af rapporten som konsekvens af beslutningen om, at der ikke arbejdes videre med strategien. De øvrige prioriterede indsatsområder fremgår af ledelsesinformationsrapporten.

 

Det Administrative Kontaktforum får på mødet en præsentation af ledelsesinformationsrapporten, da det er første gang forummet ser materialet. På mødet vil der blive præsenteret de seneste tilgængelige data for december 2016.

 

Fremadrettet forventes det, at rapporten blot fremsendes til orientering i Det Administrative Kontaktforum uden yderligere kommentering.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen om ledelsesinformationsrapporten til efterretning

 


 

Kommunale kommentarer

Formandskabet indstiller, at spørgmålet om sygehusenes indsats ift. ajourføring af Fælles MedicinKort (FMK) rejses i Det administrative Kontaktforum.

Man bør løbende strategisk diskutere formålet med og værdien ved monitorering af indsatser og projekter, når der fremkommer forslag her om.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager ledelsesinformationsrapporten til efterretning.

Referat

På dagens møde i Det administrative Kontaktforum vil man påpege problemet med sygehusenes manglende ajourføring af Fælles MedicinKort (FMK).

 

 1. Taget til efterretning.

bilag pkt. 10.1516d4b48-9b29-4338-ab21-dcf834e4f187.pdf

Bilag

Ledelsesinformation til DAK og SKU

2.11. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL, kommunikationspakke og implementeringsplan

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL, kommunikationspakke og implementeringsplan

OBS! Annette Filtenborg, arbejdsgruppen for forløbsprogrammet fof KOL, vil deltage i dagens møde og uddybe det efter høring ændrede forslag til tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL.

 

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL, kommunikationspakke og implementeringsplan

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte det endelige forslag til forløbsprogram for mennesker med KOL. Endvidere kommunikationspakke (kommunikation sundhedsprofessionelle til patienter) og implementeringsplan.

 

Sagsfremstilling
Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL har været i offentlig høring i perioden den 12. oktober – 16. november 2016. I alt er der indkommet 11 høringssvar, som kan læses på https://regionsyddanmark.dk/wm491293 .

 

Følgegruppen for Forebyggelse er den 5. december 2016 præsenteret for de indkomne høringssvar og har godkendt de ændringer, som er indført i det endelige forslag til forløbsprogram. 

 

Som bilag til sagsfremstillingen vedlægges det endelig forslag til forløbsprogrammet, som er væsentlig ændret ift. høringsversionen på følgende punkter:

 

 • Ansvaret for den specialiserede genoptræning af mennesker med KOL er flyttet fra sygehusene til kommunerne (afsnit 9)
 • Forløbsprogrammet er yderligere justeret iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Bl.a. er kommunale patientuddannelsestilbud ændret til kommunale forebyggelsestilbud. Endvidere er forløbsprogrammet udvidet med et afsnit om påbegyndelse og afslutning af forebyggelsestilbud i kommunen (afsnit 10) og et separat afsnit om sygdomsmestring (afsnit 11).
 • Brugen af dynamiske henvisning til kommunale forebyggelsestilbud fra almen praksis og sygehusene er gjort skarpere, det er bl.a. tydeliggjort at forløbene indledes med en afklarende samtale og afsluttes med et afslutningsnotat, som sendes fra kommunen til den praktiserende læge og sygehuset (når denne er henvisende part).

 

MedCom er ved at udvikle nye elektroniske formularer, men disse vil ifølge MedCom først være klar til udrulning medio 2018. Derfor er de ikke indarbejdet i forløbsprogrammet, om end deres funktion, den afklarende samtale og afslutningsnotater, er. Forløbsprogrammet er på den måde forberedt til de nye MedCom standarder.

Det skal bemærkes, at forløbsprogrammets afsnit 3 om tidlig opsporing fortsat afventer Sundhedsstyrelsens opdatering af deres ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL” (2015). Forløbsprogrammet justeres, når anbefalingerne offentliggøres, forventeligt primo 2017. 

 

Kommunikationspakke
Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet vedlagte kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende med det formål at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

 

Implementeringsplan
For at sikre en ensartet implementering på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis er der udviklet en implementeringsplan, se vedlagte bilag.

 

Implementeringsplanen er udviklet med baggrund i Det Administrative Kontaktforums beslutning om sags- og kommunikationsgange samt Sundhedsaftalens organisation. Det betyder, at en stor del af det lokale tværsektorielle implementeringsansvar er placeret ved de lokale samordningsfora. Arbejdsgruppen og Følgegruppen vil, jf. implementeringsplanen understøtte dette arbejde med generiske sagsfremstillinger og informationsmateriale. Endvidere har Region Syddanmarks ledelsesakademi afsat ressourcer til at understøtte implementeringen.
 

Implementeringsplanen indeholder ligeledes en plan for monitorering, ift. til at belyse forløbsprogrammets implementeringsgrad og effekt. Ved godkendelse udfoldes planen for monitorering yderligere og præsenteres for Følgegruppen for Forebyggelse.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Indstiller til Sundkedskoordinationsudvalget, at forløbsprogrammet for mennesker med KOL, implemteringsplan og kommunikationspakke godkendes.

 


 

Kommunale kommentarer

På dagens møde i SSF vil Anette Filtenborg (Varde Kommune) fra arbejdsgruppen for forløbsprogrammet for KOL, i forbindelse med revideringen af forløbsprogrammet for KOL komme og præsentere:

 • Indkomne høringssvar
 • Proces for indarbejdelse høringssvar
 • Væsentlige ændringer baseret på høringssvarene
 • Monitoreringsplan
 • Implementeringsplan
 • Kommunikationspakke

Oplægget vil vare 15. minutter. 

