Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 15.06.2016


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle, 1. sal, lokale “Bølgelængden”

STARTTIDSPUNKT

15-06-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-06-2016 12:00:00


PUNKTER

1.0. DAK-dagsorden

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

1.1. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje (jmoe)

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse (jmoe)

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering (jmoe)

1.4. Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse (jmoe)

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt (jmoe)

1.6. Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin (jmoe)

1.7. Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin (jmoe)

1.8. Videreudvikling af SAM:BO

1.9. Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge (CETR)

1.10. Rammepapir for rådgivning om forebyggelse (CETR)

1.11. Kommissorium for programstyregruppen for landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (CETR)

1.12. Lokal udmøntning af nye nationale mål for sundhedsvæsenet (CETR)

1.13. Formandskabsbehandlet: Orientering om invitation til politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 (CETR)

1.14. Formandsskabsbehandlet: Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget (CETR)

1.15. Status på arbejdet med Praksisplanen (CETR)

1.16. Formandskabsbehandlet: Projektforslag til Satspuljen 2016-2019 “Styrket sammenhæng for de svageste ældre” (CETR)

1.17. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

1.18. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget (CETR)

2.1. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (CETR)

2.2. Sag vedr. opgaveoverdragelse – henvendelse fra Sønderborg Kommune (jmoe)

2.3. Nyt fra KKR Syddanmark

2.4. Almen orientering


1.0. DAK-dagsorden

DAK-dagsorden

 

Dagsordenen til mødet i Det administrative Kontaktforum er vedhæftet dette punkt.

 

Sagerne og de relevante bilag er ligeledes vedhæftet de enkelte sager.

 

 

15-06-2016_dagsorden_godkendt_dakd1841dad-225e-4373-bfb8-d58fb6bcd748.pdf
15-06-2016 dak bilagssamlingf2112997-860d-4c1b-af71-b46b0b38da02.pdf

Bilag

15-06-2016_dagsorden_godkendt_dak.pdf
15-06-2016 dak bilagssamling.pdf.pdf

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

Formandskabsbehandlede punkter

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har i behandlingen af dagsorden for mødet i Det administrative Kontaktforum valgt at indstille en række punkter som værende formandskabsbehandlet. Disse punkter vil som følge af dette ikke blive drøftet enkeltvis på mødet. Det er naturligvis muligt at komme med bemærkninger og indsigelser på indstillingerne i de enkelte formandskabsbehandlede sager.

Følgende sager er formandskabsbehandlede:

 

 • 1.1: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje
 • 1.2: Status fra Følgegruppen for forebyggelse
 • 1.3: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
 • 1.5: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
 • 1.13: Orientering om invitation til politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018
 • 1.14: Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget
 • 1.16: Projektforslag til Satspuljen 2016-2019 “Styrket sammenhæng for de svageste ældre”
 • 1.17: Punkter til kommende møder
 • 1.18: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

1.1. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje (jmoe)

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje (jmoe)

I denne sag skal det administrative Kontaktforum godkende afrapporteringen fra arbejdet i Følgegruppen for behandling og pleje.

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles  porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og vil løbende blive opdateret i takt med følgegruppens arbejde.

 

De prioriterede indsatser

 • Videreudvikling af Sam:Bo � Følgegruppen har på møde den 14. marts 2016 godkendt et
  kommissorium for en arbejdsgruppe, der har til formål at se på  mulighederne for videreudvikling og udbredelse af Sam:Bo tankegangen. Arbejdsgruppen har afholdt to møder og fremlægger i et særskilt punkt
  til Det Administrative Kontaktforum et forslag til et første  indsatsområde samt en tids- og procesplan herfor.
  Sundhedskoordinationsudvalget har anmodet følgegruppen om at forelægge  en tids- og procesplan på det kommende møde den 16. august 2016.
 • Fælles Medicinkort � Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til følgegruppen. Følgegruppen for behandling og pleje er fortsat opmærksom på, at følgegruppen, udover aktiviteterne i den
  nedsatte FMKarbejdsgruppe, har en opgave med udarbejdelse af en samarbejdsaftale om FMK.

 

Det videre arbejde i følgegruppen
Følgegruppen for behandling og pleje har derudover fokus på følgende opgaver i 2016:

 • Behandling af høringssvar samt godkendelse af reviderede Sam:Bo forløb
 • Implementering af nye sygehus-hjemmeplejestandarder
 • Udarbejdelse af revideret samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens
 • Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet (afventer national handlingsplan)
 • Gennemgang af samarbejdsaftale for det psykiatriske område
 • Implementering af elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje
 • Gennemgang og evt. revision af samarbejdsaftalen om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje

 

BILAG:

 1. Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for behandling og pleje

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen kommentarer.

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand

Arbejdet går godt. Der er fokus på de prioriterede indsaster og stillede opgaver fra SKU’s side.

Det har ikke været muligt til mødet i DAK i juni at nå at udarbejde en ny samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens, da arbejdsgruppen først er blevet nedsat og har påbegyndt sit arbejde i det
tidlige forår 2016.

 

Indstillinger

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager orienteringen fra Følgegruppen til efterretning.

 

 

15-06-2016 bilag pkt. 1.11ccaab7d-8254-431a-9c76-8872de587e80.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 1.1.pdf

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse (jmoe)

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse (jmoe)

I denne sag skal det administrative Kontaktforum godkende afrapporteringen fra arbejdet i Følgegruppen for forebyggelse.

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppens status
Følgegruppen har holdt møde den 2. maj 2016. Her blev opgaveporteføljen gennemgået. Følgegruppen har særligt fokus på de prioriterede indsatser �Udvikling af aftale om nye rammer for kronisk sygdom� og �Kortlægning af mental sundhed�, samt de opgaver som Det Administrative Kontaktforum gav til følgegruppen på møde den 1.april 2016.

 

Opgaveporteføljen del 1
Følgegruppen har to indsatser indenfor de af Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede indsatser. Det drejer sig om:

 • Kortlægning af mental sundhed. Arbejdet er afsluttet i første kvartal 2016. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for følgegruppens anbefalinger i særskilt punkt på dagens møde.
 • Udvikling af aftale om nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom. Arbejdet med udvikling af et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL er i fuld gang. Det sker i samarbejde med patienter og pårørende samt professionelle fra både sygehuse, kommuner og almen praksis. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for høringsudgaven for et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL på mødet den 21. september 2016.

 

Opgaveporteføljen del 2
Følgegruppen har følgende status for øvrige opgaver i porteføljen;

 • Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning er i gang. Aftalen kommer til behandling i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016.
 • Drift af sundhedsprofilundersøgelsen �Hvordan har du det?�. Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1.kvartal 2018.
 • Implementering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Følgegruppen har nedsat arbejdsgruppen vedrørende monitorering af strategien. Det Administrative Kontaktforum præsenteres i 3. kvartal 2016 for et revideret oplæg til monitorering af strategien. Arbejdsgruppen vedrørende konferencen Lige Sund? d. 10 marts 2016 har afsluttet arbejdet. Projektet �Livsstilsguide i praksis� følger tidsplanen. Følgegruppen drøfter i 4. kvartal 2016 hvorvidt �Strategien for livstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse� kan fortsætte og i så fald, hvordan der kan arbejdes videre med strategien og monitoreringen.
 • Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner. Rammepapiret præsenteres for Det Administrative Kontaktforum i særskilt punkt på dette møde.
 • Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose. Arbejdsgruppen er under etablering.

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og statusoversigt fra Følgegruppen for forebyggelse

 

BILAG:

 1. Statusoversigt Følgegruppen for forebyggelse DAK møde den 15. juni 2016.

 


 

Kommunale kommentarer

Vedrørende opgaven med udvikling af model for henvisning af borgere med knæatrose er der en række problemstillinger, som man skal være opmærksom på. På den ens side drejer det sig ikke om genoptræning, men om forebyggelse efter Sundhedslovens § 119. Det er vigtigt at fastholde denne sondring, da det jf. den Nationale Kliniske Retningslinje er almen praksis, som skal henvise borgerne til den forebyggende kommunale indsats i forhold til knæatrose. På den anden side er det Regionen som forud for overvejelser om et operativt indgreb skal tilbyde borgeren et trænings- og uddannelsesforløb som et struktureret holdtilbud hos en praktiserende fysioterapeut. Det regionale tilbud er delvist selvbetalt for borgeren. Hovedopgaven ligger hos Regionen, men de borgere, som pga. helbredsmæssige årsager ikke kan følge et holdtilbud, skal have det kommunale vederlagsfri tilbud. Udfordringen er derfor, hvilke borgere, som skal have det kommunale tilbud og ikke det regionale tilbud. Det forventes, at arbejdsgruppen, som skal arbejde med en model for henvisning er inde i denne problemstilling.

(Vedr. evt. udfordringer i forhold til opgaveoverdragelse vedr. implementering af retningslinje for Knæatrose – træning fremfor for operation – skal det erindres, at der er kommunal medfinansiering af operationen, som erstattes af træning).

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand

Arbejdet går forsat godt.

Det forventes, at punkt 10 på dagsorden for Det administrative Kontakt – rammepapir for rådgivning om forebyggelse – vil give anledning til drøftelser i hhv. Sundhedsstrategisk Forum og efterfølgende i Det administrative Forum.

Ellers ingen bemærkninger

 

Indstillinger

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager orienteringen fra Følgegruppen til efterretning.

15-06-2016 bilag pkt. 2.1aed8cbbc-d2bb-4e21-9fb7-aedf3854833f.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 2.1.pdf

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering (jmoe)

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering (jmoe)

I denne sag skal det administrative Kontaktforum godkende afrapporteringen fra arbejdet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 

Sagsfremstilling DAK

Det seneste møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering fandt sted den 25. april 2016.

Ved denne lejlighed drøftede følgegruppen bl.a. status og det videre arbejde vedr. borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, traumatiserede flygtninge og krigsveteraner samt forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet.

Følgegruppen har dermed gennemgået hele sin opgaveportefølje og på baggrund af denne gennemgang er vedlagte porteføljestatus blevet udarbejdet.

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 

BILAG:

 1. Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, medio maj 2016

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen.

Det kan dog overvejes at drøfte opgaven vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet. Opgaven er sat på pause af Følgegruppen. Dette skal dog ses i lyset af, at man i forbindelse med mødet i Det administrative Kontaktforum den 29. januar konstaterede, at kun meget få borgere havde været igennem programmet, præmirt patienter tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Sundhedskoordinationsudvalget modtager på sit møde i august beskrivelser og analyser af patienter, som været igennem forløbet. Disse beskrivelser eftersendes til Det administrative Kontaktforums møde den 15. juni.

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand

Arbejdet går forsat udemærket.

Følgegruppen har diskuteret rapporten fra KORA vedr. Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner. Rapporten udgjorde et selvstændig punkt, punkt. 12, på mødet i Det administrative Kontaktforum den 1. april. Rapporten viste overordnet en meget stor forskel i antallet af udskrivninger til genoptræningsplaner fra sygehusenes side, særligt på den ene side mellem Odense Universitetshospital (Fyn) og på anden side Sydjylland, hvorved de fynske medlemskommuner har løftet et meget stort antal genoptræningsplaner. Udfordringen er her, at man har brug større evidensbaseret viden – og muligvis beslutning – om, hvor det rigtige niveau for udskrivning med en genoptræningsplan ligger. På baggrund af beslutning truffet på mødet i det administrative Kontaktforum skal Følgegruppen, efter at rapporten først har været forbi FØlgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet, komme med input omkring det faglige niveau i forhold til brugen af genoptræningsplaner, og dette gerne ud fra bredt perspektiv på effekt – ift. sygemeldinger, hjemmepleje, arbejdsmarkedet.

 
 

Indstillinger

 

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager orienteringen fra Følgegruppen til efterretning.

