Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 29.01.2016


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Vejle, DGI-huset, 1. sal, Bølgelængden

STARTTIDSPUNKT

29-01-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2016 12:00:00


PUNKTER

1.0. Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til mødet i DAK den 29. januar 2016

1.01. Formandskabsbehandlede punkter til umiddelbar godkendelse

1.1. Formandskabsbehandlet – Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december

1.2. Kort mundtlig orientering ved formændene for følgegrupperne om status på arbejdet

1.3. Midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018

1.4. Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

1.5. Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin

1.6. Formandskabsbehandlet – Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

1.7. Den midlertidige situation og midlertidig aftale vedr. fælleshjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

1.8. Formandskabsbehandlet – Godkendelse af kommissorium for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe

1.9. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem

1.10. Formandskabsbehandlet – Drøftelse af Claus Vinther Nielsens oplæg om rehabilitering afholdt i Det administrative Kontaktforum den 11. november 2015

1.11. Formandskabsbehandlet – Nationale Kliniske Retningslinjer

1.12. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

1.13. Formandskabsbehandlet – Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid

1.14. Formandskabsbehandlet – Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient

1.15. Formandskabsbehandlet – Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

1.16. Orientering om Region Syddanmarks udkast til sparekatalog

1.17. Formandskabsbehandlet – Punkter til kommende møder

1.18. Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

1.19. Formandskabsbehandlet – Øvrig gensidig orientering

2.1. Status for samarbejdet om FMK

2.2. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne i 2016

2.3. Status for tværsektoriel kompetenceudvikling

2.4. Nyt fra KKR Syddanmark

2.5. Almen orientering

2.6. Eventuelt

3.1. KL præsentation fra kl. 11.00-12.00


1.0. Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til mødet i DAK den 29. januar 2016

Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til mødet i DAK den 29. januar 2016

Referat

Ingen bemærkninger.
Følgende punkter er på dagsorden til mødet i Det administrative Kontaktforum den 29. januar:
 
 1. Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december 2015
 2. Kort mundtlig orientering ved formændene for følgegrupperne om status på arbejdet
 3. Midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018
 4. Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet
 5. Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin
 6. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens
 7. Den midlertidige situation og midlertidig aftale vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens
 8. Godkendelse af kommissorium for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe
 9. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
 10. Drøftelse af Claus Vinther Nielsens oplæg om rehabilitering afholdt i Det Administrative Kontaktforum den 11. november 2015
 11. Nationale kliniske retningslinjer
 12. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
 13. Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid
 14. Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient
 15. Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet
 16. Orientering om Region Syddanmarks udkast til sparekatalog
 17. Punkter til kommende møder
 18. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
 19. Øvrig gensidig orientering

formandskabsbehandlet – dagsordenspunkter til møde7adc5e13-53df-4605-b01b-b3842793b70a.pdf
29-01-2016_dagsordengodkendt med bilag_dak0f1ac6bc-3d2d-4948-8b1a-067c4b8ce949.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016_DagsordenGodkendt med BILAG_DAK

1.01. Formandskabsbehandlede punkter til umiddelbar godkendelse

Formandskabsbehandlede punkter til umiddelbar godkendelse

Referat

Se bemærkninger under de enkelte punkter:
Pkt. 1.13, Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid.
Møderne i Sundhedsstrategisk Forum vil fremover omhandle et dagsordenpunkt, hvor en række punkter fra dagsorden fra Formandskabet indstilles til umiddelbar godkendelse på en gang. Der er tale om punkter, hvor Formandskabet vurderer, at kommunerne umiddelbart uden forudengående drøftelse eller diskussion kan tiltræde indstillingerne. Formandskabet gør dette på bagrund af mandat givet på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 19. marts 2015.
Punkterne godkendt af Formandskabet på forhånd ville have notifikationen “Formandskabsbehandlet” i overskiften.
 
Dette initiativ er indført for at frigøre tid på mødet til de væsenligste punkter og til de nødvendige drøftelser og diskusioner.
 
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har for mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 29. januar 2016 behandlet og forhåndsgodkendt følgende punkter til umiddelbar godkendelse:
 
1.0 Dagsordenpunkter til mødet i DAK den 29. januar
 
1.1 Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december
 
1.6 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens
 
1.8 Godkendelse af kommissoirum for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe
 
1.10 Drøftelse af Claus Vinther Nielsens oplæg om rehabilitering afholdt i Det administrative Kontaktforum den 11. nov. 2015
 
1.11 Nationale Kliniske Retningslinjer
 
1.13 Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid.
 
1.14 Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient.
 
1.15 Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet
 
1.17 Punkter til kommende møder
 
1.18 Dagsordenpunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
 
1.19 Øvrig gensidig orientering
 
 
 
 
 

formandskabsbehandlede punkter til umiddelbar godkc4f8ff98-f772-4d7c-943c-cf9fe1ea40b6.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

1.1. Formandskabsbehandlet – Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december

Formandskabsbehandlet – Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.
Det administrative Kontaktforum skal på dette punkt orienteres om mødet afholdt i Sundhedskoordinationsudvalget den 22. december 2015. Endvidere skal DAK kort drøfte, hvordan man kan løfte SKU’s bestllinger og ønsker.
 
Sagsfremstilling DAK
Der blev den 22. december 2015 afholdt fællesmøde mellem Det administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.
Følgende punkter blev drøftet på mødet:
 • Monitorering af Sundhedsaftalen
 • Status på arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen 2015-2016
 • Status på anvendelsen af Fælles Medicinkort (FMK)
Sundhedskoordinationsudvalget gjorde opmærksom på, at de ikke nødvendigvis behøver at få tal på, hvordan arbejdet med Sundhedsaftalen forløber. Det er ligeså interessant for dem at få konkret status på, hvordan arbejdet med de prioriterede områder forløber. Det blev besluttet, at Sundhedskoordinationsudvalget på næste møde får en status på arbejdet med de 6 prioriterede områder (Videreudvikling af SAM:BO, nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom, strategi for velfærdsteknologi og telemedicin, model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, samarbejdsaftale om Fælles MedicinKort og kortlægning af mental sundhed) i Sundhedsaftalen.
Sundhedskoordinationsudvalget udtrykte tilfredshed med orienteringen om status for arbejdet i følgegrupperne. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at der
fremadrettet gives en kort status på arbejdet i følgegrupperne, så de har mulighed for at følge fremdriften i arbejdet. Efter behov kan formænd fra følgegrupperne inviteres til at give status på møderne. Sundhedskoordinationsudvalget anerkendte, at der fokuseres på at komme godt i gang med de prioriterede indsatser, før der foretages nye prioriteringer.
Følgegrupperne er blevet bedt om at levere ovenstående efterspørgsler til det næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget.
FMK blev drøftet, og der var enighed om vigtigheden af fortsat fokus på området.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Tager orienteringen til efterretning
 

 
Kommunale kommentarer
Se endvidere punkt 1.2 i forhold til tilgang for afrapportering. Varetagelsen af SKUs behov og ønsker skal vendes på mødet i DAK. Fra kommunal side skal det understreges, at det er vigtigt at sikre, at der, angående følgegruppernes orientering om status på deres arbejde, er sammenfald mellem den orientering, som der gives i DAK, og den orientering som SKU modtager.
Det er vigtigt at fastholde SKU’s og DAK’s rollefordeling som henholdsvis det øverste politiske organ og det øverste administrative organ.
På denne baggrund er det et kommunalt synspunkt, at der skal ske en skriftlig afrapportering af følgegruppernes arbejde til DAK, som efter behandling i DAK sendes videre til SKU.
 
SKU afholder næste møde den tirsdag den 23. februar
Referatet fra mødet i SKU den 22. december kan læses her:
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At sagen tages til orientering

formandskabsbehandlet – opfølgning på fællesmødet214c3b3c-092f-4964-89d4-525baf745a6c.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

1.2. Kort mundtlig orientering ved formændene for følgegrupperne om status på arbejdet

Kort mundtlig orientering ved formændene for følgegrupperne om status på arbejdet

Referat

Indstillingerne blev godkendt.
 
Det blev bemærket, at det er meget vigtigt, at de forskellige indsatser overdrages til SOF´erne, så de har de bedste forudsætninger for at implementere indsatserne. Kommunikation til SOF’er går via DAK / Den tværsektorielle koordinationsgruppe under DAK.
 
Derudover blev det kommenteret, at følgegrupperne skal være opmærksomme på projekter i psykiatrien. Disse projekter er dog en del af følgegruppernes portefølje.
 
Vedr. Følgegruppen for Forebyggelse:
Grundet Kirsten Myrups sygdom, skal der findes en ny formand for Følgegruppen for forebyggelse. Kommunerne melder repræsentanter ind til sekretariatet.
 
Vedr. Følgegruppen for Opgaveoverdragelse:
Følgegruppen skal være opmærksom på, at flytning af opgaver, der er besluttet overdraget til kommunerne, monitoreres i forhold til økonomi og ressourcer.
Hvis kommunerne oplever henvendelser i forhold til overdragelse af opgaver, er det vigtigt, at dette forelægges for følgegruppen. Det skal sikres, at enkeltcases vedrærende enkeltstående borgere ikke forsøges anvendt som præcedens
På næste SSF-møde ønskes forelagt sag med indsamlede regionale og kommunale bud på mulige opgaver, som vil kunne overdrages efter beslutning i DAK, samt Følgegruppens forslag til model for opgaveoverdragelse.
I denne sag skal DAK modtage en kort mundtlig status om arbejdet i følgegrupperne fra følgegruppeformændene. Dette kan ske uden yderligere ressourcetræk, da den regionale eller kommunale medformand i følgegrupperne i forvejen deltager i møderne i DAK. Jf. punkt 1.1 på dagsorden er det et kommunalt synspunkt, at afrapportering af følgegrupperns arbejde i DAK fremadrettet i stedet skal ske skriftligt.
 
Sagsfremstilling DAK
Der er nedsat fem følgegrupper til at arbejde med de prioriterede indsatser i sundhedsaftalen fordelt på områderne behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering, forebyggelse, velfærdsteknologi og telemedicin samt opgaveoverdragelse. Grupperne er for alvor kommet i gang i efteråret 2015. På mødet i november 2015 i Det administrative Kontaktforum blev der af formændene for følgegrupperne givet en kort status på gruppernes arbejde.
 
På mødet gives der en kort mundtlig orientering, af formændene for følgegrupperne, om status siden sidst. Den mundtlige status bliver givet af de formænd for følgegrupperne, der er medlem af Det administrative Kontaktforum – dvs.
 • Følgegruppen for behandling og pleje v/Birthe Mette Pedersen
 • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering v/Susanne Lauth
 • Følgegruppen for forebyggelse v/Helle Adolfsen
 • Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin v/Irene Rossavik
 • Følgegruppen for opgaveoverdragelse v/Heidi Juul Madsen
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Tager orienteringen til efterretning
 

 
Kommunale kommentarer
Se tillige kommunale kommentarer under punkt 1.1 – forudgående punkt – på dagsorden for DAK “Opfølgning på fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Det administrative Kontaktforum den 22. december”.
 
Det bør overvejes, at man på mødet i DAK i forlængelse af de mundtlige orienteringer om arbejdet i følgegrupperne drøfter, hvorledes der kan sikres sammenfald mellem den mundtlige orientering i DAK og den orientering, som SKU efterfølgende skal modtage. På baggrund af referatet fra mødet i SKU forventes det, at SKU skal modtage en skriftlig orientering. For sikre sammenfald mellem afrapporteringen i DAK og i SKU og sikre de to forums gensidige rollefordeling anbefales det, at man på mødet i DAK fremfører, at DAK på hvert møde modtager en skriftlig statusredegørelse på arbejdet i de enkelte følgegrupper. Og videre at disse skriftlige afrapporteringer efterfølgende fremsendes til møderne i SKU og dermed udgør den skriftlige orientering, som SKU får om arbejdet i følgegrupperne.
Dog skal man være opmærksom på, at SKU efter behov kan bede de forskellige følgegrupper om at møde frem og give en mundtlig orientering.
 
I DAK og Følgegrupperne skal være opmærksom på den permanente udfordring med overblik, prioritering og styring af de pålagte og igangsatte opgaver, herunder overvejelser over omfanget af opgaver nogle af følgegrupperne ender med at stå med.
 