Øvrige kommunale kommentarer:

Udrulningen og implementeringen af Forløbsprogrammet for KOL skal ses i sammenhæng med implementeringen af det syddanske landsdelsprogram for KOL, som udspringer af aftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Kommunerne skal her være opmærksom på, at der ikke følger nationale midler med til den lokale implementering, men at den stedlige region og kommune selv lokalt i fællesskab skal finansiere denne. 

Man besluttede på mødet i SSF nov.  2015 at overtage patientuddannelsen for KOL, at dette skulle ske i rammerne af den nye forløbsbeskrivelse og i regi af SOF. Det er på denne baggrund, at kommunerne har foreslået (i høringssvaret til høringsversionen af forløbsprogrammet), at kommunerne overtager ansvaret for den specialiserede genoptræning for mennesker med KOL. Formandskabet bør i denne sammenhæng drøfte holdningen til den foreslåede kompetenceudvikling samt overdragelsen af patientuddannelsen. 

 

Formandskabet drøftede sagen og udtrykte stor ros til arbejdet i forhold til kommunikationsparkkets og dets fokus på implementering af forløbsprogrammet. 

Det skal understreges, at det fortsat er syghehuset, der har det lægefaglige ansvar. 

 

Indstilling

Formandsskabet indstiller:

 1. At Sundshedsstrategisk Forum tager oplægget til efterretning og drøfter indholdet i selvsamme.
 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender det endelige forslag til forløbsprogram for mennesker med KOL.
 3. At Sundhedsstrategisk Forum godkender forslag til implementeringsplan.
 4. At Sundhedsstrategisk Forum godkender forslag til kommunikationspakke.

Referat

 1. Taget til efterretning. Fra drøftelse skal fremhæves følgende:
 • Det er positivt med at fælles høringssvar fra kommunerne.
 • Der var stor ros til det udarbejdede forløbsprogram.
 • Vedr. forslaget om kommunal overtagelse pr. 1. jan 2018 af den specialiserede genoptræning for borgere med KOL, så er det den praktiserende læge, som vil få det lægefaglige ansvar, da borgeren er udskrevet fra sygehuset. Ved kommunal overtagelse af den specialiserede genoptræning for borgere forstås der, at  elementerne fra specialiseret genoptræning for borgere med KOL indarbejdes i de kommunale trænings- og rehabiliteringstilbud. Vedr. lægefagligt ansvar, så er der ikke noget lægefagligt argument for, at der hurtigt skal være en læge til stede i træningslokalet. Det kan forholde sig anderledes ift. borgere med andre kroniske lidelser,, for kommunerne påtager sig et eller får sig et træningsansvar, eksempelvis hjertepatienter.
 • Vedr. forslaget om at kompetenceudvikling skal ske gennem Region Syddanmarks Ledelsesakademi: Det er nødvendigt at præcisere, at kommunerne i forhold til borgerinddragelse selv har kompetencerne, mens kommunerne gerne vil samarbejde med Regionen om at udvikle og øge de faglige kommunale kompetencer på området.
 • Ift. monitorering af programmet, så ønskes der et nyt bud på dette. Man finder ikke, at det giver meget værdi at tælle antal rygestopforløb.

 

2. Godkendt.

3. Godkendt med ændringen, at Ledelsesakademiets rolle afgrænses til kun at vedrøre understøttelsen af opbygningen af faglige kompetencer ude i kommunerne.

4. Godkendt

 

 

 

bilag pkt. 11.1ca9f7da9-1b92-49e0-aa22-8a7186c0514b.pdf
bilag pkt. 11.2061f1d43-87dd-4dbf-8b0a-b35c525e34ce.pdf
bilag pkt. 11.3d7ec0796-b56d-43b6-8843-a55ee3683227.pdf

Bilag

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
Kommunikationspakke for forløbsprogrammet for KOL
Implementeringsplan for forløbsprogrammet for KOL

2.12. Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose

Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose

Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose

Det administrative kontaktforum skal i denne sag drøfte den videre implementering af GLA:D konceptet – træning frem for kniv for borgere med knæatrose. Borgere, der henvises til træning skal enten til træning hos privatpraktiserende fysioterapeut eller til et kommunalt tilbud. Det er meningen, at det er folk med svagere ressourcemæssig baggrund og/eller komorbiditet, som skal modtage det kommunale tilbud.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Det Administrative Kontaktforum behandlede den 1. april 2016 en sag om implementeringen af de nationale kliniske retningslinjer for knæartrose og besluttede ved denne lejlighed, at det videre tværsektorielle arbejde hermed skulle forankres i Følgegruppen for forebyggelse, som behandlede denne sag i forbindelse med sit møde den 5. december 2016.

 

Et grundelement i den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose er, at træning og patientuddannelse i mange tilfælde kan erstatte eller udsætte operation. Træning og undervisning kan foregå hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller i kommunale forebyggelsestilbud under sundhedslovens § 119.

 

Som led i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje har en regional implementeringsgruppe udarbejdet et materiale til de alment praktiserende læger, som kan understøtte korrekt diagnosticering og henvisning til relevante tilbud herfra.

 

Dette materiale vedlægges til orientering.

 

Herudover skal Region Syddanmark og de privatpraktiserende fysioterapeuter indgå en § 2-aftale om trænings – og uddannelsestilbud for knæartrosepatienter i praksissektoren. En sådan aftale blev godkendt i Regionsrådet den 20. december 2016 til ikrafttræden i februar 2017.

 

I det tværsektorielle arbejdsfelt udestår for det første et spørgsmål om, hvilke patienter der henvises til træning og patientuddannelse hos henholdsvis privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunale tilbud. For det andet et spørgsmål om synliggørelse af kommunale trænings- og uddannelsestilbud over for de alment praktiserende læger.