15-06-2016 bilag pkt. 3.1d906f114-4edb-4bbb-a38a-7f9fa597daaa.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 3.1.pdf

1.4. Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse (jmoe)

Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse (jmoe)

I denne sag skal det administrative Kontaktforum godkende afrapporteringen fra arbejdet i Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 

Sagsfremstilling DAK

Status på opgaver
I vedlagte porteføljestyringsredskab fremgår en kort status for følgegruppens opgaver.

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen undersøger fire udvalgte opgaver, inden for IV-behandlingsregimet (antibiotika, væske, parenteral ernæring og blodtransfusion), nærmere for deres potentiale for overdragelse. Dette med henblik på at
kvalificere de kriterier, som skal indgå i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Til det formål har følgegruppen udarbejdet et  kommissorium og iværksat udpegning af medlemmer til en arbejdsgruppe, som indledningsvist skal afdække potentialet og kriterier for overdragelse af IVbehandling med antibiotika og væske. jf. tidligere godkendt procesplan, vil resultatet af arbejdsgruppens arbejde, sammen med erfaringer fra Region Syddanmark og de øvrige regioner, danne grundlag for det første udkast af modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for
første udkast af modellen på mødet d. 23. november 2016.

Kommunikation til interessenter
Følgegruppens arbejde indtil nu har vakt både begejstring og bekymring på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Følgegruppen ønsker med et kommunikationsskriv (vedlagt) at oplyse og informere interessenter om den planlagte proces og nuværende status for udviklingen af modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, som skal sikre sammenhæng, patientsikkerhed og kvalitet, når det politisk er besluttet, at en opgave skal overdrages fra en sektor til en anden.

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppens status på opgaveportefølje for udviklingen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
 • Godkender kommunikationsskrivet til udsendelse.

 

BILAG:

 1. Porteføljestyringsredskab.
 2. Kommunikationsskriv til interessenter på sygehuse, i kommuner og almen praksis.

 


 

Kommunale kommentarer

Vedrørende Samarbejdsaftalen for blodprøvetagning (se Porteføljestyringskemaet) – så var denne til godkendelse til godkendelse på mødet i henholdsvis SSF og DAkK den 29. januar og i SKU den 23. februar. Det var usikkerhed om, om der var tale om opgaveoverdragelse, hvor kommunerne overtog udgifterne til transport for  blodprøver, som ellers skulle være taget på det stedlige sygehus. De skete derfor en henvendelse til KL. KL spurgte Sundhedsdatastyrelsen, som har oplyst, at Regionen kan tage betaling for ydelser, herunder
transport, som ikke er indeholdt i DRG-taksterne. Hvis blodprøven udføres i forbindelse med eksempelvis nedenstående DAGS-grupper er transporten inkluderet i taksten og kan derfor ikke pålægges ekstra. Dette lægges der dog heller ikke op til i den foreliggende aftale.

 • ST01A Fødsel, hjemme
 • ST01B Palliativ indsats, specialiseret, hjemmebesøg
 • ST01C Geriatri, udredning, hjemmebesøg
 • ST01D Geriatri, behandling, hjemmebesøg
 • ST01E Gravid med rusmiddelproblematik, hjemme- og udebesøg

 

På denne baggrund har Formanden og den kommunale medformand for DAK  besluttet at følge indstillingen fra mødet i SKU den 23. februar, hvor den kommunalpolitiske side meddelte, at kommunerne ville tilslutte sig aftale i så fald, at der ikke var juridiske barrierer her for. Kommunerne har hermed indgået samarbejdsaftale med Regionen vedrørende blodprøvetagning i eget hjem.

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand til arbejdet i Følgegruppen:

Ingen bemærkninger.

 
Formandskabets bemærkninger til arbejdet i Følgegruppen:
Formandskabet drøftede generelt arbejdet og tempoet i Følgegruppen, bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Sønderborg Kommune til Formandskabet vedrørende en konkret sag om opgaveoverdragelse fra Odense Universitetshospital. Sagen illustrerer det stærke behov for nærmere afklaring, aftaler og model for opgaveoverdragelse i det tværsektorielle samarbejde. Sagen styrker Formandskabets generelle opfattelse af, at Følgegruppens arbejde må opprioriteres og, at Følgegruppen hurtigere fremkommer med forslag til en model for opgaveoverdragelse, Følgegruppens opgave. Formandskabet vil derfor indstille, at Sundhedsstrategisk Forum indstiller til Det administrative Kontaktforum, at Følgegruppen skal fremskønne sit arbejde og levere forslag til model for opgaveoverdragelse til mødet i september frem for november.
(Vedr. sagen fra Sønderborg henvises til punkt 2.2 på den fælleskommunale del af nærværende dagsorden).

 

Indstillinger

Formandskabet indstiller:

 • at Sundhedsstrategisk Forum tage orienteringen fra Følgegruppen til efterretning.
 • at Sundhedsstrategisk Forum indstiller til Det administrative Kontaktforum, at Følgegruppen fremskønner sit arbejde og kommer med forslag til model for opgaveoverdragelse på næste ordinære møde den 21. september.
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

15-06-2016 bilag pkt. 4.1f987559b-11b3-4e14-8421-5cedf347ebe8.pdf
15-06-2016 bilag pkt. 4.2f716e7aa-49fb-4312-bb65-8a5b43fc7bc4.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 4.1.pdf
15-06-2016 Bilag pkt. 4.2.pdf

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt (jmoe)

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt (jmoe)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.

 

Sagsfremstilling DAK

 

SAGSFREMSTILLING

 Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt blev nedsat i forbindelse  med mødet i Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016. Gruppen har efterfølgende afholdt 2 møder og har nedsat en underarbejdsgruppe,  der arbejder videre med spørgsmålet om indhentelse af data i.f.t. de seks prioriterede indsatsområder. Følgegruppen skal levere behovsbestemt
 ledelsesinformation og skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de seks  prioriterede strategiske indsatser:

 • Videreudvikling af SAM:BO
 • Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom
 • Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin
 • Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
 • Samarbejdsaftale om Fælles Medicin Kort
 • Kortlægning af mental sundhed

 

Følgegruppen besluttede i mødet den 19. april 2016, at man, ud over disse seks  prioriterede indsatser, også vil følge tre af de nationale mål, der i forvejen monitoreres på:

 • Uhensigtsmæssige genindlæggelser
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Færdigbehandlede patienter

Der er nedsat en underarbejdsgruppe, som arbejder videre med spørgsmålet om indhentelse af data i.f.t. de seks prioriterede indsatsområder. I den forbindelse vil man gerne indhente input fra de øvrige følgegrupper.  Desuden er der udarbejdet et årshjul for følgegruppens arbejde. Underarbejdsgruppen afholder møder den 27. maj og 23. juni 2016. Følgegruppen afholder sit næste møde den 30. juni 2016 og forventer at kunne fremlægge sit forslag for Det Administrative Kontaktforum i mødet 21. september 2016.

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status på opgaveportefølje

 

BILAG:

 1. Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for økonomi,kvalitet og effekt

 


 

Kommunale Kommentarer

Udfordringen for Følgegruppen er en afgrænsning af Følgegruppens opgaver. På denne baggrund er det væsentligste element set fra et kommunalt synspunkt ved Følgegruppen i første omgang, at Følgegruppe er blevet nedsat og er kommet i gang med sit arbejde sådan, at der er nu er blevet etableret en formel fælles tværsektoriel ramme for samarbejdet omkring temaerne
økonomi, effekt og kvalitet. Det er meget væsentlig, at Følgegruppen har startet sit arbejde med at afgrænse sine opagver og har
udvalgt de af SKU seks prioriterede indsatser plus tre områder for monitorering som sine opgaveportefølje.

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand:

Arbejdet i Følgegruppen er forsat ganske nyt, men går godt. Det vurderes positivt og særledes vigtigt, at man har fået afgrænset Følgegruppens opgaver og fået arbejdet med rammerne for samarbejdet. På denne baggrund er der Følgegruppens arbejde fokus på:

 • skabelon for samarbejdet.
 • model for formen for den ledelsesinformation, som skal leveres.
 • samarbejdsformen mellem partnerne, at udvikle denne fremadrettet.

 

Den kommunale medformand gør opmærksom på, at det ikke vides pt. om man kan nå at levere den første færdige ledelsesinformationsrapport i år.

 

De opstillede emner kan godt udskiftes, men der lægges ikke op til, at følgegruppen løbende tager nye opgaver ind.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • at Sundhedsstrategisk Forum godkender status på opgaveporteføljen

 

 

15-06-2016 bilag pkt. 5.1cf3dca8e-d40f-4d66-af8d-379bdacb5c7f.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 5.1.pdf

1.6. Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin (jmoe)

Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin (jmoe)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering på arbejdet i Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin.

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin har udarbejdet første udkast til strategien og udarbejdet kommissorium for interimsekretariat for Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL.

Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin:
Procesplanen for udarbejdelse af Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin er efter godkendelsen i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 revideret, idet der er indlagt en høringsperiode til høringsparter efter mødet i DAK den 15. juni 2016. Revideret procesplan (version 1.2) er vedlagt.

Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin havde onsdag den 6. april 2016 indbudt de øvrige følgegrupper under Det Administrative Kontaktforum til et dialogmøde i Odense. Formålet med mødet var at få en dialog om de enkelt følgegruppers behov for teknisk understøttelse af de prioriterede områder i Sundhedsaftalen 2015- 2018. På mødet foregik en kortlægning på baggrund af oplæg fra følgegrupperne. Kortlægningen viste ikke konkrete projekter, men et klart behov fra alle følgegrupper for at der bliver skabt et samlet driftsunderstøttende fundament (en fælles infrastruktur), der kan bruges til at bygge ovenpå og anvendes i flere sammenhænge i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Der var tillige et generelt ønske om flere generiske løsninger samt et forslag til oprettelse af en vidensbank til kortlægning af eksisterende løsninger, der kan tilpasses efter behov.

Første udkast til Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin er udarbejdet på
baggrund af kortlægningen. Udkastet fremstilles på et særskilt dagsordenpunkt på dagens møde.

 

Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL:

 • DAK har nedsat et interimsekretariat bestående af Iben Kromann, Region Syddanmark og Irene Ravn Rossavik, Esbjerg Kommune.
 • Interimsekretariatet har på vegne af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin udarbejdet et kommissorium for arbejdet. Kommissorium fremstilles på et særskilt dagsordenpunkt på mødet.

 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status.

 

BILAG:

 1. Procesplan

 


 

Kommunale kommentarer

Vedr. udkastet til Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin – Se endvidere næste punkt på dagsorden for DAK.

Følgegruppen afholdt, som oplyst i sagsfremstillingen til DAK, dialogmøde med de øvrige følgegrupper i Odense den 6. april. Dette dialogmøde og arbejdet generelt i følgegruppen fra den regionale side har afstedkommet, at der på foranledning af den regionale side er blevet tilføjet yderligere to indsatsområder i det udkast til strategi, som Følgegruppen arbejder med lige nu (Disse to indsatser benævnes Dokumentation og Kvalitetssikring og Mennesker med kroniske sygdomme).

Dette synes at være i modstrid med den organisatoriske og kompetencemæssige model, hvor DAK på foranledning af SKU, angiver hvilke prioriteter og indsatsområder, som følgegrupperne skal arbejde med. Dette føjer sig et mønster med problemer omkring arbejdet i Følgegruppen. Bl.a. forkastede man i DAK på mødet den 29. januar det udkast til strategi og forslag til procesplan, som Følgegruppen havde lagt frem, da det ikke opfyldte DAK’s forventninger til strategien. DAK besluttede her, at den nye Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin skal tage afsæt i it-strategien for 2011-2014, som revideres efter den nuværende Sundhedsaftale. På mødet i DAK blev det endvidere understreget, at Strategiens formål er at understøtte Sundhedsaftalens indsatser, herunder særligt de seks områder, som SKU har prioriteret. DAK understregede videre, at det i første omgang ikke er målet at igangsætte nye initiativer; fokus skal være på udvikling af igangværende projekter indenfor velfærdsteknologi og telemedicin.

 

Følgegruppen blev på mødet den 29. januar bedt om at komme med et nyt udkast til disposition for strategi for velfærdsteknologi og
telemedicin til det næste ordinære møde i DAK den 1. april. Dette skete og DAK godkendte det fremesendte udkast til disposition for en ny strategi.