Vedr. den interne kommunale afrapportering og kobling mellem kommunale følgegruppeformænd og SSF:
Den overordende ramme vedrørende proceduren for den interne kommunale afrapportering fastholdes, sådan at Formandskabet bestemmer form og indhold for afrapporteringen fra de kommunale medformænd i følgegrupperne til Sundhedsstrategisk Forum (vedtaget på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 23. september).
Sekretariatet indhenter således forud for mødet i Formandskabet og det efterfølgende møde i Sundhedsstrategisk Forum en orientering om arbejdet i følgegrupperne fra de kommunale medformænd. Disse indskrives i dagsorderne for møderne i Sundhedsstrategisk Forum og udgør grundlaget for evt. spørgsmål og drøftelser på møderne.
 
Afrraportering af arbejdet i følgegrupperne fra de kommunale medformænd:
 • Følgegruppen for Forebyggelse v/ Anette Filtenborg (vikarierer for Kirsten Myrup)
Der er blevet skabt et overblik over opgaveporteføljen. Følgegruppen har besluttet, at alle kommissorier under Følgegruppen skal være mere starndardiserede og indeholde en række faste oplysninger. Man har i gangsat arbejde med at udarbejde et kommisorier for hhv. Infektionshygiejnisk rådgivning og Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge. Arbejdsgruppen omkring ”Implementering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse” blevet opdelt i to, en gruppe der arbejder med monitorering af strategien og en gruppe der arbejder med planlægning og afholdelse af konferencen Lige Sund d. 10 marts. Endelig har Følgegruppen igangsat arbejdet med en guide, som skal styre og hjælpe arbejdsgrupperne i deres arbejde.
 
 • Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering v/Steen Dokkedal
Det går godt. 11. januar blev andet mødet i Følgegruppen afholdt. Man har haft besøg af den strategiske gruppe på genoptræningsområdet, bl.a. i forhold til problemstillingerne omkring genoptræningsplaner til rehabilitering på det specialiserede niveau og genoptræningsplaner til psykiatriske patienter. Følgegruppen har drøftet plan for revision af kommissorier. I første omgang vil Følgegruppen fasttlægge kommissorium og sammensætning af det, der hidtil har gået under betegnelsen ”strategisk gruppe”. Gruppen skal sammensættes ud faglig og ikke geografisk repræsentativitet. Et udkast til kommissorium for gruppen drøftes på følgegruppens møde den 10. marts. I øvrigt drøftede følgegruppen: Afsluttende afrapportering fra implementeringsgruppen til forløbsprogram for personer med erhvervet hjerneskade; Drøftelse af simple mål til belysning af effekt som kan sammenlignes på tværs af SOF ift. genoptræningsplaner.
 
 • Følgegruppen for Behandling og Pleje v/ Michael Skriver Hansen
Følgegruppen har afholdt 2 møder. Næste møde i følgegruppen er den 5. februar 2016. Følgegruppen præsenterede på mødet i DAK den 11. november en prioritering af gruppens opgaver. Status på de prioriterede opgaver er:
 • FMK: Der er udarbejdet er kommis­sorium for en tværsektoriel, proaktiv FMK-gruppe til godkendelse i DAK den 29. januar 2016.
 • Respiration: Der er udarbejdet et kommissorium for en arbejdsgruppe til revidering af samarbejdsaftalen til godkendelse i DAK den 29. januar.
 • Sygehus-hjemmeplejestandarder: Der er nedsat en arbejdsgruppe til implementering af hjemmepleje-sygehusstandarder version 1.0.3 med medlemmer fra hver af de fire SOF-områder. Medlemmerne repræsenterer endvidere de tre kommunale omsorgssystemer. Arbejdet forventes færdigt med udgangen af 2016.
 • Sam:Bo: Følgegruppen har drøftet videreudvikling af Sam:Bo på mødet den 16. december og arbejder videre med emnet på næste møde. Det forventes, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække juridiske og tekniske muligheder og begrænsninger i forbindelse med videreudviklingen af Sam:Bo.
 
Følgegruppen er i gang med en afdækning af eksisterende arbejdsgrupper, og formandskabet har bl.a. afholdt møde med repræsentanter for UTH-området. Formandskabet har desuden afholdt møde med formandskabet i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin med henblik på at drøfte snitflader.
Følgegruppen har siden opstarten haft et tæt samarbejde med psykiatrien og vil fremadrettet have fokus på udvikling af samarbejdsaftaler, der går på tværs af somatik og psykiatri
 
 • Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin v/ Irene Ravn Rossavik
Intet væsentligt at berette. Se endvidere punkt 1.5 – Strategi for velfærdsteknologi og telemedcin – på nærværende dagsorden.
 
 • Følgegruppen for Opgaveoverdragelse v/ Heidi Juul Madsen
Intet væsentligt at berette. Arbejdet fortsætter i sporet.
 
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At orienteringerne fra de kommunale medformænd fra de fem følgegrupper tages til efterretning.
 • At det kommunale ønske om fast skriftlig afrapportering fra følgegrupperne til DAK og SKU tages til efterretning.

kort mundtlig orientering ved formændene for følge1cf80c5d-860b-4d66-b525-2bfd81d09cf8.pdf
status følgegruppen opgaveoverdragelse ssf-møde 29.01.20168bff65af-4b07-48b0-a68a-8cf6b6c7713d.docx

Bilag

Sagsfremstilling
Status Følgegruppen Opgaveoverdragelse SSF-møde 29.01.2016

1.3. Midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018

Midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018

Referat

Indstillingerne blev godkendt.
I denne sag skal Det administrative Kontaktforumforum orienteres om processen omkring midtvejsstatus på Sundhedsaftalen. Herunder skal Det administrative Kontaktforum orientereres, om hvilken model Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet sig for i forhold til afholdelse af midtvejsstatusmøder med kommunerne.
 
Sagsfremstilling DAK
Ifølge bekendtgørelse om sundhedskoordmidtinationsudvalg og sundhedsaftaler skal Sundhedskoordinationsudvalget følge op på sundhedsaftalen og herunder én gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket løbende at blive orienteret om fremdriften i sundhedsaftalearbejdet og blev bl.a. på mødet den 22. december 2015 givet en status på arbejdet i følgegrupperne, ligesom udvalget også fremover har bedt om at blive orienteret dels om sundhedsaftalens prioriterede indsatsområder, dels om status på arbejdet i følgegrupperne.
 
Det vil være naturligt i løbet af 2016, som er midt i aftaleperioden, at gøre midtvejsstatus på arbejdet med sundhedsaftalen. Formandskabet i Sundhedskoordinationsudvalget har derfor besluttet at afholde fire politiske møder i starten af efteråret 2016. Hver kommune vil have mulighed for at deltage i ét møde.
 
Formålet med de fire politiske møder er at gøre status på samarbejdet i regi af sundhedsaftalen med særlig fokus på de prioriterede indsatsområder, drøfte fælles udfordringer samt evt. at identificere nye prioriterede indsatser for den resterende del af aftaleperioden. Møderne forventes indholdsmæssigt at være en kombination af oplæg om status på arbejdet samt korte tilbagemeldinger fra de deltagende kommuner. Herudover vil der være tid til debat og dialog.
 
Forud for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. februar 2016 vil der blive udarbejdet en procesplan for de politiske møder. Procesplanen godkendes af formandskabet i Det administrative Kontaktforum.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum
 • Tager orienteringen til efterretning.
 

 
Kommunale kommentarer
Det har tidligere været besluttet, at SKU skulle foretage en runde rundt til alle kommunerne. Da det allerede nu var svært at finde ledige datoer i efteråret, hvor begge formænd for SKU ville kunne deltage, har formandskabet for SKU besluttet, at der afholdes 4 møder i stedet for.
Formandsskabet foreslår, at de 4 dialogmøder afholdes ved og af en værtskommune efter nærmere koordination med sekretariatet; inkl. Mødekaffe mv. Endvidere foreslås, at kommunerne aftaler indbyrdes, hvordan man vil afvikle møderne, herunder med evt. kommunal proceskonsulent. Sekretariatet fremsender procesplan til kommunerne, når den foreligger.
Sundhedssekretariatet arbejder sammen med Regionen om tilrettelæggelsen af midtvejsmøderne i det tidlige efterår.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At orienteringen og beslutningen hos Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget tages til efterretning.
 • At kommunerne tilbyder at stille lokaler og evt. kommunal proceskonsulent til rådighed.

midtvejsstatus for arbejdet med sundhedsaftalen 20aa944e51-8135-453d-9ed5-ddd2ba190b5c.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

1.4. Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet

Referat

Indstillingerne blev godkendt.
Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte forslag til kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet. Endvidere vil man på mødet sandsynligvis drøfte, hvordan de respekive parter påtænker at bemande deres poster i Følgegruppen.
 
Sagsfremstilling DAK:
Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet
Som besluttet på mødet i Det Administrative Kontaktforum 11. november 2015 har koordinationsgruppen udarbejdet forslag til kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum
 • Godkender kommissoriet
 • Udpeger deltagere til følgegruppen jf. forslag i kommissorium.
 

 
Kommunale kommentarer
Forslaget til kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet har været vendt på både den regionale og kommunale banehalvdel, og man er nået til enighed om at fremsætte et fælles forslag til kommissorium til drøftelse på mødet i Det administrative Kontaktforum. Det afgørende set fra kommunal side er, at man med forslaget til kommissoirum og nedsættelsen af Følgegruppen er blevet enige om, at man gerne vil noget mere sammen tværsektorielt i forhold til emnerne økonomi, effekt og kvalitet, herunder ledelsesinformation i forhold til at følge udviklingen og effekten af de indsatser og initiativer, som der sættes i gang i regi af Sundhedsaftalen.
 
Region Syd er i dag den eneste region, hvor der ikke i dag er et formaliseret tværsektorielt samarbejde og fokus på økonomi, effekt og kvalitet ved implementeringen af prioriterede indsatser fra Sundhedsaftalen. Endvidere er der heller i dag et formaliseret samarbejde omkring dataudveksling og ledelsesinformation ved eksempelvis opgaveoverdragelse eller produktion af information i forbindelse med opfølgning på de indsatser, som er under implementering ude lokalt.
Man kan her for det kommende arbejde i følgegruppen lade sig inspirere af, hvordan de løfter opgaven i det tværsektorielle samarbejde i de andre fire regioner.
 
Det er en udfordring ved nedsættelsen af denne følgegruppe, at følgegruppen ikke sander til i et væld af opgaver og bestilliger fra flere sider. Det er vigtigt, bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra SKU og DAK vedrørende ønske om fokus på de prioriterede opgaver og behovet for konkret fokuseret afrapporteringer fra arbejdet i følgegrupperne, at Følgegruppen fokuserer deres arbejde ud fra begreber som relevante, fokuserede, og prioriterede data, opgaver og bestillinger.
 
Endelig skal vi fra kommunal side være opmærksom på problemstillingen, at omfattende ønsker og krav til Regionen om levering af data og analyser kan blive modsvaret af krav om, at kommunerne ligeledes anvender store ressourcer på at producere og fremskaffe data og levere ledelsesinformation.
 
På denne baggrund foreslås følgende ændringer i kommissoriet.
Under første punkt (dot) under “Særlige opgaver” foreslås det at ændre:
 • “Levere data og analyser, som efterspørges fra Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum” til: “Levere de vigtigste data og analyser, som efterspørges og prioriteres fra Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum”.
Begrundelse: At Følgegruppen ikke sander til i opgaver.
 
Under andet punkt (dot) under “Særlige opgaver” foreslås det at ændre:
 • “Yde bistand til de øvrige følgegrupper med henblik på at støtte udvikling af metoder til opfølgning og evaluering af konkrete indsatser og initiativer” til: ” Udvikling af metoder til opfølgning og evaluering af konkrete indsatser og initiativer”
Begrundelse: At det begrænses og præciseres, hvem der bestiller opgaver hos Følgegruppen (det gør DAK, og SKU igennem DAK).
 
Vedr. bemanding
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har besluttet at bemande den kommunale medformandspost på strategisk niveau ud fra Formandskabets midte. På denne baggrund er man kommet frem til, at medlem af Formandskabet Michael Maaløe, direktør Vejen Kommune, indtræder som kommunal medformænd i følgegruppen. Som kommunal følgegruppesekretær indtræder Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent Aabenraa Kommune og formand for Fælles Kommunal Økonomigruppe (FKØ). Her ud over skal der findes et menigt kommunalt medlem af Følgegruppen.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At kommissoriet for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet godkendes med de foreslåede ændringer fra kommunal side.
 • At kommunerne i DAK fremfører forslag om, at Følgegruppen til mødet i DAK i juni måned kommer med et pragmatisk og simpelt bud på levering af ledelsesinformation til DAK.

kommissorium for følgegruppen for økonomi effekt5651db1e-bcf1-44f1-b1fb-c226e2b25f42.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 4.1f79a67b7-5e67-4cee-9f90-d5c3c8bbb2d5.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 4.1

1.5. Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin

Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin

Referat

Fra kommunal side ønskes det at bygge ovenpå den tidligere it-strategi, som bør være fundamentet. Det kræver en revidering af den tidligere it-strategi ud fra den nuværende Sundhedsaftale. Med IT-strategien som basis sættes fokus på udvikling af den digitale landevej og infrastruktur samt skaleringsprojekter vedr. velfærdsteknologi og telemedicin, fx på KOL området. Fra kommunal side betragtes Colab som én blandt flere testmuligheder. Udkast til disposition for arbejdet ønskes revideret på denne baggrund. Disse synspunkter bringes med på mødet i DAK.
Den tidligere IT-strategi er vedlagt sagen som bilag.
 