 

Med hensyn til det første spørgsmål anbefaler Følgegruppen for forebyggelse et forslag fra den regionale implementeringsgruppe om, at den alment praktiserende læge og patienten sammen kan vurdere, om der bør ske henvisning til et kommunalt forebyggelsestilbud, når en eller flere af følgende situationer er aktuelle:

 

 • Patienten er tilknyttet den kommunale hjemmepleje og/eller hjemmesygepleje
 • Patienten har en lav egenomsorgsevne
 • Patientens artrose er svær/langt fremskredet, og/eller patienten lider samtidigt af flere sygdomme

 

Hvis et eller flere af disse kriterier er opfyldt, kan patienten have svært ved at gå hos en privatpraktiserende fysioterapeut, men til gengæld have god gavn af en mere helhedsorienterede tilgang med udgangspunkt i patientens samlede situation, som kommunen evt. kan tilbyde. Eksempelvis kan patienten have brug for en koordinering af flere forskellige kommunale indsatser.

 

For disse kriterier taler også, at de allerede er kendt og anvendt i Region Nordjylland.

 

Med hensyn til synliggørelsen af relevante kommunale trænings- og undervisningstilbud anbefaler Følgegruppen for forebyggelse, at hver enkelt kommune sikrer, at opdaterede beskrivelser af tilbud, som kan afhjælpe knæartrose, er tilgængelige på sundhed.dk.

 

Der kan være tale om dels konditions- og styrketræningstilbud (2-3 gange om ugen i mindst 6 uger) dels om tilbud, der skal tilvejebringe et vægttab (ved BMI ≥ 28 anbefales et vægttab > 5 % af kropsvægten for at mindske smerter og bedre den fysiske funktion).

 

Sundhed.dk har i forbindelse med synliggørelsen af de kommunale tilbud en central betydning som det redskab, den alment praktiserende læge kan bruge til at danne sig et overblik over tilgængelige trænings- og patientuddannelsesmuligheder.

 

Såfremt den enkelte kommune har særlige krav til, hvilke borgere, der kan gøre brug af dens forebyggelsestilbud, er det muligt at indarbejde disse krav i de beskrivelser af tilbuddene, som ligger på sundhed.dk, og som den anvendte, elektroniske henvisningsstandard har links til. Dermed vil kravene kunne indgå i grundlaget for dialogen mellem den alment praktiserende læge og patienten om videre henvisning.  

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender den foreslåede model for henvisning til kommunale trænings- og undervisningstilbud.
 • Henstiller, at de syddanske kommuner sikrer, at opdaterede beskrivelser af relevante trænings- og uddannelsestilbud er tilgængelige på sundhed.dk.

 


 

Kommunale kommentarer

Dette er en sag, som illusterer udviklingen i Sundhedsvæsenet og de udfordringer og muligheder, som dette giver kommunerne.

GLA:D – Træning frem for kniv – Et koncept som passer ind i målsætningen om træning og forebyggelse frem for hospitalsenge og operationer og dermed i tidens ånd.

 

Der er følgende problemstillinger og perspektiver i sagen:

 • Operation foregår på regionalt sygehus med kommunal medfinansiering og er vederlagsfrit for borgeren/patienten.
 • GLA:D indføres med brug af § 2-aftale i henhold til overenskomsten for almindelig fysioterapi. Dette betyder, at der er en egenbetaling for borgeren på ca. 2300 kr. (ud af en pakkepris for et træningsforløb på ca. 3.700; sygesikringstilskuddet udgør ca. 1400 kr.). Man kan derfor fremføre, at der her er indført brugerbetaling på sundhedsområdet. Kommunerne sparer så den kommunale medfinansiering af operationen.
 • Det er meningen, at borgere som har svagere ressourcebaggrund og/eller lider af komorbiditet skal visiteres til kommunalt træningstilbud som nævnt under sagsfremstillingen. Men dette træningstilbud er vederlagsfrit for borgeren. Borgeren har således et økonomisk incitament til at blive henvist til det kommunale tilbud. De privatpraktiserende fysioterapeuter kan endvidere have et ønske om at koncentrere sig om den gruppe af borgere som alene har knæatrose som problemstilling.
 • Der kan være hensigtsmæssigt og ønskeligt, at borgere med svagere ressourcebaggrund – økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt – henvises til kommunale vederlagsfrie træningstilbud af hensyn til at fremme lighed i sundhed og en generel kommunal interesse i at få fat i de pågældende borgere og få deres træningstilbud og patientuddannelse sat ind i en bredere sammenhæng med nye eller eksisterende kommunale indsatser omkring selvsamme borgere. Her skal man igen erindre sig, at kommunerne sparer den kommunale medfinansiering på ellers forventet operation.
 • Det uhensigtsmæssige i, at borgeren vil opleve, at operationen er gratis, mens henvisning til privatpraktiserende fysioterapeut indebærer egenbetaling.
 • Det vurderes, at det vil være svært på forhånd at estimere antallet borgere, som vil ende med at få det kommunale tilbud om træning og patienttilbud ift. knæatrose frem for hhv. operation og træning hos privatpraktiserende fysioterapeut.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum beslutter at udsætte beslutningen om den foreslåede model for henvisning til kommunale trænings- og undervinsingstilbud.
 2. At der udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag for stillingtagen, hvor det bl.a. klargøres hvorvidt, der er tale om en ny opgave, som kommunerne overtager.
 3. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at kommunerne meddeler i Det administrative Kontaktforum, at kommunerne allerede i dag, som krævet, opdaterer Sundhed.dk.

REFERAT

 1. Godkendt.
 2. Godkendt
 3. Godkendt

bilag pkt. 12.1a5043197-3d93-454c-8e40-61bd44bcfdbe.pdf

Bilag

Informationsmateriale om diagnostik og henvisning-almen praksis

2.13. Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn

Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn

Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn og unge

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte den afdækning af eksisterende indsatser, som Følgegruppen for forebyggelse har foretaget.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Sundhedskoordinationsudvalget har som led i Sundhedsaftalen 2015-18 prioriteret mental sundhed, herunder mental sundhed blandt børn og unge som et særlig vigtigt indsatsområde.