 

Bemærkninger fra den kommunale medformand:

Den kommunale følgegruppeformand har oplyst, at der forsat er udfordringer i arbejdet med den regionale modpart og forståelsen af følgegruppens opgave, som bestilt og ønsket af DAK. Den regionale side i Følgegruppen er repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation. De regionale følgegruppemedlemmer ved Syddansk Sundhedsinnovation synes at have svært ved at holde sig til den opgave, som er stillet af DAK. Det er i den forbindelse oplevelsen, at følgegruppemedlemmerne fra Syddansk Sundhedsinnovation er udfordret på at forstå rammen for følgegruppens arbejde og gerne vil fremsætte egne forslag til strategi uafhængigt af de kommunale følgegruppemedlemmer og uafhængigt ift. de instrukser, som er blevet givet af DAK. Denne problematik udfordrer følgegruppens arbejde.

 

Vedrørende den Kommunale bemanding:

Billund kommune trådte som menigt kommunalt medlem af Følgegruppen i starten af året ud af Følgegruppen og blev erstattet af Kolding Kommune. For at styrke den kommunale side i processen omkring arbejdet med udviklingen og leveringen af strategien frem mod mødet i DAK i juni og evt. fremadrettet styrke den kommunale interessevaretagelse herefter, så har Formanden for SSF i samråd med Odense Kommune besluttet at styrke den kommunale banehalvdel med repræsentation fra Odense Kommune.

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Formandskabet for SSF drøftede arbejdet i følgegruppen. Odense Kommune har ikke nået at blive inddraget i arbejdet med udarbejdelse af strategien, og repræsentanterne fra Esbjerg har haft rigtig travlt sammen med Syddansk Sundhedsinnovation. Formandskabet vil bringe følgegruppens arbejde op i DAK.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At følgegruppens arbejde tages op på mødet i DAK

15-06-2016 bilag pkt. 6.11b9232a5-5795-4489-8d42-c871337585d9.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 6.1.pdf

1.7. Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin (jmoe)

Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin (jmoe)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte udkast til Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin.

 

 

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppe
for Velfærdsteknologi og Telemedicin har udarbejdet et første udkast til Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin 2015-2018, som hermed forelægges Det Administrative Kontaktforum.

Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin 2015-2018 bærer præg af, at det med den nye organisering af følgegrupper under Det Administrative Kontaktforum ikke har været muligt for følgegrupperne at pege på specifikke projekter til strategien. Følgegrupperne vil først senere i perioden for Sundhedsaftalen 2015-2018 have mulighed for at definere projekter, hvorfor der i strategien ikke optræder specifikke projekter indenfor alle områder. Det betyder, at indeværende strategi bliver en reflekteret strategi.

Resultatet af kortlægningen på møde med følgegrupperne under Det Administrative Kontaktforum viste ikke behov for konkrete projekter på nuværende tidspunkt, men et klart behov for, at der bliver skabt et samlet driftsunderstøttende fundament, der kan bruges til at bygge ovenpå og anvendes i flere sammenhænge i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Der var tillige et generelt ønske om flere generiske løsninger samt et forslag til oprettelse af en vidensbank til kortlægning af eksisterende løsninger, der kan tilpasses efter behov.

 

Strategien er inddelt på følgende overordnede indsatsområder:

 •  Forudsætningsskabende indsatsområder. Indeholder dels et spor om videreudvikling af SAM:BO, etablering af en fælles telemedicinsk infrastruktur, etablering af fælles servicecenter samt etablering af et testsetup.
 • Andre indsatsområder. Indeholder overordnet set  opgaverne i relation til MedCom samarbejdet, udbredelse af og ibrugtagning af FMK, tværsektoriel svangrejournal samt samarbejde om mennesker med kronisk sygdom.
 • Initiativer afledt af sundhedsaftalen. Indeholder landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL og fælles referenceramme for projektledelse på tværs.

 

Opfølgning og udmøntning:

Den endelige strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin forventes godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 21. september 2016 og efterfølgende i sundhedskoordinationsudvalget d. 25. oktober 2016, jf. procesplanen for
strategiarbejdet.

De prioriterede indsatser skal følges i aftaleperioden, herunder effekten af indsatserne. Der skal endvidere ske en opfølgning på indsatserne i Sundhedsstrategisk Forum godkender, at Formandskabet drøfter formålet med strategien på mødet i DAK et samarbejde mellem kommuner og region. Dette skal blandt andet sikre tværgående videndeling.

For at sikre en koordineret opfølgning og udmøntning af Strategien for Velfærdsteknologi og Telemedicin 2015-2018, samt oprettelse af vidensbank til kortlægning af eksisterende løsninger foreslås, at der indgås en aftale om kommunal medfinansiering svarende til 2 x ½ stilling, gældende for sundhedsaftalens aftaleperiode 2015-2018. Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin har ansvar for opfølgning af strategien. Der skal tages stilling til hvorvidt der skal oprettes et fælles it-sekretariat til varetagelse af den fremadrettede koordinerende indsats og udmøntning af strategien for aftaleperioden for Sundhedsaftalen 2015-2018.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 •  Drøfter og godkender 1. udkast til Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin, hvorefter Strategien sendes i høring.
 • Udpeger høringspartner til høring af strategien
 • Træffer beslutning om fælles finansiering af arbejdet med opfølgning og udmøntning af strategien samt placering af et fælles it-sekretariat.

 

 

BILAG:

 1.  UDKAST – Strategi for Velfærdsteknologi og Telemedicin

 

 

Kommunale kommentarer

(Læs her endvidere kommunale bemærkninger under forudgående punkt, punkt 1.6,
“Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin”.)

 

Generelt besvarer udkastet til strategi den stillede opgave, som Følgegruppen er blevet givet af DAK. Den kommunale medformand er overordnet tilfreds med det udarbejdede udkast set i relation til, at udkastet også bærer præg af tværsektorielle kompromisser.

 

Formandskabets overordnede vurdering af udkastet, herunder overvejelser omkring behovet for en egentlig strategi.

 

Formandskabet har drøftet udkastet og har på den baggrund vurderet at der er behov for en overordnet drøftelse af, hvorvidt papiret bør være en egentlig strategi for velfærdsteknologi og telemedicin eller en koordineret og rammesættende handleplan.

 

Gennemlæsningen af udkastet viser, at mange af tiltagene, som sættes i værk kommer udefra på baggrund af nationale initiativer og aftaler og på denne måde ikke er
strategisk prioriteret og sat i verden af det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark.

Disse overvejelser omkring udkastet til strategi underbygges af, at ingen følgegrupper pt. har peget på behovet for specifikke projekter til strategien og det konkluderes da også i det foreliggende udkast, (citat) �at indeværende strategi bliver en rammesættende strategi� (side 6, øverst). Udkastet har da også gennemgående mere karaktertræk af at være et rammepapir for opgaver og initiativer, som skal løftes, mere end en egentlig syddansk tværsektoriel strategi på området.   

 

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum kan man derfor overveje en overordnet generel drøftelse af formålet med strategipapiret. Man kan her overveje, om man i stedet for at arbejde med skabelsen af egentlig strategi bør arbejde med en koordinerende handleplan for tværsektorielle initiativer og projekter på det velfærdsteknologiske og telemedicinske område i Syddanmark.

 

 

Til bilaget bemærkes i øvrigt, at der er tre konkrete forslag om understøttende tiltag, som kræver kommunal stillingtagen. Disse er:

 

(1) Forslaget om etablering at fælles servicecenter (side 13-14)

Denne funktion skal løse funktionelle service- og logistikopgaver. Udkastet til strategi nævner selv et sådant behov på baggrund af den nationale aftale for udrulning af hjemmemonitorering til borgere med KOL, behovet for support til kommunerne ift. telemedicinsk sårbehandling og telepsykiatrisk ambulant behandling. Endelig er det nævnt som et indsatsområde i Sundhedsaftalen (side 25).

 

(2) Forslaget om etablering af set-up, som muliggør udvikling og afprøvning af ideer i praksis (side 14-15)

Dette afsnit i udkastet og forslaget omhandler det arbejdsfelt omkring projektledelse, test og udvikling, som Syddansk Sundhedsinnovation de facto i dag har drejet sin organisatoriske og kompetencemæssige ramme hen imod. Det er bl.a. her Syddansk Sundhedsinnovations enhed CoLab Denmark befinder sig. 

 

(3) Forslaget om etablering af fælles it-sekretariat (side 23-24)

 

Strategien foreslår at oprette et fælles it-sekretariat. Dette it-sekretariat skal sikre både tværsektoriel koordinering, varetage rollen som katalysator, tage initiativ til og igangsætte tværsektorielle strategisk projekter, være projektkontor for strategiens indsatser, deltage i de øvrige følgegrupper som observatør/rådgiver, stå for videnopsamling, koordinering af test og endelig sekretariatsbetjening af Følgegruppen. Det underforstås, at et sådant fælles it-sekretariat organisatorisk og fysisk skal placeres hos Syddansk Sundhedsinnovation. Dette må også ses i relation til forslaget i sagsfremstillingen om kommunal medfinansiering af 2 x ½ stilling for at sikre udmøntning af strategien.

Dette forslag om et fælles it-sekretariat og kommunal medfinansiering bryder med princippet om, at partnerne i det tværsektorielle bidrager med ressourcer i form af medarbejdere, lokaler etc. Videre rummer forslaget om et fælles it-sekretariat faren for, at Følgegruppen kompetencemæssigt reelt skydes til side som den øverste tovholder og ansvarlig for området direkte under DAK til fordel for Syddansk Sundhedsinnovation, som vil få en fremtrædende position, men ikke være formel ansvarlig, på området.

 

 

Det er i denne sammenhæng for øvrigt bemærkelsesværdigt, at forslaget om 2 x ½ stilling svarer præcist til det omfang, som den kommunale medfinansiering havde ift. finansieringen af det tidligere tværsektorielle it-sekretariat. Kommunerne afviste på mødet i DAK den 23. september at fortsætte med at medfinansiere  dette ved en midlertidig aftale, da det stod uklart, hvilke konkrete ydelser og opgaver af kommunal interesse, som dette tværsektorielle it-sekretariat havde løftet. Dette medgav Regionen på mødet i DAK. 

 

Kommentarer vedr. strategiens længde:

Udkastet til strategi er på 21 sider. Den kommunale følgegruppeformand oplyser dog, at det
er planen, at der skal komme en forkortet udgave på et par sider.

 

Kommentarer vedr. høringsperiode og kredsen af høringsparter:

Vedr. kredsen af høringsparter, så er Følgegruppen til mødet den 15. juni blevet bedt om at komme med et forslag til hvem, som skal høres. Fra kommunal side er det blevet påpeget, at alle 22 kommuner skal høres.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At Sundhedsstrategisk Forum overordnet drøfter det generelle behov for en egentlig Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin og drøfter, om der snarere efterspørges en koordineret tværsektoriel handleplan på området for at løfte overvejende nationale og igangværende initiativer.
 • Af Sundhedsstrategisk Forum drøfter forslaget om etablering af et fælles it-servicecenter med henblik på afklaring af fælleskommunal holdning.
 • At Sundhedsstrategisk Forum drøfter behovet for og det ønskelige af et fælles test set-up.
 • At Sundhedsstrategisk Forum drøfter af den kommunale holdning til etablering af et  fælles it-sekretariat, herunder forslaget om kommunal medfinansiering af 2 x ½ stilling.

 

udkast_strategi_1 udkast_velfærdsteknologi1f102bd7-97c9-4c59-bc1c-e52dc76e9b41.pdf

Bilag

UDKAST_strategi_1 udkast_velfærdsteknologi.pdf

1.8. Videreudvikling af SAM:BO

Videreudvikling af SAM:BO

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende, at der i arbejdet med videreudvikling af SAM:BO sættes fokus på beskæftigelsesområdet samt at den vedlagte tids- og procesplan godkendes.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget har som et af seks prioriterede indsatsområder under Sundhedsaftalen 2015-18 peget på Videreudvikling af Sam:Bo. Endvidere har Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 23. februar 2016 besluttet, at der på møde den 16. august 2016 skal forelægge en tids- og procesplan for dette arbejde.