 
 
Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte det udspil til disposition for “Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin” og opdateret procesplan, som Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har fremsendt.
 
Sagsfremstilling DAK:
I hht. referat fra DAK-møde af 11. november 2015, har Følgegruppen udarbejdet en disposition med stikord, som hermed forelægges DAK. I udkastet beskrives de indsatser, som Følgegruppen har udvalgt til strategien på baggrund af DAKs beslutning om at fokusere på få, større projekter at nå i hus med indenfor aftaleperioden.
 
Med afsæt i de beskrevne prioriterede områder i Sundhedsaftalen 2015-2018 er det valgt at strategien fokuserer på fire spor ift. de nye udviklingsområder:
1. Fælles infrastruktur og servicecenter
2. Fra ide til implementering
3. Stor-skala og implementering af modne telemedicinske teknologier
4. Forskningsmiljø
 
Følgegruppen opfatter dette som opgaven ift. udarbejdelse af en strategi for velfærdsteknologi og telemedicin. Herved afgrænses strategien til de prioriterede udviklingsområder indenfor velfærdsteknologi og telemedicin. Dvs. at digitalisering af øvrige prioriterede indsatsområder i Sundhedsaftalen ikke behandles. Herudover udelades initiativer, der kan karakteriseres som mono-sektorielle.
Til orientering er desuden vedlagt en opdateret procesplan fra Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin. Af procesplanen fremgår, at de øvrige følgegrupper under DAK skal orienteres om strategien.
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
 • Drøfter ovenstående
 

 
Kommunale kommentarer
Irene Rossavik orienterer om sagen på mødet.
Der lægges op til, at der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi og telemedicin, som det beskrives i Sundhedsaftalen. Der er i rammepapiret ikke lagt op til, at der skal udarbejdes en ny tværsektoriel it-strategi, når strategien for velfærdsteknologi og telemedicin er udarbejdet. Formandskabet for SSF har drøftet dette, og de indstiller, at rammepapiret revideres lidt. Det foreslås, at strategien har to ben: Et ben med fokus på den bagvedliggende it-infrastruktur og det andet ben med fokus på, hvilken retning der ønskes i forhold til velfærdsteknologi.
 
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At skitseforslagets retning og fokus drøftes med henblik på kommunale synspunkter på DAK

strategi for velfærdsteknologi og telemedicinbf4e2dd3-12d7-404b-ad7f-1c99e6368ae0.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 5.1316e8a89-a941-428e-9da9-c0b3ce714ec0.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 5.2b902b9c4-de81-4508-913d-354645903afd.pdf
it-strategi 2011-201472451ac9-5f64-4c21-bbcb-70191d4995ec.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 5.1
29-01-2016 Bilag pkt. 5.2
IT-strategi 2011-2014

1.6. Formandskabsbehandlet – Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Formandskabsbehandlet – Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Referat

Kommissoriet blev godkendt.
På mødet den 11. november i Det administrative Kontaktforum blev man enige om, som man er forpligtiget til jævnfør den nye lov på området, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny samarbejdsaftale for hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. På mødet den 29. januar skal Det administrative Kontaktforum godkende kommissoriet for en sådan arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er placeret under Følgegruppen for behandling og pleje.
 
Sagsfremstilling DAK
Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen indeholder bl.a. en forpligtigelse for regionsråd og kommunalbestyrelser til at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for borgere, som har respiratorhjælpere efter Sundhedslovens § 79, stk. 1 og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service. En samarbejdsaftale omfatter ikke sundhedsfaglig behandling.
 
Sundheds- og ældreministeriet har som følge af lovændringen udsendt en ny bekendtgørelse og en ny vejledning om fælles hjælperordninger. Bekendtgørelsen og tilhørende vejeledning trådte i kraft den 31. august 2015.
 
Det fremgår af vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:
 • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet
 • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenklet os samlet set reduceres
 
DAK besluttede på sidste møde den 11. november 2015, at en arbejdsgruppe skal udarbejde forslag til ny samarbejdsaftale og, at arbejdsgruppen skal referere til Følgegruppen for Behandling og Pleje. DAK bad Følgegruppen om at udarbejde forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Det er dette forslag til kommissorium, som er på dagsorden til godkendelse.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Godkender forslaget til kommissorium.
 • Godkender at der igangsættes udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen.
 
BILAG:
1 Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens
 

 
Kommunale kommentarer
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har fået indføjet i kommissoriet, at arbejdsgruppen under arbejdet med en ny fælles samarbejdsaftale også skal inddrage alle økonomiske omkostninger, der er for kommunerne ved at administrere hjælperordningerne. Ellers ingen kommentarer.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At forslaget til kommissorium godkendes

formandskabsbehandlet – kommissorium for arbejdsgrb8cc04ca-dc45-45b3-8339-76cdaf49fcdf.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 6.1b1fefd1d-ab54-420a-aaf4-e785a7ac831d.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 6.1

1.7. Den midlertidige situation og midlertidig aftale vedr. fælleshjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Den midlertidige situation og midlertidig aftale vedr. fælleshjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Referat

1. Taget til efterreting.
2. Godkendt. Formandskabets mandat suppleres med bredere mandat til at forhandle vedrørende den midlertidge situation.
 
Der laves et fælleskommunalt høringssvar på dette område i forhold til Regionens sparekatalog. Heri foreslås, det, at udgifterne først tilfalder kommunerne pr 1.1.16 af hensyn til de kommunale budgetter. Udkast til fælles høringssvar udsendes af Sekretariatet.
Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte de midlertidige aftaleforhold og Regionens forslag til midlertidig aftale for hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Baggrunden for et evt. behov for en midlertidig aftale skyldes, at en ny bekendtgørelse, på baggrund af en lovændring, for området trådte i kraft den 31. august 2015. Lovændringen medfører en forpligtigelse for den stedlige region og de stedelige kommuner at indgå nye samarbejdsaftaler. Der vil dog opstå et tidsrum mellem bekendtgørelsens ikrafttræden og indtil en ny samarbejdsaftale er indgået og tiltrådt. Regionen har på baggrund af den nye bekendtgørelse og tilhørende vejledning og opståede situation udarbejdet forslag til midlertidig aftale. Regionen fremførte situationen på sidste møde i Det administrative Kontaktforum og og fremsendte herefter efter aftale deres forslag til midlertidig aftale.
 
Sagsfremstilling DAK
På baggrund af en ændring i Sundhedsloven trådte den 31. august 2015 en ny bekendtgørelse og en ny vejledning i kraft vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Det fremgår af vejledningen, at formålet med reglerne bl.a. er at sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet. Endvidere er formålet at medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenklet og samlet set reduceres. Som en del af dette indeholder den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for fordelingen af de økonomiske udgifter mellem regionen og kommunerne i så fald, at der ikke foreligger en aftale. Det fremgår af vejledningen, at den nye fordelingsnøgle til fordelingen af udgifterne har virkning for alle eksisterende og fremadrettede aftaler i så fald, at man mellem region og kommuner ikke aftaler en anden fast fordelingsnøgle.
 
Da den nye lovændring og medfølgende bekendtgørelse endvidere medfører, at region og kommuner skal indgå en samarbejdsaftale for området, så opstår der en midlertidig situation eller periode mellem bekendtgørelsens ikrafttrædelse og frem til en sådan samarbejdsaftale er udarbejdet og tiltrådt.
 
Denne problematik blev oplyst af Regionen på sidste møde i Det administrative Kontaktforum. Det blev aftalt, at Regionen skulle fremsende sine overvejelser om den videre proces, herunder på hvilke præmisser der indgås aftaler i perioden fra den 31. august til en ny samarbejdsaftale er trådt i kraft. Regionen har efterfølgende fremsendt forslag til ny midlertidig samarbejdsaftale for borgere med kronisk respirationsinsufficiens.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Drøfter de midlertidige aftaleforhold, herunder forslaget til midlertidig aftale.
 
Bilag:
 • Forslag til midlertidig aftale om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens.
 

 
Kommunale kommentarer
Denne sag har fyldt en del på den kommunale side, da det har vist sig, at den nye bekendtgørelse, på grund af indførslen af en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter forbundet med ordningerne, medfører, at der samlet set vil blive flyttet økonomiske udgifter fra Regionen til kommunerne. Formandskabet bad en hurtigarbejdende fælleskommunal arbejdsgruppe udarbejde et responsum på, hvilke muligheder, som kommunerne evt. har i den forbindelse.
 
Notatet konstaterer, at man fra Christiansborgs side har ønsket en administrativ forenkling af området af hensyn til borgerne. Indførslen af den nye bekendtgørelse med en fast fordelingsnøgle for fordelingen af de økonomiske udgifter er et middel her til. Den tilhørende vejledning til bekendtgørelsen præciserer, at den faste fordelingsnøgle gælder alle nye og eksisterende hjælperordninger fra den 31. august 2015. På kommunal side må man således indstille sig på, at dette nye nationale initiativ medfører, at Regionen fremadrettet vil opnå en besparelse i sine udgifter til området, da det er vurderingen, at Regionen ikke har incitament til at indgå en aftale med kommunerne, hvor Regionens andel af udgifterne vil overstige den faste fordelingsnøgles fordeling på 67/33 (Regionen 67 %, kommunen 33 %), som er nævnt i Bekendtgørelsen. Den faste fordelingsnøgle i bekendtgørelsen fungerer her som en tilbagefaldsregel, i så fald der ikke indgås en anden aftale mellem den stedlige region og de stedlige kommuner. Region og kommuner kan altså godt aftale en anden fast fordelingsnøgle, men regionens incitament til dette er, som nævnt, lavt.
 
Hvis man ønsker det, kan man overfor Regionen søge at forhandle en anden startdato for, hvornår den nye fordelingsnøgle træder i kraft end bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato. Dette kan bl.a. ske med henvisning til, at de kommunale regnskaber for 2015 er lukket, at Regionen for sit budget 2015 har kalkuleret med den udgiftstørrelse, som Regionen havde almindeligvis før den nye bekendtgørelse og endelig hensynet til samarbejdets ånd og det nuværende og fremtidige tværsektorielle samarbejde.
 
Regionens forventede besparrelse på området fremgår som pkt. 9.4 på Regionens sparekatalog for 2016.
 
Det fælleskommunale Sundhedssekretariat har indsamlet dokumentation fra medlemskommunerne med henblik på evt. kompensation via DUT, når bekendtgørelsen to år efter sin ikrafttræden skal evalueres. Dog skal det nævnes, at Sundheds- og Ældreministeriet i brev til Danske Regioner og KL ikke finder, at bekendtgørelsen giver anledning til DUT-kompensation mellem regioner og kommuner. Dette må dog gælde de omtalte to år før evalueringen.
 
Kommunale kommentarer til forslaget for midlertidig aftale:
Kernen i forslaget til midlertidig aftale er følgende:
Eksisterende aftaler om fælles hjælpeordninger videreføres frem til en ny samarbejdsaftale foreligger. Herefter efterreguleres økonomien for aftalerne med tilbagevirkende kraft til 31. august 2015, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft. For nye aftaler, som indgås frem til ny samarbejdsaftale foreligger, gælder fordelingsnøglen 67/33, altså at regionen afholder 67 pct. af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger og kommunerne afholder 33 pct. af de samlede udgifter, dog maksimalt 24 timer pr. døgn jf bekendtgørelsen. Når ny aftale foreligger med endelig fordelingsnøgle, efterreguleres økonomien også for disse aftaler.
 
Vurdering af den midlertidige aftale:
Det vurderes ikke fra kommunal side, at der er behov for en midlertidig aftale, da man allerede har velfungerende aftaler, som fint kan fortsætte frem til indgåelse af ny samarbejdsaftale. Endvidere er det vurderingen, at indgåelsen og brugen af en midlertidig aftale øger bureaukratiet på området unødigt.
Det anbefales i stedet, at man på mødet i DAK sigter mod at lave en beslutning med Regionen, hvor den eksisterende samarbejdsaftale fortsætter og alle eksisterende ordninger for borgerne forsætter uændret, dog således, at man anerkender, at der med den nye bekendtgørelse er indført en fast fordeling for de økonomiske udgifter lydende på 67/33, og at denne skal få virkning fra en given dato, som parterne kan aftale. Dette vurderes at give de mindst mulige administrative byrder for alle parter, og man kan dagen efter straks indgå nye aftaler for de borgere, som man venter på at indgå aftaler for, men som netop er sat på hold pga. af den uafklarede situation.
 