 

En arbejdsgruppe under Følgegruppen for forebyggelse udarbejdede i foråret 2016 en kortlægning af viden om omfang af og årsager til, at mange børn og unge angiver dårligt selvoplevet mental helbred. Kortlægningen var afgrænset til de 10-24 årige.

 

På baggrund af kortlægningen, som blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016, fik følgegruppen til opgave at igangsætte en afdækning af, hvilke erfaringer, tilbud og initiativer til fremme af mental sundhed, der allerede i dag findes i regionen og kommunerne. Afdækningen er vedlagt som bilag (øvrigt materiale, herunder en liste over indsatser, som kommuner og region fremhæver som særligt effektfulde, kan rekvireres).

 

Følgegruppen for forebyggelse finder på baggrund af afdækningen ikke anledning til at formulere nye mål, men peger i stedet på et behov for styrket samarbejde, koordination og sammenhængskraft i børne- og ungearbejdet mellem kommuner og region.

Derfor foreslår Følgegruppen for forebyggelse, at igangsætte arbejdet med en ny aftale for børn og unge (sundhedsaftalens pkt. 8.2.2.) samt tage højde for ønsker og behov på børne- og ungeområdet i den kommende aftale om kompetenceudvikling og vidensdeling (sundhedsaftalen pkt.  6.1.6).

Følgegruppen foreslår, at opgaven med at udvikle en ny aftale for børn og unge placeres i Følgegruppen for forebyggelse, og at udviklingen af en ny aftale på børne- og ungeområdet omfatter både det somatiske og det psykiatriske område.

 

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Indstiller til Sundhedskoordinationsudvalget om at godkende afdækningen af indsatser til fremme af mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

 • Godkender at Følgegruppen for forebyggelse igangsætter arbejdet med en ny aftale for børn og unge jf. sundhedsaftalen pkt. 8.2.2.

 


 

Kommunale kommentarer

Det kan bemærkes, at region og kommuner ikke er blevet bedt om at opliste alle initiativer og ”skal-opgaver”, men at de har selv besluttet, hvilke initiativer, der skulle trækkes frem. Det er endvidere relevant at bemærke, at ikke alle projekterne er store forkromede projekter men også mindre og systematiske tiltag, og at ønsker fra både kommuner og region i høj grad handler om bedre og tættere samarbejde fremfor nye tiltag.

En enkelt kommune fremhævede i forbindelse med denne afdækning, at der er mange afdækninger, kortlægninger og undersøgelser, som kommunerne skal svare på. Det er værd at have dette i baghovedet, når der træffes beslutning om nye kortlægninger i DAK, da det ofte er tids- og ressourcekrævende arbejde for kommunerne.

 

Formandskabets bemærkninger:

Vedrørende forslaget om at igangsætte arbejdet med en ny tværsketoriel aftale for børn og unge, så bemærker Formandskabet, at man finder, at der er behov for at få forelagt et kommisorium bl.a. indeholdende en afklaring af opgaven, før arbejdet evt. sættes i gang.

Formandskabet finder ikke, at afdækningen af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn og unge, bør sendes frem til Sundhedskoordinationsudvalget i den nuværende form.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender afdækningen af indsatser til fremme af mental sundhed hos børn og unge i Syddanmark.
 2. At Sundhedsstrategisk Forum afviser forslaget om at igangsætte arbejdet med en ny aftale for børn og unge jf. Sundhedsaftalens pk. 8.2.2 nu, men beder Følgegruppen (for forebyggelse) udarbejde forslag til kommissorium for denne opgave til evt. senere beslutning.
 3. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at afdækningen af indsatser til fremme af mental sundhed hos og unge i Syddanmark ikke fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget i den nuværende form

REFERAT

Mette Heidemann uddybede sagen og bilagene: 

 • Forslaget om en samarbejdsaftale for børn og unge skal ses som en Børne SAM:BO. Det ligger i Sundhedsaftalen, at vi skal have sådan en, men det har vi ikke i dag.
 • Ift. sammenhæng evt. mellem skoleprofilundersøgelsen og sundhedsprofilundersøgelsen, så er Følgegreuppe – og vi –  udfordret på, at Skoleprofilundersøgelsen omhandler skolebørn, dvs til 15/16 år, og sunhedsprofilundersøgelsen vedrører borgere +18. Det efterlader et hul for aldersgruppen 15-18 årige, netop en typsik målgruppe og fokus omkring mental sundhed. Følgegruppen kan dermed ikke ud fra det foreliggende gundlag komme videre.

 

Beslutninger:

 1. Godkendt.
 2. Arbejdet med en ny aftale for børn og unge kan iværksættes, dog først efter DAK forelæggelse af kommissorium med nærmere beskrivelse af opgaven.
 3. Afdækningen fremsendes (alligevel) til SKU med den bemærkning, at den udformede afdækning afspejler de datamuligheder, som der er i dag for at afdække udfordringerne og regionale og kommunale tiltag vedr. mental sundhed for børn og unge.

 

bilag pkt. 13.13e2e7590-44c4-4bf9-b372-2f26fc9701ac.pdf

Bilag

Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed hos børn og unge

2.14. Formandskabsbehandlet: Revurdering af opgave om udarbejdelse af samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort

Formandskabsbehandlet: Revurdering af opgave om udarbejdelse af samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort

Revurdering af opgave om udarbejdelse af samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort

I denne sag skal DAK beslutte at korrigere denne opgave, så der ikke udarbejdes en (egentlig) samarbejdsaftale for FMK, men at det gode eksisterende samarbejde omkring FMK fortsætter. Endvidere skal DAK tage stilling til, om Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet fremadrettet skal følge data vedr. ajourføringsprocenter.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

FMK indgår som én af de prioriterede indsatser i Sundhedsaftalen 2015-18, og i kommissoriet for Følgegruppen for behandling og pleje indgår ”Samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort (FMK)” som én konkret opgave.