 

Videreudvikling af Sam:Bo er en del af opgaveporteføljen under Følgegruppen for behandling og pleje. Følgegruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at komme med forslag til, hvorledes videreudviklingen af Sam:Bo skal pågå. Dermed skal det sikres, at Sam:Bo tankegangen videreudvikles, så den rækker ud over sygehus-hjemmeplejesamarbejdet.

 

Arbejdsgruppen har på sit første møde den 26. april 2016 besluttet at indstille til Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget, at der med videreudviklingen af Sam:Bo i første omgang sættes fokus på elektronisk understøttet samarbejde med beskæftigelsesområdet for såvel somatiske som psykiatriske patientforløb.

 

Af Sundhedsaftalens afsnit 7.2.2 fremgår det, at:

�Sam:Bo er parternes aftale om borger- og patientforløb og skal fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn- og unge og voksenområdet indenfor såvel somatik som psykiatri�. Det betyder bl.a., at den elektroniske kommunikation også skal understøtte samarbejdet med beskæftigelses-, social- og sundheds-, børne- og ungeforvaltningen.�

 

Idet aftalen på børne- og ungeområdet afventer at blive prioriteret, foreslår Arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af Sam:Bo Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget, at fokus i første omgang sættes på beskæftigelsesområdet.

Det er endvidere forventningen i gruppen, at samarbejdet og den elektroniske understøttelse, som udvikles i relation til beskæftigelsesområdet, i en udstrækning vil kunne anvendes på børne- og ungeområdet. Dette skyldes, at det i stor grad handler om at få afdækket mulighederne for samarbejde og kommunikation på tværs af forvaltninger og myndighedsområder internt i kommunen samt ikke mindst på tværs af sektorerne.

 

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan, som lægger op til, at der i første omgang sættes fokus på at beskrive kommunikation og samarbejdsforløb for følgende områder:

 

� Sygedagpengeforløb

� Ressourceforløb

� Kontanthjælpsmodtagerforløb

 

I forbindelse med fire patientkategorier, herunder:

� Kræftpatienter m. fl.

� Bevægeapparatspatienter

� Patienter med hjerneskade

� Psykiatriske patienter

 

Af vedlagte tids- og procesplan fremgår det, hvorledes arbejdsgruppen foreslår, at arbejdet tilrettelægges.

 

Ovenstående vil derefter blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse på møde den 16. august 2016.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

– Godkender, at der i arbejdet med videreudvikling af Sam:Bo sættes fokus på beskæftigelsesområdet

– Godkender vedlagte tids- og procesplan.


 

Kommunale kommentarer

 

Det er tidligere besluttet (fremgår blandt andet af opsamlingen fra DAK-seminaret den 4. februar 2015), at videreudviklingen af SAM:BO for psykiatrien og børn og unge er hovedprioriteringerne i videreudviklingen af SAM:BO. Flere kommuner har også givet udtryk for, at der er et stort behov for, at der fokuseres på kommunikation mellem psykiatrien og de kommunale socialpsykiatrier, hvilket desuden forekommer at være en “lavthængende frugt” i forhold til it-systemerne.

 

Et opmærksomhedspunkt i procesplanen er, at der lægges op til afholdelse af workshops i forbindelse med kortlægning af borgerens vej igennem systemet.

Såfremt det besluttes, at videreudviklingen skal fokusere på kommunikationen mellem de kommunale socialpsykiatrier og den regionale psykiatri, er det den umiddelbare vurdering, at den skrevne procesplan langt hen ad vejen godt kan være skabelon for dette arbejde.

 

Bemærkninger fra formandskabet:

Procesplanen er først udsendt den 8. juni, hvorfor Formandskabet ikke har nået at drøfte den. Formandskabet var dog enige om – ud fra sagsfremstillingen- at videreudviklingen af SAM:BO skal fokusere på kommunikationen til de kommunale socialpsykiatrier, før der sættes fokus på beskæftigelsesområdet, da det er prioriteringen fra Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At kommunerne anbefaler DAK, at videreudviklingen af SAM:BO først fokuserer på kommunikationen mellem psykiatrien og de kommunale socialpsykiatrier

15-06-2016 bilag pkt. 8.1302ed46e-b2c5-468c-8516-34ec4f028eef.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 8.1.pdf

1.9. Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge (CETR)

Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte rapporten om mental sundhed blandt børn og unge og indstille den til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget samt bede Følgegruppen for forebyggelse om at igangsætte arbejdet med konkrete mål for en fremtidig indsats.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Sundhedskoordinationsudvalget har som led i Sundhedsaftalen 2015-18 prioriteret at få udarbejdet en kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge som en særlig vigtig indsats (pkt. 3.1., side 12 i Sundhedsaftalen).

 

Formålet har været at gennemføre en kortlægning af viden om, omfang af og årsager til, at unge angiver dårligt selvoplevet mental sundhed, herunder sociale faktorer. I aftalen fremgår det, at der på baggrund af kortlægningen, sættes konkrete mål for reduktion i andelen af unge i alderen 16-24 år, der rapporterer dårligt mentalt helbred i 2017. Interessen for kortlægningen udspringer i høj grad af de seneste resultater fra sundhedsprofilen �Hvordan har du det? 2013�, der viser en negativ udvikling – særligt blandt de unge kvinder.

 

Det Administrative Kontaktforum besluttede på møde den 17. juni 2015, at Følgegruppen for forebyggelse varetager opgaven med kortlægningen. Følgegruppen har fået udarbejdet kortlægningen ved en arbejdsgruppe med både kommunal og regional repræsentation og med kompetencer til arbejdet med sundhedsprofilen.

 

Kortlægningen sammenfatter den tilgængelige viden om omfanget af dårlig mental sundhed blandt børn og unge over tid, ligesom den beskriver de væsentligste risikofaktorer for udvikling af dårlig mental sundhed. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, at der gennem de seneste 20 år er sket en negativ udvikling i børn og unges mentale sundhed på en række områder. I kortlægningen inddrages udvalgte eksperters bud på årsager til denne udvikling. Målgruppen for kortlægningen er afgrænset til de 10-24-årige, eftersom den tilgængelige litteratur

primært omhandler dette aldersspænd.

 

Arbejdsgruppen har med kortlægningen afdækket eksisterende viden om omfang af mental sundhed, som er første led i indsatsområdet om mental sundhed, jf. sundhedsaftalens afsnit 4.2.5. Kortlægningen kan med Det Administrative Kontaktforums godkendelse formidles videre til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Følgegruppen for forebyggelse foreslår, at den arbejder videre med opstilling af konkrete mål for en fremtidig indsats i form af en fælles strategi for mental sundhed. I det videre arbejde har følgegruppen drøftet at inddrage både kommunale og tværsektorielle erfaringer med indsatser omkring mental sundhed samt KLs afdækning af forebyggelsespakkernes implementering.

 

INDSTILLING

 

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

– Drøfter rapporten om mental sundhed blandt børn og unge, og indstiller den til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

– Beder Følgegruppen for forebyggelse om at igangsætte arbejdet med konkrete mål for en fremtidig indsats.


Kommunale kommentarer

Resume af kortlægningen

Kortlægningen har taget afsæt i en sammenfattende rapport om mental sundhed blandt danske børn og unge fra Vidensråd for Forebyggelse.

I kortlægningen beskrives forekomst, udvikling, risiko, årsager og de seneste udviklingstendenser i danske børn og unges mentale sundhedstilstand. Afslutningsvist skitseres overordnede anbefalinger til det videre arbejde med mental sundhed blandt børn og unge.

Udvalgte fakta fra kortlægningen:

 • Forekomsten af selvrapporteret stress er mere end fordoblet blandt unge, og unge kvinder i 16-24 års alderen er den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt.

 • Med hensyn til psykiske lidelser, blandt 10-24-årige danske børn og unge, omfatter de væsentligste ændringer forbruget af medicin mod ADHD, som viser en tidobling indenfor de sidste 15 år,

 • Forekomsten af søvnproblemer af alle slags er steget markant blandt 10-24-årige børn og unge, og visse typer af medicinforbrug, særligt forbrug af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning i denne periode blandt de 11-15-årige.

Trods den overvejende negative udvikling, ses dog også en positiv udvikling for visse indikatorer, bl.a. er andelen, der jævnligt oplever at blive mobbet i skolen, faldet dramatisk over de seneste 20 år. Endvidere er andelen af børn og unge, som ugentlig oplever at være kede af det eller irritable ligeledes faldende.

 

Kortlægningen beskriver, at de årsagsmekanismer, som er ansvarlige for, at børn og unge i nogle tilfælde udvikler dårlig mental sundhed er yderst komplekse, og både biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer kan have betydning og påvirke hinanden i et komplekst samspil.

Risikofaktorer kan således både være lavt selvværd, handicaps, risikoadfærd, misbrug, manglende skolegang mv.

Det beskrives også, hvordan der kan være beskyttende faktorer på flere niveauer, det kan være positiv selvopfattelse, følelse af socialt tilhørsforhold, fysisk sundhed, sikre og trygge rammer mv.

 

I kortlægningen giver en række eksperter deres bud på årsager til, at der generelt er sket en negativ udvikling i børn og unges mentale sundhed: Eksperterne peger på en ny �performancekultur�, hvor de unge oplever, at det handler om at præsentere sig selv på den bedst tænkelige måde. Selvfremstilling og selvoptimering er centralt ikke bare i forhold til uddannelse, men også i forhold til hvordan man generelt begår sig. Ifølge alle undersøgelser er det pigerne, der er hårdest ramt i forhold til mistrivsel, stress mm.

 

Der gives i kortlægningen et bud på fremadrettede handlinger på baggrund af kortlægningen:

1) at der foretages et litteraturstudie, der har til hensigt at klarlægge både national og international evidensbaseret viden om, hvilke tiltag der har vist sig effektfulde til at fremme eller sikre mental sundhed blandt børn og unge.

2) at der foretages en rundspørge i både kommunalt og regionalt regi i Region Syddanmark med henblik på at opsamle erfaringer med konkrete tiltag, som i praksis vurderes at være effektfulde til at fremme eller sikre mental sundhed. Herunder også beskrive eksisterende indsatser, som foregår på tværs af kommuner og region.

Det beskrives i Sundhedsaftalen, at der på baggrund af kortlægningen skal sættes konkrete mål for reduktionen i andelen af børn og unge i alderen 16-24 år, der rapporterer dårligt mentalt helbred. Dette kan evt. kommenteres på DAK, så det sikres, at arbejdet følger den retning/det fokus, som Sundhedsaftalen udstikker.

 

Mental sundhed og drøftelse af mål er tema på Sundhedskoordinationsudvalgets møde til oktober.

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Formandskabet anbefaler, at den beskrevne rundspørge i kommunalt og regionalt regi foretages og indarbejdes i kortlægningen, før kortlægningen fremlægges for Sundhedskoordinationsudvalget. Der bør i forbindelse med rundspørgen indsamles data fra skoleundersøgelser m.v. for at styrke kortlægningens faktadel.

 

Indstilling
Formandskabet indstiller:

 • At det anbefales på DAK, at den beskrevne rundspørge indarbejdes i kortlægningen, før den godkendes.

15-06-2016 bilag pkt. 9.15e2b2ac4-07a2-417e-ad0a-1032f16955d5.pdf
160628-evaluering af spor 18 april 2016635bea5f-e1b6-4e0a-b697-a962f04c062f.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 9.1.pdf
160628-Evaluering af spor 18 april 2016.pdf

1.10. Rammepapir for rådgivning om forebyggelse (CETR)

Rammepapir for rådgivning om forebyggelse (CETR)

 

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende rammepapiret for rådgivning om forebyggelse samt bede Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde aftale om kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens rådgivning til kommunerne (rammepapiret er ikke indsendt endnu)

 

SAGSFREMSTILLING DAK

På møde i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 blev det besluttet, at følgegruppen for forebyggelse kommer med forslag til et rammepapir for rådgivning om forebyggelse. Rammepapiret er udarbejdet ud fra beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 1. april, og beskriver på den baggrund, hvad der er indeholdt i

Sundhedslovens § 119, stk. 3, hvad der ligger af muligheder for at få rådgivning i andre sammenhænge, samt hvilke former rådgivningen forventes at kunne have.