Note: Den nuværende samarbejdsaftale på området, tiltrådt af DAK i jan. 2013, nævner, at der skal indgås en ny samarbejdsaftale, når der sker ændringer, eksempelvis i form af nye love eller bekendtgørelser, i grundlaget for indgåelsen af aftalen.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At det tages til efterretning, at der er indtrådt ændringer på området med virkninger begge parter.
 • At Formandskabet får mandat til at søge at forhandle en senere ikrafttrædelsesdato i forhold til den økonomiske fordelingsnøgle end bekendtgørelsens ikrafttræden den 31. august 2015.

den midlertidige situation og midlertidig aftale vd2d1d2ff-eddc-41ed-a5d4-4d698f43b755.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 7.1c6c51bd0-a8d6-47b2-b98d-37b9e6ffbe67.pdf
regionens sparekatalog 2016_pkt 9.4 respirationsinsufficiens51de8589-c317-425d-9b21-f192e67d2f11.pdf
brev til dr og kl om endelig bekendtgør664d4922-18ca-4857-ba1a-8dd71506a019.pdf
samarbejdsaftale om respiratorpatienter-godkendt af dak 09 01 13fe6726b1-92bd-4751-bdd4-ce5491ac682b.pdf
notat_kommunal position_borgere kronisk respirationsinsufficiens_endelig udgave 23900f58d-eeb9-4b7a-9307-5aa966277ce3.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 7.1
Regionens sparekatalog 2016_Pkt 9.4 respirationsinsufficiens
Brev til DR og KL om endelig bekendtgør
Samarbejdsaftale om respiratorpatienter-godkendt af DAK 09 01 13
Notat_Kommunal position_borgere kronisk respirationsinsufficiens_ENDELIG UDGAVE 2

1.8. Formandskabsbehandlet – Godkendelse af kommissorium for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe

Formandskabsbehandlet – Godkendelse af kommissorium for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe

Referat

Kommissoriet blev godkendt.
Det administrative Kontaktforum besluttede på sit møde den 11. november, at der er behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal følge og understøtte implementeringen af Fælles Medicin Kort (FMK). Arbejdsgruppen skal bl.a. gøre dette ved at sikre, at der er en tæt kobling mellem den viden, arbejdsgruppen opnår via sit arbejde og ud fra samarbejdet med de lokale Samordningsfora, SOF’ferne omkring implementeringen af FMK lokalt . DAK skal på mødet den 29. januar tage stilling til kommissoriet for en sådan arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen placeres under Følgegruppen for behandling og pleje.
 
Sagsfremstilling DAK
Implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK) omfatter mange parter. Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum (DAK) og de lokale samordningsfora udgør de regionale, tværsektorielle fora, der har FMK-implementeringen på dagsordenen.
Sygehusene og kommunerne har egne, interne FMK-organisationer til at understøtte korrekt anvendelse af FMK. Praksisafdelingen i Region Syddanmark samarbejder med PLO Syddanmark, Foreningen af Praktiserende Speciallæger og lægepraksissystemerne om at understøtte korrekt anvendelse af FMK i praksissektoren.
Hver sektor tager således hånd om FMK-relaterede problemer i egen organisation. Men der mangler en handlekraftig gruppe af FMK-nøglepersoner, som kan hjælpe parterne på tværs af sektorerne, når der er behov for hurtige afklaringer eller fælles udmeldinger. På den baggrund besluttede DAK på møde den 11. november 2015, at der under Følgegruppen for behandling og pleje skal nedsættes en proaktiv FMKgruppe til at følge og understøtte de forskellige sektorers implementering af FMK.
FMK-gruppen skal sikre en tæt kobling mellem den viden, man opnår i arbejdsgruppen og FMK-arbejdet i de lokale samordningsfora (SOF).
Der er nu udarbejdet et kommissorium for FMK-arbejdsgruppen.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Godkender kommissoriet for den tværsektorielle FMK-arbejdsgruppe
 

 
Kommunale kommentarer
I kommissoriet for den tværsektorielle FMK arbejdsgruppe er udarbejdelse af en samarbejdsaftale for FMK (som er blandt de 6 prioriterede indsatser i Sundhedsaftalen) ikke en del af opgaverne. Det vil sige, at der snarest muligt bør nedsættes en arbejdsgruppe, som kan udarbejde en sådan samarbejdsaftale. Den tværsektorielle arbejdsgruppe for FMK anbefales besat med forholdsvis drifts/IT-kyndige repræsentanter, og det vurderes, at det er en anden type repræsentanter, som skal udarbejde en samarbejdsaftale.
 
Formandskabet indstiller, at der i kommissoriet tilføjes en beskrivelse af, at arbejdsgruppen skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem arbejdsgruppens arbejde og arbejdet med FMK i Praksisplanudvalget.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At udkastet til kommissorium godkendes, under forudsætning af en tilføjelse jf ovenstående kommentarer

formandskabsbehandlet – godkendelse af kommissoriuafb600c2-6919-4172-8737-9fec2c961e89.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 8.16bed51fa-406a-4ca0-b4d0-e949887cc96c.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 8.1

1.9. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem

Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem

Referat

Indstillingerne blev godkendt.
Der henstilles til, at Regionen løbende fremlægger monitoreringen af området.
Fra kommunal side kan det overvejes, som metode til at teste kostprisen, at man på et tidspunkt skal forsøges sig med et fælles kommunal udbud af opgaven.
 
Som udgangspunkt anses det som godt med en harmonisering på området.
Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte og godkende forslag til aftale om blodprøvetagning i eget hjem. DAK nedsatte i september 2014 en arbejdsgruppe, som havde til formål at udvikle en fælles syddansk model på området samt formulere et forslag til fælles aftale her for. Den udarbejdede aftale er en frivillig aftale, som den enkelte kommune selv beslutter, om man vil gøre brug af. Økonomisk opererer aftalen med en takstmodel, hvor der betales pr. bestilt blodprøvetagning eksklusiv transport. En sådan økonomisk model er nyt i denne sammenhæng. Der kan være diskussion om, hvad kostprisen på ydelsen vil være.
 
Sagsfremstilling DAK:
Der har på alle sygehusenheder i Region Syddanmark været ordninger, hvorunder sygehuspersonale er kørt ud og har taget blodprøver på svært transportable patienter i deres eget hjem. Ordningerne har været meget forskellige, bl.a. i henseende til, hvad de har dækket geografisk og ydelsesmæssigt.
 
Imidlertid forpligtede Region Syddanmark i den tidligere sundhedsaftale med Odense Kommune sig til at tage initiativ til harmonisering af de nuværende ordninger vedr. blodprøvetagning i eget hjem.

På denne baggrund nedsatte Det Administrative Kontaktforum den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles, syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem, som kunne indgå i bilagsmaterialet til den sundhedsaftale, som er gældende i perioden 2015-2018.

 
Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer:
 
Fra kommunerne:
Socialoverlæge Lene Annette Norberg, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune (Kommunal medformand)
Sundheds- og plejechef Bente Fournaise, Sundhed og Pleje, Kerteminde Kommune
Plejechef Marianne Hansen, Plejen, Fredericia Kommune
Hjemmesygeplejechef Anni Kjærgaard Sørensen, Esbjerg Kommune
Plejecenterleder Børge Moos, Sønderborg Kommune
 
Fra PLO:
Almen praktiserende læge Ditte de Churruca-Colon, PLO-Syddanmark
 
Fra Region Syddanmark:
Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet, Region Syddanmark (Regional medformand)
Ledende overlæge Steen Antonsen, Klinisk-Biokemisk Afdeling, OUH-Svendborg
Vicekontorchef Lejf Hansen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Sygehus Lillebælt
AC-fuldmægtig Niels Grimstrup, Direktionssekretariatet, Sydvestjysk Sygehus
Centerchef Susan Cording, Laboratoriecentret, Sygehus Sønderjylland
Chefkonsulent Tine Canvin, Praksisafdelingen, Region Syddanmark
Økonomisk konsulent Esben Fuglsig, Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark
Specialkonsulent Arne Vesth Pedersen, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark
 
Udgangspunktet i arbejdet har været at formulere en praktisk anvendelig ordning, som kan gøre det muligt for sårbare og svært transportable patienter at undgå unødig transport. Samtidigt har det været et centralt ønske, at alle kommuner i Region Syddanmark får et ensartet tilbud i forhold til de vilkår, hvorunder udgående sygehuspersonale kan varetage blodprøvetagningsopgaven.
 
Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et forslag til en fælles, syddansk model, som har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.
 
Grundprincippet, som fastlægges i rammeaftalen, er, at regionen stiller en mobil bioanalytikerordning til rådighed, som kommunen har mulighed for at købe anvendelse af. Det vil altid være en læge, enten på sygehus eller i praksis, der rekvirerer en blodprøve, men det vil alene være kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning.
 
På baggrund af rammeaftalen kan den enkelte kommune vælge at indgå en standardaftale med det relevante sygehus. Standardkontrakten beskriver primære målgruppe, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen. Taksterne er beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv.
 
Det bemærkes, at arbejdsgruppens forslag til en fælles, syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem er godkendt af formandskabet for Følgegruppen for Opgaveoverdragelse.
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
 • Godkender arbejdsgruppens forslag til en fælles syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem med den tilhørende rammeaftale og standardaftale.
 

 
Kommunale kommentarer
Baggrunden for forslaget til en fælles syddansk samarbejdsaftale for blodprøvetagning skyldes to ting. For det første meddelte Regionen med sit sparekatalog for 2015, at man ville opsige alle eksisterende aftaler om blodprøvetagning. For det andet er det i dag meget forskelligt, i hvilket omfang de enkelte medlemskommuner har aftaler om blodprøvetagning, og videre er der meget stor forskel mellem disse eksisterende aftaler. Dette skyldes en arv tilbage fra tiden med de tidligere amter og kommuner. Det har således været et ønske, at alle medlemskommuner fik mulighed for at få en aftale om blodprøvetagning i eget hjem. Forslag til blodprøvetagning i eget hjem er således et eksempel på, hvordan der opstår et behov, pres eller ønske om en fælles ensartet tværsektoriel model, som kan gælde for alle kommuner i regionen.
 
Situationen er således i dag, at 14 kommuner ikke har aftaler, mens 8 kommuner har aftaler, der som tidligere nævnt vil blive opsagt fra Regionens side. Endvidere er der meget stor forskel på de aftaler, som de 8 kommuner har. Nogle kommuner betaler hele udgiften, andre deler udgiften med Regionen, mens enkelte har aftaler, hvor Regionen bærer hele udgiften.
 
Forslag til aftale for blodprøvetagning i eget hjem, rammeaftalen og standardaftalen, vurderes til at være meget positiv i sin form og ramme set fra kommunal side. Der er tale om en standardiseret aftale, som samtidig er fleksibel og kan imødekomme de forskellige kommuners behov. Det er tale om en frivillig rammeaftale, som den enkelte kommune via standardaftalen selv kan beslutte, om man ønsker at tiltræde. Videre er det altid den enkelte kommune, som i det konkrete tilfælde for den enkelte borger bestemmer, om der skal foretages blodprøvetagning i eget hjem eller om pågældende borger eksempelvis i stedet skal transporteres til egen læge eller til sygehuset for at få taget kontrol blodprøver, som der ofte er tale om.
 
Udfordringer i forhold til aftalen:
Selve takstmodellen vurderes til at være en god løsning for kommunerne, da man her ikke forpligtiges ind i en rammeaftale, som binder kommunerne juridisk eller økonomisk i så fald, at man på et givent tidspunkt ønsker at løfte opgaven på anden vis.
 
Til gengæld er der udfordringer omkring selve den takstpris for ydelsen, som Regionen har spillet ud med. Mens der således er tilfredshed med aftalens aftaleindhold, er der kommunal undring over den takst for blodprøvetagning, som beskrives i aftalen. Regionen har oplyst, at taksten vil lyde på 130 kr. pr. blodprøve eksklusiv transport. Til sammenligning kan det oplyses, at Odense Kommune i dag betaler det halve, ca. 65 kr., som endvidere er inklusiv transport af blodprøverne.
 