 

Det bemærkes i forlængelse heraf, at Sundhedskoordinationsudvalget ikke specifikt har truffet beslutning om udarbejdelse af en samarbejdsaftale, men alene har tilsluttet sig Det Administrative Kontaktforums forslag til prioriterede indsatser i sundhedsaftalen på møde den 25. februar 2015.

 

Opgaven vedr. udarbejdelse af en samarbejdsaftale om FMK stammer fra en tidligere FMK-handlingsplan fra Den Nationale bestyrelse for Sundheds IT: ”I regi af sundhedsaftalernes godkendes organisatoriske, lokale samarbejdsaftaler mellem hospitaler, almen praksis og kommunerne”.

 

Handlingsplanen blev udarbejdet som opfølgning på Rigsrevisionens kritik af manglende ledelsesfokus på implementering af FMK i sundhedsvæsenet.

 

Nye initiativer på FMK-området ændrer forudsætningerne for udarbejdelse af samarbejdsaftale om FMK

 

Efter at kommissoriet for Følgegruppen for behandling og pleje blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 17. juni 2015, er der kommet flere initiativer på FMK-området, som giver anledning til at revurdere behovet for en samarbejdsaftale om FMK:

 

 1. Der er etableret en national FMK Governance-model med kommissorier for de forskellige grupper og med repræsentanter fra alle relevante parter. Der er bl.a. etableret en national klinisk FMK-brugergruppe, som skal ”udarbejde/vedligeholde kliniske retningslinjer eller vejledninger for korrekt brug af FMK på tværs af sektorer”.

 

FMK governance-modellen er lavet på baggrund af Rigsrevisionens krav om ledelsesfokus. Den regionale FMK-forvaltning har udarbejdet en oversigt over FMK-governance-modellen suppleret med den regionale organisering (Jf. bilag).

 

 1. Rigsrevisionen har i november 2016 udarbejdet notat om FMK, hvor eneste opmærksomhedspunkt fremover er sygehusenes ajourføring af FMK. (http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2014/242013/1507-16/)

 

 1. Det Administrative Kontaktforum har på mødet den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for en tværsektoriel FMK-gruppe, der følger og understøtter de forskellige sektorers implementering af FMK.

 

Den tværsektorielle FMK-gruppe er samlingspunkt for problematikker, der ikke kan løses lokalt (kommune/praksis eller sygehus/kommuner/praksissektor). Flere af FMK-gruppens temaer for det tværsektorielle samarbejde om korrekt anvendelse af FMK afventer desuden national afklaring f.eks.:

 

 • Kommuners forpligtelse til at hjælpe borgeren med administration af ikke-lægeordinerede præparater, der ikke er oprettet på FMK, er uklar. Svar fra hhv. KL og Sundheds- og Ældreministeriet er ikke entydige. De nationale parter arbejder fortsat på en afklaring.

 

 • Dosisdispensering: I regi af FMK Governance-grupperne er der et arbejde i gang om dosisdispensering både mht. vejledninger og tekniske forbedringer af FMK.

 

 

Tværsektorielt samarbejde om FMK i Region Syddanmark

I Rigsrevisionens notat lægges op til, at der fremover er fortsat fokus på sygehusenes ajourføring af FMK efter indlæggelse og ambulant behandling. Der er stort ledelsesfokus på ajourføring af FMK ved alle sygehusenheder i regionen. Monitoreringsdata afleveres løbende til nationale fora og formidles også til almen praksis.

 

Ajourføring i almen praksis monitoreres af MedCom og opgøres som ajourføringsprocenter dels for alle patienter og dels for fælles patienter mellem almen praksis og kommunerne (patienter med kommunal medicinadministration). Ajourføringsprocenter vises i statistikker fordelt på regioner og kommuner. Ajourføring af FMK i almen praksis indgår desuden som én af indikatorerne i de nye nationale mål for sundhedsvæsenet.

 

Der findes ikke data over ajourføringsprocenter for ”fælles patienter mellem almen praksis og sygehusene” – forstået som andel patienter, der modtages på sygehusene med ajourført FMK, når almen praksis har sendt henvisning.
 

Sygehus Lillebælt har på alle ambulatorier 1 dag i april 2016 og 1 dag i september 2016 lavet manuel registrering af patienterne bl.a. af andele patienter med ajourført FMK før og efter ambulant besøg. Resultaterne er drøftet på dialogmøder med almen praksis.

I den regionale FMK-organisering drøftes indsatser på tværs af sygehusenhederne og samarbejdet med kommuner/praksissektor.

Den tværsektorielle FMK-gruppe fortsætter med at understøtte samarbejdet om korrekt anvendelse af FMK og planlægger på baggrund af ønske fra kommunerne et netværksmøde for kommunale FMK-nøglepersoner i foråret 2017.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en samarbejdsaftale vedr. FMK,
 • Godkender, at Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet fremadrettet følger data vedr. ajourføringsprocenter. Følgegruppen kan evt. udarbejde oplæg til, hvordan data for ajourføringsprocenter på fælles patienter mellem almen praksis og sygehuse kan følges jf. Sygehus Lillebælts erfaringer.

 


 

Kommunale kommentarer

Det skal bemærkes, at der i det vedhæftede dokument til sagen er taget afsæt i Region Syddanmarks deltagelse i diverse arbejdsgrupper, fora mv. vedrørende FMK. KL og kommunale repræsentanter deltager også i mange af de opstillede grupper og grupper udover det. Blandt andet har Medcom en ERFA-gruppe, hvor der deltager 10 kommunale repræsentanter.

I Governanceorganiseringen er der også kommunale repræsentanter. I flere af grupperne sidder der kun 1 repræsentant, men det gør der også fra PLO og andre aktører, så det vurderes, at kommunerne er hensigtsmæssigt repræsenteret.