 

Beskrivelsen af, hvad der er indeholdt i Sundhedslovens § 119, stk. omfatter:

 • Faglig rådgivning fx om patientrettet forebyggelse og patientuddannelse hos mennesker med en eller flere kroniske sygdomme eller forebyggelsesperspektiver på nye sygdomme og behandlinger.
 • Rådgivning om brug af sundhedsprofildata, resultater og gennemførelse af analyser, herunder analyser af sundhedsprofildata individuelt for enkeltkommuner.
 • Rådgivning om projektudvikling, fundraising, dialog med forsknings/evalueringsinstitutioner om design og evaluering som en faciliterende part i forsknings og udviklingsprojekter.
 • Rådgivning om hygiejne som er vederlagsfri. Der indgås aftale om, hvad der er vederlagsfrit jf. sundhedsaftalens afsnit 7.1.5.
 • Nye sygdomme, behandlingsformer og medicin fx forebyggelse af den øgede forekomst af depression og forebyggelsestilbud i den forbindelse eller nye infektionsmedicinske sygdomme.
 • Opgaveoverdragelse, som er forebyggelsesrelaterede opgaver fx opgaveoverdragelse indenfor patientuddannelse, træningsområdet, forebyggelse af indlæggelser som relaterer sig til livsstil og risikoadfærd. Det kan også være ved ændringer i behandlingsforløb for fx patienter med knæartrose, ryglidelser eller inden operation, hvor ændringen betyder ændrede opgaver for kommunerne og dermed nye typer af forebyggelsestilbud, træningshold og lign.

 

Rammepapiret er et udtryk for kompromis mellem kommunale og regionale ønsker. Følgegruppen for forebyggelse har ved udarbejdelse af rammepapiret erfaret, at der er en tæt snitflade til sundhedsaftalens punkt 6.1.6. om kompetenceudvikling og videndeling. Følgegruppen foreslår derfor, at det videre arbejde med denne aftale sættes i gang. I aftalen beskrives også finansiering og organisering af området som inddrager relevante samarbejdsparter og � institutioner.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender rammepapir for rådgivning om forebyggelse.
 • Beder Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde aftale om kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse (§ 119, stk.  3 i Sundhedsloven)

 


 

 

Kommunale kommentarer

 

I udarbejdelsen af rammepapiret er der indgået kompromiser mellem regionale og kommunale ønsker. Regionen har ønsket, at rådgivningen var centreret om livsstilsområdet, mens kommunerne har trukket mere i retning af behandlingsrådgivning, som det blev fremsagt på DAK den 1. april. Udarbejdelsen af en aftale om kompetenceudvikling og videndeling ønskes igangsat, da man har erfaret, at flere af de kommunale ønsker i forhold til Regionens rådgivningsforpligtelse fremlagt på seneste DAK-møde ikke hører under paragraf 119 stk. 3, da de ligger under en anden lovgivningstekst. Det beskrives, at det kan være i tilfælde, hvor behandling og opfølgning ofte flyttes til eget hjem fx ved hjemmedialyse, kemoterapi og sygepleje af borgere, hvor hyppige sygehusbesøg ikke længere er aktuelt. Da den generelle kommunale holdning er, at der ikke skal igangsættes yderligere indsatser i Sundhedsaftalen på nuværende tidspunkt, kan det drøftes, i hvilken udstrækning det skal prioriteres at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om kompetenceudvikling og videndeling.
 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Formandskabet vurderer, at vi med rammepapiret er nået langt i forhold til at opnå enighed om indholdet i Regionens rådgivningsforpligtigelse, og at det er hensigtsmæssigt at bede Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde en aftale om kompetenceudvikling og videndeling. Rammepapiret bør evalueres indenfor et års tid.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller: 

 • At rammepapiret godkendes på mødet i DAK
 • At Følgegruppen for forebyggelse bedes udarbejde en aftale om
  kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens
  rådgivning til kommunerne om forebyggelse (§ 119, stk.  3 i Sundhedsloven)

 • At det anbefales på mødet i DAK, at rammepapiret evalueres om et år

 

15-06-2016 bilag pkt. 10.19ff0351d-e4ac-4ae3-897a-1076b2ef5e69.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 10.1.pdf

1.11. Kommissorium for programstyregruppen for landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (CETR)

Kommissorium for programstyregruppen for landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte organiseringen af programsekretariatet samt godkende kommissoriet for programstyregruppen.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Baggrund

På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 blev det besluttet, at følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skulle udarbejde et kommissorium for programstyregruppen for landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Herunder at komme med forslag til etablering af programsekretariat. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har på deres møde d. 29. april 2016 godkendt forslag til kommissorium.

 

Programstyregruppens sammensætning

Ved udpegning af medlemmer til programstyregruppen tilstræbes at alle væsentlige interessenter er repræsenteret, herunder fx at alle sygehusområder er repræsenteret fra enten kommunal eller regional side. Ligeledes tilstræbes at væsentlige interessenter i linjeorganisationerne er repræsenteret herunder eksempelvis Afdeling for tværsektorielt samarbejde og Praksisafdelingen.

 

Ovenstående hensyn taler for en koordineret udpegning af medlemmer mellemregion og kommuner.

� 5 kommunale repræsentanter (hvoraf Arne Nicolajsen er udpeget som del af formandsskabet)

� 5 regionale repræsentanter (hvoraf Peder Jest er udpeget som del af formandsskabet)

� 1 repræsentant fra PLO

� Desuden deltager programlederen i programstyregruppens møder.

 

Programstyregruppen har mulighed for at udvide styregruppen med en repræsentant fra patientforeningen.

 

Programstyregruppen har til opgave at:

� Sikre at programmets gevinster realiseres i henhold til gevinstrealiseringsplan.

� Sikre ledelsesmæssig forankring og gode rammer for lokal implementering af det nationale landsprogram i kommuner og på sygehuse.

� Sikre fremdrift og kvalitet i programmet, herunder at afgrænse programmet i forhold til eksisterende projekter og ændringsprocesser samt i nødvendigt omfang igangsætte nye.

� Fungere som bindeled til den nationale porteføljestyregruppe og orientere den nationale porteføljestyregruppe om udvikling og udfordringer i projektet.

� Sikre de driftsmæssige forudsætninger for implementering i driften på sygehuse og i kommuner.

� Bidrage til at understøtte og afsøge muligheder for fortsat udvikling af den telemedicinske samarbejdsmodel med udvidelse af anvendelsesmuligheder til andre patientgrupper.

� Afrapportere status til følgegruppen for Velfærdsteknologi og telemedicin om udvikling, muligheder, udfordringer og overgang til drift.

 

I afklaringsfasen vil der være brug for, at programstyregruppen eksplicit forholder sig til:

� Udarbejdelse af fordelingsnøgle mellem sundhedsaftalens parter på baggrund af omkostningsniveau og gevinstpotentiale. Desuden skal der fremsættes forslag til budget og finansiering for landsdelsprogrammet.

� Fastlæggelse af inklusionskriterier i forhold til målgruppen: borgere med KOL

� Kortlægning af igangværende telemedicinske indsatser i behandlingen af KOL i Region Syddanmark og kommuner, samt opsamling af erfaringer.

� Fastlæggelse af endelig tidsplan for implementering af landsdelsprogrammet.

 

Programsekretariat

Til understøttelse af programstyregruppens arbejde nedsættes der et programsekretariat bestående af en fælles programleder, samt to projektledere, en fra kommunesiden og en fra regionen. Programsekretariatet bistår formandsskabet for programstyregruppen.

 

Programledelsen skal placeres under hensyntagen til den store tværsektorielle kompleksitet i programmet. Programledelsen skal have indgående kendskab til det tværsektorielle arbejde herunder arbejdet med de forudsætningsskabende projekter.

 

Forventet mødeaktivitet

Programstyregruppen skal som minimum afholde 4 årlige møder i perioden 2016- 2019. Der fastlægges en mødeplan for programstyregruppen, når denne er nedsat.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

– Drøfter organiseringen af programsekretariatet

– Godkender kommissoriet for programstyregruppen


Kommunale kommentarer

Bemærkninger fra Formandskabet:

Formandskabet vurder, at det er vigtigt, at der er en ligelig fordeling af kommunale og regionale repræsentanter i programsekretariatet, og at det derfor foreslås, at der ikke er en programleder, men kun to projektledere.

Irene Rossavik fra Esbjerg, kommunal medformand for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, vil gerne være den kommunale projektleder.

Formandskabet finder det hensigtsmæssigt, at Formandskabet indtræder som kommunale repræsentanter i programstyregruppen for at sikre strategisk ledelsesmæssig forankring.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF godkender kommissoriet for programstyregruppen

 • At SSF godkender, at Formandskabet for SSF indtræder i programstyregruppen

15-06-2016 bilag pkt. 11.132dc71aa-6118-4f94-a245-0bb4e6fe7868.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 11.1.pdf

1.12. Lokal udmøntning af nye nationale mål for sundhedsvæsenet (CETR)

Lokal udmøntning af nye nationale mål for sundhedsvæsenet (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte de otte nationale mål i forhold til sundhedsaftalens mål og indsatser, bede Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet om at vurdere, hvordan indikatorerne kan indgå i følgegruppens arbejde og udarbejde et oplæg om, hvilke indsatser i Sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.

 

Sagsfremstilling DAK

 

Regeringen har i regi af økonomiaftalerne for 2016 aftalt et nyt nationalt kvalitetsprogram med KL og Danske Regioner. Et af tre elementer i programmet er nationale mål for sundhedsvæsenet. Formålet er at sætte en tydelig retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, dvs. at skabe bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. Der er tale om en ny tilgang til kvalitet, hvor der fokuseres på resultater til gavn for den enkelte patient. Derfor opstilles otte konkrete, nationale mål.

 

I aftalen om de nationale mål opstilles otte konkrete mål, som skal forankres lokalt i kommuner og regioner. De lokale mål skal adressere konkrete, lokale kvalitetsudfordringer, som skal imødegås med indsatser på sygehuse, plejecentre mv. og i praksissektoren. Målene � både de nationale og de konkrete lokale � følges på et antal indikatorer, som opgøres på regions- og kommunalt niveau. Hvert år vil en statusrapport have fokus på udviklingen i indikatorerne, som opgøres for regionen og for hver enkelt kommune i Syddanmark.

 

De nationale mål, der skal udmøntes lokalt, er følgende:

 1. Bedre sammenhængende patientforløb.
 2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter.
 3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed.
 4. Behandling af høj kvalitet.
 5. Hurtig udredning og behandling.
 6. Øget patientinddragelse.
 7. Flere sunde leveår.
 8. Mere effektivt sundhedsvæsen.

 

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 • Drøfter de otte nationale mål i forhold til sundhedsaftalens mål og indsatser.

 • Beder Følgegruppen for Økonomi, effekt og kvalitet om at vurdere, hvordan indikatorerne kan indgå i følgegruppens arbejde med et oplæg om ledelsesinformation.

 • Beder Følgegruppen for Økonomi, effekt og kvalitet komme med et oplæg om, hvilke indsatser i sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.


  Kommunale kommentarer

   

  Formålet med de nationale mål på sundhedsområdet er at sætte en tydeligere retning for udviklingen af sundhedsvæsenet. Målene skal understøtte og udvikle et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med afsæt i den enkelte borgers behov.