Man kan på mødet i DAK udfordre Regionen på, hvad baggrunden for udregningen af en kostpris på 130 kr pr. blodprøvetaggning er?
Her kan man overveje at udfordre Regionen ved at søge en aftale med Regionen, hvor kommunerne løbende eller på et senere tidspunkt, eksempelvis ved en evaluering af aftalen, får indsigt i, hvad kostprisen for ydelsen er eller har vist sig at være.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At forslaget til aftale for blodprøvetagning i eget hjem godkendes
 • At der fra kommunal side på DAK mødet spørges ind til grundlaget for udregningen af en kostpris på 130 kr. pr. blodprøvetagning.

aftaler om blodprøvetagning i eget hjem484faa10-6a98-480f-a262-92286ca977bb.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 9.19e93c6ca-e96d-4bb0-9a5c-40f006e5d4af.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 9.22180161f-93ec-4e59-a262-961f08e4fe32.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 9.30d237d61-0b82-4a7a-9d05-165234ab9606.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 9.1
29-01-2016 Bilag pkt. 9.2
29-01-2016 Bilag pkt. 9.3

1.10. Formandskabsbehandlet – Drøftelse af Claus Vinther Nielsens oplæg om rehabilitering afholdt i Det administrative Kontaktforum den 11. november 2015

Formandskabsbehandlet – Drøftelse af Claus Vinther Nielsens oplæg om rehabilitering afholdt i Det administrative Kontaktforum den 11. november 2015

Referat

Taget til orientering.
På mødet i Det administrative Kontaktforum den 11. november holdt professor ved Aarhus Universitet og ledende regions socialoverlæge ved Marselisborgcentret Claus Vinther Nielsen et oplæg med titlen “Det rehabiliterende perspektiv – på tværs”. Det administrative Kontaktforum nåede dog ikke pga. tidsnød at diskutere oplægget. Det administrative Kontaktforum skal denne gang drøfte oplægget, herunder hvorledes oplægget kan indgå i forhold til drøftelserne omkring den rehabiliterende tilgang.
 
Sagsfremstilling DAK:
På mødet i Det administrative Kontaktforum den 11. november holdt Claus Vinther Nielsen, professor i klinisk socialmedicin ved Aarhus universitet og ledende regionssocialoverlæge ved Marselisborgcentret – Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, under dagsordenpunktet ”Sundhedsaftalerne og den rehabiliterende tilgang” et oplæg med titlen ”Det rehabiliterende perspektiv – på tværs”. Oplægget blev vel modtaget.
På grund at tidsnød blev det besluttet, at drøftelsen af oplægget skulle ske på mødet den 29. januar. Endvidere blev det kort drøftet, om Det administrative Kontaktforum evt. skulle besøge Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling for bl.a. høre mere om det igangværende arbejde med monitorering af patientforløbsprogrammerne.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
 • Drøfter oplægget, som Claus Vinther Nielsen holdt.
  (Claus Vinther Nielsens oplæg blev udsendt med referatet fra mødet i Det administrative Kontaktforum den 23. november).
 

 
Kommunale kommentarer
Claus Vinther Nielsen var inviteret på kommunal foranlending som en måde at dagsordensætte en fælles drøftelse med Regionen omkring den rehabiliterende tilgang, og hvordan den rehabiliterende tilgang kan indtænkes i praksis i forhold til tværsektorielle perspektiver og indsatser.
 
Sundhedsstrategisk Forum har i flere omgange drøftet den rehabiliterende tilgang, og der er et behov for kontinuerligt at fastholde fokus på den rehabiliterende tilgang overfor Regionen, når der igangsættes nye initiativer, forløbsprogrammer mv.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At punktet tages til orientering

formandskabsbehandlet – drøftelse af claus vintherf0b9b2db-4596-4450-adb6-96fc9adcdf06.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 10.13f6db6fb-a64c-4d61-955c-e8759c4b2661.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 10.1

1.11. Formandskabsbehandlet – Nationale Kliniske Retningslinjer

Formandskabsbehandlet – Nationale Kliniske Retningslinjer

Referat

Indstillingerne blev godkendt.
I Sundhedsaftalen er det aftalt, at de tre parter skal indgå aftaler om implementering af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR), som har tværsektoriel betydning. På denne baggrund bad Det administrative Kontaktforum på mødet den 11. november Koordinationsgruppen udarbejde en oversigt over alle Nationale Kliniske Retningslinjer, hvilke af disse som har tværsektoriel betydning og komme med forslag til fordeling af disse i forhold til de nedsatte følgegrupper. DAK skal på mødet godkende oversigten, herunder hvorledes de enkelte retningslinjer er fordelt ud på følgegrupperne.
 
Sagsfremstilling DAK
Af sundhedsaftalen 2015-2015 (afsnit 7.3.6) fremgår det, at region, kommuner og praksisområdet indgår aftaler om implementering af Nationale kliniske retningslinjer (NKR), der har konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde. Parterne træffer beslutning om den konkrete arbejdsdeling på baggrund af de ændringer i hidtidige rutiner og arbejdsgange, som følger af den enkelte retningslinje. På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 11. november blev det besluttet, at Koordinationsgruppen skulle udarbejde en oversigt over NKR´erne med tværsektoriel betydning til nærværende møde. Koordinationsgruppen har udarbejdet vedhæftede bilag, som viser en oversigt over alle NKR. NKR, som vurderes til at have tværsektoriel betydning, er markeret med gult. Det er desuden beskrevet, hvilken følgegruppe, den enkelte NKR foreslås forankret i.
 
Det foreslås, at oversigten videregives til følgegrupperne. Følgegrupperne får derefter til opgave at indarbejde disse i deres nuværende prioriteringer, hvor de vurderer, at det er relevant og i øvrigt giver mening i forhold til gruppens eksisterende arbejde. Såfremt en følgegruppe vurderer, at en NKR hører til i en anden følgegruppe, kan dette forelægges Koordinationsgruppen, som får dette formandsgodkendt.
 
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
– Godkender oversigten over de kliniske retningslinjer
– Godkender processen med videregivelse til følgegrupperne
 

 
Kommunale kommentarer
Håndtering af de nationale kliniske retningslinjer er ikke blandt de 6 prioriterede indsatser i Sundhedsaftalen, så det kan evt. kommenteres på DAK-mødet, at arbejdet med disse ikke skal overskygge de prioriterede indsatser. Der bør evt. tages stilling til, hvilke af de kliniske retningslinjer med tværsektoriel relevans, der er de vigtigste at arbejde med i 2016-2018. Følgegrupperne kan evt. anmodes om at prioritere disse til fremlæggelse for DAK.
 
I Regionens nyligt udsendte sparekatalog beskrives det i forslag 4.1, at Regionen vil reducere ØA-midlerne. Der beskrives dog en række områder, som det fortsat vil prioriteres at afsætte penge til:
I forbindelse med implementering af de kliniske retningslinjer, der anbefaler træning i stedet for operation, kan der være behov for at udvikle fælles træningskoncepter. F.eks. anbefales det i den kliniske retningslinje for knæartrose, at patienter trænes i primærsektoren i et særligt velafprøvet koncept (GLASD).
Det er derfor forventeligt, at der fra regional side vil være ekstra fokus på nogle af de kliniske retningslinjer.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At oversigten over de kliniske retningslinjer godkendes
 • At processen med videregivelse til følgegrupperne godkendes, med hensyntagen til de kommunale kommentarer

formandskabsbehandlet – nationale kliniske retning7c8a37dd-b844-495e-be41-b84a7db42dbd.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 11.1a02dc4c9-896e-4342-b419-dfeade48faa5.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 11.1

1.12. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Referat

Indstillingen blev godkendt.
En del kommuner har meldt ind, hvad de har af tilbud. Nogle kommuner mener, at de har tilbud, som kan opfylde kravene til behandlingen. Det fremgår dog ikke helt tydeligt, hvad det mere konkret er, der ligger i de tilbud, som vurderes at være dækkende.
Det kan overvejes, om det eksisterende tilsyn på socialområdet skal indtænkes ift. certificering / kvalitetssikring af tilbud. En udfordring her er dog, om Socialtilsynet så alene vil forholde sig til den socialfaglige del af et tibud og ikke til den sundhedsfaglige del af tilbudet. Udfordringen med at løfte den nye opgave er netop, at tilbud på samme tid skal kunne levere både socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser. Vi har dog brug for en kvalitetssikring af de henviser, som vi anvender eller henviser til.
 
Social- og Sundhedssekretariatet laver en fælles sag, som bringes ind i KL til forespørgsel. Sagen tages op på fællesmødet mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum den 11. maj.
 
 
Det administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte aftale for afgrænsning af målgruppe for genoptræningsplaner og tilbud om genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
 
Sagsfremstilling DAK:
 
I oktober 2014 blev reglerne på genoptræningsområdet ændret med bekendtgørelse nr. 1088 og vejledning nr. 9759 af henholdsvis 6. og 8. oktober. Regelændringen
betød bl.a., at en ny kategori af genoptræningsplaner blev indført: Genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
 
Reglerne efterlader imidlertid et rum for fortolkning, når det gælder den konkrete udformning af en genoptræningsplan til en sådan rehabilitering: Hvilke patienter kan visiteres, hvilke krav må stilles til leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau m.v.?
 
En tværsektoriel arbejdsgruppe har derfor udarbejdet et udkast til en aftale, som nærmere fastlægger rammerne omkring samarbejdet mellem sygehuse og kommuner i Syddanmark om patienter, som får en genoptræningsplan af denne type.
 
Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer:
 • Camille Larsson, leder af træningsafdelingen, Svendborg kommune
 • Merete Nielsen, koordinerende terapeut, Sønderborg Kommune
 • Asger Kudahl, chefkonsulent, Odense Kommune
 • Marianne G. Thomsen, chefterapeut, Sydvestjysk sygehus
 • Anne Lise Zilmer, chefterapeut, OUH Svendborg Sygehus
 • Annette Lunde Stougaard, chefkonsulent, Region Syddanmark
 • Jan C. L. Jensen, leder af Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune
 • Margit Andersen, Hjerneskadekoordinator, Middelfart Kommune
 • Heidi Lindberg Jensen, Centerleder, Center for Hjerneskade, Region Syddanmark
 • Arne Vesth Pedersen, specialkonsulent, Region Syddanmark
 
Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et aftaleudkast, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau, krav til
leverandørerne af en sådan rehabilitering samt sygehusets ansvar og opgaver.
 
Det bemærkes, at aftaleudkastet behandles af Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering den 11. januar 2015. Eventuelle bemærkninger herfra vil foreligge til
Det Administrative Kontaktforums behandling af sagen.
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
 • Godkender aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
 

 
Kommunale kommentarer
Denne sag er (endnu) en udløber af den nye bekendtgørelse og vejledning om genoptræning, som kom i oktober 2014. Den nye bekendtgørelse kom, da man politisk nationalt ønskede at styrke indsatsen for senhjerneskadede. Dette fremgår dog ikke direkte af bekendtgørelsen, som fremstår uklar i forhold til at skulle løfte og implementere den. Arbejdsgruppen har derfor jf. den nationale politiske prioritering afgrænset målgruppen til at omfatte senhjerneskadede, da det ikke synes, at bekendtgørelsen kan omfatte andre målgrupper.
 
Umiddebart synes der at være tale om en mindre sag, da der vil være tale om få borgere, men dog omvendt borgere som vil være krævende ressourcesmæssigt og krævende i forhold til de faglige tilbud om rehabilitering, som de skal tilbydes. Vedrørende det sidste, så er det nye her, at tilbud om genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau samtidigt skal omfatte både sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.
 
Netop kravet om, at genoptræningsplaner til rehabilitering skal omfatte både indsatser indenfor det sundheds- og socialfaglige område vil være en udforing for kommunerne. På kommunal side skal vi konkret forholde os til, hvad vi gør i praksis i forhold til tilbud, som kan løfte kravet og intentionen i bekendtgørelsen og fungere som leverandører af de nye specialiserede rehabiliteringsydelser. Kravene til disse leverandører er specificeret på side 3 i aftalen. Det vurderes, at der er tale om krav, som pt. betyder, at ingen eller meget få tilbud i regionen i dag kan godkendes og anvendes som leverandører.
 
Sekretariatet har udsendt en forespørgsel til de 22 medlemskommuner for at afklare, om der blandt de 22 medlemskommuner er medlemmer som i dag har eller har adgang til tilbud, som på baggrund af den nye bekendtgørelse og afgrænsningen af målgruppen kan tilbyde genoptræning på specialiseret niveau.
 
På mødet i Sundhedsstrategisk Forum kan man overveje, om man skal have en fælleskommunale drøftelse af, hvordan man kommunalt vil løfte den nye opgave, herunder kan man også overveje en drøftelse af behovet for evt. fælleskommunale løsninger.
 