Der er planlagt et FMK-netværksmøde den 29. marts, hvor FMK-projektledere i kommunerne og på sygehusene er inviteret. Herudover deltager repræsentanter fra apotekerne, PLO mv.

Den tværsektorielle FMK-gruppe har ikke fået mange henvendelser omkring generelle uhensigtsmæssigheder i samarbejdet omkring FMK. Hvis der opleves problemer, opfordres kommunerne til at bringe dem ind i gruppen. Christian Rosendal fra PLO Syddanmark, som deltager i gruppen, er god til at hjælpe samarbejdet på rette vej.

Relevante emner kan også bringes på dagsordenen på mødet den 29. marts.

 

Indstilling

Det indstilles:

 1. At Formandskabet indstiller til Sundhedsstrategisk Forum at beslutte, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en samarbejdsaftale vedr. FMK.
 2. At Formanskabet indstiller til Sundhedsstrategisk Forum at godkende, at Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet effekt og kvalitet fremadrettet følger data vedr. ajourføringsprocenter.

REFERAT

Langeland oplyste, at de oplever, at Almen Praksis afdispenserer pga. risioken for Utilsigtede Hændelser (UTH’er). Formandskabet bemærkede, at apotekerne kommer på den 1. maj, hvilket er en anledning til at vente her til og så tage problemstillingen op igen.

I øvrigt synes største udfordring – anden indstilling på mødet – pt. at være, at kun ca. halvdelen af de indlagte borgere på sygehusene får opdateret deres medicinkort jf. Ledelsesinformationsrapporten (pkt. 2.10). Formandskabet vil meddele på mødet i DAK, at man forventer, at Regionen vil arbejde videre med denne problemstilling. 

 

 1. Indstillingen blev godkendt.
 2. Indstillingen blev godkendt.

 

 

bilag pkt. 14.1b8bb1d3e-6648-40ec-ab80-7a67b23dfae6.pdf

Bilag

FMK-governance med RSYD

2.15. Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)

Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)

Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)

Det administrative kontaktforum skal i denne sag tage præsentationen af SPOT-projektet til efterretning samt godkende at SPOT afprøves på KOL-forløbsprogrammet.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

I november 2014 igangsatte Det Administrative Kontaktforum et projekt til udvikling af et spørgeskema vedr. patientoplevet kvalitet i forløb på tværs af sektorer.

 

Patientoplevet kvalitet er en indsats fra den Tværsektorielle Kvalitetsstrategi, der blev videreført med Sundhedsaftalen for 2015-18. Målet med projektet har været at udarbejde en generisk model til at måle patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb.

 

Projektet er nu afsluttet og overleveret til Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

Projektleder Anne Nicolaisen fra Center for Kvalitet præsenterer spørgeskemaet på mødet.

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt forslår, at spørgeskemaet afprøves i større skala, med henblik på at få erfaringer med brugen af spørgeskemaet og den praktiske drift heraf.  Under forudsætning af at implementeringsplanen for KOL forløbsprogrammet godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget, anbefaler Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt i samarbejde med Følgegruppen for forebyggelse at afprøve SPOT som led i monitoreringen af KOL-forløbsprogrammet.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager præsentationen af SPOT-projektet til efterretning.
 • Godkender at SPOT afprøves på KOL-forløbsprogrammet.

 


 

Kommunale kommentarer

Der er tale om det samlede rapport for SPOT-projektet.

Selve spørgeskemaet findes på siderne 45-55.

 

Lignende bemærkning som under sagen om mental sundhed kan gives i denne sag. Det er værd at være opmærksom på, at hver gang der igangsættes indhentning af oplysninger fra “driften” tages der tid og ressourcer fra andre ting, så det er vigtigt at være opmærksom på, at det er “need”-information og ikke “nice to have”-information. Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen må vi dog forudsætte, at det er en prioriteret indsats. Der bør på DAK mødet efterlyses en vurdering af ressourcetrækket forbundet med SPOT metoden som grundlag for afprøvning.

 

Formandskabet bemærker:

 1. Der er behov for, at det står tydeligere, at der er tale om en afprøvning af SPOT, som kan føre til senere justeringer af designet af SPOT, herunder i hvilket omfang kommunale perspektiver indgår i spørgsmålene.
 2. At der gøres opmærksom på, at det ikke kun er relevant at fokusere på hvad der spørgses om, men også på tidsdimensionen, dvs hvornår SPOT finder anvendelse på et projekt, program eller indsats.
 3. Det er i dette tilfælde – forløbsprogrammet for KOL- , Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, som har ansvaret for afprøvningen af SPOT.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at præsentationen af SPOT-projektet tages til efterretning.
 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at SPOT afprøves på KOL-forløbsprogrammet

REFERAT

 1. Taget til efterretning
 2. Godkendt.

spot rapport 2016287901fa-fbb5-41e3-90eb-a0c011b72012.pdf

Bilag

SPOT Rapport 2016.pdf

2.16. Formandskabsbehandlet: Sundhedsprofilen 2017 – det færdige spørgeskema

Formandskabsbehandlet: Sundhedsprofilen 2017 – det færdige spørgeskema

Sundhedsprofilen 2017 – det færdige spørgeskema

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om det nye spørgskema til sundhedsprofilundersøgelsen til efterretning.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Sundhedsprofilundersøgelsen “Hvordan har du det?” gennemføres for tredje gang i starten af 2017 (første gang var i 2010 og anden gang i 2013). Ca. 57.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark, på 16 år eller derover, vil omkring den 3. februar modtage et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev, såfremt de ikke har en digital postkasse.

 

Undersøgelsen er del af en landsdækkende undersøgelse, som foretages på samme tid i samtlige regioner og samtlige kommuner. Med resultaterne fra sundhedsprofilerne i 2010 og 2013, og nu også i 2017, opnås flere sammenlignelige data om danskernes sundhedstilstand. Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab til prioritering af indsatser på såvel nationalt som regionalt og kommunalt niveau.  