   

  Med det nye samarbejde om fælles kvalitetsmål er der et ønske om en ny tilgang til arbejdet med kvalitet med afsæt i borgerens behov. På nuværende tidspunkt er der dog i høj grad tale om mål baseret på regionale sundhedsdata. Der forestår derfor et arbejde med at udvikle data, der belyser det kommunale sundheds- og ældreområde og med fokus på effekt og værdi for borgeren.

   

  Aftalen om nationale mål indeholder følgende elementer:

  – At målopfølgningen skal ses i relation til sundhedsaftalearbejdet

  – At der laves en årlig statusrapport med udviklingen i de nationale mål, som skal danne afsæt for dialogen

  – At der er en årlig politisk opfølgning i foråret med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, hvor udviklingen og evt. justeringer aftales

  – At der etableres et rådgivende dialogpanel med deltagelse af de centrale faglige aktører og patientforeninger, som skal bidrage med at kvalificere kvalitetsarbejdet.

   

  KL vil ift. udviklingen af målene i samarbejde med kommunale repræsentanter drøfte, hvordan man kan udvikle flere kommunale kvalitetsmål med afsæt i den enkelte borgers behov.

  Drøftelsen af de nationale mål skal ses i sammenhæng med visionspapiret. Målet om at 9 ud af 10 kronikere ikke har brug for sygehusindlæggelser peger eksempelvis på en langt større rolle for kommunerne og almen praksis i en styrket kronikerindsats. Dette fordrer i den nationale plan en afklaring af roller og opgaver mv. Ligesom KL har rejst ønske om en ny national kronikerstrategi, som det vil være naturligt at tage afsæt i.

  Der lægges op til, at der er en bred drøftelse i DAK, som skal være afklarende for, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har nogle pejlemærker at gå efter. I DAK regi bør tilgangen være, at de nationale mål indarbejdes fra 2017-2018 på bagkant af den politiske midtvejsevaluering, det vil sige i forbindelse med SKU´s opfølgning derpå. I DAK og SKU bør det belyses, hvad prioritering af de nationale mål får af betydning for Sundhedsaftalens øvrige mål og evt. nye prioriteringer i 2017-2018. Det kunne overvejes, om der skal lægges op til et heldagstemamøde i efteråret, hvor der tages stilling til anbefalinger i forhold til prioriteter for 2017-2018.

   

  En umiddelbar vurdering er, at det særligt er følgende mål, som er tværsektorielle, og som kan understøttes af Sundhedsaftalen:

 1. Bedre sammenhængende patientforløb
 2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 3. Øget patientinddragelse
 4. Flere sunde leveår

Bemærkninger fra Formandskabet:
Formandskabet anbefaler, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt ikke får til opgave at vurdere, hvordan indikatorerne kan indgå i følgegruppens arbejde eller bedes om at komme med et oplæg om, hvilke indsatser i sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.

Formandskabet anbefaler i stedet, at de 8 nationale mål inddrages i opfølgningen på de politiske midtvejsmøder som led i prioriteringen af mål og indsatser i denne og næste sundhedsaftale.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At det anbefales på mødet i DAK, at de nationale mål ikke inddrages i opgaveporteføljen for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

 • At det anbefales på mødet i DAK, at de nationale mål inddrages i opfølgningen på de politiske midtvejsmøder som led i prioriteringen af mål og indsatser i denne og næste sundhedsaftale.
   

15-06-2016 bilag pkt. 12.1934b0354-892d-4e20-bc89-3c14437465fb.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 12.1.pdf

1.13. Formandskabsbehandlet: Orientering om invitation til politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 (CETR)

Formandskabsbehandlet: Orientering om invitation til politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om de 4 politiske møder til efterretning.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

 

Som det Administrative Kontaktforum blev orienteret om på mødet d. 1. april 2016 har Sundhedskoordinationsudvalget inviteret til fire politiske møder, i forbindelse med midtvejsstatus på Sundhedsaftalen 2015-2018.

Møderne afholdes d. 30. august, 1. september, 9. september og 14. september 2016. Der er udsendt invitation til de 22 syddanske kommuner, Sundhedskoordinationsudvalget, Sundhedssamordningsudvalget og PLO. Hver kommune deltager ved ét møde.

 

Invitationen vedlægges.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

– Tager orienteringen til efterretning.


Kommunale kommentarer

Da de fleste indsatser i Sundhedsaftalen primært stadig er i udviklingsfasen, er det begrænset, hvor mange af indsatserne, som reelt har haft mulighed for at gøre en forskel i den enkelte kommune på nuværende tidspunkt. Målet med oplæggene er derfor at få et fælles billede af status på arbejdet, samt inspiration til det videre arbejde, og det er intentionen, at de kommunale politikere holder oplæg ud fra dette.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager orienteringen til efterretning

15-06-2016 bilag pkt. 13.1f1501be7-0d4c-4e69-a3cd-dc705cbc956b.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 13.1.pdf

1.14. Formandsskabsbehandlet: Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget (CETR)

Formandsskabsbehandlet: Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende materialet til fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

I sensommeren og efteråret 2016 afholdes en række politiske midtvejsmøder jf. foregående punkt på dagsorden, hvor der gøres status på implementeringen af Sundhedsaftalen 2015-18. Første led heri er, at Sundhedskoordinationsudvalget afholder et fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget og Praksisplansudvalget den 16. august 2016 kl. 15-16. Formålet er her at drøfte status på Sundhedsaftalen med fokus på de prioriterede indsatser. Der er udarbejdet et baggrundsnotat om status på de prioriterede indsatser, som, sammen med programmet, sendes til de inviterede udvalg.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

– Godkender materiale til fællesmødet


Kommunale kommentarer

Statusoversigten er formuleret sådan, at den afspejler den fortløbende proces, der er i følgegrupper og arbejdsgrupper under Sundhedsaftalen. Der lægges i programmet op til åbne drøftelser på mødet den 16. august, hvor det formodes, at Sundhedskoordinationsudvalgets oplæg vil tage afsæt i de prioriterede indsatser.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager sagen til efterretning.

15-06-2016 bilag pkt. 14.120c700c7-27c8-4f8a-8d6c-ce3fcd6ab888.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 14.1.pdf

1.15. Status på arbejdet med Praksisplanen (CETR)

Status på arbejdet med Praksisplanen (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om status på arbejdet i Praksisplanudvalget til orientering.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Praksisplanudvalget skal i henhold til sundhedsloven udmønte Sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet med almen praksis. Det administrative Kontaktforum orienteres derfor om arbejdet i Praksisplanudvalget.

Forhandlingerne om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi og den underliggende aftale har ligget stille et godt stykke tid på grund af uenighed om rammerne og vilkårene for decentralisering og den underliggende aftale.

 

Der er nu grundlag for, at der igen kan komme gang i forhandlingerne, da Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) og PLO den 21. april 2016 har indgået aftale om implementering af decentraliseringen af ydelserne samtaleterapi og sygebesøg fra den centrale overenskomst. Derudover er de nået til enighed om nogle generelle bestemmelser, som kan indgå i den underliggende aftale mellem PLO regionalt, regionen og kommunerne i regionen.

 

Overenskomstaftalen om decentralisering af de to ydelser har været et led i implementeringen af Sundhedslovens bestemmelser om, at planlægningen på almenlægeområdet fremover skal foregå i de regionale praksisplanudvalg, og at det dermed forudsættes, at en større del af økonomien på området bliver forhandlet decentralt i det enkelte praksisplanudvalg for at sikre løsninger, som er tilpasset de lokale behov i region og kommuner.

Med den centrale aftale er der nu en ramme for, at praksisplanudvalgene kan genoptage arbejdet med at få decentraliseret sygebesøg og samtaleterapi og indgået aftaler. Indledningsvis skal decentraliseringsaftalerne om sygebesøg og samtaleterapi forhandles.

 

Indholdet i �Aftalen om implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi� er overordnet:

 • En 2-årig aftale med mulighed for 6 måneders opsigelse i tilfælde af særlige omstændigheder

 • Aftalerne skal være indgået inden udgangen af 3. kvartal 2016

 • Ved opsigelse eller manglende indgåelse af ny aftale sker der en tilbageførsel af midlerne til den centrale ramme og en ikrafttrædelse af de nuværende bestemmelser i Overenskomsten om sygebesøg og samtaleterapi

 • Bortfald af decentrale aftaler medfører bortfald af de nye midler fra kommuner og regioner (200 mio kr)

  Derudover har RLTN og PLO aftalt nogle generelle bestemmelser om blandt andet tvister og sanktioner, klager, opmand og opsigelse, som parterne kan vælge at benytte i de underliggende aftaler.

  Praksisplanudvalget har næste møde den 20. juni.

   

  INDSTILLING

  Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Tager sagen til orientering


Kommunale kommentarer

Der skal ifølge den centrale aftale være indgået aftaler om sygebesøg, samtaleterapi, plejehjemslæger og lungesatsning inden udgangen af 3. kvartal 2016.

I region Syddanmark er vi desuden langt i forhold til at kunne indgå en aftale om telemedicin, så der vil også blive arbejdet med denne aftale parallelt med de øvrige aftaler.

Den 26. maj blev der indgået en national aftale mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre. Med udgangspunkt i det nationale papir udarbejdes der en lokal aftale for region Syddanmark, som efterfølgende skal til drøftelse i de kommunalt lægelige udvalg.

Der vil også blive udarbejdet et centralt udmøntningspapir for lungesatsning, hvori der også vil indgå oplæg til pris for de enkelte ydelser. Udover den økonomiske ramme på 21 mio. kr fra regionen og 21 mio kr. fra de syddanske kommuner, som vil blive udløst, hvis der indgås aftale om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg, kommer der nationale midler til aftaler om lungesatsning, forløbsprogrammer og plejehjemslæger. Vedhæftet er en oversigt over den økonomi, som er i spil.

Der opfordres fortsat til, at der ikke indgås lokale aftaler med PLO.

 

 Der gives på mødet en orientering om den nyeste udvikling i udarbejdelsen af de centrale aftaler.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At SSF tager sagen til orientering

midler til almen praksisc8e527fd-0480-4563-b8a6-9f096dc3f729.doc

Bilag

Midler til almen praksis.doc

1.16. Formandskabsbehandlet: Projektforslag til Satspuljen 2016-2019 “Styrket sammenhæng for de svageste ældre” (CETR)

Formandskabsbehandlet: Projektforslag til Satspuljen 2016-2019 “Styrket sammenhæng for de svageste ældre” (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen om de indkomne projektforslag til Satspuljen 2016-2019 �Styrket sammenhæng for de svageste ældre� og DAK-medlemmernes kommentarer til orientering.

 

Sagsfremstilling DAK

 

Som del af handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19 udmøntes en satspulje på 82,4 mio. kr., heraf 78,5 mio. kr. til projekter målrettet forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af sektorer, med det formål at sikre styrket sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre, der har behov for kontakt til hhv. kommunens hjemme- eller sygepleje, sygehus og almen praksis.

 

Projekterne skal igangsættes inden udgangen af 2016 og afsluttes inden udgangen af 2019.

Sundhedsstyrelsen forventer at 6-10 større projekter vil blive prioriteret og modtage puljestøtte.

 

I Syddanmark har Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum (DAK) godkendt en proces, hvor hvert af de lokale samordningsfora indsender max to udkast til projektforslag til DAK, som herefter kommenterer projektforslagene. Herefter kvalificerer ansøger i henhold til DAK�s kommentarer og færdiggør projektbeskrivelserne i overensstemmelse med satspuljens kravsspecifikationer. De færdige ansøgninger indsendes samlet til vurdering hos Sundhedsstyrelsen, som udvælger de projekter der nationalt skal modtage støtte fra satspuljen.

 

Indkomne projektforslag

De lokale samordningsfora har indsendt seks projektforslag, et fra SHS, et fra SVS, to fra SLB og to fra OUH. I det følgende gives et kort resumé af hvert projekt. Projektforslagene i deres fulde længde er tidligere, d. 3. maj 2016, fremsendt til medlemmerne af DAK.