Indstilling
 
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At aftalen om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau godkendes
 
(På mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 23. september 2015 havde vi anden sag på dagsorden som udløber af den nye bekendtgørelse på genoptræningsområdet, en sag vedr. basal og avanceret genoptræning, pkt. 1.8 på dagsorden).

aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for ged671038-4ec9-4cdb-be24-fb0d7e23d395.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 12.14cfee4e6-4910-4388-a046-665595071ef1.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 12.1

1.13. Formandskabsbehandlet – Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid

Formandskabsbehandlet – Revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid

Referat

Godkendt med følgende bemærkning: Det blev bemærket, at det i den tidligere aftale blev beskrevet, at terminale borgere ikke ville blive udskrevet fra sygehuset, hvis ikke der var et passende tilbud i eget hjem eller primærsektoren at blive udskrevet til. Dette beskrives ikke i den nye aftale. Med indarbejdelse af denne præcisering kan aftalen godkendes på DAK.
DAK skal i denne sag godkende en revideret udgave af samarbejdsaftalen for patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid. Den væsentligste ændring er, at børneområdet er medtaget.
 
Sagsfremstilling DAK:
Den daværende SAM:BO Følgegruppe igangsatte i foråret 2015 en revidering af samarbejdsaftalen for alvorligt syge og døende.
I juni måned fremlagde en tværsektoriel arbejdsgruppe en reviderede udgave, opdateret i henhold til bl.a. ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (2011)”, ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge (2012)”, ”Sundhedsaftalen 2015-18” samt diverse lokalaftaler (§2). SAM:BO Følgegruppen behandlede udkastet, men besluttede at afvente resultatet af en anden arbejdsgruppe, som sideløbende udviklede et initiativ målrettet en styrket palliativ indsats til børn med livstruende sygdom – en del af finansloven 2015.
Regionsrådet godkendte d. 26. oktober 2015 udmøntningen af midlerne hertil, og fra februar 2016 etableres et udekørende pædiatrisk palliativt team med base på Odense Universitetshospital. Initiativet skal sikre, at familier med uhelbredeligt syge børn, som ønsker det, kan være længst muligt i eget hjem og at deres barn kan tilbringe sin sidste tid her. Initiativet er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalens pkt.6. Den reviderede samarbejdsaftale er før forelæggelsen for Det Administrative Kontaktforum behandlet og godkendt af følgegruppen for behandling og pleje. Den reviderede samarbejdsaftale erstatter den nuværende, med titlen ”samarbejdsaftalen for alvorligt syge og døende” og vil, ved godkendelse af Det administrative Kontaktforum, træde i kraft den 1. februar 2016.
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
– Godkender revideret udgave af samarbejdsaftale
 

 
Kommunale kommentarer
Der fremgår ikke væsentlige ændringer i den nye samarbejdsaftale sammenlignet med den tidligere udgave. Den væsentligste ændring ved denne aftale er, at børneområdet er inddraget nu. Der er/vil blive etableret et pædiatrisk palliativt team, som har tovholderfunktion i samarbejdet med kommune, almen praksis mv., når et barns sygdomsforløb er pallierende, og barnet/forældrene ønsker, at barnet skal blive i hjemmet den sidste tid. Det må formodes, at der heldigvis ikke er tale om mange forløb.
 
Derudover fremgår der små, mindre ændringer, som de kommunale medlemmer i Følgegruppen for behandling og pleje ikke har vurderet som havende væsentlig betydning for kommunerne.
 
Indstilling
 
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At den reviderede samarbejdsaftale vedr. patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid godkendes.

formandskabsbehandlet – revideret udgave af samarb0c20afb0-af84-49f8-8e15-6f4a511cf40c.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 13.18454a52a-99a3-45d2-a43f-8607802ed073.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 13.1

1.14. Formandskabsbehandlet – Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient

Formandskabsbehandlet – Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient

Referat

Taget til orientering.
DAK skal i denne sag tage årsstatus for den ældre medicinske patient til orientering. I bilagene beskrives samarbejdet omkring opsøgende hjemmebesøg og styrket forløbskoordination blandt andet.
 
Sagsfremstilling DAK:
Det administrative Kontaktforum orienteres om status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient (DÆMP) i Region Syddanmark i forbindelse med den årlige fælles regionale/kommunale afrapportering til Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (fra d. 15. december 2015).
 
Initiativet ”styrket forløbskoordination”
Regionens sygehuse har implementeret screenings- og forløbsvejledningen (godkendt af Det administrative Kontaktforum), og screener ældre medicinske patienter med henblik på at advisere hjemmesygeplejen og egen læge om behov og problemstillinger, som bør adresseres efter udskrivelse i et samarbejde mellem de to. Samarbejdsaftalen om patient og borgerforløb (SAM:BO) er udgangspunktet for det tværsektorielle samarbejde, men der er variation imellem sygehusenes implementeringspraksis og anvendelse af screenings- og forløbsvejledningen. Oplevede lokale effekter og erfaringer er beskrevet i bilag om årsstatus for styrket forløbskoordination.
De 22 syddanske kommuner arbejder struktureret med forløbs- og screeningsvejledningen, og der er igangsat standarder for arbejdsgange og øvrige initiativer. Udgangspunktet er også her SAM:BO aftalen. Kommunerne arbejder løbende med at understøtte anvendelsen af styrket forløbskoordination og samarbejdet med sygehus og almen praksis herom.  
Overordnet oplever kommunerne et fald i indlæggelser og genindlæggelser, hvilket ikke udelukkende formodes at skyldes den styrkede forløbskoordination, men også andre tiltag som tværfaglige møder og rehabiliterende indsatser som beskrevet i bilag over kommunale initiativer.
Initiativet for styrket forløbskoordination er af Sundheds- og Ældreministeriet blevet forlænget indtil udgangen af juni 2016, hvorefter der udarbejdes en national kvalitativ evaluering.
 
Initiativet ”opfølgende hjemmebesøg”
Initiativet skal sikre, at der systematisk tilbydes opfølgende hjemmebesøg af praktiserende læge og hjemmesygeplejerske til ældre medicinske patienter efter sygehusindlæggelse. For at facilitere dette er der indgået en lokalaftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse mellem Region Syddanmark og PLO SYD. En opgørelse af det totale antal gennemførte opfølgende hjemmebesøg viser, at der fra januar 2013 til og med 3. kvartal 2015 er gennemført 8.062 besøg. Det blev på baggrund af initiativets samlede økonomi vurderet, at der nationalt kunne leveres 30.000 opfølgende hjemmebesøg – 6.000 i hver region. Lokalaftalen i Region Syddanmark giver endvidere, som den eneste region, mulighed for, at op til halvdelen af ydelserne i forbindelse med opfølgning kan finde sted i lægens konsultation. Disse er ikke medregnet i de 8.062 opfølgende hjemmebesøg angivet ovenfor. Medregner man opfølgningerne afholdt i de praktiserende lægers konsultation, har de praktiserende læger i regionen gennemført 13.288 opfølgninger.
Som led i forberedelserne til denne årsstatus er de 22 kommunalt-lægelige udvalg (KLU) blevet bedt om at drøfte samarbejdet mellem almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejer om opfølgning og koordination for ældre medicinske patienter efter udskrivelse. Der er generelt enighed om, at de opfølgende hjemmebesøg er med til at styrke sammenhæng og koordination af patientforløb. Besøgene bidrager til øget viden, afklaring og accept af hinandens arbejdsopgaver, og er med til at skabe mere tryghed, kvalitet og sammenhæng for borgeren. Flere KLU understreger, at de ikke har de nødvendige data til at kunne vurdere, hvorvidt de opfølgende hjemmebesøg reducerer antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Men peger på, at de opfølgende hjemmebesøg øger kvaliteten og i nogle tilfælde bidrager til, at begyndende tegn på sygdom/funktionsnedsættelse ”tages i opløbet”.
I bilaget ”KLU – opfølgende hjemmebesøg” gives en uddybende beskrivelse og status for samarbejdet om opfølgende hjemmebesøg. Endvidere findes en uddybende status for hele initiativet i bilaget om årsstatus for opfølgende hjemmebesøg.
Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at initiativet ”opfølgende hjemmebesøg” er forlænget med seks måneder frem til udgangen af juni 2016. Endvidere fortsætter de opfølgende hjemmebesøg som en del af den nye handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019.
 
Initiativet ”rational farmakoterapi”
Formålet med initiativet er at styrke indsatsen over for patienter i behandling med mere end seks lægemidler (polyfarmaci). Lægemiddelenheden (Lægemiddelteamet) er styrket ved ansættelse af en farmaceut i Praksisafdelingen (Regionshuset) samt en reservelæge ansat i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (OUH), som skal fungere som brobygger til hospitalssektoren. Lægemiddelteamet har øget indsatsen på nedenstående områder:
 • Alle praksis i regionen tilbydes konsulentbesøg af lægemiddelteamet. Der foretages medicingennemgang på polyfarmacipatienter, ældre patienter og andre risikopatienter efter aftale med praksis. Besøgene følger en fastlagt plan, og ved udgangen af 2015 vil lægerne i alle regionens 22 kommuner have fået tilbudt et besøg.
 • Udbredelse af kendskabet til mulighederne i det fælles medicinkort samt redskaber og ydelser, der kan anvendes til medicingennemgang.
 • Lægemiddelteamet har gennemført et pilotkursusforløb for praksispersonale med fokus på systematik i medicingennemgang i almen praksis.
 • Lægemiddelteamet har styrket sekretariatsbetjeningen af det regionale lægemiddelråd.
Erfaringerne fra de gennemførte praksisbesøg, kurser og temadage anvendes til fortsat udvikling af Lægemiddelteamets tilbud til almen praksis. Konkret er der fokus på akkreditering i almen praksis, hvor der udføres besøg. I forbindelse med disse besøg er der efterspørgsel på de samme elementer, som indgik i medicingennemgangsbesøgene i DÆMP-regi, hvorfor disse elementer videreføres efter initiativets afslutning ved udgangen af 2015.
 
Ny handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019
Regeringen og satspuljepartierne blev i midten af november enige om at afsætte 1,2 mia. kr. til en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient. Alle initiativerne i den nye handlingsplan er endnu ikke offentliggjort, men Regeringen og satspuljepartierne har som første skridt valgt at adressere overbelægning på medicinske og geriatriske afdelinger og viderefører dermed indsatsen fra finansloven 2015, jf. Regionsrådet d. 26. oktober 2015.
 
Indstilling
Til orientering
 

 
Kommunale kommentarer
De fleste kommuner har forud for indsamlingen til årsstatussen drøftet i de lokalt lægelige udvalg, hvordan samarbejdet omkring opsøgende hjemmebesøg fungerer. Det fungerer med varierende succes. Intentionen bag er der generelt rigtig god opbakning til, hovedudfordringen synes at være at få besøgene koordineret mellem læge og kommune.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At status vedr. DÆMP handleplanen tages til efterretning

formandskabsbehandlet – status på udmøntningen afd04216af-8ad5-4dc1-845d-46c4d35eb8e3.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 14.1430a4e82-7bee-4b61-aa4b-bd1d9ec6f771.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 14.264758934-a60e-4a1b-a2d6-59bdb3b56cf2.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 14.319729eb6-5400-4a60-a174-3baa2dacdf7b.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 14.426b9f880-f374-4523-bfc4-9acc369a29bb.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 14.1
29-01-2016 Bilag pkt. 14.2
29-01-2016 Bilag pkt. 14.3
29-01-2016 Bilag pkt. 14.4

1.15. Formandskabsbehandlet – Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

Formandskabsbehandlet – Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

Referat

Taget til orientering.
På dette punkt skal DAK tage det forelagte talmateriale vedrørende rehabilitering og palliation på kræftområdet til orientering.
 
Sagsfremstilling DAK:
Til Det Administrative Kontaktforums orientering forelægges opdaterede tal for antallet af i korrespondancemeddelelser vedr. behovsvurdering i relation til rehabilitering og palliation på kræftområdet, som er blevet afsendt fra sygehusenhederne i Region Syddanmark.
 
INDSTILLING:
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
– Tager det forelagte talmateriale til orientering.
 