 

Region Syddanmark samarbejder med de syddanske kommuner om planlægningen og gennemførelsen af Sundhedsprofilen. En arbejdsgruppe med kommunale og regionale repræsentanter har været med til at udvælge de regionale ekstraspørgsmål, som indgår i profilen. Der er udarbejdet kommunikationsmaterialer til kommunerne, og regionen står (udover pressemeddelelser) bl.a. for annoncering på bussider og skilte ved Netto-butikker i hele regionen samt via infoskærme i syge- og lægehuse. Alt sammen for at øge synligheden omkring undersøgelsen og dermed forhåbentligt fastholde svarprocenten fra 2013 (65 %). 

 

Spørgeskemaet består af 52 nationalt vedtagne spørgsmål og 36 regionsspecifikke spørgsmål. Af nye regionale spørgsmål indgår bl.a. spørgsmål om e-cigaretter, medicinforbrug, brugen af sociale medier, alternativ behandling og spørgsmål relateret til mental sundhed. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

 

De endelige resultater af undersøgelsen offentliggøres i starten af 2018.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning.

 


 

Kommunale kommentarer

Forud for udarbejdelsen af spørgsmål til sundhedsprofilundersøgelsen blev der afholdt en indledende workshop for alle kommuner i regionen, hvor de nedenstående emner blev forslået af de deltagende kommuner:

 • Selvværd

 • Følelse af sammenhæng/mening

 • Angst og depression

 • Bekymringer

 • Robusthed

 • Tro og eksistens

 • Brug af sundhedsvæsen

 • Alternativ behandling

 • Skærmtid (stillesiddende tid (nationalt spørgsmål) og søvn)

 • Sociale medier

 • Risikovillighed

 • Slidgigt og hypermobilitet (knæskader)

 • Social kapital

 • Seksuel sundhed

 • Stoffer

 • Medicinforbrug

 • Fysiske rammer

 • Holdninger til sundhed

 • Vold og trusler

 • Arbejdsliv

 

Arbejdsgruppen har derefter diskuteret de forskellige emner, og har valgt de kursive emner som de endelige. I arbejdsgruppen sad foruden kommunale repræsentanter også en repræsentant fra den regionale psykiatri, samt regionen, herunder forskeren Peter, der leder undersøgelsen her i regionen. Det betyder f.eks. at emnet knæskader blev forslået af Peter, idet nogle forskere på SDU efter sigende var interesseret i at rekvirere data derom. De resterende emner blev hovedsageligt forslået af kommunerne.   

 

Rolf Dalsgaard Johansen, Voksenservicechef, Fredericia Kommune og medlem af Sundhedsstrategisk Forum har deltaget i den nationale arbejdsgruppe omkring Sundhedsprofilen 2017.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum at tage sagen til orientering.

REFERAT

Det blev påpeget, at antallet af spørgsmål er højt, og erfaringen fra de to tidligere undersøgelser (2010 og 2013) er, at det har indflydelse på svarprocenten, særligt når det gælder svarprocenten fra ældre og unge.

 

 1. Taget til efterretning.

bilag pkt. 16.18cfe73e1-b25e-429e-968a-8a652b1ba516.pdf

Bilag

Spørgeskema

2.17. Formandskabsbehandlet: Orientering om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af en syddansk samarbejdsaftale

Formandskabsbehandlet: Orientering om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af en syddansk samarbejdsaftale

Orientering om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af en syddansk samarbejdsaftale

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag orienteres om den nationale handlingsplan for demens og en kommende revision af den syddanske samarbejdsaftale.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Sundheds- og Ældreministeren udsendte i sensommeren 2016 et oplæg til en national demenshandlingsplan, som efterfølgende har været sendt i høring.

 

Oplægget til demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på den kortere bane.

 

De tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, som blandt andet betyder, at alle kommunerne opfordres til at udarbejde en strategi for demensområdet med inspiration fra de kommuner, der allerede er demensvenlige.
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose, dels fordi opgørelser peger på, at der er flere med demens, end dem der i dag udredes, og dels fordi en rettidig og korrekt diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan iværksættes.
 • En forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod 2025, med afsæt i at de faglige anbefalinger allerede i dag påpeger, at mennesker med demens som udgangspunkt ikke bør have antipsykotisk medicin. Der skal sikres den rette kvalitet i behandling og pleje, bl.a. ved, at der er et højt fagligt niveau hos de relevante medarbejdere.

 

I forarbejdet til demenshandlingsplanen er der identificeret en række udfordringer på demensområdet. For at imødekomme udfordringerne indeholder handlingsplanen fem fokusområder, hvorunder der lægges op til 27 konkrete initiativer.

De fem fokusområder er:

 • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling.
 • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.
 • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens.
 • Demensvenlige samfund og boliger.
 • Øget videns- og kompetenceniveau.

Kort før jul blev aftalen om demenshandlingsplanen forhandlet på plads mellem regeringen og satspuljepartierne. Fordelingen af midler til de forskellige initiativer kan ses i bilaget.

Følgegruppen for behandling og pleje har nedsat en arbejdsgruppe til at revidere samarbejdsaftalen på demensområdet på baggrund af indholdet i den nye nationale handlingsplan, ligesom gruppen skal sikre, at den nationale handlingsplan efterleves.
Opstart af en evaluering af samarbejdsaftalen afventer at den endelige demenshandlingsplan udsendes, før man konkret går i gang med arbejdet.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning.

 


 

Kommunale kommentarer

Vedr. arbejdet i den regionale tværsektorielle arbejdsgruppe, så er det vigtigt, at borger-/patientinddragelse sker på en sådan måde, at den rette repræsentation sikres. Herunder at der gøres brug af kommunal viden om/ kontakter til de berørte borgene.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum tager orienteringen til efterretning.