 

Lokale samordningsfora SHS

Projekt: (Ingen titel)

De fire Sønderjyske kommuner, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg har i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og de praktiserende læger gennemført ACCESS projektet i perioden 2012-2015. ACCESS projektet afdækkede en række områder, som kræver yderligere undersøgelse, for at finde frem til robuste modeller for det fremtidige tværsektorielle samarbejde. Modellen skal sikre tidlig opsporing af sygdom samt hurtig og relevant diagnostik og intervention, således at hospitalsindlæggelse, hvis muligt, erstattes med et tilbud, der i højere grad imødekommer den svage ældre medicinske patients individuelle behov i borgerens nærmiljø.

 

Lokale samordningsfora SLB

Projekt: �Intravenøs antibiotisk behandling af patienter i hjemmet efter en indlæggelse�.

Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommune og Sygehus Lillebælt har i samarbejde beskrevet projektet, som har til formål at undersøge potentialer og barrierer, når intravenøs antibiotisk behandling flyttes fra sygehus til det primære sundhedsvæsen. Formålet er ligeledes at give patienterne muligheden for at modtage en del af behandlingen i deres nærmiljø, vante omgivelser, øge patient/borger tilfredshed og reducere antallet af genindlæggelser efter IV-behandling med antibiotika.

 

Projekt: �Hotline og udskrivelseskoordinatorer i FAM�

Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle kommune har i samarbejde med Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling på Kolding og Fredericia sygehus udarbejdet projektforslaget, som har særligt fokus på at sikre sammenhængende behandlings- og plejeforløb for den akutte patient mellem Fælles Akut Modtagelse og kommunernes akutteam/hjemmepleje. Projektet har to ben:

1) Udskrivelseskoordinering, hvor sygeplejersker, ansat på sygehuset, med særlig viden om de samarbejdende kommuner og direkte adgang til deres hjemmesygepleje/akut teams/visitation skal øge kvaliteten i udskrivelsen med det formål at reducere antallet af genindlæggelser.

2) Hotline og medicinfokus, hvor der i regi af FAM etableres en �hotline� telefon (dag og aften), som kommunernes hjemmesygeplejer og akut teams kan benytte ved behov for spørgsmål og rådgivning om videre behandling af udskrevne patienter. Hotlinen betjenes af en speciallæge med viden om den ældre medicinske patient.

 

Lokale samordningsfora OUH

Projekt: �Patienten i fokus � på tværs af sektorer. Det Virtuelle Tværsektorielle Samarbejde (VTS)�

Endokrinologisk Afdeling M på OUH har gennemført pilotprojektet �Det Virtuelle Ambulatorium� og ønsker at udbygge projektet til en model, der styrker kompetencerne på tværs af primær- og sekundærsektoren. Projektet har til formål at

 • styrke det tværgående og tværsektorielle samarbejde

 • styrke kompetenceudviklingen i hjemmesygeplejen

 • understøtte det gode udskrivningsforløb

 • forhindre indlæggelser og genindlæggelser

 • støtte det svære forløb hos patienten der håndteres der hjemme af hjemmeplejen

 • medinddrage patient/borger og denne pårørende

Systemet tænkes i første omgang brugt i hjemmeplejen, hvor hjemmesygeplejen via sin smartphone eller tablet kan opkoble sig fra patientens hjem og søge råd og vejledning hos en læge eller sygeplejerske i det virtuelle ambulatorie, eksempelvis efter udskrivelse af en patient. Den praktiserende læge vil også kunne afholde virtuelle møde og få sparring og vejledning fra speciallæger på sygehuset.

 

Projekt: �GERI Kufferten � et værktøj til styrket sammenhæng for de svageste ældre�

I 2013-14 gennemførte OUH Svendborg og Svendborg kommune en undersøgelse, som viste at akut korttidsindlagte (48t)>

 

Lokale samordningsfora SVS

Projektet �Danmarks bedste overlevering � det gode forløb�

Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommune har sammen med Sydvestjysk Sygehus udviklet et projektforslag, som har til formål at sikre tryghed, kontinuitet og faglig kvalitet i patientforløb på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Dette ved at:

 • etablere tværsektorielle koordinatorer, som skal sikre overgangene mellem indlæggelse og udskrivelse og omvendt

 • muliggøre øget tværsektoriel sparring og monitorering af patientforløb i FAM, sengeafdelinger og med kommunerne omkring genoptræning, pleje og behandling under indlæggelse og efter udskrivelse

 • screene patienters funktionsevne ved udskrivelse

 • understøtte en god udskrivelse i samarbejde med patient og pårørende

 • geriatrisk udredning i FAM med mulighed for kontakt til geriater under hele forløbet samt i op til 72 timer efter udskrivelse.

Projektet skal ses som en videreudvikling og konkret udmøntning af dele af SAM:BO aftalen.

 

DAKs kommentarer til projektudkastene

DAKs medlemmer har kommenteret de seks projektforslag, ud fra hvorvidt det enkelte projekt falder indenfor Satspuljens rammer, om projektet er i overensstemmelse med prioriteringen i det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Syddanmark og har givet deres strategiske bemærkninger til projektforslagene. Herudover har flere medlemmer givet en række generelle kommentarer til projektforslagene. Nogle af kommentarerne har haft fokus på processen for udarbejdelsen af ansøgningerne, som vurderes med fordel, at kunne have inkluderet en tættere koordination og samarbejde imellem de lokale samordningsfora. Dette med henblik på at facilitere udarbejdelse af projektforslag på tværs af de lokale samordningsfora. Denne overvejelse noteres og bringes til anvendelse i fremtidige ansøgningsrunder, ligesom den korte tids- og procesplan drøftes med Sundhedsstyrelsen. Der er overordnet enighed om, at projektforslagene falder indenfor satspuljens rammer og prioriteringen i det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Syddanmark.

En oversigt over alle kommentarerne findes i bilag 1.

 

Den videre ansøgningsproces

DAK�s kommentarer er givet videre til ansøgerne, som har indtil d. 14. juni 2016 til at færdiggøre deres projektbeskrivelser. D. 15. juni sendes de seks projektbeskrivelser samlet afsted til Sundhedsstyrelsen, som i sammenhæng med projektbeskrivelser fra de øvrige regioner og kommuner vurderer og udvælger hvilke projekter, der skal støttes med satspuljemidler i perioden 2016-19. Medlemmerne af DAK modtager samtidig med afsendelsen til Sundhedsstyrelsen en kopi af de endelige projektbeskrivelser. Sundhedsstyrelsen offentliggør deres afgørelse ultimo august og underretter her ansøgerne.

 

Indstilling

Til orientering


Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager sagen til efterretning.

15-06-2016 bilag pkt. 16.1e42a157d-153c-45fc-ba92-946e824d826b.pdf
15-06-2016 bilag pkt. 16.20278f3fd-5825-406a-82dc-d74a0515fdda.pdf

Bilag

15-06-2016 Bilag pkt. 16.1.pdf
15-06-2016 Bilag pkt. 16.2.pdf

1.17. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende, at følgende punkter sættes på dagsordenen til næste møde:

– Temadrøftelse om opgaveoverdragelse

– Temadrøftelse om tværsektorielt sundheds-it

– Status på arbejdet med sundhedsaftalen

– Udkast til patientforløbsprogram for KOL

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

– At SSF tager sagen til efterretning.

1.18. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget (CETR)

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget (CETR)

Det administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende, at følgende sager sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalget:
 

– Status fra Følgegruppen for behandling og pleje (1)

– Status fra Følgegruppen for forebyggelse (2)

– Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering (3)

– Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse (4)

– Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt (5)

– Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin (6)

– Videreudvikling af Sam:Bo (8)

– Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge (9)

– Lokal udmøntning af nye nationale mål for sundhedsvæsenet (12)

– Orientering om invitation til politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 (13)

– Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget (14)

– Projektforslag til Satspuljen 2016-19 �Styrket sammenhæng for de svageste ældre (16)

– Betydningen for sundhedsaftalen af den politiske aftale om besparelsen af Region Syddanmarks budget 2016

(direkte til Sundhedskoordinationsudvalget)

– Proces og målsætning vedr. landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL

(direkte til Sundhedskoordinationsudvalget)

– Kræftforløbsprogrambeskrivelser

(direkte til Sundhedskoordinationsudvalget)

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

– Godkender, at punkterne sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 16. august 2016.


Kommunale bemærkninger

Da Praksisplanudvalget skal udmønte Sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet om almen praksis, kan det foreslås DAK, at denne sag også sendes videre til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget. Sagen bør dog i dette tilfælde opdateres efter drøftelserne i Praksisplanudvalget den 20. juni.

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Det foreslås på mødet i DAK, at der orienteres om status på arbejdet i Praksisplanudvalget på det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Projektforslag til Satspuljen 2016-19 �Styrket sammenhæng for de svageste ældre (16) skal ikke videresendes til Sundhedskoordinationsudvalget. Alle øvrige punkter videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 16. august.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At SSF tager sagen til efterretning.

2.1. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (CETR)

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner (CETR)

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmark havde på deres møde den 10. februar en drøftelse af sundhedsområdet. Det blev på mødet besluttet at inddrage Sundhedsstrategisk Forum i det videre arbejde med at udvikle fælleskommunale visioner for sundhedsområdets udvikling.
 

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 1. april fremkom en række ønsker til indholdet i papiret. Det blev blandt andet nævnt, at det er vigtigt med et tydeligt borgerperspektiv i visionspapiret, at der skal sættes et højt og forpligtende ambitionsniveau, at der skal være sammenhæng mellem sundhed-social og arbejdsmarked, og at samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen er meget vigtigt. Bemærkningerne fra mødet den 1. april er indarbejdet i visionspapiret.

 

 

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum 1. april, blev det besluttet, at der i udarbejdelsen af det sundhedspolitiske papir skulle inddrages et par ekstra kommuner udover de 5 kommuner i formandskabet, så der blev sikret en bred kommunal repræsentation. Vejle, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner har således bistået Formandskabet ved udarbejdelse af et udkast til visions- og strategipapiret.

Derudover har Anders Bilsøe Lassen, Implement, været inddraget i udarbejdelsen af papiret.

 

Visionspapiret tager overordnet afsæt i et tydeligt og ambitiøst borgerperspektiv, men der er også fokus på ulighed i sundhed, og at alle borgere ikke har de samme muligheder for at tage tilstrækkelig ansvar for egen sundhed.

 

 

Der opstilles i visionspapiret en overordnet vision. Visionens kerne er borgerne, og hvordan der sammen med borgerne skabes værdi. Visionen gælder for alle borgere i Syddanmark uanset diagnose eller tilknytning til sundhedsvæsenet og nås gennem videreudvikling af det fælles rehabiliterende paradigme, som kommunerne allerede i dag arbejder med. Visionen sætter retningen for arbejdet i de syddanske kommuner og gør det lettere og bedre for de øvrige aktører på sundhedsområdet at samarbejde med kommunerne.

 

 

Der opstilles i visionspapiret to overordnede mål. Det første mål sætter fokus på en markant stigning i syddanskernes selvvurderede sundhedstilstand, og det andet beskriver, hvordan den forbedrede sundhedstilstand kommer til udtryk ved, at færre borgere har behov for behandling i sundhedsvæsenet. Realiseringen af de to mål kræver et stærkt nært sundhedsvæsen og et betydeligt skift fra fokus på behandling til fokus på forebyggelse og rehabilitering.

For at nå de overordnede mål sættes der særligt fokus på tre målgrupper og indsatsområder: Børn og unges livsstil, Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser og Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme. De tre områder er udvalgt, fordi de i særdeleshed stiller krav til nytænkning i form af nye indsatser og indsatser på tværs af faggrupper og sektorer. Derudover vil forbedret sundhed på disse områder i mange tilfælde også have en positiv betydning for andre områder, eksempelvis gennem forebyggelsesinitiativer.

De opstillede mål i visionspapiret er alle meget ambitiøse. For at lykkes hermed skal vi først og fremmest lykkes med at omsætte visionens fokus på borgerens rolle som ligeværdig aktør og ansvarlig i forhold til egen sundhed og udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. For at nå målene og indfri visionen opstilles der en række konkrete virkemidler, som skal hjælpe kommunerne i arbejdet.
 