 
Kommunale kommentarer
Formål med programmet
Det overordnede formål med forløbsprogrammet er at beskrive den faglige indsats ved rehabilitering og palliation i forbindelse med kræftsygdomme og organiseringen af denne.
Programmet skal bidrage til at sikre kvaliteten og sammenhæng i den samlede indsats for den enkelte patient og dennes pårørende. Endvidere medvirker programmet til klar opgave- og ansvarsfordeling, således at der sikres sammenhæng i indsatsen i de 22 kommuner og i Region Syddanmark, herunder almen praksis.
Forløbsprogrammet skal fremme anvendelse af evidensbaserede faglige retningslinjer, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordination og kommunikation mellem de involverede parter. Forløbsprogrammet sigter på at opnå en høj kvalitet i indsats og patientsikkerhed igennem hele forløbet samt en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.
Forløbsprogrammet medfører, at der skal udføres en systematisk behovsvurdering af alle patienter. For de patienter som har behov, udarbejdes der en fælles plan for den faglige indsats. Indsatsen skal således koordineres tværfagligt og tværsektorielt.
 
Historik
Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsen forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som blev udgivet i 2012.
Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation var i høring i foråret 2013, og der blev nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2013.
Arbejdet er blevet forsinket af, at det først planlagte korrespondanceformat til kommunikation og samarbejde ikke fungerede hensigtsmæssigt. Der blev på mødet i marts 2015 derfor godkendt en midlertidig løsning.
 
Tabellen
Den vedhæftede tabel viser antallet af korrespondancemeddelelser, som er sendt fra sygehusene til kommunerne. Tallene viser derfor ikke antallet af behovsvurderinger, som er foretaget på sygehusene.
Sygehusene videresender kun korrespondancemeddelelser, når de vurderer, at der er behov for rehabilitering. Kommunerne skal dernæst lave en udvidet behovsvurdering, som kan dække arbejdsmarkedsforhold, regulær genoptræning, økonomiske forhold etc.
Af tabellen fremgår det, at kun SVS er kommet rigtigt i gang med implementeringen af forløbsprogrammet og deraf udsendelse af korrespondancemeddelelser. Der kan evt. spørges ind til på mødet i DAK, om det er forventeligt, at der kommer flere meddelelser fremadrettet fra de øvrige sygehuse de kommende måneder.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At sagen tages til orientering

formandskabsbehandlet – tal for forløbsprogrammet8f5ce03b-ed68-4031-9c90-85d38dfb8e5a.pdf
29-01-2016 bilag pkt. 15.15e967791-4cc6-4b54-b47d-460e8c835d6b.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
29-01-2016 Bilag pkt. 15.1

1.16. Orientering om Region Syddanmarks udkast til sparekatalog

Orientering om Region Syddanmarks udkast til sparekatalog

Referat

1. Taget til orientering.
2. Godkendt, i det den enkelte kommune indsender eget høringssvar. Dog laves der en fælles tekst i forhold til den nye bekendtgørelse for respirationsinsufficiens, se punkt 1.7.
På mødet i Det Administrative Kontaktforum vil Regionen orientere om Regionens sparekatalog for 2016.
Der er tre sager med en fælleskommunal synsvinkel; 1) Revurdering af initiativer vedr. patientnære indsatser, 2) Opsigelse af rammeaftale vedr. forebyggende og opfølgende fysioterapeutisk holdundervisning og 3) Opsigelse af tilskudsordning til bassinleje for fysioterapeutisk holdtræning
 
Sagsfremstilling DAK
Der gives på mødet en mundtlig orientering om Region Syddanmarks udkast til sparekatalog.
Sparekataloget samt yderligere information om budget 2016 kan findes her
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
– Tager orienteringen til efterretning
 

 
Kommunale kommentarer
Der er følgende punkter i sparekataloget, som har en fælleskommunal synsvinkel:
 
Punkt 4.1, “Revurdering af initiativerne vedr. patientnære indsatser”,
Der fremgår her, at det foreslås at skære i Regionens midler til patientnære indsatser (populært kaldet ØA-midlerne) til det tværsektorielle arbejde. Det beskrives, at Regionen har forsøgt at skabe dialog med kommunerne omkring samarbejdet om midlerne, men at dette ikke har været muligt. Spareforslaget rummer forslag om at skære 25 mio. kr. i 2016 stigende til 35 mio. kr. i 2019 af bevillingen på 55 mio. kr. Som en konsekvens af de foreslåede besparelser på området foreslås det ud fra en særlig strategisk tilgang at styre midlerne mod særligt udvalgte indsatsområder. Det foreslås her at styre midlerne i samme retning, som kommunerne har prioriteret deres milder. Der foreslås derfor følgende 3 indsatser: Styrket indsats på rehabiliterings- og træningsområdet, Aflastningspladser og beredskaber til at modtage færdigbehandlede patienter og Samarbejde om opgaveoverdragelse.
 
Det vurderes positivt, at Regionen, hvis besparrelsen går i gennem, stragtegisk vil prioritere resterende midler i samme retning som kommunerne.
Da de to parter processuelt på forskelligvis måde har udmøntet midlerne til patientnære indsatser, og at man på mødet i DAK den 23. september 2015 var enig om, at det kun er relevant at dagordensætte en evt. ny drøftelse om udmøntningen af midler, hvis der kom nye midler, så vurderes dette spareforslag ikke at være en sag, som der er kommunal interesse i at løfte over for Regionen.
 
 
Punkt 5.1, “Opsigelse og harmonisering af regionens §2-aftaler med de praktiserende læger”,
Den vederlagsfri fysioterapi er her omtalt i forhold til to spareforslag. Disse to er:
 
 • Opsigelse af rammeaftale vedr. forebyggende og opfølgende fysioterapeutisk holdundervisning.
Denne aftale foreslås opsagt, da forebyggelse primært opfattes som en kommunal opgave. Tilskuddet omfatter 500 borgere i regionen om året. Det oplyses ikke, hvilket økonomisk omfang spareforslaget har for Regionen. Endvidere oplyses det heller ikke, hvilke afledte økonomiske konsekvenser, der kan være for kommunerne. Det vurderes dog, at forslaget har begrænset indvirkning på den kommunale økonomi, da der er tale om meget få berørte borgere og, at rammeaftalen dækker Regionalt tilskud til træningstimer og lokaleleje til holdundervisning. Endvidere er områderne for forebyggelse og genoptræning strategiske kerneområder for kommunerne i forhold til kommunal opgavevaretagelse indenfor sundhedsområdet. På denne baggrund er det vurderingen, at det ikke er en kommunal interesse at løfte spareforslaget op til en drøftelse.
 
 • Opsigelse af tilskudsordning til bassinleje for fysioterapeutisk holdtræning.
Region Syddanmark er den eneste region, som forsat yder tilskud til bassinleje hos fysioterapeuterne. Af regional og kommunal interesse har den administrative udfordring ved tilskuddet været, at udbetalingen af tilskuddet sker til holdtræning, hvor der deltager patienter både under sygesikringen og den vederlagsfri ordning. Da det ikke er muligt at adskille de to grupper på et hold ift. den administrative fordeling af udgifterne har Regionen hidtil dækket hele udgiften ved tilskud til bassinleje for alle patientgrupper.
 
Tilskud til bassinleje medfører et lavere honorar for den ydende fysioterapeut. Bortfalder tiskuddet til bassinleje, så stiger udgifterne til honorarer, da fysioterapeuten i så fald skal have det normale honorarniveau. Dette betyder, at de to forhold – at Regionen i dag dækker alle udgifter til tilskud til bassinleje for alle patientgrupper og, at fysioterapeuten overgår til normalt honorarniveau ved bortfald af tilskuddet – vil medføre, at de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi vil stige som en afledet effekt.
Regionens udgifter til bassinleje udgjorde i 2014 ca. 5,3 mio. kr. Det er vurderingen, at hvis det regionale tilskud til bassinleje bortfalder, så vil de kommunale honorarudgifter for de borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi stige med ca. 1,8 mio. kr.
 
Kommunerne har mulighed for at overtage tilskuddet til bassinleje. I region Nordjylland bortfaldt tilskuddet til bassinleje med virkning fra 2015. Af de ni nordjyske kommuner har kun én kommune, Mariagerfjord Kommune, valgt at overtage udbetalingen af tilskud til bassinleje. Det skyldes rent lokale forhold, at Mariager Fjord Kommune, har valgt at gøre dette. Erfaringerne fra kommunerne i region Nordjyllland og Region Nordjylland er, at bortfaldet af tilskud til bassinleje ikke har haft indflydelse på omfanget og brugen af bassintræning til holdtræning. Der således kommunernes og Regionens vurdering, at tilskuddet kun har virket som en ekstra honorarbetaling til de fysioterapeuter, som anvender holdtræning i bassin.
 
På denne baggrund er det Sekretariatets vurdering og anbefaling til de 22 medlemskommuner, at man bør afvise fysioterapeuter, som henvender sig til kommunen med forslag om kommunalt tilskud til bassinleje.
 
Det er Sekretariatets vurdering, at der er stor sandsynlig for, at de tre spareforslag vil gå igennem.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At orienteringen om Regionens sparekatalog tages til efterretning.
 • At man støtter op om beslutningen truffet på mødet i DAK den 23. september 2015 vedr. midler til patientnære indsatser (ØA-midler), at en eventuel fælles drøftelse kan dagsordensættes, hvis der fra central hold kommer nye midler.

orientering om region syddanmarks udkast til spare6fd8a8bd-e547-4798-b4bb-8d193901e7dd.pdf
regionens sparekatalog 2016_somatik_pkt. 4.1 patientnære indsatserc2ddfeb5-9115-473a-a4f5-0146b9a449af.pdf
regionens sparekatalog 2016_pkt 5.1. bl.a. fysio bassinleje og forebyggende holdundervisning422d487a-f7b4-40bc-943e-e9b0946ccdfd.pdf
bilagssamling til sparekatalog 2016 somatik_pkt 5.1 underpkt 5 og 6c947213a-ec4a-4613-be41-da6e8070cae4.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
Regionens sparekatalog 2016_Somatik_Pkt. 4.1 Patientnære indsatser
Regionens sparekatalog 2016_Pkt 5.1. bl.a. fysio bassinleje og forebyggende holdundervisning
Bilagssamling til sparekatalog 2016 somatik_Pkt 5.1 underpkt 5 og 6

1.17. Formandskabsbehandlet – Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet – Punkter til kommende møder

Referat

Indstillngen blev godkendt.
Dette er nyt fast punkt på dagsorden for møderne i Det administrative Kontaktforum. Man har valgt at se bort fra anvendelsen af et årshjul, da det er erfaringen, at man løbende fraviger et udarbejdet årshjul.
 
Sagsfremstilling DAK
– Temadrøftelse om opgaveoverdragelse
– Temadrøftelse om regionens rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
– Godkender, at punkterne sættes på kommende møder
 

 
Kommunale kommentarer
Der er ikke sat dato for, hvornår temadrøftelserne skal finde sted. Da der hele tiden ændres i årshjulet for møderne i DAK, arbejdes der fremover med dette punkt i stedet for. Det kan overvejes, om det skal foreslås DAK at dagsordenssætte en af drøftelserne på mødet den 1. april.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedssstrategisk Forum indstiller:
 • At det godkendes, at ovennævnte temaer sættes på DAK-dagsordenen

formandskabsbehandlet – punkter til kommende møder99a411e6-20ff-4582-a61b-72cf05652753.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

1.18. Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet – Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling DAK:
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:
– Drøfter, hvilke punkter der skal sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 23. februar 2016
 

 
Kommunale kommentarer
Ingen
Indstilling
 
Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At nævnte punkter sættes på dagsorden til SKU møde 23 Feb 2016:
 1. Orientering om Regionens sparekatalog
 2. Status på handlingsplanen for den ældre medicinske patient
 3. Tal for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

formandskabsbehandlet – dagsordenspunkter til sundafaa98af-b781-4db9-ba5d-2d8e505a5842.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

1.19. Formandskabsbehandlet – Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet – Øvrig gensidig orientering

Referat

Taget til efterreting.
Sagsfremstilling DAK:
 
INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
– Tager orienteringen til efterretning
 

 
Kommunale kommentarer
Ingen.

formandskabsbehandlet – øvrig gensidig orientering65f84d4c-2258-4009-8d62-cd13816c0115.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

2.1. Status for samarbejdet om FMK

Status for samarbejdet om FMK

Referat

Drøftet.
Der laves en sag på et senere tidspunkt, hvor det drøftes, hvordan oprydning af FMK på andre områder end ældreområdet skal håndteres.
Status for oprydningsaftalen
Oprydningsaftalen indgået mellem de syddanske kommuner, PLO Syddanmark og Region Syddanmark i slutningen af april 2015 udløb pr. 31.12.2015. Oprydningsaftalen var rettet mod førstegangsoprydninger på medicinkort gennemført af de praktiserende læger i forbindelse med kommunernes ibrugtagning af FMK på ældreområdet. Der var afsat 6 mio. kr. til oprydning. Den 5. januar var der ca. 370.000,- tilbage af de afsatte 6 mio.
 