REFERAT

 1. Taget til efterretning.

bilag pkt. 17.1c84d468c-5dd4-4b5c-9726-89ec6beceeb4.pdf

Bilag

Aftale om demenshandlingsplan 2015

2.18. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Punkter til kommende møder

Det administrative Kontaktforum orienteres i denne sag om punkter, som forventes at komme på dagsorden på de kommende møder.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

 • Status på arbejdet i følgegrupperne
 • Drøftelse af sundhedspolitiske udfordringer
 • Revision af forløbene for Sam:Bo
 • Revideret vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange
 • Rammepapir om kompetenceudvikling og videndeling
 • Materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter
 • Evaluering af samarbejdsaftale mellem region og kommuner om ventetid forud for genoptræning
 • KORA-rapporten om genoptræningsindsatsen
 • National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019

 

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at punkterne sættes på kommende møder

 


 

Kommunale kommentarer

Pkt 2 forudsætter at det fremlagte forslag til proces- og tidsplan for den næste sundhedsaftale vedtages – pkt. 2.09 på nærværende dagsorden.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum at tage punkterne til efterretning.

REFERAT

 1. Taget til efterretning.

2.19. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Dagsordenpunkter til Sundhedskoordinationsudavlget

På dette punkt skal Det administrative godkende, at nedenstående dagsordenpunkter fremsendes til mødet i Sundhedskoordinationsudvalgets den 28. februar.

 

Sagsfremstilling DAK

 • Temadrøftelse om opgaveoverdragelse
 • Cases/historier fra følgegrupperne
 • Den ældre medicinske patient – evalueringsrapport og ny handlingsplan
 • Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
 • Status fra følgegruppen for forebyggelse
 • Rammeprogram for politisk opstartskonference
 • Afdækning af mental sundhed og videre proces 
 • Ledelsesinformationsrapport
 • Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at følgende punkter der sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 28. februar 2017

 


 

Kommunale kommentarer

Vedr. punktet Status fra Følgegruppen for forebyggelse, så blev det på det seneste møde i Sundhedskoordinationsudvalget godkendt, at følgegruppeformændende ved fremmøde på skift hen over året præsenterer en status for arbejdet i deres respektive følgegruppe.

 

Formandskabet bemærker:

 1. (Den nye) Afdækning af mental sundhed bør ikke gå videre til Sundhedskoordinationsudvalget i den nuværende form, jf punkt 2.13.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at kommunerne i Det administrative Kontaktforum indstiller, at Afdækningen af mental sundhed ikke fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.
 2. At Sundhedsstrategisk Forum godkender, at øvrige punkter fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.

REFERAT

 1. Ikke godkendt, jf. pkt. 2.13, så fremsendes afdækningen (alligevel) til SKU.
 2. Godkendt.

24. Evt. – Kendelse om merudgifter til sonderemedier (Ankestyrelsen).

Evt. – Kendelse om merudgifter til sonderemedier (Ankestyrelsen).

EVT.

På dagens møde orienterede Mette Heidemann om, at den Sociale Ankestyrelse har afsagt en ny kendelse ved sonderemedier.

Kendelse KEN nr. 10147 af 17/11/2016.

Det anbefales, at Følgegruppen for behandling og pleje drøfter sagen i følgegruppen, og om det giver anledning til evt. initiativ.

 

SAGEN:

Resumé af sagen (Kilde: Retsinformation – se link):

Kommunen skal efter serviceloven yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen.

 

Udgifter til sonderemedier kan ikke dækkes efter serviceloven

Der kan ikke ydes støtte efter serviceloven til behandlingsredskaber. Behandlingsredskaber er redskaber, som patienten forsynes med som led i behandling i sygehusvæsnet, eller som fortsættelse af den iværksatte behandling. Formålet er enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat.

Sonderemedier er et behandlingsredskab. Sonderemedier bruges i forbindelse med læge- eller sygehusbehandling af personer, som har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater. Det gælder også, selvom sonderemedierne anvendes i borgerens hjem.

Det er alene sundhedsvæsenet, der kan afgøre, om borgeren skal behandles med sonderemedier, ligesom anvendelsen af sonderemedier forudsætter en vis kontrol på sygehuset eller i speciallægepraksis. Der må også forudsættes en vis oplæring af borgeren i at anvende sonden. Det sker med henblik på at sikre, at sonderemedierne fungerer, og at borgeren kan anvende sonden for at få dækket sit behov for ernæring.

Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med sektoransvarlighedsprincippet at dække udgifter til sonderemedier efter den sociale lovgivning. Dette gælder også, selvom der efter sundhedslovgivningen er fastsat en egenbetaling til sonderemedier, da udgiften efter sin art ikke hører under den sociale lovgivning.

 

Der kan bevilges merudgifter til ekstra kost/sondeernæring

Tilskuddet til sondeernæring er i sundhedslovgivningen fastsat til 60 procent af patientens udgifter til sondeernæringen. De resterende 40 procent svarer til den gennemsnitlige udgift til almindelig ernæring. Et tilskud på 60 procent dækker som udgangspunkt patientens gennemsnitlige merudgifter til kost. Borgeren er derfor normalt kompenseret med tilskuddet på de 60 procent, som således svarer til merudgiften.

Borgeren kan sandsynliggøre merudgifter til kost, fx hvis borgeren ved siden af sondeernæringen også spiser almindelig kost.

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen, at borgeren ikke kunne få dækket merudgifter til sonderemedier, da der var tale om et behandlingsredskab. Kommunen havde i samme sag bevilget merudgifter til ekstra kost, som borgeren havde ved siden af sondeernæringen.

ankestyrelsen_principafgørelse om merudgifter til sonderemider_ken nr 10147 af 17.11.20167b06a2a4-be22-4292-b767-f2ae7c91140c.pdf

Bilag

Ankestyrelsen_Principafgørelse om merudgifter til sonderemider_KEN nr 10147 af 17.11.2016.pdf