Formandskabet foreslår, at der i fremsendelsen til KKR lægges op til, at KKR godkender visionspapiret og oversender det til de 22 kommuner med anbefaling om, at kommunerne lokalt drøfter, hvordan man kan løfte på visionspapirets vision og overordnede mål. Det foreslås endvidere, at KKR fremsender visionspapiret til KL som bidrag til det igangværende arbejde med udarbejdelse af en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder som bidrag til den videre udmøntning af kommunale mål, der løfter på regeringens nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet.
 

Det kan overvejes at styrke forankringen af visionspapiret ved at indbyde kommunernes sundhedsudvalgsformænd og næstformænd samt Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale medlemmer til en visions- og strategidrøftelse ultimo 2016. Visionspapiret kan på denne måde også danne afsæt for en drøftelse af fremadrettede prioriteringer i forhold til både nuværende og næste sundhedsaftale.

 

 

Forudsat at KKR godkender visionspapiret, er det tanken, at visionspapiret i løbet af efteråret 2016 kan danne afsæt for drøftelse af SSF´s videre strategiske arbejde.

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller:
 

– at SSF drøfter og tager visionspapiret “KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025” til efterretning med henblik på fremsendelse til KKR godkendelse via kommunaldirektørkredsen.

 

 

– at SSF anbefaler, at KKR fremsender visionspapiret til de 22 kommuner med anbefaling om, at kommunerne lokalt drøfter, hvordan man kan løfte på visionspapirets vision og overordnede mål.

 

 

– at SSF anbefaler KKR, at visionspapiret fremsendes til KL som bidrag til det igangværende arbejde med udarbejdelse af en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder som bidrag til den videre udmøntning af kommunale mål, der løfter på regeringens nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet.

 

– at KKRs drøftelse af visionspapiret forventes at danne afsæt for drøftelse af SSF´s videre strategiske arbejde i løbet af efteråret 2016

 

 

 

kkr syddanmark visionspapir (3) (2)8124b607-e62c-4c25-ba3b-77fbb3c430f5.doc

Bilag

KKR Syddanmark Visionspapir (3) (2).doc

2.2. Sag vedr. opgaveoverdragelse – henvendelse fra Sønderborg Kommune (jmoe)

Sag vedr. opgaveoverdragelse – henvendelse fra Sønderborg Kommune (jmoe)

Denne sag vedrører en henvendelse fra Sønderborg Kommune, som oplever en de facto opgaveoverdragelse fra Odense Universitetshospital i forbindelse med en konkret borgercase.

 

(Der henvises endvidere til Formandskabets bemærkninger og indstilling under punkt 1.4 “Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse”)

 

Sagsfremstilling:

Sønderborg Kommune har i foråret 2016 fået to borgere udskrevet fra Odense Universitetshospital med permanent dræn grundet acites/ophobning af væske i bughulen. Drænet skal tømmes hver/hver anden dag, og til det skal der anvendes materialer, der kan have en omkostning på op til 1400 kr. pr. skift/dag. Odense Universitetshospital har efter udskrivelse af borgerne til hjemmet fortsat behandleransvaret.

 

Sønderborg Kommune oplyser, at de gerne vil påtage sig den sygeplejefaglige opgave i forbindelse med skift af drænet, men ser en udfordring i forhold til udgifterne til materialerne i forbindelse med tømning af drænet. Det er er kommunens vurdering, at der i det pågældende tilfælde er tale om et behandlingsredskab, som indgår som en del af borgernes behandling på sygehuset, jf. Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, og at Odense Universitetshospital på denne baggrund skal dække udgifterne her til.

 

Erfaringen er dog, at Odense Universitetshospital ikke vil godtgøre udgifterne til behandlingsredskaberne, men opfører sig som om, Sønderborg Kommune har “hjemtaget” patienten.

 

På denne baggrund har Sønderborg Kommune forsøgt at rejse den konkrete sag i Følgegruppen for opgaveoverdragelse. Følgegruppen behandlede sagen på sit seneste møde den 26. april 2016. Følgegruppen konkluderede på mødet, �at det ikke var muligt at drøfte den konkrete sag, men at det blandt andet er sådan en problemstilling, som modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse skal være med til at eliminere i fremtiden�.

 

Da modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse tidligst forventes lagt frem i november 2016, og da Følgegruppen ikke vil udtale sig vedr. en konkret sag om opgaveoverdragelse, så efterlyser Sønderborg Kommune en afklaring af, hvor den konkrete sag og lignende sager kan afklares i den mellemliggende periode.

 

Sønderborg Kommune kan være bekymret for, at de sager, der går forud for vedtagelse af modellen, bliver anset som allerede opgaveoverdraget, og derfor ikke kommer til at indgå i det fremadrettede arbejde med modellen og opgaveoverdragelse generelt.

 

På denne baggrund ser Sønderborg Kommune et behov for en strategisk drøftelse kommunerne imellem af, hvordan kommunerne sikrer, at der kan indgås konkrete aftaler med  regionen omkring håndteringen og finansieringen af opgaveoverdragelse i  en overgangsperiode frem mod den nye model. Den nuværende situation, hvor man oplever, at der ikke er mulighed for at rejse konkrete sager og skabe midlertidige løsninger, som sikrer, at udgifterne i forbindelse med opgaveoverdragelse ikke permanent flyttes til kommunerne uden en forudgående aftale, anses for uholdbar. 

 

Formandskabets bemærkninger:

Formandskabet foreslår, at kommunerne – i afventning af en godkendt model for opgaveoverdragelse – håndterer den nuværende situation ved at anlægge en individuel og konkret tilgang til indgåelse af aftale med sygehuset, der har det lægefaglige ansvar for behandlingen af borgeren i hjemmet. Konkret foreslås, at kommunerne systematisk anvender vedlagte standardbrev, hvoraf fremgår, at kommunen i den konkrete sag tilkendegiver, at man – af hensyn til borgeren – er parat til at bistå med sygeplejefaglig behandling under sygehuslægens ansvar og forudsat konkret afregning med sygehuset. I modsat fald må sygehuset henvise borgeren til ambulant kontrol. Der orienteres i DAK om kommunernes tilgang, hvorved der også søges skabt afklaring af en model for opgaveoverdragelse hurtigst muligt.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller:
 

 • At Sundhedsstrategisk Forum drøfter håndteringen af Sønderborgs henvendelse og lignende sager i afventning af en godkendt model og principper for opgaveoverdragelse.
 • At Sundhedsstrategisk Forum godkender forslag til standardbrev som fælles tilgang til øjeblikkelig brug blandt medlemskommunerne, når de de oplever lignende konkrete sager.

 

standardbrev_kommunalt svar_forlagt sygehusbehandlign ved udskrivning af borger xx_udkast fælleskommunalt sundhedssekretariat version af 8. juni 2016bc2c45d9-1796-46ee-9430-981df61d1375.docx

Bilag

Standardbrev_Kommunalt svar_Forlagt sygehusbehandlign ved udskrivning af borger Xx_UDKAST Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Version af 8. juni 2016.docx

2.3. Nyt fra KKR Syddanmark

Nyt fra KKR Syddanmark

Kommunal praktik på sygeplejerskeuddannelsen

Kommunaldirektørforum godkendte på deres møde den 23. maj indstillingerne fra SSF vedrørende praktik på sygeplejerskeuddannelsen. Sagen går herefter videre til godkendelse i KKR den 13. juni 2016.

Som opfølgning på sidste møde i SSF kan nævnes, at Odense er valgt som ankerkommune på sygeplejerskeområdet.

 

Opfølgning på KKR initiativ for at øge SOSU-assistent dimensioneringen i 2016

På mødet i SSF den 1. april blev der orienteret om at KKR-sekretariatet og Region Syddanmark havde taget kontakt til SOSU-skolenerne om drøftelserne om mulighederne for at hæve dimensioneringen af SOSU-assistentuddannelsen.

 

Der arbejdes nu konkret for at opdimensionere SOSU-assistentuddannelsen med 69 elever. De 69 elever svarer til behovet i forhold til kommunale ansættelser i Syddanmark, ud fra beregninger af Finansministeriet i forbindelse med de nationale forhandlinger om dimensionering i 2016.

 

Model for opdimensionering � og forudsætninger herfor

Modellen der arbejdes videre med) baserer sig på at udnytte de �huller�, der vil opstå i Regionens praktikkapacitet i forbindelse med, at der opstartes en ny SOSU-assistentuddannelse pr. 1. januar 2017. Den nye uddannelse er endnu ikke endeligt besluttet, men tegner til, at de studerende skal i somatisk praktik på sygehusene på et senere tidspunkt af deres uddannelsesforløb sammenlignet med den nuværende uddannelse. Det vil give Regionen nogle �huller�, der kan udnyttes til det ekstra antal elever.

Regionen har opstillet følgende forudsætninger for at indgå aftale om opdimensionering:

 • Der er alene tale om en opdimensionering i 2016. Der forventes en ny uddannelse fra 1. januar 2017

 • Kommunerne påtager sig lønudgiften i forbindelse med ansættelse af de ekstra elever

 • Kommunerne påtager sig ansvaret for praktikker i psykiatrien for de ekstra elever.

 

I samarbejde med SOSU-skolerne udarbejder kommunale repræsentanter i øjeblikket et konkret forslag til Region Syddanmark om en model for de ekstra elever. Dimensioneringsudvalget er tovholder på opgaven. Der forventes at kunne indgås endelig aftale herom inden sommerferien, så kommunerne har mulighed for, at de ekstra elever bliver en del af den ansættelsesproces, som kommunerne alligevel skal have til skolernes optag i slutningen af året. Forudsætningen herfor er dog, at den nye uddannelse falder endeligt på plads i løbet af juni måned.

 

Fordeling og økonomiske konsekvenser ved en opdimensionering

Det er som nævnt en forudsætning for, at Region Syddanmark vil indgå aftale om opdimensionering af SOSUassistentuddannelsen, at kommunerne påtager sig ansættelsesansvaret for eleverne og dermed også bærer den fulde lønudgift. Det vil betyde en merudgift for kommunerne sammenlignet med eleverne på den nuværende dimensionering, hvor 45 pct. ansættes i kommunerne og 55 pct. i Regionerne.

Det er relevant at nævne, at det overordnet set ikke forventes, at kommunerne kan ansætte

SOSU-hjælperelever tilsvarende den aftalte dimensionering for 2016. Årsagen hertil er for få kvalificerede ansøgere. Tilbagemeldinger til ankerkommunen på området, Esbjerg, viser, at kommunerne i gennemsnit forventer at kunne nå ca. 60 pct. af dimensioneringen. På området for SOSU-hjælperelever vil mange kommuner derfor ikke have lønudgifter svarende til den forventede dimensionering.

 

Kommunaldirektørforum anbefaler KKR, at de bakker op om den opstillede model.

2.4. Almen orientering

Almen orientering

Repræsentanter i arbejdsgrupperne

Vedhæftet er en oversigt over den aktuelle bemanding af arbejdsgrupper under følgegrupperne. Oversigten vil blive opdateret 1-2 gange om året og komme til at ligge på hjemmesiden for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

På listen fremgår det blandt andet, hvem der er udpeget til at indgå i arbejdsgruppen for forlagt IV-behandling, som nyligt er udpeget:

 • Lene Annette Norborg, Odense Kommune
 • Karin Østergaard Christensen, Vejle Kommune
 • Michael Aundal, Aabenraa Kommune

 

 

Blomsterhilsen

Sekretariatet sørgede på Sundhedsstrategisk Forums vegne for blomster til Kirsten Myrups (Sundhedschef, Varde Kommune), bisættelse den 17. maj.

 
 

    
    
    

 

arbejdsgrupper nedsat i regi af sundhedsaftalen 0806163454eb16-77a2-489f-8935-86be5c619054.doc

Bilag

Arbejdsgrupper nedsat i regi af Sundhedsaftalen 080616.doc