Status for kommunernes ibrugtagning af FMK
De fleste kommuner er igennem førstegangsoprydningerne i forbindelse med ibrugtagningen af FMK på ældreområdet. Der er dog 8 kommuner, som endnu ikke er i mål med oprydningerne.
 
Forlængelse af oprydningsaftalen?
Som tidligere meddelt, kan der ikke indgås bilaterale aftaler i kommunerne med PLO, da sådanne aftaler skal forhandles i Praksisplanudvalget.
Der arbejdes pt administrativt på at få lavet en forlængelse af oprydningsaftalen, i regi af Praksisplanudvalget, som kan sikre, at de sidste kommuner kan komme i mål med oprydningerne. Der vil blive givet en status for arbejdet med dette på mødet.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At Sundhedsstrategisk Forum drøfter status for arbejdet med FMK

status for samarbejdet om fmkd309b374-fee3-414c-a757-1e6366b12ff2.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

2.2. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne i 2016

Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne i 2016

Referat

Taget til orientering.
KKR besluttede på sit møde d. 16. november 2015 at følge Dimensioneringsudvalgets indstilling til dimensionering af SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen i 2016 i Syddanmark. Opsummeret er dimensioneringen i 2015 i forhold til kommunerne derfor som nedenfor beskrevet.
 • Antallet af SOSU-hjælperelever falder med 193 elever fra 2015 til 2016. Dvs. at dimensioneringen samlet i regionen i 2016 er 1.701 elever
 • Antallet af SOSU-assistentelever fastholdes til samme niveau som 2015, det vil sige 378 elever, da det ikke er muligt at indgå aftale med Region Syddanmark om at hæve antallet
 • Antallet af PAU-elever fastholdes til samme niveau som 2015, det vil sige 306 elever
 
Fordelingen for den enkelte kommune fremgår af pkt. 2.2. på dagsordenen til Sundhedsstrategisk Forum d. 11. november 2015.
 
KKR besluttede desuden, at formandskabet skulle tage politisk kontakt til Region Syddanmark med henblik på at indgå i dialog om at hæve antallet af SOSU-assistentelever. Det blev gjort af KKR formand Egon Fræhr efter mødet. Regionsrådsformand Stephanie Lose ønskede dog på daværende tidspunkt at afvente en udmelding fra forhandlingsparterne (ministeriet, KL og Danske Regioner) om dimensioneringsaftale forud for et møde.
 
Som grundlag for de nationale forhandlinger på området blev det af KL, på baggrund af arbejdskraftanalyser fra Finansministeriet, anbefalet kommunerne i KKR Syddanmark at søge at hæve antallet af SOSU-assistentelever med 69 elever i 2016.
 
Sideløbende med processen i KKR Syddanmark sendte KL’s formand Martin Damm d. 12. november 2015 brev til formand for Danske Regioner Bent Hansen med et ønske om, at Bent Hansen ville opfordre regionerne til at etablere flere praktikpladser for SOSU-assistentelever i 2016. I brevet blev der lagt op til en model herfor, hvor kommunerne påtager sig arbejdsgiveransvaret og betaler lønudgiften for eleverne.
 
Bent Hansen har på baggrund heraf d. 22. december 2015 udsendt brev til regionerne. Her opfordres regionerne til – i det omfang det er muligt lokalt – at tilvejebringe de ekstra praktikpladser i 2016. Der lægges også i dette brev op til, at det er kommunerne, der vil finansiere de ekstra praktikforløb, og at forløbene tilrettelægges, så de indebærer mindst mulig belastning af den regionale praktikkapacitet.
 
Herudover er det væsentligt at tage med i betragtning, at der forventeligt inden for den næste måned er en ny uddannelse klar for SOSU-assistenter, som vil medføre betydelige ændringer for både eleverne og kommunerne som praktiksteder. Denne omstilling vil forventeligt stille store krav til kommunerne, hvis uddannelsen efter planen skal implementeres fra 1. januar 2017.
 
På bagrund af ovenstående har KKR formand Egon Fræhr igen taget kontakt til Regionsrådsformand Stephanie Lose med henblik på at indgå i dialog om området snarest muligt.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At sagen tages til orientering
 

dimensionering af sosu- og pau-uddannelserne i 2014c2d9ae9-cf6b-4188-b0ca-c5e9de3a19e2.pdf
brev danske regionere1a87316-55da-4a6a-874a-6da5c61cb77d.pdf
brev bent hansen462419bf-fbbf-46cc-8665-486a530ae7db.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
Brev Danske regioner
Brev Bent Hansen

2.3. Status for tværsektoriel kompetenceudvikling

Status for tværsektoriel kompetenceudvikling

Referat

Den udsendte partnerskabsaftale godkendes. De ekstra midler i forhold til Værdighedspolitikken kan fx indtænkes i arbejdet med tværsektoriel kompetence. Det er vigtigt, at kommunikationen omkring projektet opprioriteres væsentligt .
Partnerskabsaftalen for tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet er i december 2015 sendt til alle kommuner med henblik på tilslutning. KKR Syddanmark behandlede aftalen på sit møde d. 16. november 2016 og anbefalede alle kommuner at tilslutte sig aftalen. Kommunerne er blevet opfordret til, at tilslutningerne sker i løbet af første kvartal 2016.
 
Aktuelt arbejdes der i projektet med at lave en kommunikationsindsats for at udbrede budskaberne for den fælles strategi for arbejdet samt konkretisering af konkrete aktiviteter til at skabe øget tværsektoriel og tværfaglig kompetenceudvikling. De to nedsatte arbejdsgrupper aflagde status og drøftede deres videre arbejde med styregruppen på møde d. 14. januar 2016.
 
For nærmere indhold i arbejdet henvises til punkt 2.7. på dagsorden til møde i Sundhedsstrategisk Forum d. 23. september 2015.
 
Indstilling
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller:
 • At sagen tages til orientering

status for tværsektoriel kompetenceudvikling08067537-b395-4366-b9cc-74508ec51561.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

2.4. Nyt fra KKR Syddanmark

Nyt fra KKR Syddanmark

Referat

Ingen bemærkninger.
KKR Konsulent Anne Plougmann Knudsen orienterer kort om følgende punkter:
 • Temadrøftelse om sundhedsområdet på KKR møde d. 10. februar. KKR formandskabet har ønsket at fastholde et fælles fokus på sundhedsområdet efter en drøftelse i KKR af KL’s sundhedsudspil “Sammen om sundhed” i efteråret 2015.
 • Revision af de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Ni sundhedsfaglige professionsbachelor uddannelser er i øjeblikket under revision. Af kommunal interesse er der tale om uddannelserne: sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut samt sundhed og ernæring. Målet er, at nye studieordninger skal træde i kraft pr. 1. august 2016. Der lægges op til stor lokal påvirkning af de sidste 1½ år på uddannelserne. Jakob Kyndal og Mette Heidemann indgår i et overordnet “advisory board” for UC Syd og UCL om arbejdet, derudover sker en stor del af arbejdet i uddannelsernes uddannelsesudvalg, hvor der er kommunalt udpegede repræsentanter.
 • Øget kommunal praktik i sygeplejerskeuddannelsen. I forbindelse med revisionen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser forventes der, at der bliver lagt op til, at en større del af praktikken for sygeplejerskerne kan finde sted i kommunalt regi i stedet for regionalt regi. De konkrete aftaler herom forventes at skulle indgås i KKR regi. Når det præcise grundlag ligger fast, kan der forventes proces i kommunerne herom i løbet af foråret 2016.

nyt fra kkr syddanmark47f81123-1d80-4e92-8830-85bd6fa5c73f.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

2.5. Almen orientering

Almen orientering

Referat

Orienteringerne blev taget til efterretning.
Advisory Board der etableres ved UC Syd og UC Lillebælt
UC Syd og UC Lillebælt har oprettet et Advisory Board, som etableres med henblik på at understøtte implementeringen af nye sundhedsfaglige uddannelsesbekendtgørelser og ”Strategien for tværsektoriel kompetenceudvikling”. I de drøftelser der er pågået i regi af Round Table samarbejdet er der aftalt følgende:
 
 • Implementeringen af nye uddannelsesbekendtgørelser og ”Strategien for tværsektoriel kompetenceudvikling” afvikles parallelt men med stærke koblinger mellem de to processer.
 • Der etableres en parallel og identisk projektorganisation ved henholdsvis UC Syd og UC Lillebælt ift implementering af de nye uddannelsesbekendtgørelser.
 • Der etableres et fælles Advisory Board, der er rådgivende for det udviklings- og implementeringsarbejde der tilrettelægges ved henholdsvis UC Syd og UC Lillebælt. Advisory Boardet sammensættes af repræsentanter fra det strategiske ledelsesniveau (direktørniveau), der rekrutteres fra deltagerkredsen i Round Table samarbejdet (Koordinationsgruppen), og således at der er repræsentation fra henholdsvis UC Syd`s og UC Lillebælt`s dækningsområder.
 
Kommunerne er repræsenteret i det fælles Advisory Board ved deltagelse af Mette Heidemann og Jakob Kyndal.
 
Opstart af ny hjemmeside for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Sekretariatet arbejder aktuelt med oprettelse af en ny hjemmeside for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Visionen er, at siden skal fremstå mere indbydende, overskuelig og informativ.
 
Opstart af fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi
Sekretariatet igangsætter medio januar arbejdet med den nye strategi for velfærdsteknologi. Det første trin er, at kommunerne skal meddele, på hvilket niveau og indenfor hvilke områder, de ønsker at samarbejde. Nærmere information følger.
 
Arrangement: Social Impact – Konference 27.-28. april i Esbjerg
Undertittel: På vej mod en inddragende, samarbejdende og helhedsorienteret social- og sundhedssektor
– se medsendte inviation (bilag).

almen orienteringc70c6bff-19f4-40b6-b2ba-27b66df1b2df.pdf
social_impact_brochure_arrangement i esbjerg 27. & 28. april 20161bc4d2cb-c246-4916-8655-bb661fb95265.pdf

Bilag

Sagsfremstilling
Social_Impact_brochure_Arrangement i Esbjerg 27. & 28. april 2016

2.6. Eventuelt

Eventuelt

Referat

Fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum
Der er planlagt møde med mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 11. maj 2016. Mødet afholdes fra kl. 13.00-15.00 på HR Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7100 Fredericia.
 
Der er endnu ikke fastsat et tema for mødet. Følgende temaer kunne være muligheder:
 • Samspillet mellem kommuner og region på psykiatriområdet. Til mødet kunne Ole Ryttov eller Charlotte Josefsen evt. inviteres.
 • Sikring af koordination mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum
 • Et andet tema kunne være håndteringen af flygtninge. Mange flygtninge har særlige behov på både sundheds- og socialområdet, ligesom deres integration på arbejdsmarkedet kan være problematisk.
Eventuelle forslag til andre temaer kan fremsendes til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

eventueltfa66fb2f-3839-4f92-ad68-73c1d6ea1a1f.pdf

Bilag

Sagsfremstilling

3.1. KL præsentation fra kl. 11.00-12.00

KL præsentation fra kl. 11.00-12.00

Referat

PowerPoint-præsentationen sendes ud sammen med referatet.
Jacob Meller Jacobsen, KL, vil holde oplæg omkring varetagelse af delegeret virksomhed i kommunerne.
Kommunerne varetager flere og mere komplekse opgaver på sundhedsområdet. En stor del af disse opgaver er forbeholdt virksomhed, som læger kan vælge at delegere til varetagelse i kommunerne. Delegeret virksomhed i kommunerne kræver særlig ledelsesopmærksomhed. Ledelsens opgave består bl.a. i at sikre, at de delegerede opgaver løses af medarbejdere med nødvendige kompetencer samt, at instrukser for forsvarlig arbejdstilrettelæggelse er kendt af alle medarbejdere. Det betyder, at ledelsen ansvarsmæssigt er forpligtet på en lang række områder. KL vil på mødet orientere nærmere om varetagelse af delegeret virksomhed i kommunerne, herunder særligt om ledelsens ansvar og om varetagelse af rammedelegation, hvor en læge fx praksiskonsulenten kan delegere til kommunen at varetage opgaver i undersøgelsesøjemed for en defineret patientgruppe.
 
Indstilling
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:
 • Drøfter indlægget

kl præsentation fra kl 1100-120026713004-9615-43ef-9238-0bd299ff3097.pdf
præsentation om delegation151cd6f4-12d4-49ec-ba11-4fca1e582b52.pptx

Bilag

Sagsfremstilling
Præsentation om delegation